3D TRASAR 3DT226

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • 3D TRASAR 3DT226 (EUROPE)
 • Koristi za:
 • Ljudi
 • Vrsta lijekova:
 • Medicinski uređaj

Dokument

 • za javnost:
 • Informativni letak za ovaj proizvod trenutno nije dostupan, možete poslati zahtjev na našu službu za korisnike, a mi ćemo vas obavijestiti čim smo u mogućnosti da ga dobiju.


  Zatražite informativni letak za javnost.

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • 3D TRASAR 3DT226 (EUROPE)
  Hrvatska
 • Jezik:
 • hrvatski

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • Ecolab
 • Broj odobrenja:
 • 115958E
 • Zadnje ažuriranje:
 • 12-03-2018

Sažetak Opisa Svojstava: doza, interakcije, nuspojave

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

1 / 16

ODSJEK 1.

IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI

FIZIĈKOJ OSOBI

1.1 Oznaka proizvoda:

3D TRASAR® 3DT226

Vrsta tvari

Preparat

1.2 Vaţni utvrĊeni naĉini korištenja tvari ili mješavine i naĉini korištenja koji se ne preporuĉaju:

Uporaba tvari/pripravka

TRETMAN VODE ZA HLADENJE

1.3 Detalji isporuĉitelja sigurnosno-tehniĉkog lista:

IDENTIFIKACIJA KOMPANIJE

IDENTIFIKACIJA LOKALNE KOMPANIJE

Nalco Ltd.

P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE

NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX

TEL: +44 (0)1606 74488

Lokalna podrška: Nalco Österreich Ges.m.b.H.,

Representation Office Predstavnistvo Zagreb (HR)

ILICA 107

HR-10000 Zagreb, Hrvatska

TEL: +385 (0)1 377 95 21

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

Za informacije o sigurnosti proizvoda, kontaktirajte EUProductSafety@nalco.com

1.4 Telefon za izvanredna stanja:

+32-(0)3-575-5555 Trans-europski

+385 (0)91-1-25-75-23 Hrvatska

Datum sakupljanja/revizije::

05.10.2012

Broj verzije:

ODSJEK 2.

IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1 Klasifikacija tvari ili smjese:

Klasifikacija u skladu s Direktivom (EZ) br. 1272/2008

Korozivno za metale - Klasa 1

H290

Nagrizanje/iritacija koţe - Klasa 2

H315

Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka - Klasa 2

H319

Specifiĉna toksiĉnost za ciljne organe/sustavna

toksiĉnost - jednokratna izloţenost - Klasa 3

H335

Kroniĉna vodena toksiĉnost - Klasa 2

H411

Klasifikacija u skladu s EU Direktivama 67/548/EEZ ili 1999/45/EZ

Proizvod je klasificiran kao opasan u suglasju s Direktivom o preparatima 1999/45/EC.

Xi, NADRAŢUJE

N, OPASNO PO OKOLICU

R36/37/38, R51/53

Pogledajte Odlomak 16 za sve detalje o frazama rizika, upozorenjima o opasnosti i napomenama.

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

2 / 16

2.2 Elementi oznake:

Oznaĉavanje u skladu s Direktivom (EZ) br. 1272/2008

Spremnici: Fosforna kiselina, Cink klorid

Piktogrami rizika:

Upozoravajuća rijeĉ: Upozorenje

Upozorenja o opasnosti:

H290

Moţe biti korozivno za metale.

H315

Uzrokuje iritaciju koţe.

H319

Uzrokuje ozbiljnu iritaciju oĉiju.

H335

Moţe uzrokovati iritaciju dišnog sustava.

H411

Otrovno za vodeni svijet s dugotrajnim uĉincima.

Obavijesti o opasnosti

P234

Ĉuvati samo u originalnom spremniku.

P260

Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.

P280

Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oĉi/zaštitu za lice.

P302 + P352

U SLUĈAJU DA DOĐE NA KOŢU: Oprati s puno sapuna i vode.

P305 + P351 + P338

U SLUĈAJU DA UĐE U OĈI: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Izvaditi kontaktne

leće, ako postoje i ako se mogu sigurno izvaditi. Nastaviti s ispiranjem.

P312

Ukoliko se ne osjećate dobro, nazovite TOKSIKOLOŠKI CENTAR/ lijeĉnika.

2.3 Ostale opasnosti:

Nepoznato

ODSJEK 3.

SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

3.2 Preparat:

Detalji u nastavku ukljuĉuju sve komponente, neĉištoće i nusproizvode koji pridonose klasifikaciji proizvoda ili za

koja postoje ograniĉenja u pogledu izloţenosti kada se radi s njima.

Opasne tvari

% (w/w)

Klasifikacija u skladu s Direktivom

(EZ) br. 1272/2008

Klasifikacija sukladno

67/548/EEC

Fosforna kiselina

Indeks-br.: 015-011-00-6

EZ-br.: 231-633-2

CAS-br.: 7664-38-2

Br. REACH: 01-2119485924-24

5.0 - 10.0

Nagrizanje/iritacija koţe 1B : H314

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

3 / 16

Cink klorid

Indeks-br.: 030-003-00-2

EZ-br.: 231-592-0

CAS-br.: 7646-85-7

5.0 - 10.0

Akutna toksiĉnost 4 : H302

Nagrizanje/iritacija koţe 1B : H314

Akutna vodena toksiĉnost 1 : H400

Kroniĉna vodena toksiĉnost 1 : H410

C, N

R22, R34, R50/53

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic

Acid

EZ-br.: 253-733-5

CAS-br.: 37971-36-1

Br. REACH: 01-2119436643-39

1.0 - 5.0

Korozivno za metale 1 : H290

Pogledajte Odlomak 16 za sve detalje o frazama rizika, upozorenjima o opasnosti i napomenama.

ODSJEK 4.

MJERE PRVE POMOĆI

4.1 Opis nuţnih mjera u hitnim sluĉajevima:

U hitnom sluĉaju ocijenite opasnost prije poduzimanja bilo kakvih radnji. Ne izlaţite se opasnosti od ozljede. U

sluĉaju nedoumice, kontaktirajte sluţbu za hitne intervencije.

UDISANJE

Izvedite na svjeţi zrak, lijecite simptome. Potraţite hitnu lijecnicku pomoc.

KONTAKT S KOŢOM

Potraţite hitnu lijecnicku pomoc. Uklonite kontaminiranu odjecu. Operite odjecu prije ponovne uporabe. Odmah

isperite oci vodom najmanje 15 minuta. U slucaju jakog prskanja, potopite tijelo pod tuš

KONTAKT S OCIMA

Odmah isperite oci vodom najmanje 15 minuta. Potraţite hitnu lijecnicku pomoc.

GUTANJE

Odmah potraţite lijecnicku pomoc, pokazujuci naljepnicu i/ili SDS. Ako je pri svijesti, operite usta i dajte pitke

vode. Ako je u nesvijesti, ne dajte ništa na usta, postavite u poloţaj oporavka, provjerite disanje i puls. Ako je

neophodno, dajte umjetno disanje.

ZAŠTITA ZA OSOBLJE KOJE PRUŢA PRVU POMOĆ

Nosite primjerenu osobnu zaštitnu opremu.

4.2 Najvaţniji simptomi i uĉinci, akutni i odgoĊeni:

Uzrokuje iritaciju koţe. Uzrokuje ozbiljnu iritaciju oĉiju. Moţe uzrokovati iritaciju dišnog sustava.

4.3 Oznaka za hitnu medicinsku pomoć i nuţan poseban tretman:

Na osnovu osobnih reakcija pacijenta, lijecnicka procjena bi se trebala koristiti za kontrolu simptoma i klinickog

stanja.

ODSJEK 5.

MJERE ZA SUZBIJANJE POŢARA

5.1 Sredstva za gašenje poţara:

PRIKLADNA SREDSTVA ZA GAŠENJE

Vodena para se moţe uporabiti za hladenje zatvorenih aspremnika.

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

4 / 16

Pjenu, Ugljicni dioksid, Suhi talk, Druga sredstva za gašenje podobne za poţare tipa B., Za velike vatre

primijenite sprej ili maglu, potpuno potapajuci gorucu tvar.

5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili mješavine:

Nije zapaljivo niti lako zapaljivo. Kontakt s reaktivnim metalima (npr. aluminij) moţe rezultirati u stvaranju

zapaljivog vodikovog plina. Proliveni proizvod je jako sklizak.

U sluĉaju izlijevanja, sprijeĉite prodiranje materijala i vode za gašenje poţara u kanalizaciju ili vodovod.

5.3 Mjere opreza za vatrogasce:

U slucaju vatre, nosite aparat za disanje s pozitivnim tlakom s maskom za lice i zaštitno odijelo.

ODSJEK 6.

MJERE KOD SLUĈAJNOG ISPUŠTANJA

6.1 Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u sluĉaju nuţde:

SAVJET ZA OSOBLJE KOJE NE INTERVENIRA U HITNIM SLUĈAJEVIMA

Ovaj materijal moţe biti opasan uslijed dodira; ne pokušavajte oĉistiti izljev. Odmah kontaktirajte struĉnu sluţbu

za hitne intervencije. Ĉišćenje smije napraviti iskljuĉivo sluţba za hitne intervencije/struĉno osoblje. Na

odgovarajući naĉin ograniĉite pristup podruĉju sve dok se ne provede ĉišćenje.

Primijenite osobnu opremu preporucenu u Odjeljku 8 (Kontrola izlaganja/osobna zaštita).

SAVJET ZA OSOBLJE KOJE INTERVENIRA U HITNIM SLUĈAJEVIMA

Uskratite pristup podrucju dok su operacije cišcenja u toku. Primijenite osobnu opremu preporucenu u Odjeljku 8

(Kontrola izlaganja/osobna zaštita). Osigurajte propisnu ventilaciju. Provjetravajte podrucje izlijevanja ako je

moguce. Osigurajte da cišcenje obavlja samo obuceno ljudstvo. Imajte opremu za hitne slucajeve (za vatru,

izlijevanje, curenje, itd.) uvijek spremnu za uporabu. Obavijestite vladu, vlasti odgovorne za profesionalno

zdravlje i okolicu.

6.2 Mjerama zaštite okoliša:

Sprijecite da tvar dospije u kanalizaciju ili vodene putove. Ne dozvolite da tvari zagadi sustav površinskih voda.

Sprijecite da tvar dospije u kanale. Ako se zagade kanali, izvori, tlo ili kanalizacije, obavijestite mjesne vlasti.

Proizvod moţe predstavljati rizik za vodene ekosustave ako dode do izlijevanja.

6.3 Naĉini i materijali za zaustavljanje prolijevanja i ĉišćenje:

MALO ISTJECANJE: Natopite mjesto izlijevanja nekom apsorbentnom tvari. Ostatke sakupite u primjereni,

pokriveni i propisno obiljeţeni spremnik. Isperite podrucje kontakta. VELIKO ISTJECANJE: Sprijecite dalje

razlijevanje tekucine uz uporabu upijajucih tvari, kopanjem jarka ili rupa. Pocistite kontaminiranu površinu s

vodom ili nekim vodenim sredstvom za cišcenje. Obratite se ovlaštenoj tvrtki za odlaganje kontaminiranih

vracenih tvari. Tvari odloţite u skladu s propisima navedenim u Odjeljku 13 (Nacin odlaganja).

6.4 Referenca na druge dijelove:

Primijenite osobnu opremu preporucenu u Odjeljku 8 (Kontrola izlaganja/osobna zaštita). Tvari odloţite u skladu

s propisima navedenim u Odjeljku 13 (Nacin odlaganja).

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

5 / 16

ODSJEK 7.

RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1 Mjere opreza za sigurno postupanje:

RUKOVANJE

Sprijecite dodir s koţom, ocima i odjecom. Primijenite s primjerenom ventilacijom. Ne udišite

isparine/plinove/prašinu. Drţite spremnike zatvorenim kada nisu u uporabi. Osigurajte da su svi i spremnici

obiljeţeni. Imajte opremu za hitne slucajeve (za vatru, izlijevanje, curenje, itd.) uvijek spremnu za uporabu.

Primijenite osobnu opremu preporucenu u Odjeljku 8 (Kontrola izlaganja/osobna zaštita).

Pogledajte Odlomak 6.2 za Mjere opreza koje se tiĉu zaštite okoliša

HIGIJENSKI ZAHTJEVI

Izlaganje cete izbjeci dobrom osobnom i radnom higijenom. Uvijek imajte pri ruci mlaz za ispiranje ociju.

Sigurnosni tuš mora biti pri ruci. Uvijek dobro isperite nakon rukovanja kemikalijama. Kada rukujete ovim

proizvodom nikada nemojte jesti ili pušiti. Potrebna stanica za ispiranje ociju i tuš. Ako je odjeca kontaminirana,

skinite ju i dobro operite zagadeni dio. Operite zagadenu odjecu prije ponovne uporabe. Uvijek dobro isperite

nakon rukovanja kemikalijama. Kada rukujete ovim proizvodom nikada nemojte jesti ili pušiti.

7.2 Uvjeti za sigurno pohranjivanje, ukljuĉujući i nekompatibilnosti:

NACIN SKLADIŠTENJA

Pohranjujte u primjerenim obiljeţenim imaspremnicima. Drţite e spremnike dobro zatvorenim. U podrucju

pohrane mora postojati primjereni aparat za gašenje vatre. Pohranjujte odvojeno od oksidansa. Pohranjujte

odvojeno od luţina.

PODOBAN MATERIJAL ZA GRADNJU

Podudarnost s plasticnim tvarima varira; preporucamo, dakle, da se podudarnost ispita prije uporabe.

7.3 Posebne krajnje uporabe:

Posebna uporaba :

TRETMAN VODE ZA HLADENJE

ODSJEK 8.

NADZOR NAD IZLOŢENOŠĆU/OSOBNA ZAŠTITA

8.1 Kontrolni parametri:

GRANICE PROFESIONALNOG IZLAGANJA

Još nisu nacinjene upute za izbjegavanje izlaganja ovom proizvodu. Poznate granice izlaganja za tvari su

prikazane dolje.

Izvor

Tvari

Kategorija:

mg/m3

Hrvatska

Fosforna kiselina

Zinc Chloride Fume (Dim)

Cink klorid (Dim)

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

6 / 16

* Obiljeţavanje koţe znaci da postoji ozbiljna mogucnost cjelokupnog izlaganja putem koţe, ukljucujuci i sluznicu i oci.

MJERE KONTROLE

Mali volumen zraka uvuce se kroz apsorbent ili prepreku radi zarobljavanja tvari koja se onda moţe desorbirati ili ukloniti i analizirati kao dolje

navedeno:

Tvari

Metoda

Analiza

Apsorbent

Fosforna kiselina

US NIOSH: 7903

Ionska kromatografija

Gel silicijeve kiseline

Cink klorid

US NIOSH: 7030

Spektroskopija atomske

apsorpcije

Filtar celuloznog estera

DNEL

Sastojci:

Konaĉna upotreba:

Naĉini izloţenosti:

Potencijalni uĉinci na

zdravlje:

Vrijednost:

Fosforna kiselina

Radnici

Inhalacija

dugotrajno - lokalno

2.92 mg/m3

Cink klorid

Radnici

Koţno

dugotrajno - sustavno

8.3 mg/kg

Radnici

Inhalacija

dugotrajno - sustavno

1 mg/m3

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Radnici

Inhalacija

kratkotrajno - sustavno

15 mg/m3

Radnici

Koţno

dugotrajno - sustavno

4.2 mg/kg

Radnici

Inhalacija

dugotrajno - sustavno

15 mg/m3

PNEC

Sastojci:

Vrijednost:

Cink klorid

Slatka voda

0.0206 mg/l

Morska voda

0.0061 mg/l

0.052 mg/l

Talog

117.8 mg/kg

Zemlja

35.6 mg/kg

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Slatka voda

3.33 mg/l

Morska voda

0.33 mg/l

Isprekidano otpuštanje

10.42 mg/l

100 mg/l

Talog

1.47 mg/kg

Zemlja

1 mg/kg

Oralno

90 mg/kg

8.2 Nadzor izloţenosti:

MJERE GRADNJE:

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

7 / 16

Preporuca se provjetravanje. Uporaba lokalne ventilacije se preporuca za kontrolu emisija blizu izvora.

Laboratorijskim uzorcima treba se rukovati u parnim uvjetima. Osigurajte mehanicku ventilaciju u zatvorenom

prostoru.

OPREMA ZA OSOBNU ZAŠTITU

OPCI SAVJETI

Uporaba i izbor opreme za osobnu zaštitu odnosi se na rizik od proizvoda, radno mjesto i nacin na koji se rukuje

proizvodom. Opcenito preporucamo uporabu zaštitnih naocala sa štitnicima i zaštitnu odjecu koja pokriva ruke,

noge i tijelo. Za dodatnu zaštitu svaka osoba koja posjecuje podrucje gdje se ovim proizvodom rukuje mora

barem nositi zaštitne naocale sa štitnicima.

ZAŠTITA OĈIJU/LICA

Kada rukujete ovim proizvodom preporuca se uporaba kemijskih naocala. Primjenjivi europski standard se nalazi

u EN 166.

ZAŠTITA KOŢE

Kada rukujete ovim proizvodom preporuca se uporaba kemijski otpornih rukavica. Izbor radnih rukavica zavisi od

uvjeta na poslu i toga kakvim kemikalijama rukujete, ali mi imamo pozitivna iskustva s uporabom rukavica

nacinjenih od PVC . Rukavice treba zamijeniti cim se primijete prvi znakovi raspadanja. Vrijeme prodora nije

izracunato, konzultirajte PPE proizvodaca. Primjenjivi europski standard se nalazi u EN 374.

Kada rukujete ovim proizvodom preporuca se uporaba zaštitnog odijela, kemijski otporne pregace i gumenih

cizama. Primjenjivi europski standard se nalazi u EN ISO 20345.

ZAŠTITA DIŠNIH ORGANA

Kada koncentracija u zraku moţe preci date granice u ovom djelu, preporuca se uporaba polu-filtarske maske ili

aparata za disanje. Pogodan filtar materijal zavisi od kolicine i vrste kemikalija. Razmotrite uporabu filtra vrste: B-

P Primjenjivi europski standard se nalazi u EN 140, EN 137, EN 143, EN 14387 Kod hitnih slucajeva ili

planiranog ulaska u nepoznate koncentracije pozitivnog tlaka treba uporabiti zaštitu za cijelo lice SCBA. Ako se

zahtijeva dišna zaštita, uvedite cjelokupan program dišne zaštite ukljucujuci i ovaj odjeljak, probe, vjeţbe,

odrţavanja i pregled.

NADZOR NAD ZAŠTITOM OKOLIŠA

Osigurajte okolicu mjesta pohrane.

ODSJEK 9.

FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

Paţnja: Ove fizicke osobine su tipicne vrijednosti ovoga proizvoda i podlijeţu promjenama.

9.1 Informacije o osnovnim fiziĉkim i kemijskim svojstvima:

9.1 Informacije o osnovnim fiziĉkim i kemijskim svojstvima:

FIZICKO STANJE

Tekucina

IZGLED

Jasno Ţuto

Miris

Kiseo

Prag osjetljivosti mirisa

Podaci nedostupni.

pH (100.0 %)

TOCKA IZLIJEVANJA

-10.2 °C

POCETNA TOCKA VRENJA /

PODRUĈJE VRENJA

Podaci nedostupni.

TOCKA ZAPALJIVOSTI

Minimum > 100 °C PMCC

MJERA ISPARAVANJA

Podaci nedostupni.

ZAPALJIVOST (krut, plin)

Podaci nedostupni.

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

8 / 16

9.1 Informacije o osnovnim fiziĉkim i kemijskim svojstvima:

NIŢA GRANICA ZAPALJIVOSTI

Podaci nedostupni.

VIŠA GRANICA EKSPLOZIJE

Podaci nedostupni.

TLAK PARE

Podaci nedostupni.

GUSTOCA PARE

Podaci nedostupni.

Relativna gustoća

1.24 (15.5 °C)

GUSTOCA

Podaci nedostupni.

TOPLJIVOST U VODI

Završeno

KOEFICIJENT OKTANOLA/VODE

Podaci nedostupni.

TEMPERATURA

SAMOZAPALJENJA

Podaci nedostupni.

TEMPERATURA RAZGRADNJE

Podaci nedostupni.

VISKOZITET

34.5 cst (20.0 °C)

EKPLOZIVNE ODLIKE

Nije primjenjivo

OKSIDIRAJUCE ODLIKE

Nije primjenjivo

9.2 Ostali podaci:

Nije primjenjivo

ODSJEK 10.

STABILNOST I REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost:

Kontakt s jakim luţinama (npr. amonijak i njegove otopine, ugljici, natrij hidroksid (nagrizajuci), kalij hidroksid,

kalcij hidroksid (vapno), cijanid, sulfid, hipokloriti, kloriti) mogu stvoriti toplinu, štrcanje ili kljucanje i otrovne

isparine

10.2 Kemijska stabilnost:

Stabilno pod normalnim uvjetima.

10.3 Mogućnost opasnih reakcija:

Opasna polimerizacija nece uslijediti.

10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati:

Izbjegavajte ekstremne temperature.

10.5 Nepodudarni materijali:

Kontakt s jakim oksidansima (npr. klor, peroksid, kromati, dušikova kiselina, perklorat, koncentrirani kisik,

permanganat) mogu stvoriti toplinu, vatru, eksplozije i/ili otrovne isparine. Luţine Kontakt s jakim luţinama (npr.

amonijak i njegove otopine, ugljici, natrij hidroksid (nagrizajuci), kalij hidroksid, kalcij hidroksid (vapno), cijanid,

sulfid, hipokloriti, kloriti) mogu stvoriti toplinu, štrcanje ili kljucanje i otrovne isparine

10.6 Opasni proizvodi raspada:

U uvjetima vatre:

Nepoznato

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

9 / 16

ODSJEK 11.

PODACI O TOKSIĈNOSTI

11.1 Informacije o toksikološkim posljedicama:

Proizvod:

Akutna oralna toksiĉnost

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu

ispunjeni.

Akutna toksiĉnost pri

udisanju

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu

ispunjeni.

Akutna koţna toksiĉnost

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu

ispunjeni.

Nagrizanje/iritacija koţe

Uzrokuje iritaciju koţe.

Ozbiljno oštećenje

oka/iritacija oka

Uzrokuje ozbiljnu iritaciju oĉiju.

Senzibilizacija koţe ili dišnih

puteva

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu

ispunjeni.

Genotoksiĉnost

Ocjena

Ne sadrţi nijedan sastojak s popisa mutagenih tvari

Kancerogenost

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu

ispunjeni.

Nijedna od tvari ovoga proizvoda nije navedena kao

karcinogen od strane Medunarodne agencije za istraţivanje

raka (IARC), Nacionalnog toksikološkog programa (NTP) ili

Americke konferencije vladinih industrijskih higijenicara

(ACGIH).

Toksiĉnost na reproduktivne

funkcije

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu

ispunjeni.

Ocjena: Ne postoji opasnost od toksiĉnosti na reproduktivne

funkcije

Specifiĉna toksiĉnost za

ciljne organe/sustavna

toksiĉnost (jednokratna

izloţenost)

Napomene: Moţe uzrokovati iritaciju dišnog sustava.

Specifiĉna toksiĉnost za

ciljne organe/sustavna

toksiĉnost (opetovana

izloţenost)

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu

ispunjeni.

Aspiracijska toksiĉnost

Bez razvrstavanja u svezi s toksiĉnosti prilikom udisanja

Sastojci:

Fosforna kiselina

Akutna oralna toksiĉnost

LD50: pribliţno 2,600 mg/kg, Štakor, OECD 423, DLP (dobra

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

10 / 16

laboratorijska praksa): Ne

Akutna toksiĉnost pri

udisanju

LC50: 5.337 mg/l, 1 h, Zec, OECD 403, Test za otkrivanje

supstancija: Aerosol, Analogija

Nagrizanje/iritacija koţe

Zec, Rezultat: Koroziv, EPA 16 CFR 1500.41, 24 h

Genotoksiĉnost

Genotoksiĉnost in vitro

Ames test, Rezultat: negativno, OECD 471

Studija mutacije gena in vitro u stanicama sisavaca, Rezultat:

negativno, OECD 476

Ispitivanje kromosomskih aberacija in vitro, Rezultat:

negativno, OECD 473

Ocjena

In vitro testovi nisu pokazali mutageno djelovanje

Cink klorid

Akutna oralna toksiĉnost

LD50: ca. 1,100 mg/kg, Miš, OECD 401, DLP (dobra

laboratorijska praksa): Ne

Akutna koţna toksiĉnost

LD50: > 2,000 mg/kg, Zec, OECD 402, Analogija

Nagrizanje/iritacija koţe

Zec, Rezultat: Jako nadraţujuce, 5 d

Senzibilizacija koţe ili dišnih

puteva

Miš, Rezultat: Negative, Analogija

Genotoksiĉnost

Genotoksiĉnost in vitro

Ames test, Rezultat: negativno, OECD 471, Analogija

Ispitivanje kromosomskih aberacija in vitro, Rezultat:

negativno, DLP (dobra laboratorijska praksa): Ne

Studija mutacije gena in vitro u stanicama sisavaca, Rezultat:

negativno, Ostale smjernice

Genotoksiĉnost in vivo

Aberacija kromosoma in vivo, Miš, Rezultat: pozitivno

Ocjena

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu

ispunjeni.

Toksiĉnost na reproduktivne

funkcije

Štakor, Oralno, NOAEL: F1: 7.5 mg/kg, OECD 416, DLP

(dobra laboratorijska praksa): Ne

Ocjena: Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije

nisu ispunjeni.

Teratogenost

hrĉak, Oralno, NOAEL: 42.5 mg/kg, 42.5 mg/kg, Ostale

smjernice, Analogija

Ocjena: Nije pokazano teratogeno djelovanje u pokusima na

ţivotinjama.

Specifiĉna toksiĉnost za

ciljne organe/sustavna

toksiĉnost (opetovana

izloţenost)

Štakor, Oralno, 91 d, NOAEL: 31.52 mg/kg, OECD 408,

Analogija

Ciljni organi: nema raspoloţivih podataka

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

11 / 16

Akutna oralna toksiĉnost

LD50: > 6,500 mg/kg, Štakor, EU B.1

Akutna koţna toksiĉnost

LD50: > 4,000 mg/kg, Štakor, EU B.3

Nagrizanje/iritacija koţe

Zec, Rezultat: Ne nadraţuje., OECD 404, 24 h

Senzibilizacija koţe ili dišnih

puteva

Zamorac, Rezultat: Negative, OECD 406

Genotoksiĉnost

Genotoksiĉnost in vitro

Ames test, Rezultat: negativno, OECD 471

Studija mutacije gena in vitro u stanicama sisavaca, Rezultat:

negativno, OECD 476

Ispitivanje kromosomskih aberacija in vitro, Rezultat:

negativno, OECD 473

Ocjena

In vitro testovi nisu pokazali mutageno djelovanje

Teratogenost

Štakor, Oralno, NOAEL: 1,000 mg/kg, 1,000 mg/kg, OECD

Ocjena: Nije pokazano teratogeno djelovanje u pokusima na

ţivotinjama.

Specifiĉna toksiĉnost za

ciljne organe/sustavna

toksiĉnost (opetovana

izloţenost)

Štakor, Oralno, 90 d, NOAEL: 55.2411 mg/l, OECD 408

Ciljni organi: nema raspoloţivih podataka

ODSJEK 12.

EKOLOŠKI PODACI

12.1 Toksiĉnost:

Na ovome proizvodu nisu obavljene studije toksicnosti.

Proizvod:

Procjena ekotoksikologije

Kroniĉna vodena toksiĉnost

Otrovno za vodeni svijet s dugotrajnim uĉincima.

Sastojci:

Fosforna kiselina

Procjena ekotoksikologije

Akutna vodena toksiĉnost

Štetni utjecaji na vodene organizme zbog povećanja pH

vrijednosti

Cink klorid

Otrovnost za ribe

LC50: 0.169 mg/l, 96 h, Pastrva, ASTM E-729-88

Toksiĉno za daphnia i ostale

vodene beskiĉmenjake.

EC50: 0.670 mg/l, 48 h, Ceriodaphnia dubia, OECD 202

Otrovnost za alge

NOEC: < 1 mg/l, 72 h, Zelene alge (Selenastrum

capricornutum), OECD 201

Otrovnost za bakterije

EC50: 5.2 mg/l, 3 h, Kanalizacijski mikoorganizmi, OECD 209,

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

12 / 16

Analogija

Otrovnost za ribe (Kroniĉna

toksiĉnost)

NOEC: 0.199 mg/l, 30 d, Pastrva, OECD 215

Toksiĉno za daphnia i ostale

vodene beskiĉmenjake.

(Kroniĉna toksiĉnost)

NOEC: 0.042 mg/l, 21 d, Daphnia magna - vodena buha, EPA

OPPTS 850.1300

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Otrovnost za ribe

LC50: > 1,042 mg/l, 96 h, Zebra Danio, OECD 203

Toksiĉno za daphnia i ostale

vodene beskiĉmenjake.

EC50: > 1,071 mg/l, 48 h, Daphnia magna - vodena buha,

OECD 202

Otrovnost za alge

EC50: > 1,081 mg/l, 72 h, Desmodesmus subspicatus (zelena

alga), OECD 201

Otrovnost za bakterije

EC50: > 1,000 mg/l, 3 h, Kanalizacijski mikoorganizmi, OECD

Otrovnost za ribe (Kroniĉna

toksiĉnost)

NOEC: > 1,042 mg/l, 14 d, Zebra Danio, OECD 204

Toksiĉno za daphnia i ostale

vodene beskiĉmenjake.

(Kroniĉna toksiĉnost)

EC50: > 329 - < 1,071 mg/l, 21 d, Daphnia magna - vodena

buha, OECD 211

12.2 Postojanost i razgradivost:

Proizvod:

Biorazgradljivost

Organski dio ovoga preparata se treba raspadati.

Sastojci:

Fosforna kiselina

Biorazgradljivost

istraţivanje je znanstveno neopravdano

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Biorazgradljivost

30 - 40 %, Rezultat: Samo po sebi nije biološki razgradljivo.,

Vrijeme izlaganja: 90 d, OECD 302 A

12.3 Bioakumulacijski potencijal:

Proizvod:

Bioakumulacija

Sastavne komponente se mogu biokoncentrirati.

Sastojci:

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Bioakumulacija

Bioakumulacija je malo vjerojatna.

12.4 Mobilnost u zemlji:

Proizvod:

Utjecaj na okoliš i putevi

Tvari se otapa u vodi i ocekuje se da primarno i ostane u vodi.

Sastojci:

Cink klorid

Distribucija izmeĊu okolišnih

cjelina

istraţivanje je znanstveno neopravdano

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

13 / 16

12.5 Rezultati procjene PBT i vPvB svojstava:

Proizvod:

Ocjena

Ovaj pripravak ne sadrţava tvar koja se smatra postojanom,

bioakumulativnom ili otrovnom (PBO)., Ovaj pripravak ne

sadrţava tvar koja se smatra vrlo postojanom ili vrlo

bioakumulativnom (vPvB).

12.6 Ostali štetni uĉinci:

Proizvod:

Dodatni ekološki podaci

neprimjenjivo

ODSJEK 13.

ZBRINJAVANJE

Ako ovaj preparat ode u otpad, krajnji ga potrošac mora definirati i dodijeliti mu primjereni Europski kod u

katalogu otpada. Zaposlite samo licencirane tvrtke. Morate se povinovati EC, nacionalnim i mjesnim propisima.

13.1 Metode upravljanja otpadom:

Obratite se ovlaštenoj tvrtki za odlaganje kontaminiranih vracenih tvari. Svaki kemijski otpad je potencijalni

zagaĊivaĉ okoliša, te NIJE prikladno odlaganje putem tla, javne kanalizacije, ispusta, prirodnih vodotokova ili

rijeka. Otpad odlaţite u odobrenim pecima za spaljivanje ili na mjestu za obradu/odlaganje, u skladu s

primjenjivim propisima. Ne bacajte otpad u kanalizaciju ili obican otpad.

Prazne bubnjeve treba reciklirati, vratiti ili odloţiti uz pomoc kvalificiranog i licenciranog poduzetnika.

EUROPSKI KOD ZA OTPAD:

16 03 03* - VAN SPECIFICIRANIH KOLICINA I NEUPORABLJENIH PROIZVODA - Anorganski otpad i opasne

tvari. Ako se proizvod uporabi u bilo kakvom daljem procesuiranju, krajnji potrošac mora redefinirati i dodijeliti

mu primjereni Europski kod u katalogu otpada.

ODSJEK 14.

PODACI O PRIJEVOZU

Podaci u ovom odjeljku su samo za referencu i ne trebaju zamijeniti dokument o prijevozu (dokument o utovaru)

koji je potreban za svaku narudţbu. Pravo ime za svrhu prijevoza/klasa opasnosti mogu varirati zbog pakiranja,

osobina i nacina prijevoza. Tipicni propisni nazivi u svrhu prijevoza za ovaj proizvod su slijedeci.

KOPNENI PRIJEVOZ

14.1 UN broj:

UN 3264

14.2 Toĉan naziv pošiljke UN-a:

KOROZIVNA TEKUCINA, KISELA, NEORGANSKA, N.O.S.

(Fosforna kiselina, Cink klorid)

14.3 Klasa(e) opasnosti prijevoza:

14.4 Skupinu pakiranja:

14.5 Opasnosti za okoliš:

14.6 Posebne mjere opreza za korisnike:

neprimjenjivo

ZRACNI PRIJEVOZ (ICAO/IATA)

14.1 UN broj:

UN 3264

14.2 Toĉan naziv pošiljke UN-a:

KOROZIVNA TEKUCINA, KISELA, NEORGANSKA, N.O.S.

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

14 / 16

(Fosforna kiselina, Cink klorid)

14.3 Klasa(e) opasnosti prijevoza:

14.4 Skupinu pakiranja:

14.5 Opasnosti za okoliš:

14.6 Posebne mjere opreza za korisnike:

neprimjenjivo

MORSKI PRIJEVOZ (IMDG/IMO)

14.1 UN broj:

UN 3264

14.2 Toĉan naziv pošiljke UN-a:

KOROZIVNA TEKUCINA, KISELA, NEORGANSKA, N.O.S.

(Fosforna kiselina, Cink klorid)

14.3 Klasa(e) opasnosti prijevoza:

14.4 Skupinu pakiranja:

14.5 Opasnosti za okoliš:

Da (Zagadivac mora)

14.6 Posebne mjere opreza za korisnike:

neprimjenjivo

14.7 Prijevoz u rasutom stanju prema

aneksu II konvencije MARPOL 73/78 i

IBC kodu:

neprimjenjivo

ODSJEK 15.

PODACI O PROPISIMA

15.1 Uredbe/propisi koji se odnose na sigurnost, zdravlje i okoliš, a koji su specifiĉni za tvar ili

mješavinu:

MEDUNARODNI PROPISI

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE SAD-A, (USDA):

Autorizirana uporaba je pod kategorijom: 141255

MEDUNARODNI ZAKONI ZA KEMIJSKU KONTROLU

EUROPA

SIGURNOSNO TEHNIĈKI LIST prema propisu (EC) No 1907/2006.

NALCO je u potpunosti suglasan i podrţava REACH propis o registraciji, ocjeni, autorizaciji i ograniĉenjima

kemikalija (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals). Naša je namjera preregistrirati

sve kemijske supstance koje proizvodimo ili uvozimo u Europsku Uniju, te da u suradnji s dobavljaĉima

osiguramo mirni prijelaz na primjenu nove regulatorne politike. Ukuoliko su vam potrebne dalje informacije o

NALCO REACH programu, molimo da nas kontaktirate putem e-pošte: reach@nalco.com, ili posjetite našu web

stranicu.

KANADA

Supstanca (e) u ovom pripravku su ukljucene ili izdvojene iz Liste Domacih Supstanci (Domestic Substance List

- DSL)

SJEDINJENE DRŢAVE

Tvari ovoga preparata su ukljucena na listu izuzetaka iz TSCA 8(b) popisa (40 CFR 710)

NACIONALNI PROPISI NJEMACKA

WGK: 3 (Anex 4)

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

15 / 16

NACIONALNI PROPISI NIZOZEMSKA

15.2 Procjena sigurnosti kemikalija:

Za neke tvari u ovoj smjesi obavljena je procjena kemijske sigurnosti.

ODSJEK 16.

OSTALI PODACI

POPIS VAŢEĆIH R-FRAZA, NAPOMENA I UPOZORENJA O OPASNOSTI U ODLOMKU 2.1 I 3

H290 - Moţe biti korozivno za metale.

H302 - Štetno ako se proguta.

H314 - Izaziva teške opekotine i oštećenje oĉiju.

H315 - Uzrokuje iritaciju koţe.

H319 - Uzrokuje ozbiljnu iritaciju oĉiju.

H335 - Moţe uzrokovati iritaciju dišnog sustava.

H400 - Vrlo otrovno za vodeni svijet.

H410 - Vrlo otrovno za vodeni svijet s dugotrajnim uĉincima.

H411 - Otrovno za vodeni svijet s dugotrajnim uĉincima.

R22 - Škodljivo ako se proguta.

R34 - Uzrokuje opekline.

R36/37/38 - Nadraţuje oci, dišni sustav i koţu.

R50/53 - Jako otrovno za vodene organizme, moţe izazvati dugotrajne škodljive posljedice po vodenu okolicu.

R51/53 - Otrovno za vodene organizme, moţe izazvati dugotrajne škodljive posljedice po vodenu okolicu.

REVIDIRANE INFORMACIJE: sekcije: 4 5 6 8 14

Sigurnosno-tehniĉki list ovog proizvoda sadrţi informacije vezane za zdravlje, sigurnost i propise. Informacije

navedene u ovom sigurnosno-tehniĉkom listu temelje se na podacima dostupnima na dan izdavanja; navedene

su u dobroj namjeri i smatraju se ispravnima i pouzdanima na dan izdavanja, meĊutim, nije pruţeno nikakvo

jamstvo, izriĉito ili implicitno, i Nalco se odriĉe bilo kakve odgovornosti od oslanjanja na te informacije. Proizvod

je namijenjen primjenama sukladnim literaturi koja se odnosi na proizvode Nalco. U sluĉaju bilo kakve druge

vrste uporabe, potrebno je ocijeniti izloţenost kako bi se mogli uspostaviti odgovarajući naĉini postupanja i

programi usavršavanja radi osiguranja sigurnih uvjeta rada. Kupac/korisnik je duţan zadovoljiti se proizvodom

prikladnim za namijenjenu uporabu te osigurati aktivnosti u skladu sa svim saveznim, drţavnim, ţupanijskim ili

lokalnim zakonima i propisima. Regulatorni zahtjevi podloţni su promjenama i mogu se razlikovati u pojedinim

zemljama ĉlanicama EU. Pojedinci koji rukuju ovim proizvodom moraju biti upoznati s preporuĉenim mjerama

opreza i mora im se omogućiti pristup ovim informacijama. Za sve dodatne informacije, savjetujte se s lokalnim

prodajnim predstavnikom.

REFERENCE

IARC monografi i procjena opasnosti kemikalija od raka po covjeka Ţeneva: Svjetska zdravstvena organizacija,

Medunarodna agencija za istraţivanje raka.

Ariel Insight# (Integrirani vodic u industrijske kemikalije pokriven vodecim regulatornim i savjetodavnim

programima), Sjevernoamericko mjerilo, Europsko mjerilo, Mjerilo kemijskog inventara i genericko mjerilo (Ariel

Insight# CD-ROM verzija), Ariel Research Corp., Bethesda, MD.

Spisak moguće literature i izvora podataka koji su moţda korišteni zajedno s rzamatranjem mišljenja struĉnjaka

pri sastavljanju ovog lista s podacima u vezi sigurnosti: Evropski pravilnici/direktive (ukljuĉujući (EC) br.

1907/2006, (EC) No. 1272/2008, 67/548/EEC 1999/45/EC), podaci o dobavljaĉu, internet, ESIS, IUCLID,

ERIcards, podaci vaneuropskih javnih regulatornih tijela i drugi izvori podataka

Sigurnosno-tehniĉki list u skladu s Direktivom (EZ) br.

1907/2006

Proizvod

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Švicarska

Za dodatne primjerke sigurnosno-tehniĉkog lista posjetite www.nalco.com i zatraţite pristup

16 / 16

Datum izdavanja :

05.10.2012

Broj verzije :

Priredio:

SH&E odsjek

Brojevi navedeni u sigurnosnim listama (MSDS) dani su u obliku: 1,000 ,000 = 1 miljun and 1,000 = 1 tisuća. 0.1

= 1 destinka i 0.001 = 1 tisucinka.

 • Informativni letak za ovaj proizvod trenutno nije dostupan, možete poslati zahtjev na našu službu za korisnike, a mi ćemo vas obavijestiti čim smo u mogućnosti da ga dobiju.

  Zatražite informativni letak za javnost. • Dokumenti u drugim jezicima dostupne ovdje

12-2-2019

Consultation: Proposed regulatory scheme for personalised medical devices, including 3D-printed devices

Consultation: Proposed regulatory scheme for personalised medical devices, including 3D-printed devices

The TGA is seeking feedback on how personalised medical devices are regulated in Australia. Closing date: 31 March 2019

Therapeutic Goods Administration - Australia

29-8-2018

Vectra 3D (Ceva SantE Animale)

Vectra 3D (Ceva SantE Animale)

Vectra 3D (Active substance: dinotefuran, pyriproxyfen, permethrin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5783 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2555/R/9

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Submissions received: Proposed regulatory changes related to personalised and 3D printed medical devices

Submissions received: Proposed regulatory changes related to personalised and 3D printed medical devices

Submissions received on the Proposed regulatory changes related to personalised and 3D printed medical devices have been published

Therapeutic Goods Administration - Australia