רמרון 30 מ"ג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

28-11-2020

מרכיב פעיל:
MIRTAZAPINE 30 MG
זמין מ:
MERCK SHARP & DOHME ISRAEL LTD
קוד ATC:
N06AX11
טופס פרצבטיות:
TABLETS
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
N.V. ORGANON, THE NETHERLANDS
קבוצה תרפויטית:
MIRTAZAPINE
סממני תרפויטית:
Episode of major depression.
מספר אישור:
108282850300
תאריך אישור:
2012-11-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

28-11-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

28-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע

ו"משתה(םירישכת) - 1986

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

הפורתבי/שמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבי/ארק

לערשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי"עעבקנהזןולעטמרופ - טסוגואבודי 2010

ֶר ֵמ ןור 30 ג"מ

תוילב

בכרה :

הליכמהילבטלכ :

Mirtazapine 30mg

םיליעפיתלבםירמוח :

Maizestarch, hydroxypropylcellulose, magnesium stearate,silicacolloidalanhydrous,

lactosemonohydrate,hydroxypropylmethylcellulose, polyethylene glycol8000, titanium

dioxide (E171), ferricoxide yellow, ferricoxide red.

הליכמהילבטלכ 217 .זוטקלג"מ

תיטיופרתהצובק :

התצובקמרישכת - SNRI .

תיאופרתוליעפ :

ןואכידבלופיטל .

רישכתבשמתשהלןיאיתמ ?

:לופיטהתלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא

.ןוירהבךניהםא

סךניהםא ,םדילכוא/ובלה:דוקפתביוקילמרבעבתלבסואת/לבו ה /הילכה,דבכה,(המוקואלגןוגכ)םייניע

םיבצעהתכרעמ,תינומרעהתטולב,('וכוהשירקןוגכ)םדהתכרעמ,ןתשהתכרעמ - הינרפוזיכס)שפנתולחמ

הלחמוא יב - ,(תירלופ מ ,היספליפא מ ,םדהץחלבהדירי מ ס ו .תרכ

הפורתהעיפשתךיא ?ךלשםויםויהייחלע

תונייתותשלןיא .הפורתהםעלופיטהתפוקתבםיפירחתואקשמוא

:תורהזא

לעעידוהלךילע,יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלה/שיגרךניהםא - .הפורתהתליטנינפלאפורלךכ םוגפללולעוזהפורתבשומישה לעו,תונריעב תונוכמתלעפהב,בכרבהגיהנבתוריהזבייחמןכ

ךניהרשאכהפורתבישמתשתלא הקינמ .

ןיא הל הפורתהיביכרממדחאלתושיגרךלהעודיםאשמתש

ת/לטונךניהםאהפורתבשמתשהלןיא (םינורחאהםייעובשב)הנורחאלתלטנוא

)זאדיסקואןימאונומיבכעמתוארקנהתופורת MAOIs .(

תדעוימהניאוזהפורת ךרדב - שומישלללכ וםידליב ב ליגלתחתמםירגבתמ 18 . ע,ףסונב יכתעדלךיל םידליב

תמבו םירגב ליגלתחתמ 18 וחקלרשא וזהצובקמתופורת (ןואכידתודגונ) ילעהתפצנ, י ןוגכיאוולתועפותבה

תוניועותוינדבואתובשחמ,תודבאתהןויסינ (סעכותודגנתה,תויביסרגארקיעב) . תאזתורמל , ךלשאפורה

תבוטלהזשבשוחאוהרשאכוזהפורתךלםושרללוכי ה/תאותאזההפורתהתאךלםשראפורהםא.ך

ןיינועמ ת/ ותיאחחושל - .אפורלהרזחי/הנפ ליעלתורכזומהיאוולהתועפותמתחאםאבאפורלחוודלךילע

הרימחמואתחתפתמ בםילפוטמב ןורמר ליגלתחתמ 18 . חווטלשומישבתועפשהןידעוקדבנאל,ןכומכ

בךורא ןורמר קהלכבוזליגתצובקב תיתוגהנתהותידומילתוחתפתהותינימתורגב,הלידגלרוש .

תוליבסיאמת/לבוסךניהוהדימב.זוטקלהליכמוזהפורת ל .הפורתהתליטנינפלאפורבץעוויהלשי,םירכוס

ןיבתובוגת - :תויתפורת

,תפסונהפורתת/לטונךניהםא הנוזתיפסותוםשרמאללתורכמנהתופורתללוכ , תמייסםאוא התעהז

אפורלחוודלךילע,תרחאהפורתבלופיט יאואםינוכיסעונמלידכלפטמה - ןיבתובוגתמםיעבונהתוליעי -

:תואבהתוצובקהמתופורתיבגלדחוימב,תויתפורת

יבכעמ MAO ןואכידבלופיטל - ןיא תינמזובשמתשהל םע ןורמר רחאלאלא, 14 םויסמםוי יבכעמםעלופיטה

; הםירישכת הנרגימלתופורתןוגכםינטפירטםיליכמ ; תצובקמןואכידידגונםירישכת SSRIs , ו ,ןיסקפלנ

,ןודוזפנ (םיירטאיכיספםיבצמבלופיטל)םויתיל ; םיבאכללודמרט ; (הקיטויביטנא)דילוזניל ; ןפוטפירט – הצמוח

תונוזמבהעיפומהתינימא , תוהנזהליוריעתוסימת ו ןוזמיפס ; תיחמצההפורתה פיה םוקיר , St. John'sWort

(ןואכידבלופיטל) ; (ןיפזנלואןוגכ)הינרפוזיכסבלופיטלםירישכת ; ןוגכ)היגרלאבלופיטלםירישכת צ ט י (ןיזיר ;

(ןיפרומ)באכבלופיטלםירישכת ; קוטק,ןיצימורתיראןוגכ)םימוהיזבלופיטלםירישכת ו נ א (לוז ; לופיטלםירישכת

יבכעמןוגכ)סדייאב HIV (זאטורפ ; (ןידיטמיסןוגכ)סוקלואבלופיטלםירישכת ; היספליפאבלופיטלםירישכת

נפוןיפזמברק) י ;(ןיאוט לופיטלםירישכת תפחשב פירןוגכ) א (ןיציפמ ; נמלםירישכת י םדישירקתורצוויהתע

פרוו) ר (ןי .

צובקמןואכידתודגונתופורת ו ת SNRI ו - SSRI ןינוטורסםורדניסלםורגלתולולע ) רידנ ( לוכה ןוגכםינימסתל :

תונבצע , טקשרסוח , לובלב , העזה , הובגםוח , םירבגומםיסקלפר , ע ו םירירשתותיו , תודיער , לע י בלהבצקבהי

האר / י " וסחייתהתובייחמהיאוולתועפות תדחוימת .("

לטונךניהםארתיההובגתוחיכשבשחרתהללולעםורדניסה / לעתועיפשמהתופסונתופורתתינמזובת

םיבצעהתכרעמ ) האר / ליעלי ( . לטונךניהשתפסונהפורתלכלעאפורלחוודלשי / ת .

:יאוולתועפות

מזב,הפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב תועפותעיפוהלתולולעהבשומישהן :ןוגכ,יאוול

,תוריצע,הפבשבוי ילע,םונמנ,תרוחרחס י ןובאיתבה לעו י לקשמבהי ,שארבאכ, תושידא ,תרומרמצואדער,

חירפ,האקה,לושלש,הליחב ה , םירירשבואםיקרפמבבאכ רבעמבןופליעואתרוחרחסתשוחת,בגבאכ,

,הדימעלימואתפ הנישבתויעב,הדרחתשוחת,לובלב,םיישחומתומולח,תופייע , רועבהליגריתלבהשוחת

(ץוצקע,הבירצ) החונמרסוח, ע,םיילגרב י ,הליליטויס,ךומנםדץחל,הפבהשוחתרסוח,ןופל ,טקשיא ,תויזה

עונלףחד םירירשתוצווכתה, ,הפהלשתוחפנתה,הפבהליגראלהשוחת, (הימרתנופיה)םדבןרתנתת .

תועפות יאוול :תדחוימתוסחייתהתובייחמה

לשםירחאםינמיסואהפבםיעצפ,ןורגבאכ,םוחלשםירקמב שדוחכתקלד :(רידנ)לופיטהתלחתהרחאל

.אפורלי/הנפולופיטהתאי/קספה

,החירפ תורומחתוירועתובוגת , לגרבתוחיפנ י ילוסרקבואםי י י/הנפולופיטבי/ךשמה:(רידנ)דער,תותיווע,ם

!דימאפורל

שליבקמבהעפוה ל רסתנומסתלעדיעהלהלוכיםיאבהםינימסתה ו :ןינוט תונבצע שרסוח, טק , ,לובלב םוח

רסוח,םירבגומםיסקלפר,דער,םירירשתוצווכתה,טלשניתלבלושלש,ריהמבלבצק,העזה,רבסומיתלב

הרכהרסוחוחורהבצמבתודונת,החונמ :(דואמרידנ) .דימאפורלי/הנפולופיטהתאי/קספה

רועהואםייניעהלשהבהצה - תבהצ)דבכהדוקפתבהערפהלעדיעהללולע ( לופיטהתאי/קספה:(רידנ)

.דימאפורלי/הנפו

תובשחמ תובשחמ,ךמצעלקיזהל אפורלי/הנפ:תוינדבוא !דימםילוחהתיבלי/הנפוא

י/קספה:היספליפאףקתה .דימאפורלי/הנפולופיטהתא

הינ – י/קספה תא לופיטה ו .דימאפורלי/הנפ

צאלשיאוולתועפותה/שיגרמךניהובשהרקמלכב וי תיללכהךתשגרהביונישלחםאוא,הזןולעבונ , ךילע

.דימאפורהםעץעייתהל

:ןונימ

.דבלבאפורהתוארוהיפלןונימ

.תוקוניתוםידלילתדעוימהניאוזהפורת

:שומישהןפוא

!סועללןיא שי .םימטעמםעהפורתהתאעולבל

םעלוטילןתינ ואינפל, .החוראהירחא

התאתוצחלןתינ .הילבט

תאםילשהלךילע לעץלמוהשלופיטה - .אפורהידי

ךתואירבבצמברופישלחםאםג , קיספהלןיא הפורתבלופיטהתא ןפואבקרזאםגואפורםעתוצעייתהאלל

.יתגרדה

!הלערהי/ענמ

ץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת יהל ידילעותוקוניתוא/וםידלילשםדיגש - ךכ

תיבלשןוימרדחלדימי/הנפ,הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא.הלערהי/ענמת - םילוח ,

.ךתיאהפורתהתזיראי/אבהו

האקהלםורגלןיא !אפורמתשרופמהארוהאלל

הלהלולעאיהת/רחאהלוחב,ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת .קיז ךינכש,ךיבורקלוזהפורתי/ןתיתלא

.ךירכמוא

ךשוחבתופורתלוטילןיא הנמהותיוותהקודבלשי! םעפלכב םאםייפקשמביכרהלשי.הפורתת/לטונךניהש

.םהלה/קוקזךניה

:הנסחא

לעהלועה'פמטבןסחאלןיא C ° 30 . קמההזיראבןסחאלשי תנמלעתירו ןגהל תוחלורואמ .

ךיראתלבלםישלאנ.דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת,םיצלמומההנסחא/הזיראהיאנתיפלםג

.הפורתהתאךלקפיסשחקורבץעוויהלךילע,קפסלשהרקמלכב!רישכתהלשהגופתה

.הזיראהתואבתונושתופורתןסחאלןיא

:הפורתהםושיר'סמ 108.28.28503.00

ןרצי : .יו.נא .דנלוה,סוא,ןונגרוא

םושירהלעב :

לארשי)םהודופראשקרמתרבח - 1996 .ד.ת,מ"עב( 7121 חתפ, - הוקת 49170 .

?לופיטהתחלצהלעייסלי/לכותדציכ

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה