Berodual 50 + 20 mikrog./pust inhalationsspray, opløsning

דנמרק - דנית - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

16-07-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר (SPC)

03-09-2018

מרכיב פעיל:
FENOTEROLHYDROBROMID, IPRATROPIUMBROMID
זמין מ:
Boehringer Ingelheim Int. GmbH
קוד ATC:
R03AL01
INN (שם בינלאומי):
FENOTEROLHYDROBROMIDE, IPRATROPIUM BROMIDE
כמות:
50 + 20 mikrog./pust
טופס פרצבטיות:
inhalationsspray, opløsning
מצב אישור:
Markedsført
מספר אישור:
32233
תאריך אישור:
2001-02-14

קרא את המסמך השלם

Indlægsseddel: Information til brugeren

Berodual

®

, 20 mikrog./50 mikrog.

inhalationsspray, opløsning

ipratropiumbromid/fenoterolhydrobromid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Berodual til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Berodual

3. Sådan skal du tage Berodual

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Berodual afslapper muskulaturen omkring de små bronkier i lungerne. Herved udvides bronkierne.

Luften kan nu lettere passere, og det bliver nemmere at trække vejret.

Du kan bruge Berodual ved kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL eller rygerlunger) og til

behandling af astmaanfald.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre af behandlingen.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Berodual

Tag ikke Berodual

hvis du er allergisk over for ipratropiumbromid eller fenoterolhydrobromid (de aktive

indholdsstoffer), atropinlignende stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Berodual (angivet i

afsnit 6).

hvis du lider af hjertemuskelsygdom eller hurtig uregelmæssig hjertefunktion.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Berodual:

hvis du oplever astmalignende anfald i forbindelse med inhalation

hvis du har sukkersyge

hvis du for nylig har haft en blodprop i hjertet

hvis du har en hjerte-kar sygdom

hvis du har for højt blodtryk

hvis du har for højt stofskifte (Basedow)

hvis du har lidelser i binyrerne

hvis du har grøn stær (glaukom) eller anlæg for grøn stær

hvis du har forstørret blærehalskirtel (prostata) og/eller besvær med at lade vandet.

Hvis du oplever brystsmerter eller en forværring af symptomer på eksisterende hjertesygdom som

åndenød, bør du søge læge.

Hvis du har cystisk fibrose, kan Berodual give fordøjelsesbesvær.

Hvis du får øjensmerter, sløret syn eller synsforstyrrelser, såsom ringe eller pletter samtidig med røde

øjne, bør du omgående søge læge – disse symptomer kræver specialbehandling.

Overfølsomhedsreaktioner lige efter brug af Berodual kan forekomme. Symptomerne kan være

åndenød, hævelse i mund og svælg, pludseligt hududslæt, besvimelse. Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

Får du akut åndenød eller hurtig forværring af åndenøden bør du omgående søge læge.

Har du brug for mere Berodual end foreskrevet af lægen, kan det være tegn på, at sygdommen er

forværret, og du bør snarest kontakte din læge.

Undgå at få medicinen i øjnene. Skulle det alligevel ske, skyl da straks øjnene med koldt vand fra

vandhanen.

Berodual spray indeholder alkohol og udåndingsluften kan lugte af alkohol.

Brug af anden medicin sammen med Berodual

Fortæl det altid til lægen eller på apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det

for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du er i behandling med medicin mod:

Depression (tricykliske antidepressive midler og MAO-hæmmere)

Forhøjet blodtryk eller hjertesvigt (visse beta-blokkere, spørg din læge)

Grøn stær (visse øjendråber, spørg din læge)

Visse hjertesygdomme (digoxin)

Kramper (spasmer) i mave-tarmkanalen

eller hvis du er i behandling med binyrebarkhormoner, vanddrivende medicin eller anden medicin til

behandling af astma og kronisk obstruktiv lungesygdom.

Fortæl lægen før en evt. bedøvelse, at du bruger Berodual – måske skal du ophøre med brugen af

Berodual før bedøvelse.

Hvis du har svær astma, er der risiko for, at koncentrationen af kalium i blodet bliver for lavt, især hvis

du samtidig tager vanddrivende medicin, astmamedicin med theofyllin eller binyrebarkhormoner.

Berodual kan påvirke virkningen af andre lægemidler ligesom andre lægemidler kan påvirke

virkningen af Berodual. Hvis du ønsker yderligere oplysninger herom så spørg lægen eller på apoteket.

Doping

Fenoterol i urinen ved dopingtest medfører diskvalifikation.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du kan tage Berodual under graviditet, men kun efter lægens anvisning. Berodual kan hæmme veerne

under fødslen.

Du kan tage Berodual i ammeperioden, men kun efter lægens anvisning. Fenoterol, et af de aktive

stoffer i Berodual, bliver udskilt i modermælk.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Berodual påvirker normalt ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken; Skulle

du få bivirkninger såsom svimmelhed eller påvirkning af synet, bør du undgå at køre bil eller betjene

maskiner.

3. Sådan skal du tage Berodual

Dosering

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Følgende dosering gælder normalt for voksne og børn over 6 år:

Inhalér 1-2 pust, dog højst 8 pust daglig – læs sidst i indlægssedlen hvordan.

Ved anfald: Tag 1 pust og eventuelt efter 5 minutter endnu ét pust. Hvis ikke 4 pust (inden for 1 time)

er tilstrækkelig til at stoppe et anfald, så kontakt straks læge eller skadestue.

Brug til børn og unge: Børn må kun bruge Berodual under opsyn af en voksen.

Nedsat nyre- og leverfunktion: Justering af dosis er ikke nødvendig. Følg lægens anvisninger.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Brugsvejledning - se sidst i indlægssedlen.

Hvis du har taget for meget Berodual

Kontakt lægen, skadestuen eller apotek, hvis du har taget mere af Berodual, end der står her, eller mere

end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

For meget medicin kan give hjertebanken, hurtig puls, rysten på hænderne, ændringer i blodtrykket,

trykken for brystet, uregelmæssig hjerterytme, rødmen, kvalme, svimmelhed. Desuden forbigående

mundtørhed og synsforstyrrelser. Yderligere kan hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger opstå

pga. for meget syre i blodet. I alvorlige tilfælde forekommer bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig

vejrtrækning. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Hvis du har glemt at tage Berodual

Tag aldrig dobbeltdosis som erstatning for glemte enkeltdoser.

Fortsæt blot med den anbefalede enkeltdosis.

Hvis du holder op med at tage Berodual

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger, som du eller dine pårørende øjeblikkeligt skal reagere på, er anført

med

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Hoste.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede):

Hurtig puls.

Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller

besvimer, skal læge eller skadestue kontaktes. Ring evt. 112

Desuden: Nervøsitet, hovedpine, rysten, svimmelhed, hjertebanken, irritation i svælget, talebesvær,

maveproblemer bl.a. med kvalme, opkastning, mundtørhed, forhøjet systolisk blodtryk.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede)

Alvorlige overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner). Det viser sig ved pludseligt hududslæt,

kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær, besvimelse eller hævelse af tunge, læber og ansigt.

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i

meget sjældne tilfælde blive alvorligt med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for

hjertestop). Tal med lægen.

Grøn stær: Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (glaucom).

Kontakt straks læge eller skadestue.

Uregelmæssig eller meget hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og

uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring

evt. 112.

Astmalignende anfald i forbindelse med inhalation. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt.

112.

Kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Desuden: Rastløs uro, psykiske forstyrrelser, hyperaktivitet, store pupiller, halsirritation, tør hals,

betændelse i munden eller på tungen, diarré eller forstoppelse, nældefeber, hududslæt, svedudbrud,

muskelsvaghed, muskelkramper, muskelsmerter, besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop,

svimmelhed evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke Berodual efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Udløbsdato (EXP) er sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Berodual spray indeholder:

Aktive indholdsstoffer: Ipratropiumbromid og fenoterolhydrobromid. Et pust indeholder 20

mikrogram ipratropiumbromid og 50 mikrogram fenoterolhydrobromid.

Øvrige indholdsstoffer:

Vandfri ethanol, vandfri citronsyre, renset vand og norfluran (drivgas)

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Berodual spray er en metal trykbeholder indeholdende en væske. Trykbeholderen er anbragt i en

holder med et mundstykke (se fig. 1).

Pakningsstørrelser

Sælges i pakninger med 1 spray i hver karton.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Repræsentant i Danmark:

Indehaver af markedsføringstilladelsen i

Danmark:

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Boehringer Ingelheim International GmbH

Strødamvej 52

D-55216 Ingelheim

2100 København Ø

Tlf. 39 15 88 88

Fremstilling:

Boehringer Ingelheim International GmbH &

Co. KG

D-55216 Ingelheim

Denne indlægsseddel blev sidst revideret august 2018.

Brugsvejledning for Berodual spray:

Du vil kun opnå den bedste virkning, når du bruger sprayen på den rigtige måde. Læs her hvordan:

Tag beskyttelseshætten af mundstykket.

Inden du bruger sprayen første gang, skal du trykke metalbeholderen ned 2 gange.

Pust helt ud.

Hold sprayen som vist på fig. 1 (med metalbeholderens bund opad). Placér derefter sprayens

mundstykke i munden og luk læberne tæt om det.

Foretag så en rolig og dyb indånding gennem munden og tryk samtidig på metalbeholderens bund

(som vender opad!). Det er meget vigtig at starte inhalationen, lige inden du udløser et pust.

Når du trykker på beholderen, bliver der udløst en nøjagtig mængde medicin, der som en let tåge

kan inhaleres og trænge ned i luftvejenes fineste forgreninger. Hold vejret 5-10 sekunder – tag så

mundstykket ud af munden og ånd roligt ud. Hvis du har besvær med at koordinere bevægelserne i

forbindelse med inhalationen, kan du anvende en åndingsbeholder. Tal med din læge eller

apoteket.

Hvis det er nødvendigt med mere end ét pust, skal du gentage proceduren, punkt 3 til 5 efter en

lille pause.

Sæt beskyttelseshætten på mundstykket igen efter brug.

Hvis sprayen ikke har været brugt i 3 dage, skal du trykke metalbeholderen ned én gang før brug.

Sprayen indeholder 200 doser. Du kan undersøge, om der er mere i sprayen på følgende måde:

Tag mundstykket af sprayen og kom beholderen i en skål med vand. Du kan bedømme indholdet af

sprayen ved at se beholderens position i vandet (se fig. 2).

ADVARSEL: Mundstykket er specielt designet til brug i forbindelse med Berodual spray for at sikre,

at du altid får den korrekte mængde medicin. Du bør ikke bruge Berodual sammen med andre

mundstykker end det vedlagte.

Rengøring af sprayen:

Gør mundstykket rent regelmæssigt ved at rense med varmt vand. Skyl eventuelle sæberester væk

inden tørring hvis der er brugt opvaskemiddel. Mundstykket må ikke komme i opvaskemaskinen.

קרא את המסמך השלם

27. august 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Berodual, inhalationsspray, opløsning

0.

D.SP.NR.

6774

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Berodual

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 pust indeholder ipratropiumbromid 20 mikrog + fenoterolhydrobromid 50 mikrog.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Inhalationsspray, opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Forebyggelse og anfaldsbehandling af reversible bronkospasmer hos patienter med kronisk

obstruktiv lungesygdom (KOL) med reversible bronkospasmer.

Anfaldsbehandling af reversible bronkospasmer hos patienter med astma bronchiale i

tillæg til anti-inflammatorisk behandling.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering:

Voksne og børn over 6 år:

Anvendelse efter behov:

1-2 pust. Maksimalt 8 pust pr. dag.

Ved anfald:

1 pust, om nødvendigt endnu 1 pust efter 5 minutter.

I tilfælde, hvor 4 pust (inden for 1 time) er utilstrækkeligt til at stoppe et anfald, bør

patienten straks søge læge.

dk_hum_32233_spc.doc

Side 1 af 13

Særlige populationer:

Pædiatrisk population

Lægemidlet bør ikke anvendes til børn på 6 år eller derunder, da der ikke er tilstrækkelig

erfaring med behandling af børn på 6 år eller derunder.

Nedsat nyre- eller leverfunktion

Dosis-justering er ikke nødvendig til patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion grundet

lav systemisk absorption af de aktive stoffer ved inhalation.

Administration:

Berodual inhalationsspray er til inhalation og må ikke indtages oralt eller nasalt.

Instruktioner vedrørende håndtering og brug:

Patienten skal instrueres i korrekt brug af inhalationssprayen for at sikre optimal

behandling. Instruktion findes under pkt. 6.6.

Børn:

Lægemidlet bør kun anvendes til børn under opsyn af en voksen.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed for de aktive stoffer, atropinlignende stoffer eller for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Hypertropisk obstruktiv kardiomyopati eller tachyarrytmi.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Hypersensitivitet

Hypersensitivitetsreaktioner umiddelbart efter administration kan forekomme. Der er set

sjældne tilfælde af urticaria, angioødem, hududslæt, bronkospasmer, oropharyngealt ødem

og anafylaksi.

Paradoks bronkospasme

Berodual kan som anden inhalationsmedicin give paradokse bronkospasmer, hvilket kan

være livstruende. Hvis paradokse bronkospasmer indtræffer, skal Berodual behandlingen

straks ophøre og erstattes med en anden passende behandling.

Øjenkomplikationer

Der er rapporteret enkelte tilfælde af øjenkomplikationer (så som mydriasis, forhøjet

intraokulært tryk, snævervinklet glaukom og øjensmerter), når forstøvet

ipratropiumbromid enten som enkeltstof eller i kombination med en beta-2-agonist er

kommet i kontakt med øjnene. Patienterne skal derfor instrueres i korrekt administration af

Berodual. Øjensmerter eller -ubehag, sløret syn, synsforstyrrelser med halo eller farvede

pletter i forbindelse med røde øjne fra konjunktival kongestion eller corneal ødem kan

være tegn på akut snævervinklet glaukom. Hvis der udvikles en kombination af disse

symptomer, bør behandling med miotiske øjendråber initieres, og patienten bør omgående

tilses af en specialist.

Systemisk virkning

Forsigtighed bør udvises og mulige risici bør nøje afvejes i forhold til det terapeutiske

udbytte hos patienter med dårligt kontrolleret diabetes mellitus, nylig myokardieinfarkt,

alvorlig kardiovaskulær sygdom, arteriel hypertension, thyreotoksikose, fæokromocytom,

dk_hum_32233_spc.doc

Side 2 af 13

hos patienter med disposition for snævervinklet glaukom, samt hos patienter med

eksisterende urinvejsobstruktion (f.eks. prostatahyperplasi eller blærehals-obstruktion).

Diabetes

Forsigtighed bør udvises ved brug af fenoterol til patienter med diabetes. Beta-2-agonister

kan fremkalde hyperglykæmi, og patienter med diabetes, der sættes i behandling med

fenoterol, bør initialt tilrådes hyppigere blodsukker-målinger.

Thyreotoksikose

Forsigtighed bør udvises ved brug af fenoterol til patienter med thyreotoksikose.

Anvendelse af fenoterol til patienter, der lider af thyreotoksikose kan medføre en øget

påvirkning af hjertet (palpitationer, arytmier).

Kardiovaskulære virkninger

Der er set kardiovaskulære virkninger af sympatomimetika, herunder Berodual.

Postmarketing data og publiceret litteratur tyder på, at behandling med beta-agonister i

sjældne tilfælde kan være forbundet med udvikling af myokardie iskæmi og kardielle

arrythmier. Patienter med underliggende alvorlig hjertesygdom (f.eks. iskæmisk

hjertesygdom, takyarytmi eller alvorligt hjertesvigt), som får Berodual for deres

lungesygdom, skal opfordres til at søge lægehjælp, hvis de oplever brystsmerter eller

symptomer på at deres hjertesygdom forværres. Symptomer som dyspnø og brystsmerter

kan stamme fra en lunge- eller hjertelidelse og bør derfor undersøges nærmere.

Hypokaliæmi

Behandling med beta-2-agonister kan medføre potentiel alvorlig hypokaliæmi (se desuden

pkt. 4.8). Der bør udvises særlig forsigtighed ved akut svær astma, da hypoxi kan forstærke

hypokalæmiens påvirkning af hjerterytmen.

Forstyrrelser i gastrointestinal motilitet

Patienter med cystisk fibrose kan være mere udsatte for forstyrrelser i den gastrointestinale

mobilitet.

Dyspnø

Patienter bør tilskyndes til straks at søge læge ved akut dypsnø og ved hurtig forværring af

dyspnøen.

Hvis det er nødvendigt at bruge højere doser end anbefalet for at kontrollere symptomerne

på bronkial obstruktion (eller bronkospasmer), bør patientens behandlingsplan revurderes.

Samtidig behandling med eller øgning af dosis af inhalerbar eller oral steroid bør

overvejes.

Langtidsbehandling

Langtidsbehandling

bør

være symptomorienteret

bør

kombineres med

anti-

inflammatorisk behandling. Såfremt behandlingen ikke giver den ønskede effekt, bør

patienten kontakte lægen. Andre sympatomimetika bør kun anvendes sammen med

ipratropium/fenoterol under nøje medicinsk supervision (se pkt. 4.5). Patienter med astma

bronkiale bør kun anvende Berodual efter behov/ved anfald. Langtidsbehandling bør

indskrænkes til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom.

Fenoterol kan som andre beta-2-agonister hæmme veer grundet relaksation af den glatte

muskulatur i uterus.

dk_hum_32233_spc.doc

Side 3 af 13

Doping advarsel

Brugen af Berodual kan på grund af fenoterol give en positiv doping test.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Beta-blokkere:

Beta-receptor-blokerende lægemidler, specielt de ikke selektive (inkl. øjendråber), kan helt

eller delvist ophæve virkningen, og bør normalt ikke anvendes samtidig.

Antikolinergika, xantinderivater og sympatomimetika:

Samtidig brug af xantinderivater og sympatomimetika kan øge både virkning og

bivirkninger af Berodual.

Kronisk behandling med Berodual sammen med andre antikolinergika er ikke undersøgt og

kan derfor ikke anbefales.

Monoaminoxidasehæmmere og tricycliske antidepresiva:

Monoaminoxidasehæmmere og tricycliske antidepresiva kan forstærke den beta-adrenerge

effekt, hvorfor der bør udvises forsigtighed ved samtidig brug og op til 14 dage efter brug

af monoaminoxidasehæmmere.

Anæstetika

Inhalation af anæstetika indeholdende halogenerede kulbrinter f.eks.: halotan,

trichloroethylen og enfluran kan forstærke de kardiovaskulære bivirkninger, hvorfor disse

bør monitoreres nøje. Alternativt kan seponering af Berodual (1-2 dage) før operation

overvejes.

Xantinderivater, kortikosteroider og diuretika:

Beta-2-agonist-behandling kan medføre hypokaliæmi, som kan øges ved samtidig

behandling med xanthinderivater, korticosteroider og diuretika. Dette bør især tages i

betragtning hos patienter med alvorlig luftvejsobstruktion. Hypoxi kan forværre virkningen

af hypokaliæmi på hjerterytmen. Virkningen af digoxin kan påvirkes heraf, hvorfor serum

kalium bør monitoreres (se pkt. 4.4).

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet:

Der er ikke udført kliniske studier hverken med enkeltstofferne eller med kombination af

ipratropium og fenoterol mht. effekt på human fertilitet. Prækliniske studier med stofferne

hver for sig har ikke vist påvirkning af fertiliteten (se pkt. 5.3).

Graviditet:

Bør kun anvendes med forsigtighed til gravide, da erfaringsgrundlaget for anvendelse af

fenoterol/ ipratropium til gravide er ringe.

Prækliniske studier og erfaringer hos mennesker har ikke vist nogen direkte eller indirekte

skadelige virkninger af fenoterol eller ipratropium på graviditet, embryonal/føtal udvikling

eller fødsels eller postnatal udvikling.

Brugen af beta-2-sympatomimetika i slutningen af graviditeten eller i høje doser kan have

negativ

virkning

nyfødte

(tremor,

takykardi,

blodglucosefluktuationer,

hypokaliæmi).

Amning:

Berodual kan anvendes med forsigtighed i ammeperioden.

dk_hum_32233_spc.doc

Side 4 af 13

Prækliniske studier har vist at fenoterol udskilles i mælk.

Bivirkninger i form af irritabilitet og takykardi hos det ammede barn kan ikke udelukkes.

Det vides ikke, om ipratropiumbromid udskilles i modermælk. Det er dog ikke sandsynligt,

at barnet vil blive udsat for nævneværdige doser.

Drivgassen:

Studier med norfluran (HFC-134a) givet til drægtige eller diegivende rotter har ikke vist

nogen skader på afkommet.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget studier af Beroduals virkning på evnen til at føre motorkøretøj og

betjene maskiner. Alligevel bør patienter informeres om, at de kan opleve bivirkninger

såsom svimmelhed, synsforstyrrelser, mydriasis og sløret syn under behandling med

Berodual. Derfor bør der udvises forsigtighed ved bilkørsel og ved betjening af maskiner.

Hvis patienterne oplever ovennævnte bivirkninger, bør de undgå potentielt farlige opgaver

såsom at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Mange af de anførte bivirkninger skyldes Beroduals antikolinerge og beta-adrenerge

egenskaber. Som ved al inhalationsbehandling kan der forekomme symptomer på

lokalirritation. De anførte bivirkninger er set dels i kliniske studier dels fra

lægemiddelovervågning efter markedsføring.

De hyppigste bivirkninger rapporteret i kliniske studier, er hoste, mundtørhed, hovedpine,

tremor, pharyngitis, kvalme, svimmelhed, dysfoni, takykardi, hjertebanken, opkastning,

øge systolisk blodtryk og nervøsitet.

Bivirkningerne er opdelt efter hyppighed ud fra følgende konvention:

Meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1.000 til <

1/100); sjælden (≥ 1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (< 1/10.000), ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data).

Immunsystemet

Sjælden

Anafylaktiske reaktioner, overfølsomhed.

Metabolisme og ernæring

Sjælden

Hypokaliæmi.

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig

Sjælden

Nervøsitet

Agitation, psykiske forstyrrelser

Nervesystemet

Ikke almindelig

Sjælden

Hovedpine, tremor, svimmelhed.

Hyperaktivitet.

Øjne

Sjælden

Snævervinklet glaukom, forhøjet intraokulært

tryk, akkomodationsforstyrrelser, mydriasis,

dk_hum_32233_spc.doc

Side 5 af 13

sløret syn, øjensmerter, corneaødem,

conjuktival hyperæmi, visuel halo.

Hjerte

Ikke almindelig

Sjælden

Takykardi, palpitationer

Arytmi, atrieflimmer, supraventrikulær

takykardi, myokardieiskæmi

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Hoste

Pharyngitis, dysphoni

Bronkospasme, halsirritation, pharyngalt

ødem, laryngospasme, paradoks

bronkospasme, tør hals

Mave-tarmkanalen

Ikke almindelig

Sjælden

Opkastning, kvalme, mundtørhed,

Stomatit, glossit, forstyrrelse i den

gastrointestinale motilitet, diarre, obstipation,

ødemer i munden

Hud og subkutane væv

Sjælden

Urticaria, udslet, hudreaktioner, angioødem,

svedudbrud

Knogler, led, muskler og bindevæv

Sjælden

Muskelsvaghed, muskelspasmer, myalgi

Nyrer og urinveje

Sjælden

Urinretention

Undersøgelser

Ikke almindelig

Sjælden

Forhøjet systolisk blodtryk

Nedsat diastolisk blodtryk

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

dk_hum_32233_spc.doc

Side 6 af 13

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer:

Forventes hovedsageligt at være relateret til fenoterol – stærk forøget beta-adrenerg

stimulation.

væsentligste

symptomer

takykardi,

arytmier,

ekstrasystoler,

palpitationer, hjertesmerter, oppression, hypertension, hypotension, kvalme, svimmelhed,

tremor, rødme. Metabolisk acidose er set ved overdosering med fenoterol.

Overdosering af fenoterol kan medføre hypokaliæmi. Serumkalium bør monitoreres.

Symptomer

overdosering

ipratropiumbromid,

mundtørhed

akkomodationsforstyrrelser, er af mild og forbigående karakter da den systemiske

biotilgængelighed af ipratropium er meget lav.

Behandling:

Behandling med Berodual bør seponeres. Syre-, base- og elektrolytmonitorering bør

overvejes.

Sedativa, i sværere tilfælde intensiv behandling. Som specifik antidot kan beta-

receptorblokkere (beta-1-selektive) anvendes, men her er der hos astma- og KOL-patienter

bronkospasmer

(eller

bronkokonstriktion)

risiko

forværring

bronkialobstruktionen. Dette skal tages med i overvejelserne, og dosis må justeres nøje på

grund af risiko for at udløse en alvorlig bronkokonstriktion, der kan være fatal.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

R 03 AL 01. Adrenergika i kombination med anticholinergica, til inhalation.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Berodual indeholder to aktive bronkodilaterende stoffer: Ipratropiumbromid, som udviser

en antikolinerg effekt, og fenoterolhydrobromid, som er en beta-2-agonist.

Ipratropiumbromid:

Ipratropium er en kvartær amin med antikolinerge (parasympatolytiske) egenskaber.

Prækliniske studier har vist, at ipratropiumbromid hæmmer vagalt medierende reflekser

ved at antagonisere virkninger af acetylcholin-transmitterstoffet frigivet fra vagusnerven.

Antikolinergika hindrer øgningen i den intracellulære koncentration af Ca

forårsaget af

interaktionen mellem acetylcholin og muscarin-receptorerne i bronkiernes glatte

muskulatur. Ca

-frigivelse er medieret af et sekundært signalstof (second messenger

system) bestående af IP3 (inositol triphosphate) and DAG (diacylglycerol).

Bronkodilation efter inhalation af ipratropiumbromid er primært en lokal organspecifik

effekt og ikke en systemisk effekt.

Prækliniske og kliniske resultater tyder på, at ipratropiumbromid hverken påvirker

sekretproduktionen i luftvejene, den mukociliære clearance eller luftskiftet.

dk_hum_32233_spc.doc

Side 7 af 13

Fenoterolhydrobromid:

Fenoterol er et direkte virkende sympatomimetikum, der selektivt stimulerer beta-2-

receptorerne i det terapeutiske doseringsområde. Beta-1-receptorerne aktiveres først i et

højere dosisområde. Påvirkning af beta-2-receptorerne aktiverer adenyl cyklase via et

stimulatorisk G-protein, hvorved dannelsen af cAMP øges. Stigningen i koncentrationen af

cAMP aktiverer proteinkinase A til fosforylering af target-proteinerne i luftvejenes glatte

muskelceller. Dette medfører fosforylering af ”myosin light chain kinase”, hæmning af

fosfoinositid hydrolyse og åbning af de store calciumaktiverede kaliumkanaler.

Fenoterolhydrobrimid afslapper den bronkiale og vaskulære glatte muskulatur og beskytter

mod bronkokonstringerende stimuli såsom histamin, metacholin, kold luft og allergener

(tidligt respons). Umiddelbart efter indgift hæmmes frigivelsen af bronkokonstriktive og

proinflammatoriske mediatorer fra mastcellerne. Desuden er der efter administration af

0,6 mg fenoterol blevet påvist en stigning i den mukociliære clearance.

Højere plasmakoncentrationer, som hyppigst opnås via oral eller intravenøs administration,

hæmmer uterusmotiliteten. Ligeledes kan der ved indtag af høje doser observeres

metaboliske påvirkninger såsom lipolyse, glycogenolyse, hyperglykæmi og hypokaliæmi.

Hypokaliæmi forårsages ved en øget kaliumoptagelse i musklerne. Beta-adrenerge

virkninger på hjertet såsom øget hjertefrekvens og kontraktionsevne forårsages af

fenoterols vaskulære påvirkning, stimulation af hjertets beta-2-receptorer samt ved

supraterapeutiske doser stimulation af beta-1-receptorer. Som for andre beta-agonister har

forlægelser i QTc været rapporteret. For fenoterol inhalationsspray har disse rapporteringer

været enkeltstående og er set ved doser der er højere end det anbefalede. Den systemiske

eksponering efter administration af inhalationsopløsning i nebulisator kan imidlertid være

højere end med anbefalede doser taget med dosisaerosol. Den kliniske betydning er ikke

klarlagt. Tremor er en hyppigere observeret og dosisafhængig beta-agonist påvirkning.

Modsat de lokale virkninger på bronkiernes glatte muskulatur er det beta-agonisternes

systemiske virkninger på skeletmuskulaturen, der påvirker toleranceudviklingen.

Samtidig brug af ipratropium og fenoterol afslapper bronkierne ved at påvirke forskellige

farmakologiske virkningssteder. De to aktive indholdsstoffer komplementerer hinanden i

deres spasmolytiske reaktion på bronkiernes glatte muskulatur og tillader en bredere

terapeutisk anvendelse inden for lungesygdomme, som er associeret med konstriktion af

luftvejene. Den komplementære virkning bevirker, at kun en meget lille mængde af beta-

agonisten er nødvendig for at opnå den ønskede effekt, hvilket faciliterer individuel

dosering tilpasset den enkelte patient med et minimum af bivirkninger.

Klinisk virkning og sikkerhed

Kombinationsbehandling med ipratropium og fenoterol af patienter med astma og KOL har

vist bedre virkning end behandling med de to stoffer hver for sig. To studier (et med

astmapatienter og et med KOL-patienter) viste, at Berodual er lige så effektivt som en

dobbelt dosis fenoterol administreret uden ipratropium, og var bedre tolereret i kumulative

dosis-respons studier.

Ved akut bronkokonstriktion virker Berodual umiddelbart efter administration og er derfor

også anvendelig til behandling af akutte bronkospasmer.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Den terapeutiske effekt af kombinationen af ipratropiumbromid og fenoterolhydrobromid

skyldes lokal virkning i luftvejene. Den farmakodynamiske bronkodilatation er derfor ikke

relateret til farmakokinetikken af de aktive indholdsstoffer.

dk_hum_32233_spc.doc

Side 8 af 13

Efter inhalation, alt afhængigt af formulering, inhalationsteknik og udstyr, deponeres ca.

10-39 % af dosis i lungerne, mens resten deponeres i mundstykket, munden og den øverste

del af luftvejene (oropharynx). Den lungedeponerede del af dosis bliver hurtigt optaget

(inden for minutter). Den i oropharynx deponerede del af dosis sluges langsomt og passerer

mave-tarmkanalen. Den systemiske eksponering er således en kombination af oral- og af

lunge-biotilgængelighed.

Der er ingen tegn på, at farmakokinetikken af de to aktive indholdsstoffer i kombination

afviger fra farmakokinetikken af de enkelte indholdsstoffer.

Fenoterolhydrobromid:

Den via mave-tarmkanalen optagne del af dosis metaboliseres næsten udelukkende ved

sulfatkonjugering. Den absolutte biotilgængelighed efter oral administration er lav ca.

1,5 %.

Efter intravenøs administration var den kumulative renale ekskretion over 24 timer af fri

fenoterol og konjugeret fenoterol henholdsvis ca. 15 % og 27 %. Efter inhalation med

Berodual inhalationsspray var den kumulative renale ekskretion over 24 timer af fri

fenoterol ca. 1 %. Den totale systemiske biotilgængelighed af fenoterolhydrobromid efter

en inhaleret dosis estimeres til 7 %.

Kinetiske parametre, der beskriver fordelingen af fenoterol, blev beregnet ud fra

plasmakoncentrationer efter intravenøs administration, og plasmakoncentration-tid

profilerne kan beskrives ved en 3-compartment model, hvor den terminale halveringstid er

ca. 3 timer. Det tilsyneladende fordelingsvolumen af fenoterol ved steady state (Vdss) er

ca. 189 l (≈ 2,7 l/kg).

Ca. 40 % er bundet til plasmaproteiner. Prækliniske studier i rotter har vist, at fenoterol og

dets metabolitter ikke passerer blod-hjernebarrieren. Fenoterol har en total clearance på

1,8 l/min og en nyre-clearance på 0,27 l/min.

I et balanceret ekskretionsstudie var den kumulative renale ekskretion over 2 døgn af

radioaktivt mærket stof (herunder lægemidlet og alle metabolitter) 65 % efter intravenøs

administration og total radioaktivit mærket stof udskilt med fæces 14,8 %. Efter oral

administration var den kumulative radioaktivt mærket stofmængde udskilt med urinen over

48 timer ca. 30 % og med fæces 40,2 %.

Ipratropiumbromid:

Den kumulative renale ekskretion (0-24 timer) af ipratropium er ca. 46 % af en intravenøst

indgivet dosis, under 1 % af en oral dosis og ca. 3-13 % af en inhaleret dosis via Berodual

inhalationsspray. Den samlede systemiske biotilgængelighed af oral og inhaleret

ipratropiumbromid estimeres på basis heraf til henholdsvis 2 % og 7-28 %. Det betyder, at

den oralt indtagne dosis af ipratropiumbromid ikke bidrager væsentligt til systemisk

eksponering.

Kinetiske parametre, der beskriver fordelingen af ipratropium, blev beregnet ud fra

plasmakoncentrationer

efter intravenøs administration.

Et hurtig

bifasisk fald

plasmakoncentrationen blev observeret. Det tilsyneladende fordelingsvolumen ved steady-

state (Vdss) er ca. 176 l (≈ 2,4 l/kg). Ipratropium er kun i ringe grad proteinbundet

(<20 %). Den kvaternære amin,

ipratropium,

passerer ikke blod-hjernebarrieren.

Halveringstiden i den terminale eliminationsfase er ca. 1,6 timer.

dk_hum_32233_spc.doc

Side 9 af 13

Ipratropiums totalclearance er 2,3 l/min og renal clearance er 0,9 l/min. Efter intravenøs

indgift metaboliseres ca. 60 % af dosis - den største del muligvis i leveren ved oxidation.

I et balanceret ekskretionsstudie var den kumulative renale ekskretion (over 6 dage) af

radioaktivt mærket lægemiddel (lægemiddelstoffet og metabolitter) 72,1 % efter intravenøs

administration, 9,3 % efter oral administration og 3,2 % efter inhalation. Total

radioaktivitet udskilt med fæces var 6,3 % efter intravenøs, 88,5 % efter oral og 69,4 %

efter inhalation. Efter intravenøs administration af radioaktivt mærket lægemiddel foregår

ekskretion af radioaktivt mærket lægemiddel hovedsageligt via nyrerne. Halveringstiden

for udskillelse af radioaktivt mærket lægemiddel (lægemiddelstoffet og metabolitter) er

3,6 timer. De vigtigste metabolitter udskilt med urinen binder dårligt til muskarine receptor

og må betragtes som uvirksomme.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Akut toksicitetsstudier med kombinationen i forholdet 1/2,5 (ipratropiumbromid/

fenoterolhydrobromid) i mus og rotter efter oral, intravenøs og inhalations administration

viste lav akut toksicitet. LD

-værdierne bestemtes snarere af ipratropiumbromid end af

fenoterolhydrobromid uden nogen antydning af potensering.

Der er udført toksicitetsstudier over 13 uger med kombinationen i rotter (oral, inhalation)

og hunde (intravenøs, inhalation). Kun mindre toksiske påvirkninger blev observeret ved

koncentrationer op til flere hundrede gange større end den anbefalede dosis til mennesker.

Ar i venstre myokardieventrikel blev kun set i et dyr fra den højeste dosisgruppe i det

intravenøse 4 ugers hundestudier (84 mikrog/kg/dag). 13-ugersstudier i rotter ved oral

administration og 13-ugersstudier i hunde ved inhalationsadministration viste ingen

toksikologiske forandringer ud over dem proportionalt med de individuelle komponenter.

Der var ingen tegn på potensering med kombinationen i forhold til de enkelte

komponenter. Alle observerede bivirkninger er velkendte for fenoterolhydrobromid og

ipratropiumbromid.

Efter administration via inhalation af kombinationen af ipratropiumbromid og

fenoterolhydrobromid til rotter og kaniner sås ingen teratogene påvirkninger. Der blev

heller ikke observeret nogen teratogene påvirkninger efter inhalation af ipratropiumbromid

og fenoterolhydrobromid hver for sig. Oral dosering af doser >25 mg/kg/dag (kaniner) og

>38,5 mg/kg/dag (mus) af fenoterolhydrobromid inducerede en stigning i antallet af

misdannelser

De observerede misdannelser betragtes som en klasseeffekt for beta-agonister. Fertilitet

blev ikke nedsat hos rotter ved orale doser af ipratropiumbromid på op til 90 mg/kg/dag og

af fenoterolhydrobromid op til 40 mg/kg/dag.

Der er ikke foretaget genotoksicitetsstudier med kombinationen. Men in vitro og in vivo

studier afslørede, at hverken fenoterolhydrobromid eller ipratropiumbromid havde

mutagent potentiale.

Carcinogenicitetsstudier med kombinationen er ikke udført. Der er ikke påvist tumorigene

eller kræftfremkaldende påvirkninger af ipratropiumbromid i langtidsstudier i mus og

rotter.

fenoterolhydrobromid

blev

udført

carcinogenicitetsstudier

oral

administration

(mus,

18 måneder;

rotte,

24 måneder)

inhalation

(rotte,

24 måneder). Ved orale doser på 25 mg/kg/dag sås en øget forekomst af leimyoma uteri

hos mus og mesovariale leimyoma hos rotter. Disse fund er velkendte og forårsaget af

dk_hum_32233_spc.doc

Side 10 af 13

beta-adrenerge stoffers lokale virkning på den glatte uterusmuskulatur i mus og rotter.

Disse resultater er uden klinisk relevans. Alle andre neoplasefund blev anset for at være

fællestyper af neoplasi, spontant opståede i anvendte stammer, og viste ingen biologisk

relevant stigning som følge af behandling med fenoterolhydrobromid.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Vandfri citronsyre,

renset vand,

vandfri ethanol og

HFA 134a.

6.2

Uforligeligheder

Ingen.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Trykbeholder á 10ml.

En inhalationspray indeholder 200 doser

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

Instruktioner vedrørende håndtering og brug:

Inden sprayen bruges første gang skal metalbeholderen trykkes ned 2 gange.

1. Tag beskyttelseshætten af mundstykket.

2. Pust helt ud.

3. Hold inhalationssprayen som vist på

fig. 1 (med metalbeholderens bund opad).

Placér derefter sprayens mundstykke i

munden og luk læberne tæt om det.

(fig. 1)

4. Tag så en rolig og dyb indånding

gennem munden og tryk samtidig på

metalbeholderens bund (som vender

opad!). Det er meget vigtig at starte

indåndingen, lige inden De udløser et pust.

Proceduren gentages for næste inhalation.

5. Sæt beskyttelseshætten på mundstykket

igen efter brug.

Hvis sprayen ikke har været brugt i 3 dage,

dk_hum_32233_spc.doc

Side 11 af 13

skal De trykke metalbeholderen ned én

gang før brug.

Sprayen indeholder 200

doser. De kan undersøge

om der er mere i sprayen

på følgende måde:

Tag mundstykket af

sprayen og kom

beholderen i en skål med

vand.

Indholdet af sprayen kan

bedømmes ved at se

beholderens position i

vandet (se fig. 2).

(fig. 2)

Rengør mundstykket

mindst én gang ugentlig

ved at rense med varmt

vand (se fig. 3). Skyl

eventuelle sæberester væk

inden tørring.

Mundstykket må ikke

komme i

opvaskemaskinen.

(fig. 3)

Efter rengøringen bør man

lade mundstykket tørre

uden brug af varme (se

fig. 4). Når mundstykket er

tørt, kan man sætte sprayen

og beskyttelseshætten

sættes på igen.

(fig. 4)

7.

INDEHAVER Af MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim

Repræsentant:

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Strødamvej 52

2100 København Ø

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

32233

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

6. juni 1989

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

27. august 2018

dk_hum_32233_spc.doc

Side 12 af 13

dk_hum_32233_spc.doc

Side 13 af 13

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה