Aprepitant Medical Valley 80 mg Kapsel, hård

Švedska - švedski - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Uputa o lijeku Uputa o lijeku (PIL)

25-01-2019

Svojstava lijeka Svojstava lijeka (SPC)

25-01-2019

Aktivni sastojci:
aprepitant
Dostupno od:
Medical Valley Invest AB,
ATC koda:
A04AD12
INN (International ime):
aprepitant
Doziranje:
80 mg
Farmaceutski oblik:
Kapsel, hård
Sastav:
natriumlaurilsulfat Hjälpämne; sackaros Hjälpämne; propylenglykol Hjälpämne; aprepitant 80 mg Aktiv substans
Tip recepta:
Receptbelagt
Proizvod sažetak:
Förpacknings: Blister, 1 kapsel; Blister, 2 kapslar; Blister, 5 x 1 kapsel (endos)
Status autorizacije:
Godkänd
Broj odobrenja:
56642
Datum autorizacije:
2019-01-25

Pročitajte cijeli dokument

BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Aprepitant Medical Valley 125 mg hårda kapslar

Aprepitant Medical Valley 80 mg hårda kapslar

Aprepitant Medical Valley 125 mg + 80 mg hårda kapslar

aprepitant

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig. Om du är förälder till ett barn som tar Aprepitant Medical

Valley läs noga igenom denna information.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig eller ditt barn. Ge det inte till andra. Det kan skada dem,

även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du eller ditt barn får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Aprepitant Medical Valley är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar eller ger Aprepitant Medical Valley

Hur du tar eller ger Aprepitant Medical Valley

Eventuella biverkningar

Hur Aprepitant Medical Valley ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Aprepitant Medical Valley är och vad det används för

Aprepitant Medical Valley innehåller den aktiva substansen aprepitant och tillhör en grupp läkemedel

som kallas ”neurokinin 1 (NK

)-receptorantagonister”. I hjärnan finns ett särskilt område som styr

illamående och kräkningar. Aprepitant Medical Valley fungerar genom att blockera signaler till det

området och används för att förhindra illamående och kräkningar.

Aprepitant Medical Valley används hos vuxna och ungdomar från 12 år

i kombination med andra

läkemedel

för att förebygga illamående och kräkningar orsakade av cytostatika (läkemedel som

används vid cancerbehandling) som mycket ofta eller ofta orsakar illamående och kräkningar (såsom

cisplatin, cyklofosfamid, doxorubicin eller epirubicin).

Aprepitant som finns i Aprepitant Medical Valley kan också vara godkänt för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar eller ger Aprepitant Medical Valley

Ta inte Aprepitant Medical Valley:

om du eller ditt barn är allergisk mot aprepitant eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6).

tillsammans med läkemedel som innehåller:

pimozid (används för behandling av psykiska sjukdomar)

terfenadin och astemizol (används för behandling av hösnuva och andra allergiska tillstånd)

cisaprid (används för behandling av matsmältningsbesvär).

Tala om för läkaren om du eller ditt barn tar dessa läkemedel, eftersom behandlingen måste anpassas

innan du eller ditt barn börjar ta Aprepitant Medical Valley.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Aprepitant Medical Valley eller ger

detta läkemedel till ditt barn.

Om du eller ditt barn har någon leversjukdom, tala med läkare innan behandling med Aprepitant

Medical Valley. Din lever har en viktig funktion vid nedbrytning av läkemedlet i kroppen. Läkaren

kan därför behöva övervaka din eller ditt barns leverfunktion.

Barn och ungdomar

Ge inte Aprepitant Medical Valley 80 mg och Aprepitant Medical Valley 125 mg till barn och

ungdomar under 12 års ålder, eftersom 80 mg och 125 mg kapslarna inte har studerats i denna

åldersgrupp.

Andra läkemedel och Aprepitant Medical Valley

Aprepitant Medical Valley kan påverka andra läkemedel både under och efter behandling med

Aprepitant Medical Valley. Vissa läkemedel ska inte tas tillsammans med Aprepitant Medical Valley

(t.ex. pimozid, terfenadin, astemizol och cisaprid) eller som kräver dosjustering av läkemedlet (se

också ”Ta inte Aprepitant Medical Valley”).

Effekterna av Aprepitant Medical Valley eller andra läkemedel kan påverkas om du eller ditt barn tar

Aprepitant Medical Valley tillsammans med andra läkemedel, inklusive de som nämns nedan. Tala

om för läkare eller apotekspersonal om du eller ditt barn tar något av följande läkemedel:

preventivmedel som p-piller, p-plåster, implantat och vissa livmoderinlägg (spiraler) som

frisätter hormoner kan få sämre effekt om de används tillsammans med Aprepitant Medical

Valley. Alternativ eller kompletterande icke-hormonell preventivmetod bör användas vid

pågående behandling med Aprepitant Medical Valley och i upp till 2 månader efter användning

av Aprepitant Medical Valley.

ciklosporin, takrolimus, sirolimus, everolimus (immunhämmande läkemedel)

alfentanil, fentanyl (används för behandling av smärta)

kinidin (används för behandling av oregelbunden puls)

irinotekan, etoposid, vinorelbin, ifosfamid (används för behandling av cancer)

läkemedel som innehåller ergotalkaloidderivat såsom ergotamin och diergotamin (används för

behandling av migrän)

warfarin, acenokumarol (blodförtunnande läkemedel; blodprover kan krävas)

rifampicin, klaritromycin, telitromycin (antibiotika, används för behandling av infektioner)

fenytoin (ett kramplösande läkemedel)

karbamazepin (används för behandling av depression och epilepsi)

midazolam, triazolam, fenobarbital (läkemedel som är lugnande och hjälper dig att sova)

johannesört (traditionella växtbaserade läkemedel för behandling av lätt nedstämdhet)

proteashämmare (används för behandling av hivinfektioner)

ketokonazol undantaget schampo (för behandling av Cushings syndrom – när kroppen

producerar ett överskott av kortisol)

itrakonazol, vorikonazol, posakonazol (används för behandling av svampinfektioner)

nefazodon (för behandling av depression)

kortikosteroider (som dexametason och metylprednisolon)

ångestdämpande läkemedel (såsom alprazolam)

tolbutamid (används för behandling av diabetes).

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du eller ditt barn tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta

andra läkemedel.

Graviditet och amning

Detta läkemedel ska inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt. Om du eller ditt

barn är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du eller ditt barn tar detta läkemedel.

För information om preventivmedel, se ”Andra läkemedel och Aprepitant Medical Valley”.

Det är inte känt om Aprepitant Medical Valley passerar över i bröstmjölk, och amning

rekommenderas därför inte vid behandling med detta läkemedel. Det är viktigt att du talar om för

läkaren om du eller ditt barn ammar eller planerar att amma innan du tar eller ger detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Man bör beakta att vissa personer upplever yrsel och sömnighet efter användning av Aprepitant

Medical Valley. Om du eller ditt barn blir yr eller sömnig efter användning av detta läkemedel, undvik

att köra bil, cykla eller använda maskiner eller verktyg (se avsnitt ”Eventuella biverkningar”).

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Aprepitant Medical Valley innehåller sackaros

Aprepitant Medical Valley kapslar innehåller sackaros. Om du eller ditt barn inte tål vissa sockerarter,

bör du kontakta läkare innan du eller ditt barn tar denna medicin.

Aprepitant Medical Valley innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per kapsel d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du tar eller ger Aprepitant Medical Valley

Ta alltid detta läkemedel eller ge det till ditt barn enligt läkarens, apotekspersonalens eller

sjuksköterskans anvisningar. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Ta alltid Aprepitant Medical Valley tillsammans med andra läkemedel för att förebygga illamående

och kräkningar. Efter behandling med Aprepitant Medical Valley kan läkaren be dig eller ditt barn att

fortsätta ta andra läkemedel, bl.a. en kortikosteroid (t.ex. dexametason) och en 5HT

-antagonist (t.ex.

ondansetron) för att förebygga illamående och kräkningar. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller

sjuksköterska om du är osäker.

Rekommenderad dos av Aprepitant Medical Valley är:

Dag 1:

en 125 mg kapsel 1 timme före inledningen av cytostatikabehandlingen

Dag 2 och 3:

en 80 mg kapsel dagligen.

Om ingen cytostatikabehandling ges, ta Aprepitant Medical Valley på morgonen.

Om cytostatikabehandling ges, ta Aprepitant Medical Valley 1 timme före inledningen av

cytostatikabehandlingen.

Detta läkemedel tas via munnen. Svälj kapseln hel med en liten mängd vätska. Aprepitant Medical

Valley kan tas med eller utan mat.

Om du har tagit för stor mängd av Aprepitant Medical Valley

Ta inte fler kapslar än vad läkarenhar förskrivit. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller

om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller

Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Aprepitant Medical Valley

Om du eller ditt barn har missat en dos, kontakta läkaren för rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Sluta att ta Aprepitant Medical Valley och kontakta en läkare omedelbart om du eller ditt barn

märker någon av följande biverkningar som kan vara allvarliga och som kan kräva akutvård:

nässelfeber, utslag, klåda, svårighet att andas eller svälja (har rapporterats, förekommer hos

okänt antal användare) – dessa är tecken på en allergisk reaktion.

Andra biverkningar

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

förstoppning, matsmältningsbesvär

huvudvärk

trötthet

minskad aptit

hicka

förhöjd nivå av leverenzymer i blodet.

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

yrsel, sömnighet

akne, hututslag

rapning, illamående, kräkningar, halsbränna, magont, muntorrhet, gaser i magen

ökad smärtsam eller brännande urinering

svaghet, allmän sjukdomskänsla

värmevallningar/ansiktsrodnad eller hudrodnad

snabba eller oregelbundna hjärtslag

feber med ökad risk för infektion, minskat antal röda blodkroppar.

Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

svårighet att tänka, avsaknad av energi, smakförändringar

hudkänslighet för solljus, ökad svettning, fet hy, hudsår, kliande utslag, Stevens-Johnsons

syndrom/toxisk epidermal nekrolys (sällsynt, svår hudreaktion)

eufori (extrem lyckokänsla), desorientering

bakterieinfektion, svampinfektion

svår förstoppning, magsår, inflammation i tunntarm och tjocktarm, sår i munnen, uppsvälldhet i

magen

tätare urineringsbehov, större urinmängd än vanligt, förekomst av socker eller blod i urinen

obehagskänsla i bröstet, svullnad, förändrad gång

hosta, slem som rinner ner i svalget, irritation i svalget, nysning, halsont

rinnande och kliande ögon

öronringningar

muskelkramper, muskelsvaghet

ökad törst

långsamma hjärtslag, hjärt-kärlsjukdom

färre vita blodkroppar, låga natriumnivåer i blodet, viktminskning.

Rapportering av biverkningar

Om du eller ditt barn får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta

gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera

biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Aprepitant Medical Valley ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blister efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Tryck inte ut kapseln ur blistret förrän du ska ta den.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är aprepitant.

En 125 mg kapsel innehåller 125 mg aprepitant.

En 80 mg kapsel innehåller 80 mg aprepitant.

Övriga innehållsämnen är hypromellos, poloxamer, sackaros, mikrokristallin cellulosa, gelatin,

natriumlaurilsulfat (E487), titandioxid (E171), shellack, svart järnoxid (E172), propylenglykol

(E1520). 125 mg kapseln innehåller även röd järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

125 mg hårda kapslar tillhandahålls som ogenomskinliga hårda gelatinkapslar av storlek 1 med rosa

överdel och vit underdel, märkt ”125mg” med svart bläck på underdelen.

80 mg hårda kapslar tillhandahålls som ogenomskinliga hårda gelatinkapslar av storlek 2 med vit

överdel och vit underdel, märkt ”80mg” med svart bläck på underdelen.

Aprepitant Medical Valley är förpackade i en kartong som innehåller lämpligt antal OPA/ALU/PVC-

aluminiumfolieblister samt en bipacksedel.

Aprepitant Medical Valley 125 mg hårda kapslar tillhandahålls i följande förpackningsstorlekar:

Aluminiumblister som innehåller en 125 mg kapsel.

5 aluminiumblister som innehåller en 125 mg kapsel var.

Aprepitant Medical Valley 80 mg hårda kapslar tillhandahålls i följande förpackningsstorlekar:

Aluminiumblister som innehåller en 80 mg kapsel

2-dagarsbehandlingsförpackning som innehåller två 80 mg kapslar

5 aluminiumblister som innehåller en 80 mg kapsel var

Aprepitant Medical Valley 125 mg + 80 mg hårda kapslar tillhandahålls i följande

förpackningsstorlek:

3-dagarsbehandlingsförpackning som innehåller en 125 mg kapsel och två 80 mg kapslar

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Medical Valley Invest AB

Brädgårdsvägen 28

236 32 Höllviken

Sverige

Tillverkare:

Pharmathen International S.A.

Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5,

Rodopi 69300, Grekland

eller

PHARMATHEN S.A.

Dervenakion 6

Pallini 15351

Attikis, Grekland

Denna bipacksedel ändrades senast 2019-01-25

Pročitajte cijeli dokument

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Aprepitant Medical Valley 125 mg hårda kapslar

Aprepitant Medical Valley 80 mg hårda kapslar

Aprepitant Medical Valley 125 mg + 80 mg hårda kapslar

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En 125 mg kapsel innehåller 125 mg aprepitant.

En 80 mg kapsel innehåller 80 mg aprepitant.

Hjälpämne med känd effekt

En 125 mg kapsel innehåller 125 mg sackaros och 0,00026 mmol (0,006 mg) natrium.

En 80 mg kapsel innehåller 80 mg sackaros och 0,00022 mmol (0,005 mg) natrium.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Hård kapsel (kapsel)

125 mg hårda kapslar tillhandahålls som ogenomskinliga hårda gelatinkapslar av storlek 1 med rosa

överdel och vit underdel, märkt ”125mg” med svart bläck på underdelen.

80 mg hårda kapslar tillhandahålls som ogenomskinliga hårda gelatinkapslar av storlek 2 med vit

överdel och vit underdel, märkt ”80mg” med svart bläck på underdelen.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Profylax mot illamående och kräkningar i samband med högemetogen och måttligt emetogen

cytostatikabehandling vid cancer hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder.

Aprepitant Medical Valley 125 mg+80 mg ges som en del av kombinationsbehandling (se avsnitt 4.2).

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Vuxna

Aprepitant Medical Valley ges i 3 dagar som en del av en regim som omfattar en kortikosteroid och en

5-HT

-antagonist.

Rekommenderad dos är 125 mg oralt en gång dagligen en timme före påbörjande av

cytostatikabehandling dag 1 och 80 mg oralt en gång dagligen på morgonen dag 2 och 3.

Följande regimer rekommenderas hos vuxna vid profylax mot illamående och kräkningar i samband

med emetogen cytostatikabehandling vid cancer:

Högemetogen cytostatikabehandling

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Aprepitant

Medical Valley

125 mg oralt

80 mg oralt

80 mg oralt

inget

Dexametason

12 mg oralt

8 mg oralt

8 mg oralt

8 mg oralt

5-HT

antagonister

Standarddos av 5-

-antagonister.

Se produktresumén

för den valda 5-

-antagonisten

för lämplig

doserings-

information

inget

inget

inget

Dexametason

ska ges 30 minuter före cytostatikabehandling dag 1 och på morgonen dag 2 till 4.

Dosen dexametason är vald med hänsyn till interaktioner med den aktiva substansen.

Måttligt emetogen cytostatikabehandling

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Aprepitant Medical

Valley

125 mg oralt

80 mg oralt

80 mg oralt

Dexametason

12 mg oralt

inget

inget

5-HT

-antagonister

Standarddos av 5-HT

antagonister.

Se produktresumén för

den valda 5-HT

antagonisten för

lämplig

doseringsinformation

inget

inget

Dexametason

ska ges 30 minuter före cytostatikabehandling dag 1. Dosen dexametason är vald med

hänsyn till interaktioner med den aktiva substansen.

Pediatrisk population

Ungdomar (i åldern 12–17 år)

Aprepitant Medical Valley ges i 3 dagar som en del av en regim som omfattar en 5-HT

-antagonist.

Rekommenderad dos Aprepitant Medical Valley kapslar är 125 mg oralt dag 1 och 80 mg oralt dag 2

och 3. Aprepitant Medical Valley ges oralt 1 timme före cytostatika dag 1, 2 och 3. Om ingen

cytostatika ges dag 2 och 3 ska Aprepitant Medical Valley ges på morgonen. Se produktresumén för

den valda 5-HT

-antagonisten för lämplig doseringsinformation. Om en kortikosteroid såsom

dexametason ges samtidigt med Aprepitant Medical Valley ska kortikosteroiddosen ges som 50 % av

den vanliga dosen (se avsnitten 4.5 och 5.1).

Säkerhet och effekt för 80 mg och 125 mg kapslar har inte fastställts hos barn under 12 år. Inga data

finns tillgängliga.

Allmänt

Effektdata för kombination med andra kortikosteroider och 5-HT

-antagonister är begränsade. Se

avsnitt 4.5 för mer information om samtidig administrering med kortikosteroider. Se produkt-

resuméerna för de samtidigt administrerade 5-HT

-antagonisterna.

Särskilda patientgrupper

Äldre (≥ 65 år)

Dosjustering är inte nödvändig för äldre (se avsnitt 5.2).

Kön

Dosjustering är inte nödvändig baserat på kön (se avsnitt 5.2).

Nedsatt njurfunktion

Dosjustering är inte nödvändig för patienter med nedsatt njurfunktion eller för patienter med

njursjukdom i slutskedet som genomgår hemodialys (se avsnitt 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Dosjustering är inte nödvändig för patienter med lätt nedsatt leverfunktion. Data för patienter med

måttligt nedsatt leverfunktion är begränsade och data för patienter med gravt nedsatt leverfunktion

saknas.

Aprepitant ska användas med försiktighet hos denna patientgrupp (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Administreringssätt

Oral användning.

Den hårda kapseln ska sväljas hel.

Aprepitant Medical Valley kan tas med eller utan mat.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Samtidig administrering med pimozid, terfenadin, astemizol eller cisaprid (se avsnitt 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

Patienter med måttlig till kraftig leverfunktionsnedsättning

Data för patienter med måttligt nedsatt leverfunktion är begränsade och data för patienter med gravt

nedsatt leverfunktion saknas. Aprepitant Medical Valley ska användas med försiktighet hos denna

patientgrupp (se avsnitt 5.2).

CYP3A4-interaktioner

Aprepitant Medical Valley användas med försiktighet till patienter som samtidigt behandlas med oralt

administrerade aktiva substanser som huvudsakligen metaboliseras via CYP3A4 och har som ett smalt

terapeutiskt fönster, såsom ciklosporin, takrolimus, sirolimus, everolimus, alfentanil,

ergotalkaloidderivat, fentanyl och kinidin (se avsnitt 4.5). Dessutom bör samtidig administrering med

irinotekan genomföras med särskild försiktighet, eftersom kombinationen kan leda till ökad toxicitet.

Samtidig administrering med warfarin (ett CYP2C9-substrat)

Hos patienter som får kronisk warfarinbehandling ska International Normalised Ratio (INR)

övervakas noggrant under behandlingen med Aprepitant Medical Valley i 14 dagar efter varje 3-

dagarskur av Aprepitant Medical Valley (se avsnitt 4.5).

Samtidig användning av hormonella antikonceptionsmedel

Effekten av hormonella antikonceptionsmedel kan minska under och 28 dagar efter administrering av

Aprepitant Medical Valley. Alternativa icke-hormonella kompletterande preventivmetoder bör

användas under behandling med Aprepitant Medical Valley och i ytterligare 2 månader efter den sista

dosen av Aprepitant Medical Valley (se avsnitt 4.5).

Hjälpämnen

Aprepitant Medical Valley kapslar innehåller sackaros. Patienter med något av följande sällsynta,

ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans, glukos-galaktosmalabsorption

eller sukras-isomaltasbrist.

Aprepitant Medical Valley kapslar innehåller natrium. Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol

(23 mg) natrium per kapsel d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Aprepitant (125 mg+80 mg) är ett substrat, en måttlig hämmare och en inducerare av CYP3A4.

Aprepitant är även en CYP2C9-inducerare. Under behandling med Aprepitant Medical Valley

hämmas CYP3A4. Efter avslutad behandling ger Aprepitant Medical Valley en övergående lätt

induktion av CYP2C9, CYP3A4 och glukuronidering. Aprepitant interagerar troligtvis inte med

transportproteinet P-glykoprotein, vilket visats genom att aprepitant inte interagerar med digoxin.

Effekten av aprepitant på farmakokinetiken hos andra aktiva substanser

CYP3A4-hämning

Som en måttlig CYP3A4-hämmare kan aprepitant (125 mg+80 mg) öka plasmakoncentrationerna av

samtidigt administrerade aktiva substanser som metaboliseras via CYP3A4. Den totala exponeringen

för oralt administrerade CYP3A4-substrat kan öka upp till ca 3-faldigt under en 3-dagarsbehandling

med Aprepitant Medical Valley. Effekten av aprepitant på plasmakoncentrationen av intravenöst

administrerade CYP3A4-substrat förväntas vara mindre. Aprepitant Medical Valley ska inte användas

samtidigt med pimozid, terfenadin, astemizol eller cisaprid (se avsnitt 4.3). Aprepitants hämning av

CYP3A4 kan resultera i förhöjda plasmakoncentrationer av dessa aktiva substanser, vilket kan orsaka

allvarliga eller livshotande reaktioner. Försiktighet rekommenderas vid samtidig administrering av

Aprepitant Medical Valley och oralt administrerade aktiva substanser som huvudsakligen

metaboliseras via CYP3A4 och har ett smalt terapeutiskt fönster, såsom ciklosporin, takrolimus,

sirolimus, everolimus, alfentanil, diergotamin, ergotamin, fentanyl och kinidin (se avsnitt 4.4).

Kortikosteroider

Dexametason: Vid samtidig administrering med Aprepitant Medical Valley 125 mg+80 mg regim bör

den vanliga orala dosen av dexametason minskas med ungefär 50 %. I kliniska studier vid illamående

och kräkningar inducerade av cytostatikabehandling valdes dosen dexametason med hänsyn till

läkemedelsinteraktioner (se avsnitt 4.2). När aprepitant gavs i en behandling om 125 mg tillsammans

med oralt administrerat dexametason 20 mg dag 1, och när aprepitant, 80 mg/dag, gavs tillsammans

med oralt administrerat dexametason 8 mg dag 2 till 5, ökade AUC för dexametason (ett CYP3A4-

substrat), 2,2 gånger dag 1 och 5.

Metylprednisolon: Den vanliga intravenösa metylprednisolondosen ska minskas med cirka 25 % och

den vanliga orala metylprednisolondosen ska minskas med cirka 50 % vid samtidig administrering

med Aprepitant Medical Valley 125 mg+80 mg regimen. När aprepitant gavs som en regim på 125 mg

dag 1 och 80 mg/dag dagarna 2 och 3 ökade AUC för metylprednisolon, ett CYP3A4-substrat, 1,3-

faldigt dag 1 och 2,5-faldigt dag 3 när metylprednisolon gavs samtidigt intravenöst i dosen 125 mg

dag 1 och oralt i dosen 40 mg dagarna 2 och 3.

Under kontinuerlig behandling med metylprednisolon kan AUC för metylprednisolon minska vid

senare tidpunkter inom 2 veckor efter inledning av aprepitantdosen på grund av aprepitants

inducerande effekt på CYP3A4. Denna effekt kan förväntas vara mera uttalad för oralt administrerat

metylprednisolon.

Cytostatika

I farmakokinetiska studier, där aprepitant gavs i en regim om 125 mg dag 1 och 80 mg/dag dag 2 och 3

påverkades inte farmakokinetiken för docetaxel som administrerades intravenöst dag 1 och inte heller

vinorelbin som gavs intravenöst dag 1 eller dag 8. Eftersom effekten av aprepitant i högre grad

påverkar farmakokinetiken för oralt givna CYP3A4-substrat än för intravenöst administrerade

CYP3A4-substrat kan interaktion med följande oralt administrerade cytostatika, som huvudsakligen

eller delvis metaboliseras av CYP3A4, (såsom etoposid, vinorelbin) inte uteslutas. Försiktighet bör

iakttas och ytterligare övervakning kan vara lämpligt för patienter som får läkemedel vilka

huvudsakligen eller delvis metaboliseras av CYP3A4 (se avsnitt 4.4). Efter marknadsintroduktionen

har fall av neurotoxicitet, en möjlig biverkning av ifosfamid, rapporterats efter samtidig

administrering av aprepitant och ifosfamid.

Immunsuppressiva läkemedel

Under 3-dagarsregimen mot illamående och kräkningar orsakade av cytostatika förväntas en

övergående måttlig ökning följt av en lätt minskad exponering av immunsuppressiva läkemedel som

metaboliseras via CYP3A4 (t.ex. ciklosporin, takrolimus, everolimus och sirolimus). Med tanke på 3-

dagarsregimens korta längd och de tidsberoende begränsade förändringarna i exponering

rekommenderas inte dosminskning av det immunsuppressiva läkemedlet under 3 dagars samtidig

administrering med Aprepitant Medical Valley.

Midazolam

De potentiella effekterna av ökade plasmakoncentrationer av midazolam eller andra bensodiazepiner

som metaboliseras via CYP3A4 (alprazolam, triazolam) ska beaktas när dessa läkemedel ges samtidigt

med Aprepitant Medical Valley (125 mg+80 mg).

Aprepitant ökade AUC för midazolam, ett känsligt CYP3A4-substrat, 2,3 gånger dag 1 och 3,3 gånger

dag 5 när en oral engångsdos på 2 mg midazolam gavs samtidigt dag 1 och 5 under en behandling med

aprepitant 125 mg dag 1 och 80 mg/dag dag 2–5.

I en annan studie med intravenös administrering av midazolam gavs aprepitant i dosen 125 mg dag 1

och 80 mg/dag dag 2 och 3. Midazolam 2 mg gavs intravenöst före administrering av 3-

dagarsbehandlingen med aprepitant och dagarna 4, 8 och 15. Aprepitant ökade AUC för midazolam

med 25 % dag 4 och minskade AUC för midazolam med 19 % dag 8 och med 4 % dag 15. Dessa

effekter ansågs inte vara kliniskt betydelsefulla.

I en tredje studie med intravenös och oral administrering av midazolam gavs aprepitant i dosen

125 mg dag 1 och 80 mg/dag dag 2 och 3 tillsammans med ondansetron 32 mg dag 1, dexametason

12 mg dag 1 och 8 mg dag 2–4. Denna kombination (d.v.s. aprepitant, ondansetron och dexametason)

minskade AUC för oralt midazolam med 16 % dag 6, med 9 % dag 8, med 7 % dag 15 och med 17 %

dag 22. Dessa effekter ansågs inte vara kliniskt betydelsefulla.

Ytterligare en studie genomfördes med intravenös administrering av midazolam och aprepitant. 2 mg

intravenöst midazolam gavs 1 timme efter oral administrering av en engångsdos aprepitant 125 mg.

Plasma-AUC för midazolam ökade 1,5 gånger. Denna effekt ansågs inte vara kliniskt betydelsefull.

Induktion

Som en lätt inducerare av CYP2C9, CYP3A4 och glukuronidering kan aprepitant under två veckor

efter inledning av behandling minska plasmakoncentrationerna av substrat som elimineras med hjälp

av dessa system. Denna effekt kan bli påtaglig först efter att 3-dagarsregimen med Aprepitant Medical

Valley avslutats. För CYP2C9- och CYP3A4-substrat är induktionen övergående med maximal effekt

vid 3–5 dagar efter avslutad 3-dagarsbehandling med Aprepitant Medical Valley. Effekten kvarstår

några få dagar, avtar sedan långsamt och saknar klinisk betydelse två veckor efter avslutad behandling

med Aprepitant Medical Valley. Lätt induktion av glukuronidering ses också med 80 mg oral

aprepitant som ges i 7 dagar. Data saknas avseende effekt på CYP2C8 och CYP2C19. Försiktighet

rekommenderas när warfarin, acenokumarol, tolbutamid, fenytoin eller andra aktiva substanser som

man vet metaboliseras av CYP2C9 ges under denna tidsperiod.

Warfarin

Hos patienter som får kronisk warfarinbehandling ska protrombintiden (INR) övervakas noga under

behandlingen med Aprepitant Medical Valley och i 2 veckor efter varje 3-dagarskur av Aprepitant

Medical Valley mot illamående och kräkningar orsakade av cytostatika (se avsnitt 4.4). När en

engångsdos på 125 mg aprepitant gavs dag 1 och 80 mg/dag dag 2 och 3 till friska frivilliga som var

stabilt inställda på kronisk warfarinbehandling, sågs ingen effekt av aprepitant på plasma-AUC av

R(+)- eller S(-)-warfarin uppmätt dag 3. Det förekom dock en 34 % minskning av dalkoncentrationen

för S(-)-warfarin (ett CYP2C9-substrat) vilken åtföljdes av en 14 % minskning av INR 5 dagar efter

avslutad behandling med aprepitant.

Tolbutamid

När aprepitant gavs som 125 mg dag 1 och 80 mg/dag dag 2 och 3 minskade AUC för tolbutamid (ett

CYP2C9-substrat) med 23 % dag 4, med 28 % dag 8 och med 15 % dag 15. Detta då en engångsdos

av tolbutamid 500 mg administrerades oralt före 3-dagarsbehandling med aprepitant dag 4, 8 och 15.

Hormonella antikonceptionsmedel

Effekten av hormonella antikonceptionsmedel kan minska under och 28 dagar efter administrering av

Aprepitant Medical Valley. Alternativa icke-hormonella kompletterande preventivmetoder bör

användas under behandling med Aprepitant Medical Valley och i ytterligare 2 månader efter den sista

dosen av Aprepitant Medical Valley.

I en klinisk studie gavs engångsdoser av ett oralt antikonceptionsmedel innehållande etinylestradiol

och noretisteron dagarna 1–21 tillsammans med aprepitant i en regim med 125 mg dag 8 och

80 mg/dag dagarna 9 och 10. Dessutom gavs ondansetron 32 mg intravenöst dag 8 och oralt

dexametason 12 mg dag 8 och 8 mg/dag dagarna 9, 10 och 11. Under dagarna 9–21 i denna studie

minskade dalkoncentrationerna av etinylestradiol med så mycket som 64 % och dalkoncentrationerna

av noretisteron med så mycket som 60 %.

5-HT

3

-antagonister

I kliniska interaktionsstudier hade aprepitant ingen kliniskt signifikant effekt på farmakokinetiken för

ondansetron, granisetron eller hydrodolasetron (den aktiva metaboliten av dolasetron).

Andra läkemedels effekt på farmakokinetiken för aprepitant

Samtidig administrering av Aprepitant Medical Valley och aktiva substanser som hämmar CYP3A4-

aktivitet (t.ex. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, klaritromycin, telitromycin,

nefazodon och proteashämmare) bör inledas försiktigt då kombinationen förväntas resultera i

flerfaldigt ökade plasmakoncentrationer av aprepitant (se avsnitt 4.4).

Samtidig administrering av Aprepitant Medical Valley och aktiva substanser som kraftigt inducerar

CYP3A4-aktivitet (t.ex. rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital) bör undvikas då

kombinationen resulterar i minskade plasmakoncentrationer av aprepitant, vilket kan resultera i en

minskad effekt av Aprepitant Medical Valley.

Samtidig administrering av Aprepitant Medical Valley och (traditionella) växtbaserade läkemedel

innehållande johannesört (

Hypericum perforatum

) rekommenderas inte.

Ketokonazol

När en 125 mg engångsdos av aprepitant administrerades dag 5 under en 10-dagarsbehandling med

400 mg/dag ketokonazol (en stark hämmare av CYP3A4), ökade AUC för aprepitant ca 5 gånger och

den genomsnittliga terminala halveringstiden för aprepitant ökade ca 3 gånger.

Rifampicin

När en 375 mg engångsdos av aprepitant administrerades dag 9 under en 14-dagarsbehandling med

600 mg/dag rifampicin (en stark inducerare av CYP3A4), minskade AUC för aprepitant med 91 % och

den genomsnittliga terminala halveringstiden minskade med 68 %.

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Preventivmetoder för män och kvinnor

Effekten av hormonella antikonceptionsmedel kan minska under och 28 dagar efter administrering av

Aprepitant Medical Valley. Alternativa icke-hormonella kompletterande preventivmetoder bör

användas under behandling med Aprepitant Medical Valley och i ytterligare 2 månader efter den sista

dosen av Aprepitant Medical Valley (se avsnitten 4.4 och 4.5).

Graviditet

Inga data från exponering under graviditet finns tillgängliga för aprepitant. Aprepitants potential för

reproduktionstoxicitet har inte beskrivits fullständigt, eftersom exponeringsnivåer högre än den

terapeutiska exponeringen hos människa med dosen 125 mg+80 mg inte kunde uppnås i djurstudier.

Dessa studier tyder inte på några direkta eller indirekta skadliga effekter vad gäller graviditet, embryo-

/fosterutveckling, förlossning eller utveckling efter födseln (se avsnitt 5.3). De potentiella effekterna

på reproduktion av förändringar av neurokininregleringen är okända. Aprepitant Medical Valley ska

användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt.

Amning

Aprepitant utsöndras i mjölken hos digivande råttor. Det är okänt om aprepitant utsöndras i

bröstmjölk. Amning rekommenderas därför inte under behandling med Aprepitant Medical Valley.

Fertilitet

Aprepitants eventuella effekter på fertilitet har inte beskrivits fullständigt, eftersom exponeringsnivåer

högre än den terapeutiska exponeringen hos människa inte kunde uppnås i djurstudier. Dessa

fertilitetsstudier indikerade inte direkta eller indirekta skadliga effekter vad gäller parningsförmåga,

fertilitet, embryo-/fosterutveckling eller spermieantal och spermierörlighet (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Aprepitant Medical Valley kan ha mindre effekt på förmågan att framföra fordon, cykla och använda

maskiner. Yrsel och trötthet kan förekomma efter administrering av Aprepitant Medical Valley (se

avsnitt 4.8).

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Säkerhetsprofilen för aprepitant utvärderades hos ca 6 500 vuxna i över 50 studier och hos 184 barn

och ungdomar i 2 pivotala pediatriska kliniska studier.

De vanligaste biverkningar som rapporterades med högre frekvens hos vuxna behandlade med

aprepitantregim än med standardbehandling hos patienter som fick högemetogen

cytostatikabehandling (HEC) var hicka (4,6 % mot 2,9 %), ökat ALAT (2,8 % mot 1,1 %), dyspepsi

(2,6 % mot 2,0 %), förstoppning (2,4 % mot 2,0 %), huvudvärk (2,0 % mot 1,8 %) och minskad aptit

(2,0 % mot 0,5 %). De vanligaste biverkningar som rapporterades med högre frekvens vid behandling

med aprepitantregim än med standardbehandling hos patienter som fick måttligt emetogen

cytostatikabehandling (MEC) var trötthet (1,4 % mot 0,9 %).

De vanligaste biverkningar som rapporterades med en högre frekvens hos pediatriska patienter

behandlade med aprepitantregim än med kontrollregim under emetogen cytostatikabehandling vid

cancer var hicka (3,3 % mot 0,0 %) och flush (1,1 % mot 0,0 %).

Biverkningstabell

Följande biverkningar observerades i en sammantagen analys av HEC- och MEC-studierna med högre

frekvens med aprepitant än med standardbehandling hos vuxna eller pediatriska patienter eller vid

användning efter godkännandet av läkemedlet. Frekvenskategorierna som ges i tabellen är baserade på

studier med vuxna; de observerade frekvenserna i de pediatriska studierna var liknande eller lägre om

de inte visas i tabellen. Vissa mindre vanliga biverkningar i den vuxna populationen sågs inte i de

pediatriska studierna.

Frekvenserna definieras enligt följande: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre

vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000) och mycket sällsynta (< 1/10 000),

ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Systemorganklass

Biverkning

Frekvens

Infektioner och infestationer

kandidos, stafylokockinfektion

sällsynta

Blodet och lymfsystemet

febril neutropeni, anemi

mindre vanliga

Immunsystemet

överkänslighetsreaktioner, inklusive

anafylaktiska reaktioner

ingen känd

frekvens

minskad aptit

vanliga

Metabolism och nutrition

polydipsi

sällsynta

ångest

mindre vanliga

Psykiska störningar

desorientering, euforisk sinnesstämning

sällsynta

huvudvärk

vanliga

yrsel, sömnighet

mindre vanliga

Centrala och perifera

nervsystemet

kognitiv störning, letargi, dysgeusi

sällsynta

Ögon

konjunktivit

sällsynta

Öron och balansorgan

tinnitus

sällsynta

palpitationer

mindre vanliga

Hjärtat

bradykardi, hjärt-kärlsjuksom

sällsynta

Blodkärl

värmevallning/flush

mindre vanliga

hicka

vanliga

Andningsvägar, bröstkorg

och mediastinum

orofaryngeal smärta, nysning, hosta,

postnasalt dropp, svalgirritation

sällsynta

förstoppning, dyspepsi

vanliga

rapning, illamående

, kräkningar

gastroesofageal refluxsjukdom,

buksmärta, torr mun, flatulence

mindre vanliga

Magtarmkanalen

perforerande duodenalsår, stomatit,

bukspänning, hård avföring, neutropen

kolit

sällsynta

utslag, akne

mindre vanliga

fotosensitivitetsreaktion, hyperhidros,

seborré, hudförändring, kliande utslag,

Stevens–Johnsons syndrom/toxisk

epidermal nekrolys

sällsynta

Hud och subkutan vävnad

klåda, urtikaria

ingen känd

frekvens

Muskuloskeletala systemet

och bindväv

muskelsvaghet, muskelkramper

sällsynta

dysuri

mindre vanliga

Njurar och urinvägar

pollakisuri

sällsynta

trötthet

vanliga

asteni, sjukdomskänsla

mindre vanliga

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

ödem, obehagskänsla i bröstet,

gångstörning

sällsynta

Undersökningar

förhöjt ALAT

vanliga

förhöjt ASAT, förhöjt alkaliskt fosfatas

(AFOS)

mindre vanliga

positivt test för röda blodkroppar i

urinen, minskad natriumhalt i blodet,

viktminskning, minskat antal neutrofiler,

glukosuri, ökad urinmängd

sällsynta

Illamående och kräkningar var effektparametrar under de första 5 dagarna av behandling efter

cytostatikabehandling och rapporterades som biverkningar endast därefter.

Beskrivning av utvalda biverkningar

Biverkningsprofilerna hos vuxna under upprepade behandlingscykler i HEC- och MEC-studierna i

upp till 6 ytterligare behandlingsomgångar med cytostatika motsvarade i allmänhet de som

observerades i första behandlingscykeln. I en ytterligare klinisk studie med aktiv kontroll på

1 169 vuxna patienter som fick aprepitant och HEC var biverkningsprofilen i allmänhet lik den som

sågs i de andra HEC-studierna med aprepitant.

Ytterligare biverkningar sågs hos vuxna patienter behandlade med aprepitant mot postoperativt

illamående och kräkningar och med incidenser högre än för ondansetron: övre buksmärtor, avvikande

tarmljud, förstoppning*, dysartri, dyspné, hypestesi, sömnlöshet, mios, illamående, sensorisk störning,

magbesvär, sub-ileus*, nedsatt synskärpa, väsande andning.

*Rapporterade hos patienter som tog en högre dos aprepitant.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Vid överdosering ska Aprepitant Medical Valley sättas ut och allmän stödjande behandling ges samt

övervakning ske. Eftersom aprepitant verkar antiemetiskt, kan framkallning av kräkning med hjälp av

läkemedel vara verkningslöst.

Aprepitant är inte dialyserbart.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antiemetika, Övriga antiemetika

ATC-kod: A04AD12

Aprepitant är en selektiv antagonist med hög affinitet till humana substans P-neurokinin-1-(NK

receptorer.

3-dagarsbehandling med aprepitant hos vuxna

I 2 randomiserade, dubbelblindade studier innefattande totalt 1 094 vuxna patienter som fick

cytostatikabehandling inkluderande cisplatin ≥ 70 mg/m

jämfördes aprepitant i kombination med en

ondansetron/dexametason-behandling (se avsnitt 4.2) med standardterapi (placebo plus intravenöst

ondansetron 32 mg under dag 1 samt oralt dexametason 20 mg under dag 1 och 8 mg två gånger

dagligen under dag 2–4). Trots att dosen ondansetron 32 mg intravenöst användes i kliniska studier är

detta inte längre den rekommenderade dosen. För lämplig doseringsinformation hänvisas till

produktinformationen för vald 5-HT3-antagonist.

Effekten baserades på utvärdering av följande sammansatta mått: fullständigt svar (definierat som

inga emetiska episoder och ingen användning av reservbehandling) främst under cykel 1. Resultaten

utvärderades för varje enskild studie och för de två studierna i kombination.

En sammanfattning av huvudresultaten från den kombinerade analysen visas i tabell 1.

Tabell 1

Andel vuxna patienter som fick högemetogen cytostatikabehandling, med behandlingssvar uppdelat i

behandlingsgrupp och fas – behandlingscykel 1

Aprepitantregim

(N = 521)

Standardbehandling

(N = 524)

Skillnader*

(95 % CI)

SAMMANSATTA MÅTT

Fullständigt svar (inga kräkningar och ingen undsättande behandling)

Totalt (0–120 timmar)

67,7

47,8

19,9

(14,0; 25,8)

0–24 timmar

86,0

73,2

12,7

(7,9; 17,6)

25–120 timmar

71,5

51,2

20,3

(14,5; 26,1)

INDIVIDUELLA MÅTT

Inga kräkningar (inga kräkningsepisoder oberoende av användning av undsättande

behandling)

Totalt (0–120 timmar)

71,9

49,7

22,2

(16,4; 28,0)

0–24 timmar

86,8

74,0

12,7

(8,0; 17,5)

25–120 timmar

76,2

53,5

22,6

(17,0; 28,2)

Inget signifikant illamående (max. VAS < 25 mm på skalan 0–100 mm)

Totalt (0–120 timmar)

72,1

64,9

(1,6; 12,8)

25–120 timmar

74,0

66,9

(1,5; 12,6)

Konfidensintervallen beräknades utan justering för kön och samtidig cytostatikabehandling, vilka

ingick i den primära analysen av oddskvoter och logistiska modeller.

En patient i aprepitantgruppen hade endast data för den akuta fasen och uteslöts från den totala

analysen och analysen av fördröjd fas; en patient i standardbehandlingsgruppen hade endast data för

den fördröjda fasen och uteslöts från den totala analysen och analysen av den akuta fasen.

Den uppskattade tiden till första kräkning i den kombinerade analysen framställs med Kaplan-Meier-

diagram i figur 1.

Figur 1

Andel vuxna patienter som fick högemetogen cytostatikabehandling som förblir kräkningsfria över tid

– cykel 1

Statistiskt signifikanta skillnader i effekt sågs också i de 2 individuella studierna.

Tid (timmar)

Andel patienter

I samma 2 kliniska studier fortsatte 851 vuxna patienter i förlängningsstudien med upp till

5 ytterligare cytostatikacykler. Effekten av aprepitantregimen upprätthölls synbarligen under alla

cykler.

I en randomiserad, dubbelblindad studie med totalt 866 vuxna patienter (864 kvinnor, 2 män) som fick

cytostatikabehandling inkluderande cyklofosfamid 750–1 500 mg/m

; eller cyklofosfamid 500–

1 500 mg/m

och doxorubicin (< 60 mg/m

) eller epirubicin (< 100 mg/m

) jämfördes aprepitant i

kombination med en ondansetron/dexametasonregim (se avsnitt 4.2) med standardbehandling (placebo

plus ondansetron 8 mg oralt [två gånger dag 1 och var 12:e timme dag 2 och 3] plus dexametason

20 mg oralt dag 1).

Effekten baserades på utvärdering den sammansatta åtgärden: fullständigt svar (definierat som inga

kräkningsepisoder och ingen användning av reservbehandling) främst under cykel 1.

En sammanfattning av de huvudsakliga studieresultaten visas i tabell 2.

Tabell 2

Andel vuxna patienter med behandlingssvar uppdelat i behandlingsgrupp och fas – cykel 1

Måttligt emetogen cytostatikabehandling

Aprepitantregim

(N = 433)

Standardbehandling

(N=424)

Skillnader*

(95 % CI)

SAMMANSATTA MÅTT

Fullständigt svar (inga kräkningar och ingen undsättande behandling)

Totalt (0–120 timmar)

50,8

42,5

(1,6; 15,0)

0–24 timmar

75,7

69,0

(0,7; 12,7)

25–120 timmar

55,4

49,1

(-0,4; 13,0)

INDIVIDUELLA MÅTT

Inga kräkningar (inga kräkningsepisoder oberoende av användning av undsättande

behandling)

Totalt (0–120 timmar)

75,7

58,7

17,0

(10,8; 23,2)

0–24 timmar

87,5

77,3

10,2

(5,1; 15,3)

25–120 timmar

80,8

69,1

11,7

(5,9; 17,5)

Inget signifikant illamående (max. VAS < 25 mm på skalan 0–100 mm)

Totalt (0–120 timmar)

60,9

55,7

(-1,3; 11,9)

0–24 timmar

79,5

78,3

(-4,2; 6,8)

25–120 timmar

65,3

61,5

(-2,6; 10,3)

Konfidensintervallen beräknades utan justering för ålderskategori (< 55 år, ≥ 55 år) och prövargrupp,

vilka ingick i den primära analysen av oddskvoter och logistiska modeller.

En patient i aprepitantgruppen hade endast data för den akuta fasen och uteslöts från den totala

analysen och analysen av den fördröjda fasen.

I samma kliniska studie fortsatte 744 vuxna patienter i förlängningsstudien med upp till 3 ytterligare

cytostatikacykler. Effekten av aprepitantregimen upprätthölls synbarligen under alla cykler.

I en annan randomiserad, dubbelblindad klinisk multicenterstudie i parallella grupper jämfördes

aprepitantregimen med standardbehandling hos 848 vuxna patienter (652 kvinnor, 196 män) som fick

en cytostatikabehandling med intravenös dos av oxaliplatin, karboplatin, epirubicin, idarubicin,

ifosfamid, irinotekan, daunorubicin, doxorubicin; cyklofosfamid intravenöst (< 1,500 mg/m

); eller

cytarabin intravenöst (> 1 g/m

). Patienterna som fick aprepitantregimen fick cytostatikabehandling

mot ett antal olika tumörtyper: 52 % hade bröstcancer, 21 % magtarmcancer såsom tjock- och

ändtarmscancer, 13 % lungcancer och 6 % gynekologiska cancertyper. Aprepitantregimen i

kombination med en ondansetron/dexametasonregim (se avsnitt 4.2) jämfördes med

standardbehandling (placebo i kombination med ondansetron 8 mg oralt [två gånger dag 1 och var

12:e timme dag 2 och 3] plus dexametason 20 mg oralt dag 1).

Effekten baserades på utvärdering av följande primära och sekundära resultatmått: Inga kräkningar

under hela perioden (0–120 timmar efter cytostatikabehandling), utvärdering av säkerhet och

tolerabilitet av aprepitantregimen för illamående och kräkningar orsakade av cytostatikabehandling

(CINV) och fullständigt svar (definierat som inga kräkningar och ingen användning av undsättande

behandling) under hela perioden (0–120 timmar efter cytostatikabehandling). Dessutom utvärderades

inget signifikant illamående under hela perioden (0–120 timmar efter cytostatikabehandling) som ett

explorativt resultatmått och i de akuta och fördröjda faserna som en post-hoc-analys.

En sammanfattning av huvudresultaten visas i tabell 3.

Tabell 3

Andel vuxna patienter med behandlingssvar uppdelat i behandlingsgrupp och fas för studie 2 – cykel 1

Måttligt emetogen cytostatikabehandling

Aprepitantregim

(N = 425)

Standardbehandling

(N=406)

Skillnader*

(95 % CI)

Fullständigt svar (inga kräkningar och ingen undsättande behandling)

Totalt (0–120 timmar)

68,7

56,3

12,4

(5,9; 18,9)

0–24 timmar

89,2

80,3

(4,0; 13,8)

25–120 timmar

70,8

60,9

(3,5; 16,3)

Inga kräkningar (inga kräkningsepisoder oberoende av användning av undsättande

behandling)

Totalt (0–120 timmar)

76,2

62,1

14,1

(7,9; 20,3)

0–24 timmar

92,0

83,7

(3,9; 12,7)

25–120 timmar

77,9

66,8

11,1

(5,1; 17,1)

Inget signifikant illamående (max. VAS < 25 mm på skalan 0–100 mm)

Totalt (0–120 timmar)

73,6

66,4

(1,0; 13,4)

0–24 timmar

90,9

86,3

(0,2; 9,0)

25–120 timmar

74,9

69,5

(-0,7; 11,5)

Konfidensintervallen beräknades utan justering för kön och region, vilka ingick i den primära

analysen med logistiska modeller.

Nyttan av aprepitantkombinationsbehandling i hela studiepopulationen var främst beroende av

resultaten som sågs hos patienter med dålig kontroll med standardbehandling såsom hos kvinnor, trots

att resultaten var numeriskt bättre oberoende av ålder, tumörtyp eller kön. Fullständigt svar på

aprepitantregim och standardbehandling uppnåddes hos 209/324 (65 %) respektive 161/320 (50 %) av

kvinnorna och 83/101 (82 %) respektive 68/87 (78 %) av männen.

Pediatrisk population

I en randomiserad, dubbelblindad, kontrollerad klinisk studie med aktiv jämförelse som inkluderade

302 barn och ungdomar (i åldern 6 månader till 17 år) som fick måttligt emetogen eller högemetogen

cytostatikabehandling jämfördes aprepitantregimen mot en kontrollregim för profylax mot illamående

och kräkningar orsakade av cytostatikabehandling. Effekten av aprepitantregimen utvärderades efter

en enstaka behandlingscykel (cykel 1). Patienterna hade möjlighet att få öppen aprepitantbehandling i

efterföljande cykler (frivillig behandlingscykel 2–6), emellertid utvärderades inte effekten i dessa

frivilliga cykler. Aprepitantregimen för ungdomar i åldern 12–17 år (n = 47) bestod av

aprepitantkapslar 125 mg oralt dag 1 och 80 mg/dag dag 2 och 3 i kombination med ondansetron på

dag 1. Aprepitantregimen för barn i åldern 6 månader till yngre än 12 år (n = 105) bestod av aprepitant

pulver till oral suspension 3,0 mg/kg (upp till 125 mg) oralt dag 1 och 2,0 mg/kg (upp till 80 mg) oralt

dag 2 och 3 i kombination med ondansetron på dag 1. Kontrollregimen hos ungdomar i åldern 12–

17 år (n = 48) och barn i åldern 6 månader till yngre än 12 år (n = 102) bestod av placebo i stället för

aprepitant på dag 1, 2 och 3 i kombination med ondansetron dag 1. Aprepitant eller placebo samt

ondansetron gavs 1 timme respektive 30 minuter före påbörjande av cytostatikabehandling.

Dexametason givet intravenöst var efter beslut av läkaren tillåtet som del av den antiemetiska

behandlingen hos pediatriska patienter i båda åldersgrupperna. En dosreduktion (50 %) av

dexametason krävdes för pediatriska patienter som fick aprepitant. Ingen dosreduktion krävdes för

pediatriska patienter som fick kontrollregimen. Bland de pediatriska patienterna använde 29 % i

aprepitantregimen och 28 % i kontrollregimen dexametason som del av behandlingen i

behandlingscykel 1.

Den antiemetiska aktiviteten för aprepitant utvärderades under 5-dagarsperiod (120 timmar) efter

initiering av cytostatikabehandling på dag 1. Det primära effektmåttet var fullständigt svar i den

fördröjda fasen (25–120 timmar efter påbörjande av cytostatika) i cykel 1. En sammanfattning av

huvudresultaten visas i tabell 4.

Tabell 4

Antal (%) pediatriska patienter med fullständigt svar och inga kräkningar uppdelat i behandlingsgrupp

och fas – cykel 1 (intent-to-treat-population)

Aprepitantregim

n/m (%)

Kontrollregimen

n/m (%)

PRIMÄRT RESULTATMÅTT

Fullständigt svar* – fördröjd fas

77/152 (50,7)

39/150 (26,0)

ANDRA FÖRUTBESTÄMDA RESULTATMÅTT

Fullständigt svar

– akut fas

101/152 (66,4)

78/150 (52,0)

Fullständigt svar

– total fas

61/152 (40,1)

30/150 (20,0)

Inga kräkningar

– total fas

71/152 (46,7)

32/150 (21,3)

Fullständigt svar = Inga kräkningar eller kväljningar eller ulkningar och ingen

användning av undsättande behandling.

p < 0,01 jämfört med kontrollregimen

p < 0,05 jämfört med kontrollregimen

Inga kräkningar = Inga kräkningar eller kväljningar eller ulkningar

n/m = Antal patienter med önskat svar/antal patienter inkluderade vid tidpunkten.

Akut fas: 0–24 timmar efter påbörjande av cytostatika.

Fördröjd fas: 25–120 timmar efter påbörjande av cytostatika.

Total fas: 0–120 timmar efter påbörjande av cytostatika.

Den uppskattade tiden till första kräkning efter påbörjande av cytostatika var längre med

aprepitantregimen (uppskattad mediantid till första kräkning var 94,5 timmar) jämfört med

kontrollregimen (uppskattad mediantid till första kräkning var 26,0 timmar) som Kaplan-Meier-

kurvorna i figur 2 visar.

Figur 2

Tid till första kräkningsepisod från start av administrering av cytostatika – pediatriska patienter i den

totala fasen – behandlingscykel 1 (intent-to-treat-population)

En effektanalys av subpopulationer i behandlingscykel 1 visade, oavsett åldersgrupp, kön, användning

av dexametason som antiemetikaprofylax och cytostatikas emetogenicitet, att aprepitantregimen gav

bättre kontroll avseende effektmåttet fullständigt svar än kontrollregimen.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Aprepitant uppvisar icke-linjär farmakokinetik. Både clearance och absolut biotillgänglighet minskar

med ökad dos.

Absorption

Den genomsnittliga absoluta orala biotillgängligheten av aprepitant är 67 % för 80 mg kapseln och

59 % för 125 mg kapseln. Den genomsnittliga maximala plasmakoncentrationen (C

) uppnåddes

efter ca 4 timmar (t

). Oral administrering av kapseln med en standardfrukost på cirka 800 kcal

resulterade i en ökning av AUC för aprepitant på upp till 40 %. Ökningen anses inte vara kliniskt

relevant.

Farmakokinetiken för aprepitant är icke-linjär i hela det kliniska dosintervallet. Hos friska unga vuxna

var ökningen av AUC

0-∞

26 % högre än dosproportionell ökning mellan engångsdoser på 80 mg och

125 mg som gavs efter matintag.

Efter oral administrering av en engångsdos aprepitant på 125 mg dag 1 och 80 mg en gång dagligen

dag 2 och 3 var AUC

0-24hr

(medelvärde ± SD) 19,6 ± 2,5 µgh/ml och 21,2 ± 6,3 µg∙h/ml dag 1

respektive 3. C

var 1,6 ± 0,36 μg/ml respektive 1,4 ± 0,22 μg/ml dag 1 och 3.

Distribution

Aprepitant binds i hög grad till plasmaproteiner, i genomsnitt 97 %. Den genomsnittliga skenbara

distributionsvolymen vid steady state (Vd

) är ca 66 liter hos människa.

Metabolism

Aprepitant genomgår omfattande metabolism. Hos friska unga vuxna står aprepitant för ca 19 % av

radioaktiviteten i plasma under 72 timmar efter intravenös administrering av en 100 mg engångsdos av

C]-fosaprepitant, en prodrug av aprepitant. Detta indikerar en påtaglig närvaro av metaboliter i

plasman. Tolv metaboliter av aprepitant har identifierats i plasma hos människa. Metabolismen av

aprepitant sker till stor del via oxidation av morfolinringen och dess sidokedjor, och de resulterande

metaboliterna är enbart svagt aktiva.

In vitro

-studier på levermikrosomer från människa indikerar att

aprepitant metaboliseras primärt av CYP3A4 och potentiellt med ett mindre bidrag av CYP1A2 och

CYP2C19.

Eliminering

Aprepitant utsöndras inte oförändrat i urinen. Metaboliterna utsöndras i urinen och via gallvägarna i

feces. Efter en intravenöst administrerad 100 mg engångsdos av [

C]-fosaprepitant, en prodrug av

aprepitant, till friska frivilliga återfanns 57 % av radioaktiviteten i urinen och 45 % i feces.

Aprepitants plasmaclearance är dosberoende, minskar med ökad dos och varierar från ca 60 till

72 ml/min i det terapeutiska doseringsintervallet. Halveringstiden för eliminering var cirka 9–

13 timmar.

Farmakokinetiken hos särskilda patientgrupper

Äldre:

Efter oral administrering av en 125 mg engångsdos aprepitant dag 1 och 80 mg dagligen dag 2–

5 var AUC

0-24hr

för aprepitant 21 % högre dag 1 och 36 % högre dag 5 hos äldre (≥ 65 år) jämfört med

yngre vuxna. C

var 10% högre dag 1 och 24% högre dag 5 hos äldre jämfört med yngre vuxna.

Dessa skillnader anses inte vara kliniskt betydelsefulla.

Ingen dosjustering av Aprepitant Medical Valley är nödvändig för äldre patienter.

Kön:

Efter oral administrering av en 125 mg engångsdos aprepitant är C

för aprepitant 16 % högre

för kvinnor jämfört med män. Aprepitants halveringstid är 25 % lägre för kvinnor jämfört med män

och t

inträffar vid ungefär samma tidpunkt. Dessa skillnader anses inte vara kliniskt betydelsefulla.

Ingen dosjustering av Aprepitant Medical Valley är nödvändig baserat på kön.

Nedsatt leverfunktion:

Lätt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass A) påverkar inte farmakokinetiken

för aprepitant i en kliniskt relevant grad. Dosjustering är inte nödvändig för patienter med lätt nedsatt

leverfunktion. Baserat på tillgängliga data kan inte slutsatser dras rörande påverkan av måttligt nedsatt

leverfunktion (Child-Pugh klass B) på farmakokinetiken för aprepitant. Det finns inga kliniska eller

farmakokinetiska data från patienter med gravt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass C).

Nedsatt njurfunktion:

En 240 mg engångsdos av aprepitant administrerades till patienter med gravt

nedsatt njurfunktion (CrCl < 30 ml/min) och till patienter med njursjukdom i slutskedet (ESRD) som

behöver hemodialys.

Hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion minskade AUC

0-∞

för totalt aprepitant (obundet och

proteinbundet) med 21 % och C

minskade med 32 % jämfört med friska frivilliga. Hos patienter

med ESRD som genomgick hemodialys minskade AUC

0-∞

för totalt aprepitant med 42 % och C

minskade med 32 %. På grund av små minskningar i proteinbindningsgraden av aprepitant hos

patienter med njursjukdom, påverkades AUC av det farmakologiskt aktiva obundna läkemedlet inte

signifikant jämfört med friska frivilliga. Hemodialys utförd 4 eller 48 timmar efter dosering hade

ingen signifikant effekt på farmakokinetiken för aprepitant; mindre än 0,2 % av dosen återfanns i

dialysatet.

Dosjustering av Aprepitant Medical Valley är inte nödvändig för patienter med nedsatt njurfunktion

eller för patienter med ESRD som genomgår hemodialys.

Pediatrisk population:

Som en del av en 3-dagarsregim gav dosering av aprepitantkapslar

(125/80/80 mg) hos ungdomar (i åldern 12–17 år) en AUC

0-24hr

över∙17 μghr/ml dag 1 med

koncentrationer (C

) över 0,4 μg/ml i slutet av dag 2 och 3 hos majoriteten av patienterna.

Medianvärdet för de högsta plasmakoncentrationerna (C

) var cirka 1,3 μg/ml dag 1 och inträffade

efter cirka 4 timmar. Som en del av en 3-dagarsregim gav dosering av aprepitant pulver till oral

suspension (3/2/2 mg/kg) hos patienter i åldern 6 månader till under 12 år en AUC

0-24hr

över

17 µghr/ml dag 1 med koncentrationer (C

) över 0,1 µg/ml i slutet av dag 2 och 3 hos majoriteten av

patienterna. Medianvärdet för de högsta plasmakoncentrationerna (C

) var cirka 1,2 μg/ml dag 1 och

inträffade efter 5–7 timmar.

En populationsfarmakokinetisk analys av aprepitant hos pediatriska patienter (i åldern 6 månader till

under 17 år) tyder på att kön och etnisk bakgrund inte har någon kliniskt betydelsefull effekt på

farmakokinetiken för aprepitant.

Förhållande mellan koncentration och effekt

Med användning av en högspecifik NK

-receptormarkör har positronemissionstomografi (PET)-

studier med friska unga män visat att aprepitant penetrerar hjärnan och upptar NK

-receptorer på ett

dos- och plasmakoncentrationsberoende sätt. De plasmakoncentrationer av Aprepitant Medical Valley

som uppnåddes med 3-dagarsbehandlingen med aprepitant hos vuxna förutspås uppta mer än 95 % av

hjärnans NK

-receptorer.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende allmäntoxicitet, gentoxicitet, karcinogenicitet, reproduktionseffekter och

effekter på utveckling visade inte några särskilda risker för människa. Det bör dock noteras att

systemexponeringen hos vuxna hanråttor var liknande eller lägre än terapeutisk exponering hos

människa vid 125 mg+80 mg doser. Det bör också särskilt noteras att trots att inga biverkningar sågs i

reproduktionsstudier vid exponeringsnivåerna för människa är djurexponeringarna inte tillräckliga för

att göra en adekvat riskbedömning hos människa.

I en toxicitetsstudie med unga råttor som behandlats från postnatal dag 10 till dag 63, ledde aprepitant

från 250 mg/kg 2 gånger dagligen till en tidigare vaginalöppning hos honor och från 10 mg/kg

2 gånger dagligen till en fördröjd preputial separation hos hanar. Det fanns inga marginaler till

kliniskt relevant exponering. Det fanns inga behandlingsrelaterade effekter på parning, fertilitet eller

embryonal/fetal överlevnad och inga patologiska förändringar i de reproduktiva organen. I en

toxicitetsstudie med unga hundar som behandlats från postnatal dag 14 till dag 42 sågs en minskad

testikelvikt och storlek på Leydig-celler hos hanar vid 6 mg/kg/dag och ökad livmodervikt, hypertrofi

av uterus och cervix samt ödem i vaginalvävnad hos hondjur från 4 mg/kg/dag. Det fanns inga

marginaler till kliniskt relevant exponering för aprepitant. Vid korttidsbehandling i enlighet med

rekommenderad dosregim anses det osannolikt att dessa fynd är kliniskt relevanta.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Kapselns innehåll

Hypromellos

Poloxamer

Sackaros

Mikrokristallin cellulosa

Kapselhölje (125 mg)

Gelatin

Natriumlaurilsulfat (E487)

Titandioxid (E171)

Röd järnoxid (E172)

Kapselhölje (80 mg)

Gelatin

Natriumlaurilsulfat (E487)

Titandioxid (E171)

Svart tryckbläck

Shellack

Svart järnoxid (E172)

Propylenglykol (E1520)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

30 månader

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Aprepitant Medical Valley är förpackade i en kartong som innehåller lämpligt antal OPA/ALU/PVC-

aluminiumfolieblister samt en bipacksedel.

Aprepitant Medical Valley 125 mg hårda kapslar tillhandahålls i följande förpackningsstorlekar:

Aluminiumblister som innehåller en 125 mg kapsel

5 aluminiumblister som innehåller en 125 mg kapsel var

Aprepitant Medical Valley 80 mg hårda kapslar tillhandahålls i följande förpackningsstorlekar:

Aluminiumblister som innehåller en 80 mg kapsel

2-dagarsbehandlingsförpackning som innehåller två 80 mg kapslar

5 aluminiumblister som innehåller en 80 mg kapsel var

Aprepitant Medical Valley 125 mg och 80 mg hårda kapslar tillhandahålls i följande

förpackningsstorlek:

3-dagarsbehandlingsförpackning som innehåller en 125 mg kapsel och två 80 mg kapslar

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Medical Valley Invest AB

Brädgårdsvägen 28

236 32 Höllviken

Sverige

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

80 mg: 56642

125 mg: 56643

80 mg+125 mg: 56650

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2019-01-25

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2019-01-25

Slični proizvodi

Upozorenja za pretraživanje vezana za ovaj proizvod

Pogledajte povijest dokumenata

Podijelite ove informacije