תוריד 20

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

23-05-2019

מרכיב פעיל:
ATORVASTATIN AS MAGNESIUM
זמין מ:
UNIPHARM LTD, ISRAEL
קוד ATC:
C10AA05
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
ATORVASTATIN AS MAGNESIUM 20 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MAABAROT LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
ATORVASTATIN
איזור תרפויטי:
ATORVASTATIN
סממני תרפויטית:
Atorvastatin is indicated as an adjunct to diet for reduction of elevated total cholesterol LDL- cholesterol apolipoprotein B and triglycerides and to increase HDL Cholesterol in patients with primary hypercholesterolaemia including familial hypercholesterolaemia (heterozygous variant) or combined (mixed) hyperlipidaemia (corresponding to types IIa and IIb of the fredrickson classification) when response to diet and other nonpharmacological measures is inadequate. Atorvastatin is also indicated to reduce total-C and LDL -C in patients with homozygous familial hypercholesterolemia as an adjunct to other lipid-lowering treatment (e.g. LDL apheresis) or if such treatments are unavailable. Pediatric patients (10-17 years of age) : Atorvastatin is indicated as an adjunct to diet to reduce total -C LDL-C and apo B levels in boys and postmenarchal girls 10 to 17 years of age with heterozygous familial hypercholesterolemia if after an adequate trial of diet therapy the following findings are present: 1. LDL-C remains
מספר אישור:
146 86 32967 00
תאריך אישור:
2016-12-27

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

18-10-2018

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

18-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

1811G

119568010

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

1986 - ו״משתה )םירישכת( דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה 10/20/40/80 דירות תוילבט :הליכמ 10 דירות לש הילבט לכ ג״מ 10 םויזנגמ חלמכ ןיטטסברוטא

Atorvastatin (as magnesium salt) 10 mg

:הליכמ 20 דירות לש הילבט לכ ג״מ 20 םויזנגמ חלמכ ןיטטסברוטא

Atorvastatin (as magnesium salt) 20 mg

:הליכמ 40 דירות לש הילבט לכ ג״מ 40 םויזנגמ חלמכ ןיטטסברוטא

Atorvastatin (as magnesium salt) 40 mg

:הליכמ 80 דירות לש הילבט לכ ג״מ 80 םויזנגמ חלמכ ןיטטסברוטא

Atorvastatin (as magnesium salt) 80 mg

םיינגרלאו םיליעפ יתלב םירמוח תמישר .6 ףיעסב רישכתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה .חקורה לא וא אפורה ריבעת לא .ךרובע לופיטל המשרנ וז הפורת םא םג םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא .ךלשל המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ ליגל תחתמ םידליל תדעוימ הניא וז הפורת .םינש 10 ?הפורתל עגונב תעדל ילע המ שמתשהל ןיא ןכ לעו זוטקל הליכמ וז הפורת

זוטקלל תושיגרמ םילבוסה םילוחב הב

העיגפ וא/ו זוטקל קרפל תלוכיב העיגפ וא/ו .זוטקלג וא זוקולג גופסל תלוכיב לעו לורטסלוכב לד טירפת לע דיפקהל שי .וז הפורתב שומישל ףסונב תינפוג תוליעפ .4 ףיעסל הנפ אנא ,יאוולה תועפות לע עדימל ?הפורתה תדעוימ המל .1 לורטסלוכ) םדב םינמושה תמר תדרוהל .HDL -ה תאלעהלו (םידירצילגירטו רירש םטוא ןוגכ) םד ילכו בל תולחמ תעינמל הובג ןוכיס ילעב םילפוטמב (ץבש וא/ו בלה .ינושאר עוריאל דירומ דירות ,תילילכ בל תלחמ םע םילוחב ץבש ,בלה רירש םטוא תעפוהל ןוכיסה תא בל תקועת ,בל תקיפס יא בקע זופשא ,יחומ .רותנצב ךרוצ וא/ו

:תיטיופרת הצובק HMG-CoA םיזנאה יבכעמ - םיניטטס .זאטקודר הפורתב שומישה ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא לכל וא ליעפה רמוחל (יגרלא) שיגר התא x הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא .וז החפשממ תורחא תופורתל וא הפורתה רשאכ וא הליעפ דבכ תלחממ לבוס ךנה x תוזנימאסנרטה תמרב תכשמתמ היילע הנשי .םדב סנכיהל תננכתמ ,הקינימ וא ןוירהב ךנה x .קינהל וא ןוירהל תשמתשמ ךניאו תוירופה ליגב השיא ךנה x .םיתואנ העינמ יעצמאב ליגל תחתמ םידליב הפורתב שמתשהל ןיא x .רוזחמ ולביק םרטש תונבבו םינש 10 לופיטל) ריברפלט ,ןירופסולקיצ לטונ ךנה x תופורתה לש בוליש וא (C סיטיטפהב ףיגנב לופיטל) ריבאנוטירו ריבאנרפיט .(סדייאה .דלשה ירירש לש הלחממ לבוס ךנה x ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא :לופיטה תלחתה ינפל אפורב דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה םא .חומב םד ףטשמ וא תוילכה וא דבכה .םיפירח תואקשמ תייתשב הברמ ךנה םא שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא הפורתב הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר התא םא ! ינפל אפורל ךכ לע עידוהל ךילע ,יהשלכ .הפורתה תליטנ ךורעל שי הפורתב לופיטה תלחתה ינפל

.דבכ ידוקפת לש הקידב תוקידב ךורעל שי הפורתב לופיטה תפוקתב ! .לורטסלוכ תומרו דבכ ידוקפת ינפל הפורתה תליטנ לע אפורל עידוהל שי

.(ילטנד חותינ ללוכ) והשלכ חותינ תעפוהל ןוכיסה תא תולעהל םילולע םיניטטס ! ,ןוכיס תצובקב םיאצמנ רשא םילוחב תרכוס רכוסה תמר רוטינב ךרוצ שי ולא םילוחב .םדב תופורת הנורחאל תחקל וא חקול התא םא יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב :חקול התא תולעמ ןיטטסברוטא םע בולישבש תופורת ןוכיסה תא ריבגהל תולולעו םדב וזוכיר תא :םירירש יבאכ תעפוהל ,ןיצימורתירא ןוגכ ,הקיטויביטנא םירישכת ,תידיסופ הצמוח ,ןיצימורתירלק לש תורזגנ ןוגכ) לורטסלוכ תדרוהל םירחא םירישכת ,(תיניטוקינ הצמוח ,תירביפ הצמוח ןוגכ) לוזאה תצובקמ םייתירטפ-יטנא סיטיטפהב לופיטל) ריברפצוב ,(לוזנוקרטיא ףיגנ דגנ תופורת ,(ןודגישל) ןיציכלוק ,(C ,ריבאניווקס ןוגכ (תוזאטורפ יבכעמ) סדייאה ,ריבאנרפמאסופ ,ריבאנורד ,ריבאנוטיר .ריבאניפלנו ריבאניפול תולעמ ןיטטסברוטא םע בולישבש תופורת :םדב וזוכיר תא ןיפמאפיר ,(םד ילכו בלל) םזאיטליד

םע תינמז וב לטינה) (הקיטויביטנא) רתיב לופיטל) ןיפידולמא ,(ןיטטסברוטא .(םד ץחל תודירומ ןיטטסברוטא םע בולישבש תופורת :םדב וזוכיר תא ןיפמאפיר ,(ןירקוטס ןוגכ) זנריבאפא תוכימסב אל ןתינש) (הקיטויביטנא) הצמוח ידגונ םירישכת ,(ןיטטסברוטאל .(םוינימולא וא םויזנגמ םיליכמה) הלוע ןיטטסברוטא םע בולישבש תופורת :םדב ןזוכיר ןורדניתארונ תוליכמה ןוירה תעינמל תולולג

שי - (בלל) ןיסקוגיד ,לוידרטסאליניתאו .בקעמב תויהל םד תשירק דגנ תופורת לטונ ךנה םא ידדמ רחא בקעמב תויהל שי - (ןירפראו) .השירק תוילוכשא לוכאל ןיא רישכתב לופיטה ןמזב .תוילוכשא ץימ תותשל וא :תואבה תופורתה םע דחי דירות לוטיל ןיא סיטיטפהב לופיטל) ריברפלט ,ןירופסולקיצ ריבאנרפיט תופורתה לש בוליש וא (C .(סדייאה ףיגנב לופיטל) ריבאנוטירו ןוזמו הפורתב שומישה לוטיל ןתינ .םימ טעמ םע הילבטה תא עולבל שי .החורא אלל וא םע הפורתה תא תפוקתב לורטסלוכ לד טירפת לע דיפקהל שי .וז הפורתב לופיטה תוילוכשא לוכאל ןיא רישכתב לופיטה ןמזב .תוילוכשא ץימ תותשל וא לוהוכלאו הפורתב שומישה תייתשב תוברהל ןיא הפורתב לופיטה ךלהמב ןיא״ ףיעס תת - 2 ףיעסב האר) לוהוכלא ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל .(״לופיטה תלחתה הקנהו ןוירה וא ןוירהב ךנה םא הפורתב שמתשהל ןיא .קינהל וא ןוירהל סנכיהל תננכתמ ,הקינימ ?הפורתב שמתשת דציכ .3 !אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת אפורה ידי-לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה .דבלב ליגל תחתמ םידליל תדעוימ הניא וז הפורת .םינש 10 ידי-לע ץלמוהש לופיטה תא םילשהל ךילע .אפורה קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .אפור םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה תא ןפואב ללכ ךרדב השעית ןונימה תתחפה .יתגרדה :בל םיש ןיב תוחפל םייתעש לש ןמז קרפ ןיתמהל שי ירתוס םירישכת תליטנ ןיבל וז הפורת תליטנ .הצמוח !תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא שומישל הילבטה תא תוצחל ןתינ ךרוצה תדימב .ידיימ .הילבטה לש הסיעל וא השיתכ יבגל עדימ ןיא ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא םילוח תיב לש ןוימ רדחל דימ הנפ ,הפורתה .ךתיא הפורתה תזירא אבהו שי ,שורדה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא ןיא ןפוא םושב ךא ,תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל !הלופכ הנמ לוטיל .אפורה ידי-לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי תיוותה קודבל שי !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא ביכרהל שי .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב הנמהו .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב יאוול תועפות .4 לולע דירותב שומישה ,הפורת לכב ומכ .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל ,יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי תידיימ תונפלו הפורתב שומישה קיספהל שי :םא אפורל תמרוגה הפירח תיגרלא הבוגת חתפמ התא לבוסו ןורגהו ןושלה, םינפה תוחפנתהל .(רידנ) המישנ יישקמ תללוכה הפירח תירוע הבוגת חתפמ התא ,רועה לע תויחופלש ,רועה תוחפנתהו ףוליק .(רידנ) םוחו ןימה ירבאב וא ,םייניעב ,הפב םימודא-םידורו םימתכ םע החירפ חתפמ התא

.(רידנ) םיילגרהו םיידיה תופכ לע באכ וא תושיגר ,םירירש תשלוח חתפמ התא שיו ער שיגרמ התא תינמז וב םאו ,םירירשב קוריפמ םרגיהל לולע רבדה .הובג םוח ךל ליבוהלו םייח ןכסמ תויהל יושעה רירש תמקר .(רידנ) הילכ תויעבל רבדה - תולבח וא עתפ ימומידמ לבוס התא תונפל שי .דבכ תויעב לע עיבצהל יושע .(דואמ רידנ) ץועייל ידיימ ןפואב אפורל :תופסונ יאוול תועפות ,ףאה ירבעמב תקלד - תוחיכש יאוול תועפות היילע ,תיגרלא הבוגת ,ףאהמ םומיד ,ןורג באכ תרכוסב הלוח התא םא) םדב רכוסה תומרב רכוסה תומר לש ינדפק רוטינב ךישמהל שי ,שאר באכ ,םדב זאניק ןיטארקב היילע ,(םדב ,לושלש ,לוכיע יישק ,םיזג ,תוריצע ,הליחב תואצות ,בג יבאכ ,םירירשו םיקרפמ יבאכ .דבכה דוקפתב יוקיל תוארמה םד תוקידב ,ןובאת ןדבוא - תוחיכש אל יאוול תועפות םא) םדב רכוסה תומרב הדירי ,לקשמב היילע ינדפק רוטינב ךישמהל שי תרכוסב הלוח התא ,הניש ידודנ ,םיטויס ,(םדב רכוסה תומר לש גודגד תשוחת וא השוחת ןדבוא ,תרוחרחס יוניש ,עגמ וא באכ תשוחתב הדירי ,תועבצאב ,הייאר שוטשט ,ןורכיז ןדבוא ,םעטה שוחב ,םיקוהיש ,תואקה ,שארב/םיינזואב םילוצלצ באכ םורגל הלולעה) בלבלב תקלד ,ןטב באכ ,תלרח ,דרג ,החירפ ,דבכב תקלד ,(ףירח ןטב ,םירירש תופייע ,ראווצב באכ ,רעיש תרישנ ,הזחב באכ ,השלוח ,הבוט אל השגרה ,תופייע יאת תוחכונ ,םוח ,(תקצב) םיילוסרקב תוחיפנ .ןתשב םינבל םד ,הייארב תוערפה - תורידנ יאוול תועפות ןבולו רועה תבהצה ,םייופצ אל תולבחו םומיד .םידיגב העיגפ ,ןיעה ,העימש ןדבוא - דואמ תורידנ יאוול תועפות .םירבגבו םישנב םיידשה תלדגה םיניטטס םע שומישב וחוודש יאוול תועפות

רצוק ,ןואכיד ,ינימה דוקפתב םיישק - םירחא .תרכוס ,םוח ,ףלוח וניאש לועיש ,המישנ רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא - הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס התא .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב יאוול תועפות לע חוויד דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה ״יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד״ תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש

ןווקמה ספוטל הנפמה (www.health.gov.il) חוודל ןתינ ,ןיפוליחל .יאוול תועפות לע חווידל .״מ״עב םראפינוא״תרבחל ?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 םוקמבו 25°C -ל תחתמ הפורתה תא ןסחאל שי .רואמ ןגומ שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ חווטו םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל ךכ ידי-לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םתייאר .הלערה ענמת תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .אפורהמ הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה (exp. Date) .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Calcium carbonate, Lactose

monohydrate, Microcrystalline

cellulose, Hydroxypropyl cellulose,

Carmellose sodium LS, Polysorbate

80, Magnesium stearate, Opadry

white Y-1-7000.

:זוטקל ליכמ רישכתה .טארדיהונומ זוטקל ג״מ 40 :ג״מ 10 דירות .טארדיהונומ זוטקל ג״מ 80 :ג״מ 20 דירות .טארדיהונומ זוטקל ג״מ 160 :ג״מ 40 דירות .טארדיהונומ זוטקל ג״מ 320 :ג״מ 80 דירות :הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ הרומק ,הלוגע הפוצמ הילבט :ג״מ 10 דירות הדצמ היצח וק םע ,ןבל העבצש ,הידיצ ינשמ .דחאה הרומק ,הלוגע הפוצמ הילבט :ג״מ 20 דירות הדצמ היצח וק םע ,ןבל העבצש ,הידיצ ינשמ .דחאה ,תילאבוא ,הפוצמ הילבט :ג״מ 40 דירות היצח וק םע ,ןבל העבצש ,הידיצ ינשמ הרומק .דחאה הדצמ ,תילאבוא ,הפוצמ הילבט :ג״מ 80 דירות היצח וק םע ,ןבל העבצש ,הידיצ ינשמ הרומק .דחאה הדצמ ,21429 .ד.ת ,מ״עב םראפינוא :םושירה לעב .6121301 ,א״ת .תורבעמ ץוביק ,מ״עב המירת :ןרצי תואירבה דרשמ י״ע רשואו קדבנ הז ןולע תוארוהל םאתהב ןכדועו 2012 רבמצד ךיראתב .2018 רבוטקוא ךיראתב תואירבה דרשמ תופורתה סקנפב הפורתה םושיר ירפסמ :תואירבה דרשמב יתכלממה 146 85 32968 00 :ג״מ 10 דירות 146 86 32967 00 :ג״מ 20 דירות 146 87 32966 00 :ג״מ 40 דירות 146 95 33147 00 :ג״מ 80 דירות חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז לע ףא .רכז ןושלב .םינימה ינש ةلديصلا ةمظنأ بجومب كلهتسملل ةرشن 1986-)تارضحتسم( طقف بيبط ةفصو بجومب ءاودلا ق

وسي

10/20/40/80

ديروت صارقأ :ىلع 10 ديروت نم صرق لك يوتحي غلم 10 مويزينغملا حلم لكش ىلع نيتاتساڤروتأ

Atorvastatin (as magnesium salt) 10 mg

:ىلع 20 ديروت نم صرق لك يوتحي غلم 20 مويزينغملا حلم لكش ىلع نيتاتساڤروتأ

Atorvastatin (as magnesium salt) 20 mg

:ىلع 40 ديروت نم صرق لك يوتحي غلم 40 مويزينغملا حلم لكش ىلع نيتاتساڤروتأ

Atorvastatin (as magnesium salt) 40 mg

:ىلع 80 ديروت نم صرق لك يوتحي غلم 80 مويزينغملا حلم لكش ىلع نيتاتساڤروتأ

Atorvastatin (as magnesium salt) 80 mg

رضحتسملا يف ةيساسحلا تادلومو ةلاعفلا ريغ داوملا ةمئاق .6 ةرقفلا يف .ءاودلل كلامعتسإ لبق اهتياهن ىتح نعمتب ةرشنلا أرقإ .ءاودلا نع ةزجوم تامولعم ىلع ةرشنلا هذه يوتحت .يلديصلا وأ بيبطلا عجار ،ةيفاضإ ةلئسأ كيدل ترفوت اذإ دق وهف .نيرخلآل هيطعت لا .كجلاعل ءاودلا اذه فصو .كتلاحل ةهباشم ةيبطلا مهتلاح نأ كل ادب ولو ىتح مهرضي .نينس 10 رمع نود لافطلأ صصخم ريغ ءاودلا اذه ؟ءاودلا صوصخب هتفرعم يلع بجوتي اذام هلامعتسا زوجي لا يلاتلابو زوتكللا ىلع ءاودلا اذه يوتحي وأ/و زوتكلل ةيساسح نم نوناعي نيذلا ىضرملا ىدل ةردقلا يف للخ وأ/و زوتكللا كيكفت ىلع ةردقلا يف للخ .زوتكلاﭽلا وأ زوكولﭽلا صاصتمإ ىلع طاشن ءارجإو لورتسلوكلا ةليلق ةيمح ىلع صرحلا بجي .ءاودلا اذه لامعتسلإ ةفاضلإاب يندب

4 ةرقفلا عجار ءاجرلا ،ةيبناجلا ضارعلأا نع تامولعمل ؟ءاودلا صصخم ضرغ يلأ )1 لورتسلوك( مد��لا يف موحشلا ةبسن ضيفختل

�لا عفرلو )تاديريسيلﭽيرتو ةلضع ءاشتحإ لثم( ةيومدلا ةيعولأاو بلقلا ضارمأ عنمل ةدئاز ةروطخ مهيدل نيجلاعتم ىدل )ةتكس وأ/و بلقلا .يلوأ ثداحل ضفخي ديروت ،يجات يبلق ضرم مهيدل ىضرم ىدل ،ةيغامد ةتكس ،بلقلا ةلضع ءاشتحإ روهظ ةروطخ نم ةيبلق ةحبذ ،بلقلا روصق ةجيتن ىفشتسملا يف تيبملا .ةرطثق ءارجلإ ةجاحلا وأ/و :ةيجلاعلا ةليصفلا .زاتكودير

HMG-CoA

ميزنلإا تاطبثم � تانيتاتس ءاودلا لامعتسإ لبق )2 :اذإ ءاودلا لامعتسإ زوجي لا دحاو لكل وأ ةلاعفلا ةداملل )يجريلأ(

اساسح تنك x ةيودلأ وأ ءاودلا اهيوتحي يتلا ةيفاضلإا تابكرملا نم .ةليصفلا هذه نم ىرخأ عافترإ دوجو دنع وأ طشن يدبك ضرم نم يناعت تنك x .مدلا يف زانيمأ سنارت �لا ةبسن يف رمتسم وأ لمحلل نيططخت ،ةعاضرلا وأ لمحلا ةرتف يف تنك x .عاضرلإا لئاسو نيلمعتست لاو ةبوصخلا نس يف ةأرمإ تنك x .لمحلا عنمل ةمئلام نينس 10 رمع نود لافطأ ىدل ءاودلا لامعتسا زوجي لا x .دعب ةيرهشلا ةرودلا نيقلتت مل تايتف ىدلو باهتلإ جلاعل( ريﭭيرﭘلايت ،نيروﭙسولكيس لوانتت تنك

ريڤانوتيرو ريڤانارﭙيت ةيودلأا نم جيزم وأ )

دبكلا .)زديلإا سوريڤ جلاعل( .يمظعلا لكيهلا تلاضع يف ضرم نم يناعت تنك x بيبطلا ةراشتسإ نودب ءاودلا لامعتسإ زوجي لا :جلاعلا ءدب لبق ةفيظو يف للخ نم يضاملا يف تيناع وأ يناعت تنك اذإ .غامدلا يف يومد فزن نم وأ ىلكلا وأ دبكلا .ةيلوحكلا تابورشملا برش نم رثكت تنك اذإ ءاودلا لامعتسإب قلعتت ةصاخ تاريذحت غلابإ كيلع ،ءاود يلأ وأ ماعط يلأ

اساسح تنك اذإ

.ءاودلا لوانت لبق كلذ نع بيبطلا .دبكلا فئاظول صحف ءارجإ بجي ءاودلاب جلاعلا ءدب لبق ! فئاظو صوحف ءارجإ بجي ءاودلاب جلاعلا ةرتف للاخ ! .لورتسلوكلا بسنو دبكلا ةيأ ءارجإ لبق ءاودلا اذهل كلوانت نع بيبطلا غلابإ بجي

.)نانسلأا ةحارج كلذ يف امب( ةيحارج ةيلمع ىدل يركسلا روهظل ةروطخلا نم تانيتاتسلا ديزت دق ! ىضرملا ءلاؤه ىدل ،ةروطخ ةئف يف نيدوجوملا ىضرملا .مدلا يف ركسلا ةبسن ةبقارمب ةجاح كانه امب ىرخأ ةيودأ

ً

ارخؤم تلوانت وأ لوانتت تنك اذإ ،ةيئاذغ تافاضإو ةيبط ةفصو نودب ةيودأ كلذ يف .كلذ نع يلديصلا وأ بيبطلل كحا :لوانتت تنك اذإ صخلأاب يلديصلا وأ بيبطلا غلابإ بجي هزيكرت عفرت نيتاتساڤروتأ عم اهتكراشم يتلا ةيودلأا :ةيلضع ملاآ روهظل ةروطخلا ديزت دقو مدلا يف ،نيسيمورتيرلاك ،نيسيمورتيرإ لثم ،ةيويح تاداضم

ضيفختل ىرخأ تارضحتسم ،يديسوفلا ضمح ضمح ،كيربيفلا ضمح تاقتشم لثم( لورتسلوكلا ةليصف نم تايرطفلل ةداضم تارضحتسم ،)ينيتوكينلا باهتلإ جلاعل( ريﭭيرﭙيسوب ،)لوزانوكارتيإ لثم( لوزلآا سوريﭭل ةداضم ةيودأ ،)سرقنلل( نيسيشلوك ،)

دبكلا ،ريڤانوتير ،ريڤانيوكاس لثم )زآيتورﭙلا تاطبثم( زديلإا .ريڤانيفلنو ريڤانيﭘول ،ريڤانيرﭙماسوف ،ريڤانوراد هزيكرت عفرت نيتاتساڤروتأ عم اهتكراشم يتلا ةيودلأا :مدلا يف داضم( نيﭙمافير ،)ةيومدلا ةيعولأاو بلقلل( ميزايتليد

،)نيتاتساڤروتأ عم تقولا سفنب ذخؤي امدنع( )يويح .)مدلا طغض عافترا جلاعل( نيﭙيدولمأ هزيكرت ضفخت نيتاتساڤروتأ عم اهتكراشم يتلا ةيودلأا

:مدلا يف )يويح داضم( نيﭙمافير ،)نيركوتس لثم( زنيريڤافيإ

تاداضم ،)نيتاتساڤروتأ نم بيرق تقوب ىطعي لا امدنع( .)موينمولأ وأ مويزنغم ةيواحلا( ةضومحلا اهزيكرت عفتري نيتاتساڤروتأ عم ةكراشملاب يتلا ةيودلأا :مدلا يف لينيتيإو نوردنيتإرون ةيواحلا لمحلا عنم صارقأ

تحت نوكت نأ بجي � )بلقلل( نيسكوﭽيد ،لويدارتسإ .ةبقارملا � )نيرافراو( مدلا رثختل ةداضم ةيودأ لوانتت تنك اذإ .رثختلا ميق ةبقارم بجي بيرﭽلا ريصع برش وأ تورف بيرﭽلا لكأ زوجي لا

.رضحتسملا اذهب جلاعلا ءانثأ )نوفيرﭽلا( تورف :ةيلاتلا ةيودلأا عم ةيوس ديروت لوانت زوجي لا وأ )

دبكلا باهتلإ جلاعل( ريﭭيرﭘلايت ،نيروﭙسولكيس سوريڤ جلاعل( ريڤانوتيرو ريڤانارﭙيت ةيودلأا نم جيزم .)زديلإا ماعطلاو ءاودلا لامعتسإ ءاودلا لوانت ناكملإاب .ءاملا نم ليلق عم صرقلا علب بجي .ماعط ةبجو نودب وأ عم ةرتف للاخ لورتسلوكلا ةليلق ةيمح ىلع صرحلا بجي .ءاودلا اذهب جلاعلا تورف بيرﭽلا ريصع برش وأ تورف بيرﭽلا لكأ زوجي لا .رضحتسملا اذهب جلاعلا ءانثأ )نوفيرﭽلا( لوحكلاو ءاودلا لامعتسإ رظنأ( لوحكلا برش نم راثكلإا زوجي لا ءاودلاب جلاعلا ءانثأ ةراشتسا نودب ءاودلا لامعتسا زوجي لا« دنب � 2 ةرقفلا .)»جلاعلا ءدب لبق بيبطلا عاضرلإاو لمحلا وأ لمحلا ةرتف يف تنك اذإ ءاودلا اذه لامعتسا زوجي لا .عاضرلإا وأ لمحلل نيططخت ،ةعاضرلا ؟ءاودلا لامعتسإ ةيفيك )3

امئاد بيبطلا تاميلعت بسح لامعتسلإا بجي بيبطلا لبق نم ناددحي جلاعلا ةقيرطو يئاودلا رادقملا .طقف .نينس 10 رمع نود لافطلأ صصخم ريغ ءاودلا اذه .بيبطلا لبق نم هب ىصوملا جلاعلا لامكإ كيلع ،بيبطلا ةراشتسإ نودب ءاودلاب جلاعلا نع فقوتلا زوجي لا .ةيحصلا كتلاح ىلع نسحت أرط ولو ىتح .يجيردت لكشب ةداع يئاودلا رادقملا ضيفخت متي

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה