ריתמונורם 300 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

11-08-2016

מרכיב פעיל:
PROPAFENONE HYDROCHLORIDE
זמין מ:
ABBOTT MEDICAL LABORATORIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
C01BC
טופס פרצבטיות:
טבליות מצופות פילם
הרכב:
PROPAFENONE HYDROCHLORIDE 300 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
ABBOTT LABORATORIES GMBH , GERMANY
קבוצה תרפויטית:
ANTIARRHYTHMICS, CLASS IC
סממני תרפויטית:
Prophylaxis and treatment of ventricular arrhythmias. Prophylaxis and treatment of atrial fibrillation and flutter. Prophylaxis and treatment of Paroxysmal supraventricular tachycardia (PSVT) associated with Disabling symptoms.
מספר אישור:
104 01 27104 00
תאריך אישור:
2012-01-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

18-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

18-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה םרונומתיר ג"מ 300 ,ג"מ 150 תופוצמ תוילבט בכרה :הליכמ הילבט לכ תופוצמ תוילבט ג"מ 150 םרונומתיר

Propafenone Hydrochloride 150 mg

)דירולכורדיה ןונפפורפ( תופוצמ תוילבט ג"מ 300 םרונומתיר

Propafenone Hydrochloride 300 mg

)דירולכורדיה ןונפפורפ( עדימ" - 6 ףיעס האר ,רישכתב םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל ."ףסונ ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז .חקורה לא וא אפורה לא הנפ .םירחאל התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת םתלחמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .המוד ?הפורתה תדעוימ המל .1 .בלה בצקב תוערפה תרדסהל :תיטיופרת הצובק .תימתירא-יטנא גוסמ הפורת הפורתב שומישה ינפל .2 וז הפורתב שמתשהל ןיא .היביכרממ דחאל תושיגר העודי םא ∙ דוקפתב םירחא םייוקילמ וא בל תקיפס יאמ לבוס ךנה םא ∙ בצוק תלתשה רדעהב דוחייב ,)רידס אל בל בצקל ףסונב( בלה .יתוכאלמ בל .ךומנ םד ץחלמ וא גירח יטיא קפודמ לבוס ךנה םא ∙ .בל ףקתהמ םינורחאה םישדוחה תשולשב תלבס םא ∙

myasthenia

( השק םירירש תשלוחמ לבוס ךנה םא ∙

gravis

,ןגלשא ,ןרתנ ןוגכ( םדב םיחלמ ןוזיא רסוחמ לבוס ךנה םא ∙ .)'וכו םיטאפסופ ,ןדיס תאטבתמה תיטנג בל תלחמ(

Brugada

תלחממ לבוס ךנה םא ∙ קפודב תונכוסמ תוערפהלו

-ב םייוניש תעפוהל היטנב ןוגכ ,תומייוסמ תוצובקמ םירישכתב שומיש רחאל בלה .)ןונפפורפ

AIDS

-ל הפורת( ריונוטיר תפורת תינמז-וב לטונ ךנה םא ∙ הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא וא לבוס התא םא לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל שי :מ רבעב תלבס םד ילכ דוקפתב וא/ו בלה דוקפתב יוקיל ∙ דבכה דוקפתב יוקיל ∙ ןתשה תכרעמ/הילכה דוקפתב יוקיל ∙ המתסא ןוגכ ,המישנ תויעב ∙ אפורב ץעוויהל שי ,ל"נה תולחמהמ תחא ךל שיש חוטב ךניא םא .חקורב וא תופסונ תורהזא

תוקידב ךורעל שי וז הפורתב לופיטה תפוקתב ∙ לע עידוהל ךילע ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךנה םא ∙ .הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ הכורכה הלועפ לכ וא )ילטנד ללוכ( חותינ רובעל דמוע ךנה םא ∙ .וז הפורת תליטנ לע םידרמה אפורל חוודל שי ,המדרהב ,םוחב הילע :ןוגכ םוהיז לש והשלכ ןמיס תעפוה לש הרקמב ∙ .לפטמה אפורל דימ חוודל שי ,תרומרמצ וא ןורג באכ םע תינמז-וב תוילוכשא ץימ ךרוצ ךנה םאב אפורב ץעוויהל ךילע ∙ רמוחה תמרב הילעל םורגל לולע הז בולישו רחאמ ,וז הפורת .םדב )

propafenone

( ןונפפורפ ליעפה ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תלטנ םא וא ,חקול התא םא רפס ,םינימטיוו ןוזמ יפסותו ,תויחמצ תופורת ,םשרמ אלל תופורת חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב .חקורל וא אפורל ךכ לע התע הז תרמג םא וא תואבה תוצובקהמ הפורת לטונ ךנה םא :הפורתב לופיטה )ןירפרוו ןוגכ( םד תשירק דגנ תופורת ∙ םינתשמ ∙ )בלל( סילטיגיד ∙ )בלה בצקב תוערפהל( ןידיניק ∙ )לולונרפורפ ןוגכ ,בלל( אטב ימסוח ∙ )ילטנד שומישל וא חותינל( םיימוקמ םישחלאמ ∙ )תוירטיפ דגנ( לוזנוקוטק ∙ )הקיטויביטנא( ןיצימורתירא ∙ ןיסקפלנו ∙ )ןואכיד דגנ( ןיטסקורפ ,ןיטסקואולפ ∙ )ןימרפימיא ןוגכ( םיילקיצירט ןואכיד ידגונ ∙ )המתסאל( ןיליפואית ∙ )ןוסיחה תכרעמ יוכידל( ןירופסולקיצ ∙ )תפחשל( ןיציפמפיר ∙ )העגרהל( לטיברבונפ ∙ )סדייאל( ריונוטיר ∙ )בלה בצקב תוערפהל( ןורדוימא ∙ )סוקלואל( ןידיטמיס ∙ )ידירו ךות ןתמב שחלאמ( ןיאקודיל ∙ תויתפורת-ןיב תובוגתל םורגל תולולעה תופורת לש וז המישר םרטב חקורב וא אפורב ץעוויהל שי .תיפוס הניא וז הפורת םע .ןהשלכ תופורתב שמתשת הקנהו ןוירה וא ,ןוירהל סנכיהל ךתנווכב ,ןוירהב ךנה םא אפורל עידוהל שי .הקינמ תונוכמב שומישו הגיהנ םד ץחלו תופייע ,תרוחרחס ,הייאר שוטשיטל םורגל הלולע וז הפורת ,בכרב הגיהנב תוריהז בייחמ רבדה ןכל ,םילפוטמהמ קלח לצא ךומנ .תונריע תבייחמה תוליעפ לכבו תונכוסמ תונוכמ תלעפהב םידליב שומיש .םידליב שומישל תדעוימ הניא וז הפורת ?הפורתב שמתשת דציכ .3 םע קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל הפורתב שמתשהל שי דימת .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה החגשה תחת עבקיהל תבייח )

maintenance dose

( הקזחא תנמ םדה ץחל לש תורזוח תוקידבו

תוקידב תללוכה תיגולוידרק .)היצרטיטה בלש( ידי לע עבקנש יפכ םיבוצק םינמזב וז הפורתב שמתשהל שי .לפטמה אפורה .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא הפורתב לופיטה תא קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .אפורה םע תוצעייתה אלל .תורומח תואצותל איבמ לפוטמ וניאש םד ץחל רתי שומישה ןפוא !סועלל ןיא .םימ טעמ םע תוילבטה עולבל שי .החורא ירחא הפורתה לוטיל שי רבדה םלוא ,הייצחה וקב ג"מ 300 םרונומתיר תוילבט תוצחל ןתינ .הפורתה לש רמה םעטה רואל יוצר וניא וק ןיאו רחאמ ג"מ 150 םרונומתיר תוילבט תוצחל ןתינ אל .הייצח שי ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא תזירא תא איבהלו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ תונפל !אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .ךתיא הפורתה .ינויח אוה ידיימ לופיט ,הבוט ךתשגרה םא םג הנמה תא לוטיל שי ,בוצקה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא ותואב דחיב תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא םושב ךא ;תרכזנשכ דימ .םויה ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ יאוול תועפות .4 יאוול תועפותל םורגל לולע וז הפורתב שומישה ,הפורת לכב ומכ .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי םירקמב דימ אפורל תונפלו לופיטה תא קיספהל שי :םיאבה .בלה בצקב תוערפהה תפרחה ,הזחב באכ ,המישנ יישק ∙ וחווד רועב החירפ וא דוריג ,תוימומדא ןוגכ תויגרלא תובוגת

לופיטהו הדימב תוכיפה ןניה תויגרלא תובוגת .םירידנ םירקמב .קספומ הובג םוח ,ףירח ןורג באכ חתפתמ םא דימ אפורל עידוהל ךילע ∙ החירפ החתפתה םא ךאפורל דימ עידוהל ךילע .תרומרמצ וא .םייניעב וא/ו רועב בוהצ עבצב תנחבה םא וא תופסונ יאוול תועפות ךותמ 1 -מ רתוי לע תועיפשמ( דואמ תוחיכש יאוול תועפות )םילפוטמ 10 תרוחרחס ∙ בלה קפודב הרמחה וא רידס אל בל קפוד ∙ קזח קפוד ∙ ךותמ 1 -מ תוחפ לע תועיפשמ( תוחיכש יאוול תועפות )םילפוטמ 10 הדרח ∙ הניש ידודנ ∙ שאר באכ ∙ םעט ייוניש ∙ הייאר שוטשיט ∙ רידס אל וא ריהמ קפוד ∙ ירודסורפ רופרפ ∙ המישנ תויעב ∙ ןטב באכ ∙ הליחב ,האקה ∙ לושלש ∙ תוריצע ∙ דבכ ידוקפת לש תוניקת אל תוקידב ∙ הזחב באכ ∙ השלוח ∙ תופייע ∙ ףוגה םוחב הילע ∙ 1 -מ תוחפ לע תועיפשמ( תוחיכש ןניאש יאוול תועפות )םילפוטמ 100 ךותמ םדה תויסט לש הכומנ הריפס ∙ ןובאיתב הדירי ∙ הליל יטויס ∙ ןופליע ∙ םירירשב הטילש רסוח ∙ לומינ תשוחת ∙ תרוחרחס ∙ תוירדח בצק תוערפה ∙ ךומנ םד ץחל ∙ האלמ ןטב תשוחת ∙ ןטבב תוחיפנ ∙ דוריג ∙ רועב החירפ ∙ רועב תוימומדא ∙ תונוא ןיא ∙ םילפוטמ לש עודי אל רפסמב תושחרתמה יאוול תועפות ,ןורג באכ ,םוח( תונבלה םדה תוירודכ לש דואמ הכומנ הריפס ∙

leucopenia

( )תרומרמצ םיטיצולונרג טועימ ∙ םיטיצולונרג רסוח ∙ רתי תושיגר ∙ לובלב ∙ תותיווע ∙

extrapyramidal

( םיבצעה תכרעמל תורושקה תועפות ∙ החונמ רסוח ∙ ירדח רופרפ ∙ תוחיפנ( תמייק הקיפס יאב הרמחה וא השדח בל תקיפס יא ∙ )לקשמב תימואתפ הילע ,המישנ יישק ,םיילגרב וא םיידיב קפודב הדירי ∙ הדימעל הבישי בצממ רבעמב םדה ץחלב תימואתפ הדירי ∙ לוכיעה תכרעמב תוערפה ∙ הרמה ןודמעו דבכה יאתב העיגפ ∙ תבהצ ,דבכ תקלד ∙ תבאזה תלחמל המוד העפות ∙ ערז יאת תריפסב הדירי ∙ ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא ךילע ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא .דימ אפורה םע ץעייתהל ?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא עיפומה )

Exp. Date

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע .שדוח

-ל תחתמ שבי םוקמב וז הפורת רומשל שי ידכ תאזו ,בטיה הרוגס דימת היהת הפורתה תזיראש אדוול שי .תוביטרו ריוא תרידח עונמל הפוקתל תורמשנ תופורת ,םיצלמומה הנסחהה/הזיראה יאנת יפל םג לכב !רישכתה לש הגופתה ךיראתל בל םישל אנ .דבלב תלבגומ .הפורתה תא ךל קפיסש חקורב ץעוויהל ךילע ,קפס לש הרקמ .הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ תופוצמ תוילבט ג"מ 150 םרונומתיר

Microcrystalline cellulose, maize starch, carboxymethylcellulose

(croscarmellose) sodium, methyl hydroxypropyl cellulose,

polyethylene glycols (macrogol 400 and macrogol 6000),

titanium dioxide E171, magnesium stearate

.הילבט לכב ג"מ 0.65-0.95 :הילבטב ןרתנה תומכ תופוצמ תוילבט ג"מ 300 םרונומתיר

Microcrystalline cellulose, maize starch, carboxymethylcellulose

(croscarmellose) sodium, methyl hydroxypropyl cellulose,

polyethylene glycols (macrogol 400 and macrogol 6000),

titanium dioxide E171, magnesium stearate.

.הילבט לכב ג"מ 1.3-1.9 :הילבטב ןרתנה תומכ :הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ .רוכע ןבל דע ןבל עבצב הרומק הילבט :ג"מ 150 םרונומתיר םע רוכע ןבל דע ןבל עבצב הרומק הילבט :ג"מ 300 םרונומתיר .םידדצה ינשב הייצח וק :ןרצי .הינמרג ,רבונאה ,

GmbH

טובא תודבעמ :םושירה לעב ,58099 .ד.ת ,םידיתע תירק ,מ"עב תויאופר תודבעמ טובא .ביבא-לת .2014 ץרמב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב תופורתה םושיר ירפסמ :תואירבה :ג"מ 150 םרונומתיר

103.99.27103.12 ;103.99.27103.00

:ג"מ 300 םרונומתיר

104.01.27104.12 ;104.01.27104.00

ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז

RYTM TAB PL SH220615

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה