Empressin 40 IE/2 ml Koncentrat till infusionsvätska, lösning

שוודיה - שוודית - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

עלון מידע עלון מידע (PIL)

27-06-2018

מאפייני מוצר מאפייני מוצר (SPC)

10-11-2020

מרכיב פעיל:
argipressinacetat
זמין מ:
Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH
קוד ATC:
H01BA01
INN (שם בינלאומי):
argipressinacetat
כמות:
40 IE/2 ml
טופס פרצבטיות:
Koncentrat till infusionsvätska, lösning
הרכב:
argipressinacetat 0,147 mg Aktiv substans
סוג מרשם:
Receptbelagt
leaflet_short:
Förpacknings: Ampull, 5 x 2 ml; Ampull, 10 x 2 ml
מצב אישור:
Godkänd
מספר אישור:
55407
תאריך אישור:
2018-06-26

קרא את המסמך השלם

Bipacksedel: Information till användaren

Empressin 40 IE/2 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

argipressin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Empressin är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Empressin

3. Hur du använder Empressin

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Empressin ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Empressin är och vad det används för

Empressin innehåller argipressin som är ett syntetiskt ämne som motsvarar det naturliga hormonet

vasopressin. Det reglerar kroppens vätskebalans och minskar urinutsöndringen. Empressin används i

tillstånd av septisk chock när andra metoder för att uppnå önskat blodtryck, enligt behandlande läkare,

inte fungerat.

2. Vad du behöver veta innan du använder Empressin

Använd inte Empressin

- om du är överkänslig mot argipressin eller något annat innehållsämne i Empressin (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning av Empressin måste vidtas

- om det används för att öka blodtrycket i fall av chock efter användning av andra blodtryckshöjande

metoder. Administreringen måste utföras under noggrann kontroll av vitala parametrar, t.ex. puls och

blodtryck.

- om du har hjärt- och kärlsjukdomar.

- om du har epilepsi, migrän, astma, hjärtsvikt eller en sjukdom där en snabb ökning av mängden

vätska i kroppen utgör en risk.

- om du lider av kronisk nefrit (njurinflammation).

Barn och ungdomar

Användningen av Empressin hos barn och nyfödda rekommenderas normalt inte.

Andra läkemedel och Empressin

Empressin ska ges med försiktighet tillsammans med karbamazepin, klorpropamid, klofibrat, urea,

fludrokortison eller tricykliska antidepressiva medel eftersom dessa medel kan förstärka effekten av

Empressin. Empressin ska ges med försiktighet tillsammans med demeklocyklin, noradrenalin, litium,

heparin eller alkohol, eftersom dess effekter kan minskas av dessa substanser. Samtidig användning av

Empressin och blodtrycksmedicin kan öka respektive minska blodtryckshöjningen som framkallas av

Empressin.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder eller nyligen har använt andra läkemedel,

även om det handlar om receptfria läkemedel.

Empressin med mat och dryck

Empressin får inte användas i kombination med alkohol.

Graviditet och amning

Empressin kan orsaka livmodersammandragningar och ökat tryck i livmodern under graviditeten samt

kan minska genomblödningen i livmodern. Empressin ska inte användas under graviditet om det inte

är absolut nödvändigt.

Det är inte känt huruvida Empressin utsöndras i bröstmjölk.

Användning av Empressin under graviditet och amning rekommenderas inte.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel under graviditet eller amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier har gjorts om effekterna på körförmåga eller förmåga att använda maskiner.

Viktig information om vissa hjälpämnen i Empressin

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. det är näst intill

natriumfritt.

3. Hur du använder Empressin

Empressin kommer att ges till dig av en läkare.

Empressin ska endast användas som tillägg till annan behandling. Initialt ges 0,01 IE per minut som en

infusion. Denna dos kan ökas var 15–20 minut med upp till 0,03 IE per minut. Högre doser ska endast

användas vid en nödsituation.

Empressin ges som en långvarig infusion och måste spädas ut med fysiologisk koksaltlösning.

Användning för barn och ungdomar

Empressin har använts för att behandla vissa chocktillstånd hos spädbarn, småbarn och barn inom

intensivvård och under operation. Användning av Empressin till barn och nyfödda rekommenderas

dock i allmänhet inte.

Om du har använt för stor mängd av Empressin

Detta läkemedel kommer att ges till dig av en läkare. Om du tror att du fick för hög dos av detta

läkemedel ska du tala med din läkare omedelbart.

Om du slutar att använda Empressin

Avbrytande av behandlingen med detta läkemedel måste ske gradvis, vilket innebär att behandlingen

inte ska avslutas plötsligt. Om du tror att användningen av läkemedlet avbröts för tidigt ska du tala

med din läkare omedelbart.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Empressin orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

onormala hjärtslag

tryck över bröstet

cirkulationsrubbningar i hjärtmuskeln, i tarmarna eller fingertopparna

perifer förträngning av blodkärl

vävnadsdöd

magkramper

blekhet runt munnen

vävnadsdöd i huden

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

låga nivåer av natrium i blodet

skakningar

yrsel

huvudvärk

minskad cirkulerad blodvolym

livshotande förändring i hjärtrytmen

hjärtstopp

andningssvårigheter som orsakas av förträngning av luftvägarna

illamående

kräkningar

gaser i magen

vävnadsdöd i tarmen

svettningar

hudutslag

förändringar av vissa laboratorievärden i blodet

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer)

allvarlig och livshotande allergisk reaktion

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal personer):

Vattenförgiftning kraftig utspädning av salthalten i kroppen som kan vara livshotande,

diabetes insipidus ett tillstånd som bland annat leder till stora mängder urin och ständig törst

efter behandlingsavbrott.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar

som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5. Hur Empressin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C).

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen

i angiven månad.

Efter öppnandet ska läkemedlet spädas och användas omedelbart.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är argipressin.

1 ampull med 2 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning innehåller argipressinacetat motsvarande 40

IE argipressin (motsvarande 133 mikrogram).

Övriga innehållsämnen är: natriumklorid, koncentrerad ättiksyra för att justera pH-värdet, vatten för

injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Empressin är ett klart och färglöst koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Varje förpackning innehåller 5 eller 10 ampuller.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH

Wintergasse 85/1B

3002 Purkersdorf

Österrike

Tillverkare

Amomed Pharma GmbH

Storchengasse 1

1150 Wien

Österrike

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under följande

namn:

Österrike

Empesin 40 IE/2 ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Belgien

Reverpleg 40 IE/2 ml concentraat voor oplossing voor infusie

Bulgarien

Емпресин 40 IU/2ml Концентрат за инфузионен разтвор

Empressin 40 IE/2ml Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Tjeckien

Embesin

Tyskland

Empressin 40 IE/2 ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Danmark

Empressin

Estland

Empesin

Grekland

Empressin 40 I.U./2 ml Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς

έγχυση

Spanien

Empressin 40 I.U./2 ml concentrado para solución para perfusión

Finland

Empressin 40 I.U./2 ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Frankrike

Reverpleg 40 U.I./2ml solution á diluer pour perfusion

Ungern

Embesyn 40 N.E./2ml koncentrátum oldatus infúzióhoz

Kroatien

Empressin 40 I.U./ 2 ml koncentrat za otopinu za infuziju

Irland

Embesin

Italien

Empressin 40 I.U./2 ml concentrato per soluzione per infusione

Litauen

Empesin

Luxemburg

Empressin 40 I.U./2 ml solution à diluer pour perfusion

Lettland

Empesin 40 SV/2 ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Nederländerna

Empressine 40 IE/2ml, concentraat voor oplossing voor infusie

Norge

Empressin

Polen

Empesin

Portugal

Empressin 40 U.I./2ml concentrado para solução para perfusão

Rumänien

Reverpleg

Sverige

Empressin 40 IE/2 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

Slovenien

Empesin 40 IE/2 ml koncentrat za raztopino za infundiranje

Slovakien

Embesin 40 IU/2 ml infúzny koncentrát

Denna bipacksedel ändrades senast 2018-06-26.

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Dosering och administreringssätt

Behandling med argipressin till patienter med katekolaminrefraktär hypotoni ska helst påbörjas inom

de första sex timmarna efter septisk chock, eller inom 3 timmar efter debuten om patienten står på

höga doser katekolaminer (se avsnitt 5.1 i produktresumén).

Argipressin ska administreras som kontinuerlig intravenös infusion av 0,01 IE per minut, givet med en

infusionspump/sprutpump. Beroende på den kliniska responsen kan dosen ökas var 15–20 minut upp

till 0,03 IE per minut. För patienter under intensivvård är det normala målvärdet för blodtrycket 65–

75 mmHg. Argipressin ska endast användas som tillägg till konventionell vasopressorbehandling med

katekolaminer. Doser över 0,03 IE per minut ska endast administreras som akut behandling, eftersom

det kan orsaka tarm- och hudnekros samt öka risken för hjärtstopp (se avsnitt 4.4 i produktresumén).

Behandlingstiden ska anpassas efter den individuella kliniska bilden, men ska helst vara minst

48 timmar. Behandling med argipressin får inte avbrytas plötsligt utan ska trappas ned med hänsyn

tagen till det kliniska sjukdomsförloppet. Den totala varaktigheten för behandlingen med argipressin

avgörs av ansvarig läkare.

Bered en infusionslösning genom att späda 2 ml av koncentratet med 48 ml natriumkloridlösning

9 mg/ml (0,9 %) (motsvarande 0,8 IE argipressin per ml). Den totala volymen efter spädning ska vara

50 ml.

Infusionshastighet efter rekommenderade doser:

Dos Empressin/min

Dos Empressin/timme

Infusionshastighet

0,01 IE

0,6 IE

0,75 ml/timme

0,02 IE

1,2 IE

1,50 ml/timme

0,03 IE

1,8 IE

2,25 ml/timme

Pediatrisk population

Argipressin har använts för behandling av vasodilatorisk chock hos barn och spädbarn vid

intensivvård och under operation. Eftersom argipressin i jämförelse med standardbehandling inte

resulterade i förbättrad överlevnadsamtidigt som biverkningsfrekvensen ökade, rekommenderas inte

användning till barn och spädbarn.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1 i

produktresumén.

Varningar och försiktighet

Denna produkt ska inte användas omväxlande med andra läkemedel som innehåller argipressin vars

styrka uttrycks i andra enheter (till exempel pressorenheter P.U.).

Argipressin får inte administreras som bolus för behandling av katekolaminrefraktär chock.

Argipressin får endast administreras under noggrann och kontinuerlig övervakning av hemodynamiska

och organspecifika parametrar.

Behandlingen med argipressin ska endast inledas om det inte går att bibehålla tillräckligt högt

perfusionstryck trots adekvat volymsubstitution och användning av katekolaminerga vasopressorer.

Argipressin ska användas med särskild försiktighet till patienter med hjärt- eller kärlsjukdomar.

Användning av höga argipressindoser för andra indikationer har rapporterats orsaka myokard- och

tarmischemi, hjärt- och tarminfarkt samt nedsatt perfusion av extremiteterna.

Argipressin kan i sällsynta fall orsaka vattenförgiftning. Tidiga tecken som sömnighet, håglöshet och

huvudvärk ska uppmärksammas i tid för att förhindra dödlig koma och kramper.

Argipressin ska användas med försiktighet vid epilepsi, migrän, astma, hjärtsvikt eller något tillstånd

där en snabb ökning av extracellulärt vätska kan utgöra en risk för ett redan överbelastat system.

Ett positivt nytta-riskförhållande har inte påvisats i den pediatriska populationen. Användning av

argipressin till barn och nyfödda rekommenderas inte (se avsnitt 5.1 i produktresumén).

קרא את המסמך השלם

PRODUKTRESUMÉ

LÄKEMEDLETS NAMN

Empressin 40 IE/2 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1 ampull med 2 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning innehåller argipressinacetat motsvarande 40 IE

argipressin (motsvarar 133 mikrogram).

1 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning innehåller argipressinacetat motsvarande 20 IE argipressin

(motsvarar 66,5 mikrogram).

Hjälpämnen med känd effekt: Varje ml innehåller mindre än 23 mg natrium.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Koncentrat till infusionsvätska, lösning. Lösningen är klar, färglös och fri från synliga partiklar och har ett

pH-värde på mellan 2,5 och 4,5.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Empressin är avsett för behandling av katekolaminrefraktär hypotoni i samband med septisk chock hos

patienter över 18 år. Katekolaminrefraktär hypotoni föreligger om det genomsnittliga artärtrycket inte kan

stabiliseras till målvärdet trots tillräcklig volymsubstitution och användning av katekolaminer (se

avsnitt 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Administreringssätt

Behandling med argipressin till patienter med katekolaminrefraktär hypotoni ska helst påbörjas inom de

första sex timmarna efter septisk chock, eller inom 3 timmar efter debuten om patienten står på höga doser

katekolaminer (se avsnitt 5.1).

Argipressin ska administreras som kontinuerlig intravenös infusion av 0,01 IE per minut, givet med en

infusionspump/sprutpump. Beroende på den kliniska responsen kan dosen ökas var 15–20 minut upp till

0,03 IE per minut. För patienter under intensivvård är det normala målvärdet för blodtrycket 65–75 mmHg.

Argipressin ska endast användas som tillägg till konventionell vasopressorbehandling med katekolaminer.

Doser över 0,03 IE per minut ska endast administreras som akut behandling, eftersom det kan orsaka tarm-

och hudnekros samt öka risken för hjärtstopp (se avsnitt 4.4).

Behandlingstiden ska anpassas efter den individuella kliniska bilden, men ska helst vara minst 48 timmar.

Behandling med argipressin får inte avbrytas plötsligt utan ska trappas ned med hänsyn tagen till det kliniska

sjukdomsförloppet. Den totala varaktigheten för behandlingen med argipressin avgörs av ansvarig läkare.

Dosering

Infusionshastighet efter rekommenderade doser:

Dos Empressin/min

Dos Empressin/timme

Infusionshastighet

0,01 IE

0,6 IE

0,75 ml/timme

0,02 IE

1,2 IE

1,50 ml/timme

0,03 IE

1,8 IE

2,25 ml/timme

Pediatrisk population

Argipressin har använts för behandling av vasodilatorisk chock hos barn och spädbarn vid intensivvård och

under operation. Eftersom argipressin i jämförelse med standardbehandling inte resulterade i förbättrad

överlevnad samtidigt som biverkningsfrekvensen ökade, rekommenderas inte användning till barn och

spädbarn.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Denna produkt ska inte användas omväxlande med andra läkemedel som innehåller argipressin vars styrka

uttrycks i andra enheter (till exempel pressorenheter P.U.).

Argipressin får inte administreras som bolus för behandling av katekolaminrefraktär chock.

Argipressin får endast administreras under noggrann och kontinuerlig övervakning av hemodynamiska och

organspecifika parametrar.

Behandlingen med argipressin ska endast inledas om det inte går att bibehålla tillräckligt högt

perfusionstryck trots adekvat volymsubstitution och användning av katekolaminerga vasopressorer.

Argipressin ska användas med särskild försiktighet till patienter med hjärt- eller kärlsjukdomar. Användning

av höga argipressindoser på andra indikationer har rapporterats orsaka myokard- och tarmischemi, hjärt- och

tarminfarkt samt nedsatt perfusion av extremiteterna.

Argipressin kan i sällsynta fall orsaka vattenintoxikation. Tidiga tecken som sömnighet, håglöshet och

huvudvärk ska uppmärksammas i tid för att förhindra dödlig koma och kramper.

Argipressin ska användas med försiktighet vid epilepsi, migrän, astma, hjärtsvikt eller något tillstånd där en

snabb ökning av extracellulär vätska kan utgöra en risk för ett redan överbelastat system.

Ett positivt nytta-riskförhållande har inte påvisats i den pediatriska populationen. Användning av argipressin

på denna indikation till barn och nyfödda rekommenderas inte (se avsnitt 5.1).

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per ml, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Samtidig användning av karbamazepin, klorpropamin, klofibrat, karbamid, fludrokortison eller tricykliska

antidepressiva läkemedel kan förstärka den antidiuretiska effekten av argipressin.

Samtidig användning av demeklocyklin, noradrenalin, litium, heparin eller alkohol kan minska den

antidiuretiska effekten av argipressin.

Furosemid ökar osmolär clearance och minskar urinclearance av vasopressin. Eftersom

plasmakoncentrationerna av vasopressin förblir oförändrade har denna interaktion liten klinisk betydelse.

Ganglionblockerande medel kan orsaka en betydande ökning av känsligheten för pressoreffekten från

argipressin.

Tolvaptan och argipressin kan båda minska deras individuella diuretiska eller antidiuretiska effekter.

Blodtryckshöjande läkemedel kan förstärka den blodtryckshöjning som induceras av argipressin.

Blodtryckssänkande läkemedel kan minska den blodtryckshöjning som induceras av argipressin.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Inga reproduktionsstudier på djur har utförts med argipressin. I reproduktionstoxicitetsstudier med

besläktade substanser observerades aborter och missbildningar. Argipressin kan orsaka

livmoderkontraktioner och ökat intrauterint tryck under graviditeten och kan minska uterinperfusion.

Argipressin ska inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt.

Amning

Det är inte känt om argipressin passerar över till bröstmjölken och påverkar barnet. Argipressin ska ges med

försiktighet till ammande patienter.

Fertilitet

Inga data tillgängliga.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har gjorts för att utvärdera påverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Biverkningarna som anges nedan, som anses vara möjligen eller sannolikt relaterade till administrering av

argipressin, rapporterades hos 1 588 patienter som led av hypotoni efter septisk chock, varav 909 patienter

har deltagit i kontrollerade kliniska prövningar.

De vanligaste allvarliga biverkningarna (incidens under 10 %) var: Livshotande arytmi, mesenterisk ischemi,

digital ischemi och akut myokardischemi.

Tabell över biverkningar

Biverkningarna som kan uppstå under behandling med Empressin sammanfattas nedan och presenteras efter

organklass och frekvenskategori.

Mycket vanliga (

1/10)

Vanliga (

1/100, <1/10)

Mindre vanliga (

1/1 000, <1/100)

Sällsynta (

1/10 000, <1/1 000)

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

MedDRA-organklass

(SOC)

Biverkningsfrekvens

Metabolism och

nutrition

Mindre vanliga: hyponatremi

Ingen känd frekvens: Vattenintoxikation, diabetes insipidus efter

behandlingsavbrott

Centrala och perifera

nervsystemet

Mindre vanliga: tremor, yrsel, huvudvärk

Hjärtat

Vanliga: arytmi, angina pectoris, myokardischemi

Mindre vanliga: sänkt hjärtminutvolym, livshotande arytmi, hjärtstopp

Blodkärl

Vanliga: perifer vasokonstriktion, nekros, perioral blekhet

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Mindre vanliga: bronksammandragning

Magtarmkanalen

Vanliga: magkramper, intestinal ischemi

Mindre vanliga: illamående, kräkningar, flatulens, tarmnekros

Hud- och subkutan

Vanliga: hudnekros, digital ischemi**

vävnad

Mindre vanliga: svettning, urtikaria

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Sällsynta: anafylaxi (hjärtstopp och/eller chock) har observerats strax efter

injektion av argipressin

Undersökningar

Mindre vanliga: i två kliniska prövningar uppvisade vissa patienter med

vasodilatorisk chock ökade plasmanivåer av bilirubin och transaminas och

minskat trombocytantal under behandling med argipressin

** Digital ischemi kan kräva kirurgiskt ingrepp hos enstaka patienter.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att

kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att

rapportera varje misstänkt biverkning via:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Om vattenintoxikation inträffar får inga vätskor ges och argipressinbehandlingen kan tillfälligt avbrytas tills

polyuri uppstår. I svåra fall kan en osmotisk diures utföras med användning av mannitol, hyperton dextros,

urea med eller utan furosemid.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Vasopressin och analoger, ATC-kod: H01BA01

Verkningsmekanism

Argipressin (argininvasopressin) är ett endogent hormon med osmoregulatoriska, vasopressoriska och

hemostatiska effekter samt effekter på det centrala nervsystemet. Perifera effekter av argininvasopressin

medieras av olika vasopressinreceptorer, nämligen V1a-, V1b- och V2-vasopressinreceptorer. V1-receptorer

har hittats i arteriella blodkärl och inducerar vasokonstriktion genom en ökning av joniserat kalcium i

cytoplasma via fosfatidyl-inositol-bisfosfonatkaskaden, som är den mest framträdande effekten av

argipressin.

Under vasopressininfusionen kan en linjär blodtrycksrespons ses hos patienter i vasodilatorisk chock

(septisk, vasoplegisk och SIRS = plötsligt inflammatoriskt reponssyndrom). Specifikt kunde en signifikant

korrelation mellan baslinjekorrigerade MAP-förändringar och vasopressindosen påvisas. Ett jämförbart

signifikant linjärt förhållande kunde påvisas mellan vasopressindoser och ökad perifer resistens liksom ett

minskat behov av noradrenalin.

En minskning av hjärtfrekvensen har observerats hos patienter med septisk chock medan vasopressin sattes

in och katekolaminer minskades parallellt. I en studie med försökspersoner där man undersökte effekten av

vasopressininfusion efter lisinopril minskade hjärtfrekvensen från 67 +/- 6,5 till 62 +/- 4,5 slag/min (P

<0,05). En minskning av hjärtfrekvens och hjärtindex (CI) kan endast förväntas i ett dosintervall på

0,1 IE/min och högre.

Klinisk effekt

Det kliniska beviset på effekten av argipressin vid indikationen hypotoni efter katekolaminrefraktär septisk

chock baseras på analys av flera kliniska prövningar och publikationer. Hittills har totalt 1 588 patienter med

septisk chock, som har behandlats med vasopressin under kontrollerade förhållanden, inkluderats i denna

analys.

Den största undersökningen av vasopressin vid septisk chock var en multicenter, randomiserad, dubbelblind

(VASST-studie), där totalt 778 patienter med septisk chock randomiserades till att få antingen vasopressin i

låg dos (0,01 till 0,03 IE/min) eller noradrenalin (5 till 15 μg/min) som tillägg till andra kända vasopressorer.

Patienter som var 16 år eller äldre och hade septisk chock som var resistent mot vätsketillförsel, definierat

som avsaknad av respons på 500 ml normal koksaltlösning, eller behövde vasopressorer eller låg dos av

noradrenalin, övervägdes för inskrivning. Patienterna måste ha fått ≥5 μg/min noradrenalin eller motsvarande

under minst sex timmar i följd under de föregående 24 timmarna och ha fått minst 5 μg/min inom den

senaste timmen före randomisering eller noradrenalinekvivalent > 15 μg/h i tre på varandra följande timmar.

Primärt effektmått var dödsfall oavsett orsak och bedömdes 28 dagar efter att studieläkemedlet sattes in. Det

fanns

ingen

signifikant

skillnad

mellan

vasopressin

(35,4 %)

noradrenalin

(39,3 %)

(95 %

konfidensintervall -2,9 % till +10,7 %, p = 0,26). Likaså fanns det ingen signifikant skillnad i dödligheten

vid 90 dagar (43,9 % respektive 49,6 %, p = 0,11).

I en nyligen genomförd dubbelblind randomiserad studie (VANISH) som jämförde noradrenalin med tidigt

argipressin (upp till 0,06 IE/min) var dödligheten i argipressin-gruppen 30,9 % och i noradrenalin-gruppen

27,5 %. En eller flera allvarliga biverkningar observerades hos 10,7 % av patienterna som fick argipressin

och 8,3 % av patienterna som fick noradrenalin. Signifikant mindre njurersättningsterapi var nödvändig i

argipressin-gruppen jämfört med i noradrenalin-gruppen (25,4 % mot 35,3 %).

Effekter på QT och QTc

Experimentellt höga doser vasopressin visades inducera ventrikulära arytmier hos djur. I det avsedda

dosområdet och administreringsform (kontinuerlig infusion) beskrivs inte förlängning av QT och QTc.

Enstaka fall av torsades de pointes-takykardier hos patienter som fick vasopressin för behandling av

blödande esofagusvaricer med doser över 10 gånger den rekommenderade nivån har beskrivits, men inga

slutliga slutsatser om den torsadogena potentialen är möjliga.

Pediatrisk population

I en dubbelblind randomiserad placebokontrollerad studie (Choong et al, 2009) som inkluderade 69 barn med

vasodilatorisk chock (åldersintervall 4–14 år, 54 med septisk chock) fick 35 patienter vasopressin (startdos

på 0,0005 IE/kg/min upptitrerad upp till 0,002 IE/kg/min) och 34 fick placebo. Det fanns ingen skillnad

mellan vasopressin och placebo för den primära effektparametern (tid med vasoaktiv fri hemodynamisk

stabilitet,

49,7 timmar

vasopressingruppen

47,1 timmar

placebogruppen)

sekundära

effektparametrar såsom ventilatorfria dagar, osv. 10 patienter (30,3 %) avled i vasopressingruppen, och 5

(15,6 %) i placebogruppen. Det är oklart i vilken grad detta resultat var relaterat till variationer i baslinjen.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Stabila plasmanivåer uppnåddes efter 30 min kontinuerlig infusion av doser mellan 10 och 350 μIE/kg/min

(d.v.s.

0,007–0,0245

IE/min),

vilket

motsvarar

halveringstid

mindre

10 minuter.

Plasmaexponeringen var nära doslinjär i detta dosintervall.

Vasopressinmetabolism kunde påvisas hos mänskliga lever- och njurhomogenat. Cirka 5 % av en subkutan

dos av argipressin utsöndras oförändrad via i urinen fyra timmar efter applicering.

Inga specifika studier genomfördes för att undersöka farmakokinetiken hos patienter med nedsatt njur- eller

leverfunktion.

Det finns ingen information om hur ålder, kön och ras inverkar på farmakokinetiska effekter. Inga

farmakokinetiska-data finns tillgängliga för den pediatriska populationen.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Systematiska forskningsresultat om preklinisk säkerhet, toxicitet vid upprepad dosering,

reproduktionstoxicitet, genotoxicitet och karcinogen potential är inte tillgängliga. De kliniska erfarenheterna

av användning av argipressin visar inte några särskilda risker för människa.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Natriumklorid, koncentrerad ättiksyra för pH-justering, vatten för injektionsvätskor.

6.2

Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt 6.6.

6.3

Hållbarhet

3 år.

Efter öppnandet ska läkemedlet spädas och användas omedelbart.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C).

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter öppnande finns i avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Klara glasampuller (typ I, med bruten ring på ampullens smala del) med 2 ml koncentrat till infusionsvätska,

lösning.

Förpackningsstorlekar: 5 och 10 ampuller.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Empressinkoncentrat får inte administreras utan spädning.

Lösningen ska kontrolleras med avseende på synliga partiklar och missfärgning före användning. Endast

klara och färglösa lösningar ska användas.

Bered en infusionslösning genom att späda 2 ml av koncentratet med 48 ml natriumkloridlösning 9 mg/ml

(0,9 %) (motsvarande 0,8 IE argipressin per ml). Den totala volymen efter spädning ska vara 50 ml.

Engångsampuller, kassera eventuell kvarvarande lösning. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt

gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH

Wintergasse 85/1B

3002 Purkersdorf

Österrike

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

55407

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännandet: 2018-06-26

Datum för förnyat godkännande: 2020-02-06

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2020-11-10

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה