רמיטנס 5

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

23-11-2020

מרכיב פעיל:
RAMIPRIL 5 MG
זמין מ:
RAFA LABORATORIES LTD
קוד ATC:
C09AA05
טופס פרצבטיות:
CAPSULES
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
RAFA LABORATORIES LTD, JERUSALEM
קבוצה תרפויטית:
RAMIPRIL
סממני תרפויטית:
Hypertension congestive heart failure reduction of mortality in patients after MI with left ventricular dysfunction. For reducing the risk of myocardial infarction stroke cardiovascular death or need for revascularization procedures in patients over 55 years or more who have clinical evidence of cardiovascular disease (previous MI unstable angina or multivessel CABG or multivessel PTCA) stroke or peripheral vascular disease. Also for reducing the risk of myocardial infarction stroke cardiovascular death or need for revascularization procedures in diabetic patients of 55 years or more who have one or more of the following clinical findings : hypertension (systolic blood pressure > 160 mmHg or diastolic pressure > 90 mmHg) high total cholesterol (>5.2 mmol/L) low HDL ( <0.9 mmol/L) current smoker known microalbuminuria clinical evidence of previous vascular disease. Prevention of progressive renal failure in patients suffering from impaired renal function.
מספר אישור:
131573097100
תאריך אישור:
2009-08-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

23-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

23-11-2020

1986 -ו

משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה 10 סנטימר ,5 סנטימר ,2.5 סנטימר תוסומכ :ליעפה רמוחה

Ramipril

( לירפימר ג״מ 2.5 :הליכמ 2.5 סנטימר לש הסומכ לכ

Ramipril

( לירפימר ג״מ 5 :הליכמ 5 סנטימר לש הסומכ לכ

Ramipril

( לירפימר ג״מ 10 :הליכמ 10 סנטימר לש הסומכ לכ .6 ףיעס האר םיליעפ יתלבה םיביכרמה תמישרל

.הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה לא וא אפורה הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת .המוד םתלחמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל ?הפורתה תדעוימ המל .1 ,בל תקיפס יא םע םילוחב לופיטל ,םד ץחל רתיב לופיטל תדעוימ הפורתה םיירלוקסו-וידרק םיעוריאל ןוכיסה תנטקהל ,בל יפקתה רחאל םילוחב לופיטל .תוילכה דוקפתב יוקילמ םילבוסה םילוחב יתיילכ לשכ תעינמלו ןוכיס תוצובקב .)ןיסנטויגנא ךפהמה םיזנאה בכעמ(

בכעמ :תיטיופרת הצובק הפורתב שומישה ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא

תצובקמ רחא רישכתל ,ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא םא שמתשהל ןיא רישכתה ליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא

יבכעמ .)6 ףיעס האר ,םיליעפ יתלבה םיביכרמה תמישרל(

.'הקנהו ןוירה' ףיעס יאר – ןוירה תננכתמ וא ןוירהב תא םא שמתשהל ןיא

הרומח תיגרלא הבוגתמ רבעב תלבס וא לבוס התא םא שמתשהל ןיא וא ,ךכל הביסה תא תעדל ילבמ )

angioedema

( המדאויגנא תארקנה ,דרג :םיללוכ המדאויגנא ינימסת .רבעב

יבכעמ תליטנמ האצותכ ,ןורגה תוחפנתה ;ןורגהו םיילגרה ,םיידיה לע םימודא םינמיס ,הירקיטרוא שמתשהל ןיא ןכ ומכ .המישנ וא העילב יישק ,םייתפשה ,םייניעה ,ןושלה .ךתחפשמב תאזכ תוחיפנל הייטנ שי םא הפורתב

תקפסאב התחפה שי הב ,תוילכ תיעבמ לבוס התא םא שמתשהל ןיא

renal

artery

stenosis

- תוילכל םד

:םד ןוניס לש רחא גוס רבוע וא הזילאידב לפוטמ התא םא שמתשהל ןיא וא הזילאיד תונוכמב שומיש השענ םא הפורתב שמתשהל לכות אלו ןכתיי .'הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא' האר – תומיוסמ ןוניס

.ביצי אל וא דחוימב ךומנ םד ץחלמ לבוס התא םא שמתשהל ןיא

לבוס התאו הדימב ןריקסילא םג לטונ התא םא שמתשהל ןיא .הרומח דע תינוניב תוילכ תקיפס יאמ וא תרכוסמ

םד ץחל תדרוהו תיבבל הקיפס יאל תופורת םע דחי שמתשהל ןיא .2 ןיסנטויגנאל רוטפצר בוכיע תועצמאב תולעופה :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

אפורל ךכ-לע עידוהל ךילע ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר התא םא .הפורתה תליטנ ינפל

ףיעס האר – דימתמ יאופר בקעמ תחת תויהל שי וז הפורתב לופיטה תפוקתב .’בקעמו תוקידב‘ ףיעס תת ,3

,הפורתה לש יאוולה תועפותל רתוי םישיגר תויהל םילולע םישישק םילוח היהת ןונימב תיתגרדהה הילעהו רתוי ךומנ יתלחתה ןונימב ולפוטיו ןכתיי ןכלו .רתוי תיטיא

גוסמ הנרבממ תללוכה הזילאיד עצבל ןיא ,וז הפורתב לופיטה ךלהמב .לירטינולירקאילופ

density

lipoprotein

apheresis

עצבל ןיא וז הפורתב לופיטה ךלהמב .טפלוס ןרטסקד םע

,תואקהמ האצותכ אמגודל( םיחלמו םילזונ הברה תדביא םא אפורל רפס ,תכשוממ םינתשמ תליטנ ,םיחלמ תלד הטאיד ,תרבגומ העזה ,םילולשלש .)הזילאיד

)םייניש ללוכ( לופיט וא חותינ רובעל דמוע התא םא לפטמה אפורל רפס תתחפהל לופיט רובעל דמוע התא םא וא ,המדרה ירמוחב שומיש םיכירצמה .תוערצ וא םירובדל היגרלא

תחת ןושאר בלשב ולפוטי – םד ץחל תת חתפל דחוימ ןוכיס םע םילוח תת 3 ףיעס האר .לופיטה ךלהמב יאופר בקעמ שרדיי ןכו הדומצ החגשה .’בקעמו תוקידב‘ ףיעס :ךלש אפורל רפס הפורתב לופיטה תלחתה ינפל

,דבכה ,םדה תכרעמ וא/ו בלה :דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס התא םא .ןתשה תכרעמ/תוילכה

,)הינפוקיול( תונבל םד תוירודכב רסוח ,תרכוסמ רבעב תלבס וא לבוס התא םא ןוגכ( רוביח תומקר לש תולחמ ןוגכ ,תוינומיאוטוא תולחמ ,םדב ההובג ןגלשא תמר .תבאז ,)

scleroderma

.המדרה וא חותינ רחאל התא םא וא הילכ לתשומ ,ןרתנ תלד הטאידב התא םא תופורת ללוכ ,תורחא תופורת הנורחאל תחקל םא וא חקול התא םא שי דחוימב .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל יכ ןייצל שי( תואבה תופורתה תא חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל םאה חוטב ךניא םא .תופורתב םיליעפה םירמוחה תא תנייצמ ןלהלש המישרה :)חקורה וא אפורה םע ץעייתה אנא וללה תופורתהמ תחאב שמתשמ התא

לאיצנטופ תולעב תופורת ,םד ץחל תדרוהל תופסונ תופורת .)המדרהל תופורת ,םיטרטינ ,םיילקיצירט ןואכיד ידגונ ןוגכ( םד ץחל תדרוהל

וא תרכוסמ םילבוסה םילוחב ןריקסילא תוליכמה תופורת םע דחי שמתשהל ןיא .ץלמומ וניא םירחא םילוחב שומישה .הרומח דע תינוניב תיתיילכ הקיפס - יאמ

םיטסינוגטנאה תחפשממ תופורת םע דחי שמתשהל ןיא .)םד ץחל תדרוהלו בלב תויעבב לופיטל( 2 ןיסנטויגנא רוטפצרל

.)דימאסורופ ןוגכ( תונתשמ תופורת

ןגלשא ירצוא םינתשמ :ןוגכ ,םדב ןגלשאה תומר תא תולעהל תולולעה תופורת .ןירפה ,ןגלשא יחלמ ,)דירולימא ,ןרטמאירט ,ןוטקלונוריפס(

ןוגכ ,)

NSAIDs

( תורחא תוידיאורטס אל תקלד תודגונ תופורת וא ןיריפסא .ןיצתמודניא ,ןפורפוביא

ןוגכ לתש תיחד תעינמל תופורת ,תינוסיח הבוגת יאכדמ םירישכת ,)ןוזינדרפ וא ןולוזינדרפ ןוגכ( תוידיאורטס תופורת ;סומילורקט ,ןירופסולקיצ .םדה תנומת תא תונשל םילוכיה םירחא םירישכתו תויפרתומיכ תופורת

.םויתיל ,דימאניאקורפ ,לונירופולא

,בל תקיפס יא/יבבל לשכ ,קוש ,ךומנ םד ץחלב לופיטל תומיוסמ תופורת בוקעל אפורה לע .ןילנרדא ,ןילנרדארונ ,ןירדפא :ןוגכ היגרלא וא המטסא .ךלש םדה ץחל רחא תונדפקב

תוחקלנה תופורת וא ןילוסניא ןוגכ( תויתרכוס יטנא תופורת .הימקילגופיהל םורגל לולע בלושמ ןתמ :)הפה ךרד

וא הזילאיד לופיט רבוע התאו הדימב הפורתב שמתשהל ןיא ,לירטינולירקאילופ תנרבממ ןוגכ תומיוסמ

High

flux

תונרבממ םע םד ןוניס .טפלוס ןרטסקד םע וא :הקנהו ןוירה .ןוירהב תויהל היושע וא ןוירהב תאש תבשוח תא םא ךלש אפורל ירפס ןוירה ןוירהל תסנכנ תאש ינפל סנטימר תחקל קיספהל ךל ץעיי אפורה ללכ ךרדב .סנטימר םוקמב תרחא הפורת תחקל ךל ץעייו ןוירהב תאש ךל עדונ רשאכ וא שדוחה ירחא שומישל רוסאו םינושארה ןוירהה ישדוח 3 -ב ץלמומ וניא סנטימר .ישילשה שדוחה רחאל רבועל יניצר קזנ םורגל לולע אוהש ןוויכ ,ישילשה וניא סנטימר .קינהל ליחתהל תדמוע וא הקינמ תא םא ךלש אפורל ירפס הקנה .תוקינמ םישנל ץלמומ ,קינהל הצור תא םא ,סנטימר םוקמב תרחא הפורת ךל םיאתהל יושע אפורה .גפ דלונ וא דלונ קר ךקונית םא דחוימב ןוירה תפוקתב הפורת לכ תחיקל ינפל חקורה םע וא אפורה םע יצעייתה .הקנהו :ןוזמו הפורתב שומיש

.תוחוראה ינמזל רשק אלל הפורתה תא לוטיל ןתינ

הטאיד .ןגלשא םיליכמה חלמ יפילחת םע דחי וז הפורת לוטיל ןיא :בל םיש .הפורתה תעפשה תא תיחפהל הלולע חלמ תריתע לופיטה ןמזב לוהוכלא תייתש :לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש תורשפאה לע ךלש אפורה םע ץעייתה .תרוחרחסל םורגל הלוכי סנטימרב העפשה תויהל הלוכי לוהוכלאלש ןוויכ ,סנטימרב לופיטה ןמזב לוהוכלא תותשל .םד ץחל תדרוהל תופורת םע חקלנ רשאכ םד ץחל תדרוהב תפסונ תרוחרחסל םורגל לולע וז הפורתב שומישה :תונוכמב שומישו הגיהנ גוהנל ןיא - ךכב שח התא םא .)ןונימ תאלעהב וא לופיטה תליחתב דחוימב( .תונוכמ ליעפהל וא .18 ליגל תחתמ םירגבתמו םידליל תדעוימ הניא וז הפורת :םידליב שומיש ?הפורתב שמתשת דציכ. 3 חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .חוטב ךניא םא

וז הפורתב שמתשהל שי

.דבלב אפורה ידי לע ועבקיי לופיטה ןפואו ןונימה .לפטמה אפורה ידי-לע עבקנש יפכ םיבוצק םינמזב .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .תוחוראה ינמזל רשק אלל ,םימ םע הפורתה תא עולבל שי !סועלל ןיא יאופר בקעמב תויהל ץלמומ וכלהמבו לופיטה תליחת ינפל :בקעמו תוקידב תוקידב ,םד תוקידב :ןוגכ לפטמה אפורה תטלחה יפל ,תומיוסמ תוקידב עצבלו דחוימב ,םדב ןגלשאו ןרתנ תומר ,תוילכ ידוקפת ,םד ץחל רחא בקעמ ,ןתש :תואבה תויסולכואב

תוליכמה תופורת ,)תויטרויד( תונתשמ תופורת םילטונה םילוחו תוילכ ילוח .םדב ןגלשאה תמר תא תולעהל תולולע רשא תופורת וא ןגלשא יחלמ

,דואמ הובג םד ץחל םע םילוח ,םד ץחל תת חתפל דחוימ ןוכיס םע םילוח םילזונב רוסחממ לובסל םילולע וא םילבוסה םילוח ,חותינ םירבועה םילוח

stenosis

aortic

-מ לבוסה בל הלוח ,םישק בל ילוח ,םיחלמ וא תמחש( דבכה דוקפתב יוקילמ רבעב ולבס וא םילבוסש םילוח ,

mitral

valve

.םד ץחל תדרוהל תופסונ תופורתב םילפוטמה בל ילוח וא )דבכ רדחל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא התא םא ךמצעב גהנת לא .ךתיא הפורתה תזירא אבהו ,םילוח-תיב לש ןוימ .רתי ןונימב הפורתה תא תלטנ ךא ,תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל שי בוצקה ןמזב הפורתה תא לוטיל תחכש םא המ חוטב ךניא םא !החכשנש הנמה לע תוצפל ידכ ,דחיב תונמ יתש לוטיל ןיא .אפורה םע ץעייתה תושעל

.אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי אלל הפורתב לופיטה תא קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .אפורה םע תוצעייתה .הפורת לטונ ךניהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ בכרה

.חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא יאוול תועפות .4 קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע סנטימרב שומישה ,הפורת לכב ומכ ןהש וא תודירטמ ןהש וא תופלוח ןניא יאוולה תועפות םא .םישמתשמהמ ,יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .אפורה םע ץעייתהל שי ,תורימחמ .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי :םיאבה םירקמב דימ אפורל הנפו לופיטה קספה

םיישקל םורגל הלולעש ,ןורגה וא םייתפשה ,םינפה תוחפנתה עיפוהב הבוגת לע עיבצהל םילוכי הלא םינימסת :החירפו דרג ;המישנב וא העילבב .הרומח תיגרלא

.)יטקליפנא קוש( םדה ץחלב הדח הדירי וא/ו המישנ יישק עיפוהב

,הפב םיביכ ,החירפ תוללוכה תורומח תוירוע תובוגת עיפוהב רועה קותינ ,תויחופלש ,םדוא ,תומייק רוע תולחמ לש הרמחה

Stevens

Johnson

syndrome

toxic

epidermal

necrolysis

erythema

multiforme

:תואבה יאוולה תועפות עיפוהב דימ אפורל הנפ

באכ ,)תויצטיפלפ( תורידס אל וא תוקזח בל תומיעפ ,רתוי ריהמ בל בצק .ץבש וא בל ףקתה ןוגכ רתוי תורומח תויעב וא הזחב תורציה תשוחת ,הזחב

.תואירב היעב לע עיבצהל םילוכי הלא םינימסת .לועיש וא המישנ רצוק

םומידל והשלכ ןמיס ,ליגרהמ ךורא ןמז ךשמל םומיד ,תולקב רתוי תולבחה תולקב םימוהיז תעפוה ,רועה לע םילוחכ םינמיס ,)םייכינחהמ םומיד ןוגכ( .ןורוויח ,תרוחרחס ,ןופליע ,תופייע ,םוחו ןורגב באכ ,ליגרהמ רתוי הבר .םצעה חמב וא םדב תויעב לע עיבצהל םילוכי הלא םינימסת

.בלבלב תקלד לע עיבצהל לוכי הז ןימסת .בגל ןירקהל לוכיש רומח ןטב באכ

רועה תבהצה ,תוליחב ,ןטב באכ ,ןובאית ןדבוא ,תופייע ,תורומרמצ ,םוח ןוגכ דבכב תויעב לע עיבצהל םילוכי הלא םינימסת .)תבהצ( םייניעה וא .דבכב העיגפ וא )סיטיטפה( דבכ תקלד :תופסונ יאוול תועפות :)100 ךותמ םישמתשמ 1-10 ב תועיפומ( תוחיכש יאוול תועפות

תאלעהב וא לופיטה תליחתב דחוימב( תרוחרחס ,תופייע ,שאר באכ וא םידמענשכ דחוימב )דואמ ךומנ םד ץחל( םד ץחל תת ,ןופליע ,)ןונימה ,סיטיכנורב ,)סיטיסוניס( םיסוניסב תקלד ,שבי לועיש ,תוריהמב םיבשייתמ ,תואקה ,תוליחב ,לוכיע יישק ,לושלש ,םייעמ וא ןטב באכ ,המישנ רצוק באכ וא תויוצווכתה ,הזחב באכ ,םיהבגומ םירוזא ילב וא םע רועב החירפ .םדב ןגלשא לש ליגרהמ ההובג המר ,םירירש :)1,000 ךותמ םישמתשמ 1-10 ב תועיפומ( תוחיכש ןניאש יאוול תועפות ,ץוצקע ,הבירצ ,השוחת רסוח ןוגכ רועב תוליגר אל תושוחת וא דוריג ,וגיטרו רסוח ,תונבצע ,הדרח ,ןואכיד ,הניש תויעב ,םעטה שוח ייוניש וא דוביא ;לומינ תוחיפנ ,המטסא לש הרמחה ,תונופמס תיווע ,המישנ יישק ,םותס ףא ,החונמ ,תברצ ;םילושלש ,תואקה ,ןטב באכב אטבתהל הלוכיש םייעמב )המדאויגנא( ןדבוא וא ןובאיתב הדירי ,תרבגומ העזה ,תרבגומ הנתשה ,הפב שבוי ,תוריצע תויהל לולע( םיילגרבו םיידיב תוחיפנ ,תורידס אל וא תורבגומ בל תומיעפ ;ןובאית ןיא ,םוח ,םיקרפמ באכ ,הייאר שוטשט ,הקמסה ,)ףוגב םילזונ תריצאל ןמיס םינבל םד יאתב הילע ,)םישנ וא םירבגב( תינימה הקושתב הדירי ,םירבגב תונוא םיארנה( תוילכה וא בלבלה ,דבכה ידוקפתב םייוניש ;)היליפוניזואיא( םימיוסמ .)םד תוקידבב :)10,000 ךותמ םישמתשמ 1-10 ב תועיפומ( תורידנ יאוול תועפות

,רועה לש רומח ףוליק ,החופנו המודא ןושל ,לובלב ,לקשמ יווישב תוערפה ,דער לש הדרפה וא רורחש ןוגכ( םיינרופיצב תויעב ,)הירקיטרוא( תישושבג החירפ תוצקב רוק תשגרהו רועב םימתכ ,רועב תורובח וא החירפ ,)הסיסבמ ןרופיצה העימשב תוערפה ;תועמוד וא תוחופנ ,תודרגמ ,תומודא םייניע ;םיילגרהו םיידיה םד יאת ,תויסט תומכב הדירי( םד תריפסב םייוניש ,השלוח ;םיינזואב םילוצלצו .)ןיבולגומה ,םינבל וא/ו םימודא :)10,000 ךותמ דחא שמתשממ תוחפב תועיפומ( דואמ תורידנ יאוול תועפות .רואל תרבגומ תושיגר

:)העבקנ םרט ןתוחיכשש תועפות( העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות תנומסת ,ליגרהמ הכומנ םדב ןרתנ תמר ,םד יאת טועימ ,הפב תוחיפנ ,זוכיר יישק באכ וא ץוצקע תשגרהו ךל רקשכ םיילגרהו םיידיה תועבצא לש עבצב יוניש( ונייר תשוחת ,תויוקל וא תויטיא תובוגת ,םירבגב םיידש תלדגה ,)םמחתמ התאשכ חקפמה ןומרוהה תשרפהב תוערפה ,רעיש תרישנ ,חירה שוחב יוניש ,הבירצ

( ןתשה תשרפה לע יוניש לח םא וא ,הז ןולעב וניוצ אלש יאוול תועפות שיגרמ ךניה ובש הרקמ לכב !דימ אפורה םע ץעייתהל ךילע תיללכה ךתשגרהב ?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5

ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל

יבג לע עיפומה )

date

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה

-ל תחתמ תירוקמה הזיראב ןסחאל שי :ןוסחא יאנת

ףסונ עדימ .6 יתלבה םירמוחה תא םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ :םיאבה םיליעפ

Starch

titanium

dioxide

gelatin

:םג ליכמ 2.5 סנטימר

D&C Red 28, allura red-AC, yellow iron oxide.

:םג ליכמ 5 סנטימר

D&C Red 28, allura red-AC, brilliant blue FCF.

:םג ליכמ 10 סנטימר

D&C Red 33, sunset yellow FCF, brilliant blue FCF.

?הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ .הנבל הקבא ןכותבש תוסומכ 30 לש תוישגמ תזירא ,םודא/ןבל עבצב תוסומכ :5 סנטימר ,םותכ/ןבל עבצב תוסומכ :2.5 סנטימר .לוחכ/ןבל עבצב תוסומכ :10 סנטימר .9100301 םילשורי ,405 .ד.ת ,מ"עב אפר תודבעמ :םושירה לעב דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ :תואירבה 1315830972 :10 סנטימר ,1315730971 :5 סנטימר ,1315630970 :2.5 סנטימר .2014 טסוגואב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע תדעוימ הפורתה ךא ,רכז ןושלב חסונ הז ןולע האירקה תלקהו תוטשפה םשל .םינימה ינשל ١٩٨٦ – )تارضحتسم( ةلدايصلا ةمظنأ بجومب كلهتسملل ةيبط ةرشن طقف بيبط ةفصو بجومب ءاودلا ق

وس

١٠ سنتيمار ,٥ سنتيمار ,٢.٥ سنتيمار تلاوسبك :ةلاعفلا ةداملا

Ramipril

( ليرپيمار غلم ٢.٥ :ىلع يوتحت ٢.٥ سنتيمار نم ةلوسبك لك

Ramipril

( ليرپيمار غلم ٥ :ىلع يوتحت ٥ سنتيمار نم ةلوسبك لك

Ramipril

( ليرپيمار غلم ۱٠ :ىلع يوتحت ۱٠ سنتيمار نم ةلوسبك لك .٦ دنب رظنأ ةلا

عفلا ريغ تابكرملا ةمئاقل

.ءاودلا لمعتست نأ لبق اهتياهن ىتح ناعمإب ةرشنلا أرقإ ةلئسأ كيدل تناك اذإ .ءاودلا نع ةص

خلم تامولعم ىلع ةرشنلا هذه يوتحت .يلديصلا وأ بيبطلا ىلإ هجوت ,ةيفاضإ ررضلا مهل ببسي دق وهف .نيرخآ ىلإ هطعت لا .كضرم جلاعل فصو ءاودلا اذه .لثامم مهضرم نأ كل ادب ول ىتح ؟ءاودلا صصخ

ُ

م ضرغ يلأ .١ روص

ق نم نوناعي ىضرم جلاعل ,مدلا طغض طرف ةجلاعمل صصخم ءاودلا ةقلعتم ثداوح ثودح رطخ ليلقتل ,ة

َّ

ق تاب

ن دعب ىضرم جلاعل ,ب

قلا ىدل يولك لشف عنملو رطخ تاعومجمب ىضرم ىدل ي

ئاع

ولا يب

قلا زاهجلاب .ىلكلا ةفيظوب للخ نم نوناعي ىضرم .)نيس

تو

يج

لأل ل

ِّ

ملا ميز

نلإا ط

ِّ

ِّ

م :ة

ّ

يجلاعلا ةليصفلا ءاودلا لامعتسا لبق .٢ :اذإ ءاودلا لامعتسا زوجي لا

,ةلاعفلا ةداملل )ةيساسح كيدل( ساسح تنك اذإ لامعتسلاا زوجي لا تابكرملا نم دحاو يلأ وأ

تاطبث

م ةليصف نم رخآ رضحتسمل .)٦ دنب رظنأ ,ةلاعفلا ريغ داوملا ةمئاقل( رضحتسملا اهيلع يوتحي يتلا ةيفاضلإا

– لمحلل نيططخت وأ لماح تنك اذإ رضحتسملا اذه لامعتسا زوجي لا .'عاضرلإاو لمحلا' دنب يرظنأ

لعف در نم يضاملا يف تيناع وأ يناعت تنك اذإ لامعتسلاا زوجي لا ةفرعم نود )

angioedema

( ةيئاعو ةمذو ىعد

ي يذلا ميخو يسسحت ةمذولا ضارعأ .يضاملا يف

تاط

ِّ

م لوانتل ةجيتن وأ ,كلذل ببسلا ;قلحلاو نيلجرلا ,نيديلا ىلع ءارمح تاملاع ,ىرش ,ةكح :لمشت ةيئاعولا لا كلذك .سفنت وأ علب تابوعص ,نيتفشلا ,نينيعلا ,ناسللا ,قلحلا خافتنا .كتلئاعب اذهك خافتنلا ليم دج

و اذإ ءاودلا لامعتسا زوجي

ضافخنا اهيف يتلاو ,ىلك لكاشم نم يناعت تنك اذإ لامعتسلاا زوجي لا

renal

artery

stenosis

- ىلكلل مد ديروتب

نم رخآ عونب ر

مت وأ )ازيلايد( لاي

دلاب جلاع

م تنك اذإ لامعتسلاا زوجي لا وأ ازيلايد تلاآ لامعتسا مت اذإ ءاودلا مادختسا عيطتست لا دق :مد ة

يفصت .'ءاودلا لامعتساب ةقلعتم ةصاخ تاريذحت ' رظنأ – ةنيعم ة

يفصت

صاخ لكشب ضفخنم مد طغض نم يناعت تنك اذإ لامعتسلاا زوجي لا .رقتسم ريغ وأ

نم يناعت تنك لاح يف ن

ريكسيلأ ا

ضيأ لوانتت تنك اذإ لامعتسلاا زوجي لا .ميخو ىتح طسوتم يولك لشف نم وأ يركس

طغض ضفخو يبلقلا لشفلل ةيودأ عم بمج ىلإ ا

بمج لامعتسلاا زوجي لا .٢ نيس

تو

يج

لأا ةلبقتسم طيبثت ةطساوب لمعت يتلا مدلا :ءاودلا لامعتساب ةقلعتم ةصاخ تاريذحت

.ءاودلا لوانت لبق كلذب بيبطلا ملاعإ كيلع ,ءاود يأ وأ ءاذغ يلأ ساسح تنك اذإ

رظنأ – ةلصاوتم ةيبط ةبقارم تحت نوكت نأ بجي ءاودلا اذهب جلاعلا ةرتف للاخ .’ةعباتملاو تاصوحفلا‘ دنب عرف ,٣ دنب

,ءاودلاب ةصاخلا ةيبناجلا ضارعلأل ةيساسح رثكأ نونوكي دق نونسم ىضرم .ءطبأ نوكي ةعرجلاب يجيردتلا عافترلااو لقأ ةيئادتبا ةعرجب اوجلاعي دق كلذل

ىلع يوتحت يتلا )ازيلاي

د( لاي

د ءارجإ زوجي لا ,ءاودلا اذهب جلاعلا ةرتف ءانثأ .ليرتن وليركأ-يلوب عون نم ءاشغ

ٌّ

شلا نيتوربلا لصف صحف ءارجإ زوجي لا ءاودلا اذهب جلاعلا ةرتف ءانثأ مدلا نم ة

فاث

كلا

.نارتسك

دلا تافلو

س عم )

density

lipoprotein

apheresis

,تاؤيقتل ةجيتن

لاثم( حلاملأاو لئاوسلا نم ريثكلا تدقف اذإ بيبطلا ربخأ .)لاي

د ,لوبلا تاردمل لصاوتم لوانت ,حلاملأا ةليلق ةيمح ,قرعت طرف ,تلاهسإ

امب( جلاع وأ ةيحارج ةيلمعب رورملا كشو ىلع تنك اذإ جلاعملا بيبطلا ربخأ رورملا كشو ىلع تنك اذإ وأ ,ريدخت داوم لامعتسا بلطتت يتلا )نانسأ كلذ يف .ريبابدلا وأ لحنلا نم ةيساسحلا ليلقتل جلاعب

– ضفخنم مد طغض ريوطتل صاخ )رطخ لامتحا( راطتخا عم ىضرم ةيبط ةعباتم بلط

ت ا

ضيأو قيصل فارشإ تحت ىلولأا ةلحرملا يف نوجلاع

.’ةعباتملاو تاصوحفلا‘ دنب عرف ٣ دنب رظنأ .جلاعلا للاخ :كبيبط ربخأ ءاودلاب جلاعلا ءدب لبق

زاهجلا وأ/و بلقلا :ةفيظو يف للخ نم يضاملا يف تيناع وأ يناعت تنك اذإ .لوبلا زاهج/ةيلكلا ,دبكلا ,يومدلا

ءاضيبلا مدلا تا

َّ

ك يف صقن ,يركسلا نم يضاملا يف تيناع وأ يناعت تنك اذإ لثم ,ة

َّ

تا

َّ

ذلا

عان

ملا ضارمأ ,مدلا يف يلاع مو

ساتوب ىوتسم ,)

leukopenia

.ةبئذلا ,)

scleroderma

لثم( ة

ماضلا ةجسنلأا ضارمأ

يحارج ةيلمع دعب تنك اذإ وأ ةيلكلا عورزم ,مويدوصلا ةليلق ةيمح عبتت تنك اذإ .ريدخت وأ نودب ةيودأ كلذ يف امب ,ىرخأ ةيودأ ةريخلأا ةنولآا يف تذخأ اذإ وأ ذخأت تنك اذإ صوصخلا هجو ىلع .كلذب يلديصلا وأ بيبطلا ربخأ ,ة

ّ

يذغت تافاضإو بيبط ةفصو ةمئاقلا نأب ةراشلاا ردجت( ةيلاتلا ةيودلأا ذخأت تنك اذإ يلديصلا وأ بيبطلا ملاعإ بجي ةيودلأا دحأ لمعتست تنك اذإ اميف ا

دكأتم نكت مل اذإ .ةيودلأا يف ةلاعفلا داوملا ركذت هاندأ :)يلديصلا وأ بيبطلا رشتسإ ءاجرلا ةيلاتلا

مدلا طغض ضيفخت ىلع ةردق تاذ ةيودأ ,مدلا طغض ضيفختل ةيفاضإ ةيودأ .)ريدختلل ةيودأ ,

تار

ن ,تاقلحلا ة

يثلاث بائتكلاا تا

داضم لثم(

ىضرم ىدل نريكسيلأ ىلع يوتحت ةيودأ عم بمج ىلإ ا

بمج لامعتسلاا زوجي لا ىدل لامعتسلاا .ميخو ىتح طسوتم يولك لشف نم وأ يركس نم نوناعي نيذلا .هب ىصوم ريغ نيرخآ ىضرم

ةلبقتسم تا

داض ةليصف نم ةيودأ عم بمج ىلإ ا

بمج لامعتسلاا زوجي لا .)مدلا طغض ضفخلو بلقلا يف لكاشم ةجلاعمل( ٢ نيس

تو

يج

لأا

.)ديميسوروف لثم( لوبلل ةردم ةيودأ

هرصاح لوب تاردم :لثم ,مدلا يف مو

ساتو

بلا تايوتسم نم عفرت دق يتلا ةيودأ .نيراپيه ,مو

ساتو

حلامأ ,)دياروليمأ ,نيرتيمايرت ,نوتكلاونيريپس( مو

ساتو

بلل

لثم ,)

NSAIDs

( ة

يديئورتس ريغ باهتللال ةداضم ىرخأ ةيودأ وأ نيريپسأ .نيساثيمودنيإ ,نيفورپوبيإ

عورزم وضع ضفر عنمل ةيودأ ,يعانملا لعفلا درل ةطبثم تارضحتسم وأ نولوزونديرپ لثم( ة

يديئورتس ةيودأ ;سوميلوركت ,نيروپسولكيس لثم ةروص رييغت ىلع ةرداقلا ىرخأ تارضحتسمو ةيئايميك ةيودأ ,)نوزونديرپ .مدلا )ةينب(

.مويثيل ,ديمانياكورپ ,لونيرپولأ

بلقلا لشف/يبلق لشف ,ةمدصلا ,ضفخنملا مدلا طغض جلاعل ةنيعم ةيودأ بيبطلا ىلع .نيلانيردأ ,نيلانيردأرون ,نيرديفإ :لثم ةيساسح وأ وبر ,يناقتحلاا .صرحب كمد طغض ةعباتم

نع ذخأ

يتلا ةيودأ وأ نيلوسنيإ لثم( يركسلل ةداضم ةيودأ

َّ

دلا يف ركسلا ضافخنا ىلإ يدؤي دق كرتشم ءاطعإ :)مفلا قيرط

ةيشغأ عم مد ةيفصت وأ ازيلايدلاب جلاعب ر

مت كنأ لاح يف ءاودلا لامعتسا زوجي لا .نارتسك

دلا تافلو

س عم وأ ,ليرتن وليركأ-يلوب ءاشغ لثم ةنيعم

High

flux

:عاضرلإاو لمحلا لمحلا .لماح نينوكت دق وأ لماح كنأب نيدقتعت تنك اذإ كبيبط يربخأ امدنع وأ لمحلاب يلخدت نأ لبق سنتيمار ذخأ نع فقوتلاب بيبطلا كحصنيس

ةداع ذخأب كحصنيسو لماح كنأب

تملع .سنتيمار نم

لادب رخآ ءاود رهشلا دعب لامعتسلال عونممو ىلولأا لمحلا روهش ٣ يف هب ىصوم ريغ سنتيمار .ثلاثلا رهشلا دعب نينجلل ي

دج ررض ببسي دق هنلأ ,ثلاثلا عاضرلإا ريغ سنتيمار .عاضرلإاب ءدبلا كشو ىلع وأ ةعضرم تنك اذإ كبيبط يربخأ .تاعضرم ءاسنل هب ىصوم نيديرت تنك اذإ ,سنتيمار نم

لادب رخآ ءاود كبيبط كل مئلاي نأ نكمملا نم .ناولأا لبق دل

و وأ وتلل دل

و كلفط ناك اذإ ةصاخ ,عاضرلإا .عاضرلإاو لمحلا ةرتف ءانثأ ءاود يأ ذخأ لبق يلديصلا وأ بيبطلا يريشتسإ :ءاذغلاو ءاودلا لامعتسا

.تابجولا تاقولأ ةقلاع نود ءاودلا لوانت نكمي

يتلا حلم لئادب عم نمازتلاب ءاودلا اذه لوانت زوجي لا :هبتنإ .ءاودلا ريثأت نم للقت دق حلملاب ةينغ ةيمح .مو

ساتو

ب ىلع يوتحت ببسي دق سنتيمارب جلاعلا تقو لوحكلا بر

ش :لوحكلا كلاهتساو ءاودلا لامعتسا نوكي دق هنلأ ,سنتيمارب جلاعلا تقو لوحكلا بر

ش ةيناكمإ لوح كبيبط رشتسإ .راو

.مدلا طغض ضفخل ةيودأ عم ذخأ

ي امدنع مدلا طغض ضفخ ىلع يفاضإ ريثأت لوحكلل ىلإ يدؤي دق ءاودلا اذه لامعتسا :تلالآا لامعتساو ةقايسلا تنك اذإ .)ةعرجلا عفر دنع وأ جلاعلا ةيادب يف ةصاخ( راودلا .تلاآ ليغشت وأ ةقايسلا زوجي لا

كلذب رعشت .۱٨ ليج تحت نيقهارملاو لافطلأل صصخ

م ريغ ءاودلا اذه :لافطلاا ىدل لامعتسلاا ؟ءاودلا لمعتست فيك .٣ يلديصلا وأ بيبطلا نم دكأتلا كيلع .بيبطلا تاميلعتل ا

قفو لامعتسلاا ا

مئاد بجي

دكأتم نكت مل اذإ

يف ءاودلا اذه لامعتسا بجي

.طقف بيبطلا لبق نم ناددح

ي جلاعلا ةقيرطو ةعرجلا .جلاعملا بيبطلا لبق نم ةنيعملا ةددحم تار

.اهب ىصوملا ةعرجلا زواجت زوجي لا .تابجولا تاقولأ ةقلاع نود ,ءاملا عم ءاودلا علب بجي !غضملا زوجي لا :ةعباتملاو تاصوحفلا

قفو ,ةنيعم تاصوحف ءارجإو ةيبط ةعباتمب ءاقبلا ىصوي هللاخو جلاعلا ءدب لبق فئاظو ,مدلا طغض ةعباتم ,لوب تاصوحف ,مد تاصوحف :لثم جلاعملا بيبطلا رارقل :ةيلاتلا تاعومجملا يف ةصاخ ,مدلا يف مو

ساتو

ب مويدوص تايوتسم ,ىلكلا

ىلع يوتحت يتلا ةيودأ ,لوبلل ةرد

م ةيودأ نولوانتي نيذلا ىضرمو ىلك ىضرم .مدلا يف مو

ساتو

بلا ىوتسم عفرت دق يتلا ةيودأ وأ مو

ساتو

بلا حلامأ

مد طغض ريوطتل صاخ )رطخلا لامتحا( راطتخا عم ىضرم نورمي نيذلا ىضرم ,ا

دج عفترم مد طغض عم ىضرم ,ضفخنم لئاوس يف صقن نم نوناعي دق وأ نوناعي نيذلا ىضرم ,ةيحارج ةيلمعب نم يناعي يذلا بلق ضيرم ,ةيلاع ةجردب بلق ىضرم ,حلامأ وأ

يف اوناع وأ نوناعي نيذلا ىضرم ,

stenosis

aortic

mitral

valve

ةيودأب نوجلاعملا بلق ىضرم وأ )دبكلا فيلت( دبكلا ةفيظو يف للخ نم يضاملا .مدلا طغض ضفخل ةيفاضإ ,أطخلا قيرط نع ءاودلا نم لفط علب اذإ وأ ةعرجلا لوانت يف أطخلاب تطرفأ اذإ

قت لا .كعم ءاودلا ةوبع رضحأو ,ىفشتسملا يف ئراوطلا ةفرغ ىلإ ا

روف هجوت .ةطرفم ةعرجب ءاودلا تلوانت تنأ اذإ كسفنب زوجي لا ,كركذت روف ةعرج لوانت بجي بولطملا تقولا يف ءاودلا لوانت تيسن اذإ بجي يذلا ام ا

دكأتم نكت مل اذإ !ةيسنملا ةعرجلا نع ضيوعتلل ,ا

عم نيتعرج لوانت

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה