תרודקס סירופ לילדים

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

03-12-2020

מרכיב פעיל:
DEXTROMETHORPHAN HYDROBROMIDE 0.15 %
זמין מ:
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
קוד ATC:
R05DA09
טופס פרצבטיות:
SYRUP
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
קבוצה תרפויטית:
DEXTROMETHORPHAN
סממני תרפויטית:
For cough relief.
מספר אישור:
062092783100
תאריך אישור:
2008-11-01

םיחקורה תונקתיפלןכרצלןולע ( םירישכת ) משתה " ו - 1986

ע עבקנהזןולעטמרופ " רשואו קדבנונכותותואירבה דרשמ י

ארק / שמתשת םרטב ופוסדע ןולעהתאןויעב י / הפורתב י

פוריססקדורת

םידליל פוריססקדורת

םירגובמל

בכרה : בכרה :

לכ 5 מ " םיליכמ ל : לכ 5 מ " םיליכמ ל :

Dextromethorphan hydrobromide7.5mg Dextromethorphan hydrobromide15 mg

םיליכמ ןכ ומכ : םיליכמ ןכ ומכ :

Lycasin,Glycerin,Citricacid,Sodium

citrate,Sodiumbenzoate,Saccharinsodium,

Cherryflavour,FD&CRed#40,Purified

water. Lycasin, Glycerin, Saccharin sodium,

Vanillin,Citricacid,Sodiumbenzoate,

Raspberry flavour, Sodium citrate,

Peppermintflavour,FD&CRed#40,D&C

Yellow #10, Purified water.

תיטיופרת הצובק :

םיטייפואהתצובקמ .

תיאופר תוליעפ :

לועישב הלקהלתדעוימ הפורתה .

רישכתב שמתשהלןיאיתמ ?

הפורתהיביכרממ דחאלתושיגר העודיםא שמתשהלןיא .

שמתשת לא / ןושיעמ האצותכ ינורכ לועיש וא ךשמתמלועיש לש הרקמבהפורתב י , וא המטסא

יפמא ז הבורמ החילבהוולמהלועישב וא המ .

הלילבמ הפורתב שמתשהלןיא י לופיטה תלחתה ינפלאפורב ץעוו :

הקינמ וא ןוירהב ךניהםא .

לבוס ךניהםא / דוקפתב יוקילמרבעב תלבס וא ת : המישנהתכרעמ ( המטסאןוגכ ( , דבכה .

תורהזא :

אפורב ץעוויהלילבתכשוממ הפוקת וא תובורק םיתיעלשמתשהלןיא .

הובגםוחםעםילוחלע , לופיטהתלחתהינפלאפורב ץעווהלתרוחרחסוא דימתמשאר באכ .

שיגר ךניהםא / יהשלכ הפורתלוא והשלכ ןוזמלה , לעעידוהלךילע - הפורתהתליטנינפלאפורלךכ .

תויתפורת ןיב תובוגת :

לטונךניהםא / תפסונהפורת ת , לפטמהאפורלחוודלךילעתרחא הפורתב לופיטההתעהז תרמגםא וא

יא וא םינוכיס עונמלידכ - תויתפורת ןיב תובוגתמםיעבונהתוליעי , תוצובקהמ תופורת יבגלדחוימב

תואבה : תיזכרמהםיבצעהתכרעמ לעתועיפשמהתופורת ( ןוגכ : תופורת העגרהל , הנישל , ל ןוסניקרפ ,

היספליפא ( , תופורת דגונ תו MAO .

יאוולתועפות :

הפורתהלש היוצרה תוליעפלףסונב , עיפוהלתולולעהב שומישה ןמזב תועפות יאוול .

תדחוימ תוסחייתה תובייחמה תועפות :

תרוחרחס , םונמנ , הליחב , תואקה , ןטב יבאכ ( רידנ ( : קספה / י תא הנפולופיטה / י אפורל .

שיגרמ ךניהובש הרקמ לכב / הזןולעב ונייצ אלש יאוולתועפות ה , ךילעתיללכהךתשגרהב יוניש לחםא וא

דימ אפורהםעץעייתהל .

תוקוניתו םידליבתויתפורת ןיב תובוגתויאוולתועפות :

דלילתנתינהתפסונהפורת לכ לעןכויאוולתעפות לכ לעלפטמהאפורלחוודלםירוההלע / ה !

האר / וטרופש תודחוימ תויתפורת ןיב תובוגתויאוולתועפות ליעלי .

פורמ תרחאהארוה רדעהבלבוקמ ןונימ א :

םידליל יאליגב 1-6 םינש שומישה אוה פע " י םשרמ אפור .

םידלילפוריס : םירגובמלפוריס :

ליג 2-6 םינש : 5 מ " ל לכ 6-8 תועש .

לערובעלןיא 20 מ " ב ל - 24 תועש .

ליג 6-12 םינש : 10 מ ” לכ ל 6-8 תועש .

לערובעלןיא 40 מ " ב ל 24 - תועש . 5 מ " לכ ל 4 וא תועש 10 מ " לכ ל 6 תועש .

ךות ךבצמב רופיש לחאלםא 7 י אפורלתונפלשיםימ .

הנש ליגלתחתמ הפורתב שמתשהלןיא .

םיש / י בל !

תפרוצמה תדחוימההדידמהתיסוכב הנמהתדידמ לעדיפקהלשי .

ענמ / י הלערה !

וםידלילש םדיגשיהלץוחמרוגסםוקמב רומשלשיתרחא הפורת לכווז הפורת / לעותוקונית וא - ךכ ידי

ענמת / י הלערה .

הפורתהןמ דליעלבתועטב םא וא רתיתנמ תלטנםא , הנפ / י תיב לש ןוימ רדחלדימ - םילוח , אבהו / י

ךתיא הפורתהתזירא .

ןי האקהלםורגל אפורמ תשרופמהארוהאלל !

ךשוחבתופורת לוטילןיא ! לשי הנמהותיוותהקודב םעפלכב לטונךניהש / ת הפורת . הלשי כר י ב

קוקז ךניהםא םייפקשמ / םהלה .

הנסחא :

ןסחאלשי ךושח םוקמב , איפקהלאל .

הזיראהיאנת יפלםג / םיצלמומההנסחא , דבלב תלבגומ הפוקתלתורמשנתופורת . ךיראתלבלםישל אנ

רישכתהלש הגופתה ! קפס לש הרקמ לכב , הפורתהתאךלקפיסש חקורב ץעוויהלךילע .

הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאלןיא .

סמ ' הפורתה םושיר : סקדורת םידלילפוריס : 6209.27831

םירגובמלפוריס סקדורת : 6210.27830

ןרצי : עבתיחקור הישעתורת " מ

. 10347 הפיחץרפמ 26110

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה