רמיפריל טבע 5 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

13-08-2019

מרכיב פעיל:
RAMIPRIL
זמין מ:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
C09AA05
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
RAMIPRIL 5 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
RAMIPRIL
איזור תרפויטי:
RAMIPRIL
סממני תרפויטית:
- Hypertension - Congestive heart failure - Reduction of mortality in patients after MI with left ventricular dysfunction For reducing the risk of myocardial infarction stoke cardiovascular death or need for revascularization procedures in patients over 55 years or more who have clinical evidence of cardiovascular disease (previous MI unstable angina or multivessel CABG or multivessel PTCA) stroke or peripheral vascular disease. Also for reducing the risk of myocardial infarction stroke cardiovascular death or need for revascularization procedures in diabetic patients of 55 years or more who have one or more of the following clinical findings : hypertension (systolic blood pressure > 160 mmHg or diastolic pressure > 90 mmHg) high total cholesterol (>5.2 mmol/L) low HDL ( <0.9 mmol/L) current smoker known microalbuminuria clinical evidence of previous vascular disease. - Prevention of progressive renal failure in patients with persistent proteinuria in excess of 1g/day.
מספר אישור:
132 90 31076 00
תאריך אישור:
2010-05-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

29-01-2019

עלון מידע עלון מידע - ערבית

24-11-2020

)םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה ג"מ 5 עבט לירפימר תוילבט :בכרה :הליכמ ג"מ 5 עבט לירפימר תילבט לכ

Ramipril 5 mg

ג"מ 5 לירפימר - 2 ףיעס האר םיליעפ יתלב םיביכרמ לע עדימל "הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ" ."ףסונ עדימ" - 6 ףיעסו שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה .חקורה לא וא אפורה התוא ריבעת לא .ךרובע המשרנ וז הפורת הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל ?הפורתה תדעוימ המל .1 ,םד ץחל רתיב לופיטל תשמשמ הפורתה תתחפהל ,ץבשל וא בל ףקתהל ןוכיסה תתחפהל הילכ תויעבב הרמחה לש בוכיעל וא ןוכיסה יאב לופיטל ,)תרכוס אלל וא םע םילפוטמב( בלושמה בל ףקתה רחאל לופיטל ,בל תקיפס .בל תקיפס יא םע תצובקמ ,םד ץחל דירומ :תיטיופרת הצובק .ACE יבכעמ הפורתב שומיש ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא

רישכתל וא לירפימרל )יגרלא( שיגר התא לכל וא ACE יבכעמ תצובקמ רחא הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא .)"ףסונ עדימ" - 6 ףיעס האר( הפורתה :לולכל םילוכי תיגרלא הבוגתל םינמיס תוחיפנ ,המישנ וא העילב יישק ,החירפ .ןושלב וא ןורגב ,םינפב ,םייתפשב

הרומח תיגרלא הבוגתמ רבעב תלבס :םיללוכ הינמיסש ,המדאויגנא תארקנה םימתכ

,)urticaria(

תדפרס ,ץוצקע ,ראווצהו םיילגרה ,םיידיה לע םימודא ביבסמ תוחיפנ ,ןושלבו ןורגב תוחיפנ .העילבו המישנ יישק ,םייתפשבו םייניעל

/לירטיבוקס לטונ ךניה וא רבעב תלטנ גוסב לופיטל תשמשמה הפורת ,ןטרסלוו .םירגובמב תינורכ בל תקיפס-יא לש

ןוניס לש רחא גוס וא הזילאיד רבוע ךניה ,שומישבש הנוכמה גוסב תולתכ .םד .ךל םיאתמ אל עבט לירפימרו ןכתיי

התחפה שי הב הילכ תיעבמ לבוס ךניה Renal artery - הילכל םד תקפסאב

.stenosis

יאר( םינורחאה ןויריהה ישדוח תששב תא .)"הקנהו ןויריה" ףיעס

.ביצי אל וא ךומנ םד ץחלמ לבוס ךניה .אפורה י"ע השעת וז הכרעה

דוקפתב יוקילמ וא תרכוסמ לבוס ךניה םד ץחל תדרוהל הפורתב לפוטמו תוילכה .ןריקסילא הליכמה עגונ ליעל רכזנה םא עבט לירפימר חקית לא אפורה םע ץעייתה ,קפס לש הרקמב .ךל .עבט לירפימר תליטנ ינפל הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :םא אפורל רפס ,הפורתב לופיטה ינפל

.הילכב וא דבכב ,בלב תויעבמ לבוס ךניה

םילזונ וא םיחלמ לש בר ןדבואמ לבוס ךניה ,תרבגומ העזה ,לושלש ,האקה תובקעב( הפוקתל םינתשמ תליטנ ,םיחלמ תלד הטאיד .)הזילאיד תרבע םא וא תכשוממ

היגרלאה תתחפהל לופיט רובעל דמוע ךניה .)היצזיטיסנסד( תוערצ וא םירובד תוציקעל

ךלהמב המדרה ירמוח לבקל דמוע ךניה ךרטצתו ןכתיי .םייניש לופיט וא חותינ דחא םוי עבט לירפימרב לופיטה תא קיספהל .אפורה םע ץעייתה ;שארמ

לש תואצות יפל( ההובג ךמדב ןגלשאה תמר .)םד תקידב

תמר תא דירוהל תולולעה תופורת לטונ ךניה לולעש יאופר בצממ לבוס וא ךמדב ןרתנה ךלש אפורה .ךמדב ןרתנה תמר תא דירוהל לש תויתפוקת תוקידבל ךתוא תונפהל יושע .שישק ךניה םא דחוימב ,ךמדב ןרתנה תומר

תא לידגהל תולולעה תופורת לטונ ךניה תארקנה הרומח תיגרלא הבוגתל ןוכיסה ,אמגודל( mTOR יבכעמ ןוגכ ,המדאויגנא )סומילוריס ,סומילורווא ,סומילוריסמט NEP inhibitors( ןיזילירפנ יבכעמ ,ןיטפילגדליו .ןטרסלוו/לירטיבוקס וא )לירטודקסר ,אמגודל ןיא" ףיעס םג האר ןטרסלוו/לירטיבוקס רובע ."םא הפורתב שמתשהל

ןוגכ רוביחה תמקר תולחממ לבוס ךניה systemic lupus( תבאז וא המרדורלקס

.)erythematosus

תבשוח תא םא ךלש אפורל רפסל ךיילע .ןויריהב תויהל היושע וא ןויריהב תאש ישדוח 3-ב תצלמומ הניא עבט לירפימר יניצר קזנ םורגל הלולעו םינושארה ןויריהה ףיעס יאר( ישילשה שדוחה רחאל רבועל .)"הקנהו ןויריה"

תואבה תופורתהמ תחא לטונ ךניה :םד ץחל תדרוהל תושמשמה

II ןיסנטויגנאל רוטפצר תובכעמה תופורת

)Angiotensin II receptor blockers(

,ןטרסלוו ,אמגודל( sartans-כ םג תועודיה התא םא דחוימב ,)ןטרסבריא ,ןטרסימלט .תרכוסל תורושקה תוילכב תויעבמ לבוס

.ןריקסילא לש תויתפוקת תוקידב עצבל יושע ךלש אפורה ךמדב םיחלמה תומרו םד ץחל ,יתיילכ דוקפת שמתשהל ןיא" ףיעס םג האר( )ןגלשא לשמל( .)"םא הפורתב םירגבתמו םידלי םידליב שומישל תצלמומ הניא עבט לירפימר ןוויכ םינש 18 ליגל תחתמ םירגבתמבו םידליב עבט לירפימר לש תוחיטבהו תוליעיהש .ועבקנ אל ןיידע ,)קפס לש הרקמב וא( ךל עגונ ליעל רכזנה םא .עבט לירפימר תליטנ ינפל אפורה םע ץעייתה אנ תויתפורת ןיב תובוגת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו לע עיפשהל הלולע עבט לירפימרש ינפמ תאז תורחא תופורת םגו תורחא תופורת לש תוליעפ .עבט לירפימר לש התוליעפ לע עיפשהל תולולע התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב :חקול םורגל לולע תואבה תופורתה םע בוליש :עבט לירפימר תוליעי תתחפהל

,אמגודל( תקלדבו באכב הלקהל תופורת ןיצתמודניא וא ןפורפוביא ומכ NSAIDs .)ןיריפסאו

יא ,קוש ,ךומנ םד ץחלב לופיטל תופורת ,ןירדפא ומכ תויגרלא וא המתסא ,בל תקיפס בוקעל אפורה לע .ןילנרדא וא ןילנרדארונ .ךלש םדה ץחל רחא תונדפקב תרבגהל םורגל לולע תואבה תופורתה םע בוליש :יאוול תועפותל יוכיסה

גוסב לופיטל הפורת - ןטרסלוו/לירטיבוקס םג האר( םירגובמב תינורכ בל תקיפס יא לש .)"םא הפורתב שמתשהל ןיא" ףיעס

,אמגודל( תקלדבו באכב הלקהל תופורת ןיצתמודניא וא ןפורפוביא ומכ NSAIDs .)ןיריפסאו

.)היפרתומיכ( ןטרסב לופיטל תופורת

.ןירופסולקיצ ,ןוגכ לתש תייחד תעינמל תופורת

.דימסורופ ,ןוגכ תונתשמ תופורת

ןגלשאה תמר תא תולעהל תולוכיה תופורת ,דירולימא ,ןרטמאירט ,ןוטקלונוריפס ,ןוגכ םדב םע בולישב וא דבל םירפוטמירט ,ןגלשא יחלמ לולידל( ןירפהו )םימוהיזל( לוזסקותמאפלוס .)םדה

.ןולוסינדרפ ,ןוגכ תקלדב לופיטל םידיאורטס

תירואה הצמוחה תמר תתחפהל( לונירופולא .)םדב

.)בלה בצקב תויעבב לופיטל( דימאניאקורפ

.)ןטרסב לופיטל( סומילוריסמט

תייחד תעינמל( סומילורווא ,סומילוריס .)לתש

.)2 גוסמ תרכוסב לופיטל( ןיטפילגדליו

.)לושלש דגנ( לירטודקסר

ךלש ןונימה תא תונשל ךרטצי אפורהו ןכתיי ךניה םא ,םירחא תוריהז יעצמאב טוקנל וא ןיסנטויגנאל רוטפצר תובכעמה תופורת לטונ וא )Angiotensin II receptor blockers( II תודחוימ תורהזא" ףיעס םג האר( ןריקסילא ,ןריקסילא רובעו "הפורתב שומישל תועגונה .)"םא הפורתב שמתשהל ןיא" ףיעס םג לוכי תואבה תופורתה םע לירפימר בוליש :ןתוליעפ לע עיפשהל

תדרוהל תוימופ תופורת ןוגכ תרכוסל תופורת הלולע עבט לירפימר - ןילוסניאו רכוסה בוקעל שי ,ךמדב רכוסה תמר תא תיחפהל תליטנ ןמזב םדב רכוסה תמר רחא תונדפקב .עבט לירפימר

- )תוישפנ תויעבב לופיטל ןתינה( םויתיל תמר תאלעהל םורגל הלולע עבט לירפימר תונדפקב בוקעל אפורה לע .םדב םויתילה לירפימר תליטנ ןמזב םויתילה תמר רחא .עבט ,)קפס לש הרקמב וא( ךל עגונ ליעל רכזנה םא .עבט לירפימר תליטנ ינפל אפורה םע ץעייתה אנ ןוזמו הפורתב שומיש .לכוא ילב וא םע הפורתה תא תחקל ןתינ לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש עבט לירפימרב לופיטה ןמזב לוהוכלא תייתש אפורה םע ץעייתה .תרוחרחסל םורגל הלולע ןמזב לוהוכלא תותשל תורשפאה יבגל ךלש הלוכי לוהוכלאלש ןוויכ ,עבט לירפימרב לופיטה .םד ץחל תדרוה לע תפסונ העפשה תויהל םג הקנהו ןויריה ןויריה תאש תבשוח תא םא ךלש אפורל רפסל ךיילע ללכ ךרדב .ןויריהל סנכיהל היושע וא ןויריהב עבט לירפימר תחקל קיספהל ךל ץעיי אפורה תאש ךל עדונ רשאכ וא ןויריהל תסנכנ תאש ינפל םוקמב תרחא הפורת תחקל ךל ץעייו ,ןויריהב .לירפימר תועובש 12-ב תצלמומ הניא עבט לירפימר לחה שומישל ללכ הרוסאו םינושארה ןויריהה קזנ םורגל הלולע איהש ןוויכ ,13-ה עובשהמ .רבועל יניצר הקנה .הקנהה ןמזב עבט לירפימר לוטיל ןיא תחיקל ינפל חקורה םע וא אפורה םע יצעייתה .הקנהו ןויריה תפוקתב הפורת לכ תונוכמב שומישו הגיהנ תחיקל ןמזב ררחוסמ שיגרהל לולע התא תליחתב הרקי רבדהש רתוי ריבס .עבט לירפימר לא הרוק הז םא .ןונימה תאלעהב וא לופיטה .תונוכמ ליעפת וא גהנת לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ הפורתה הילבטב ןרתנ ג"מ 23-מ תוחפ הליכמ וז הפורת .ןרתנ תלוטנ תבשחנ ךכיפלו ?הפורתב שמתשת דציכ .3 תוארוהל םאתהב דימת רישכתב שמתשהל שי םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה .רישכתב לופיטה ןפואלו ןונימל עגונב חוטב ךניא אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה .דבלב םישישק םילוח יתלחתהה ןונימה תא דירוהל יושע ךלש אפורה .רתוי טאל ןונימה תא םיאתהלו .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא הליטנה תרוצ

.םוי לכ העובק העשב הפורתה תא לוטיל שי

.לזונ םע התומלשב הילבטה תא עולבל שי

.הילבטה תא שותכל וא סועלל ןיא

עיפומה היצחה וקב תוילבטה תא תוצחל ןתינ .הילבטה יבג לע םא וא רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב תזירא תא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא .תחקל המ עדי אפורהש תנמ לע ,ךתא הפורתה עיסהל רחא והשיממ שקב ,ךמצעב גהנת לא .סנלובמא ןמזה וא ךתוא חק דעוימה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא ןיא .אפורב ץעוויהו ליגרה ןמזב האבה הנמה תא שי !החכשנש הנמה לע יוציפכ הלופכ הנמ לוטיל .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא בכרה .הפורת לטונ ךניהש םעפ לכב הנמהו .םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב יאוול תועפות .4 לולע עבט לירפימרב שומישה ,הפורת לכב ומכ לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו אפורל הנפו עבט לירפימרב לופיטה תא קספה יאוולה תועפותמ תחאב שח ךניה םא דימ לופיטל קקדזתו ןכתיי - תואבה תורומחה :ףוחד יאופר

תמרוגה ןורגב וא םייתפשב ,םינפב תוחיפנ ץוצקעל םג ומכ ,המישנ וא העילב יישקל הבוגתל םינמיס תויהל םילוכי ולא - החירפו .לירפימרל הפירח תיגרלא

םיביכ ,החירפ תללוכה הפירח תירוע הבוגת ,תמייק תירוע הלחמ לש הרמחה ,הפב לש תוקתנתה וא תויחופלש ,תוימומדא ,Stevens-Johnson תנומסת ןוגכ( רועה וא toxic

epidermal

necrolysis

.)erythema multiforme

תועפותמ תחאב שח ךניה םא דימ אפורל חווד :תואבה יאוולה

אל וא תוקזח בל תומיעפ ,רבגומ בלה בצק ץחל ,הזחב באכ ,)palpitations( תורידס בל ףקתה ומכ רתוי הרומח היעב וא הזחב .ץבש וא

תויהל םילוכי ולא - לועיש וא המישנ רצוק .תואירב היעבל םינמיס

םומיד ,תולק רתיב הלבח ינמיס תעפוה םומידל והשלכ ןמיס ,ליגרהמ ךורא ןמז ךשמל ,תולוגס תודוקנ ,)םייכינחהמ םומיד ,אמגודל( תולקב םימוהיז תעפוה וא רועה לע םימתכ תשגרה ,םוחו ןורגב באכ ,ליגרה בצמה תמועל רוע עבצ וא תרוחרחס ,תופלעתה ,תופייע םדב תויעבל םינמיס תויהל םילוכי ולא - רוויח .םצעה חמב וא

לוכי - בגל ןירקהל לוכיש רומח ןטב באכ .בלבלב תקלדל ןמיס תויהל

,ןובאית דוביא ,תופייע ,תורומרמצ ,םוח םייניעה וא רועה תבהצה ,הליחב ,ןטב באכ תויעבל םינמיס תויהל םילוכי ולא - )תבהצ( .דבכב העיגפ וא דבכב תקלד ןוגכ דבכב :תוללוכ תופסונ יאוול תועפות תועפותהמ תחא םא ךלש אפורל עדוה אנא רתוי תכשמנ וא הרימחמ הטמ תוטרופמה .םימי רפסממ תועיפומ - )common( תוחיכש יאוול תועפות 100 ךותמ םישמתשמ 1-10-ב

תופייע תשגרה וא שאר באכ

תליחת םע עיפותש ריבס - תרוחרחס תשוחת לש ןונימה תאלעהב וא לירפימרב לופיטה לירפימר

דוחייב ,גירח ךומנ םד ץחל ,תופלעתה תוריהמב םיבשייתמ וא םידמענשכ

,סיטיכנורב וא םיסוניסב תקלד ,שבי לועיש המישנ רצוק

תוליחב ,לוכיע יישק ,לושלש ,םייעמ וא ןטב באכ תואקהו

םיהבגומ םירוזא ילב וא םע רועב החירפ

הזחב באכ

םירירש באכ וא תוצווכתה

ההובג המר תוארמה םד תוקידב תואצות ןגלשא לש ליגרהמ - )uncommon( תוחיכש ןניאש יאוול תועפות 1,000 ךותמ םישמתשמ 1-10-ב תועיפומ

)וגיטרו( לקשמ יווישב תויעב

,ןוגכ תוליגר אל תוירוע תושוחתו דוריג תשוחת וא הבירצ ,תוריקד ,ץוצקע ,תומדריה רועב )היזתסרפ( לומינ

םעטה שוחב יוניש וא דוביא

הניש תויעב

ליגרהמ ההובג תונבצע ,הדרח ,ןואכיד תשגרה החונמ רסוח וא

המתסא לש הרמחה וא המישנ יישק ,םותס ףא

)intestinal angioedema( םייעמב תוחיפנ לושלש וא האקה ,ןטב באכב תאטבתמה

הפב שבוי וא תוריצע ,תברצ

ליגרהמ תרבגומ הנתשה

ליגרהמ תרבגומ העזה

ןובאית דוביא וא הדירי

בלה בצקב יוניש וא היילע

תויהל הלוכי - םיילגרבו תועורזב תוחיפנ ליגרהמ רתוי ףוגב םילזונ תריצאל ןמיס

הקמסה

הייאר שוטשט

םיקרפ יבאכ

םוח

תינימה הקושתב הדירי ,םירבגב תונוא ןיא םישנב וא םירבגב

םימיוסמ םינבל םד יאתב היילע םד תוקידבב התפצנש - )eosinophilia(

יוניש לע תודיעמה םד תוקידב תואצות תוילכה וא בלבלה ,דבכה דוקפתב תועיפומ -

)rare(

תורידנ יאוול תועפות

10,000 ךותמ םישמתשמ 1-10-ב

לובלב וא תוביצי רסוח תשגרה

ןושלה לש תוחיפנו תוימומדא

תרוצב החירפ ,ץוצקע ,רועה לש רומח ףוליק םישוג

וא רורחש ,אמגודל( םיינרופיצב תויעב )הסיסבמ ןרופיצה לש הדרפה

רועב תולבח וא תחרפת

םייפגב רוק תשגרהו רועב םימתכ

וא תוחיפנ ,ץוצקע ,תוימומדא - םייניעב תעמד

םיינזואב םילוצלצו העימשב תוערפה

השלוח תשגרה

רפסמב הדירי תוארמה םד תקידב תואצות וא םינבלה םדה יאת ,םימודאה םדה יאת .ןיבולגומהה תומכב וא םדה תויסט

)very

rare(

דואמ תורידנ יאוול תועפות ךותמ דחא שמתשממ תוחפב תועיפומ -

10,000

שמשה רואל תרבגומ תושיגר :וחוודש תופסונ יאוול תועפות תועפותהמ תחא םא ךלש אפורל עדוה אנא רתוי תכשמנ וא הרומח תישענ הטמ תוטרופמה :םימי רפסממ

זוכיר יישק

הפב תוחיפנ

יאת טועימ לע תוארמה םד תוקידב תואצות ךמדב םדה

ןרתנ תמר לע תוארמה םד תקידב תואצות ליגרהמ הכומנה ךמדב

,תואקה וא הליחב ,)ההכ עבצ לעב( זכורמ ןתש םילוכיש ,םיסוכרפו לובלב ,םירירש תויוצווכתה ןומרוה תשרפהב הערפה לש האצות תויהל התא םא .)ADH( ןתשה תשרפה לע חקפמה ירשפאה םדקהב אפורל הנפ ,ולא תועפותב שח

םיילגרהו םיידיה תועבצא לש עבצב יוניש וא ץוצקע תשגרה ןכמ רחאלו ךל רק רשאכ תארקנה העפות( םמחתמ התאשכ באכ

)Raynaud’s phenomenon

םירבגב םיידש תלדגה

תובוגתב יוניש וא הטאה

הבירצ תשגרה

םירבד לש תוחירב יוניש

רעיש תרישנ תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא תעפותמ לבוס התא רשאכ וא הרימחמ יאוולה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול .אפורה יאוול תועפות לע חוויד תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול )www.health.gov.il( תואירבה דרשמ רתא ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה :רושיקל הסינכ ידי לע וא

https://forms.gov.il/globaldata/getseque

nce/getsequence.aspx?formType=Adv

ersEffectMedic@moh.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5

תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םתייאר חווטו אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ .אפורהמ תשרופמ הארוה

הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה )exp. date( ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה .שדוח

.25°C-ל תחתמ ןסחאל שי ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה ביכרמה לע ףסונ

Microcrystalline cellulose, magnesium

hydroxide, sodium stearyl fumarate,

ferric oxide yellow

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ בוהצ עבצב הלוגע הילבט :ג"מ 5 עבט לירפימר לש דחא דצב רשאכ ,הידדצ ינשב היצח וק םע היצחה וק לש דחא דצמ "5" עבטומ הילבטה .ינשה ודצמ "RL"-ו תוילבט 30 וא 28 הליכמ הפורתה תזירא .)רטסילב( תישגמב .םיקוושמ תוזיראה ילדג לכ אלו ןכתיי :ותבותכו םושירה לעבו ןרציה םש ,3190 ד"ת ,מ"עב תויטבצמרפ תוישעת עבט הוקת-חתפ תואירבה דרשמ ידי לע רשואו קדבנ הז ןולע תוארוהל םאתהב ןכדועו 2015 ינוי ךיראתב .2019 ראוני ךיראתב תואירבה דרשמ תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ :תואירבה דרשמב יתכלממה 132.90.31076 :ג"מ 5 עבט לירפימר חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב .םינימה ינש

RAMIPRIL PIL MW0519

322K002130519

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה