רטרוביר קפסולות 250 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

24-07-2018

מרכיב פעיל:
ZIDOVUDINE
זמין מ:
GLAXO SMITH KLINE (ISRAEL) LTD
קוד ATC:
J05AF01
טופס פרצבטיות:
קפסולות
הרכב:
ZIDOVUDINE 250 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
S.C. EUROPHARM S.A., ROMANIA
קבוצה תרפויטית:
ZIDOVUDINE
איזור תרפויטי:
ZIDOVUDINE
סממני תרפויטית:
Retrovir oral formulations are indicated in anti-retroviral combination therapy for Human Immunodeficiency Virus (HIV) infected adults and children.Retrovir chemoprophylaxis is indicated for use in HIV-positive pregnant women (over 14 weeks of gestation) for prevention of maternal-foetal HIV transmission and for primary prophylaxis of HIV infection in newborn infants.
מספר אישור:
024 28 25361 06
תאריך אישור:
2013-02-28

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

10-03-2019

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

10-03-2019

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

24-08-2017

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

1986 - ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה ג"מ 250 תולוספק ריבורטר ג"מ 250 הליכמ ג"מ 250 תולוספק ריבורטר לש הלוספק לכ

.)

Zidovudine

( ןידובודיז .6 ףיעסב תטרופמ םיליעפ יתלבה םיביכרה תמישר שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורה לא .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע המשרנ וז הפורת יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .המוד יאופרה םבצמ ?הפורתה תדעוימ המל .1 ,תופסונ תוילאריוורטר-יטנא תופורת םע דחיב ,תשמשמ ריבורטר ישונאה ינוסיחה לשכה ףיגנב וקבדנש םידליבו םירגובמב לופיטל

.)

HIV

(

רחאל(

לש תויאשנו תורה םישנל דעוימ ריבורטרב יתעינמ לופיט לש תימחר ךות הקבדה עונמל תנמ לע )ןוירהה לש 14 -ה עובשה .דלונש קוניתב

םוהיז לש תינושאר העינמל ןכו רבועה ריבורטר .ןידובודיז אוה ריבורטרב ליעפה רמוחה :תיטיופרת הצובק סרוור יבכעמ םידיזואלקונ םיגולנא תונוכמה תופורתה תצובקל תכייש

NRTIs

( זאטפירקסנרט ףיגנה תומכ תא התיחפמ איה ;

-ה ףיגנ תא תקלסמ הניא ריבורטר

יאת תריפס תא הלעמ ריבורטר .הכומנ המרב ותוא תרמושו ךפוגב םיבושח םניהש ,םינבל םד יאת לש גוס םה

יאת .ךמדב

.םוהיזב םחליהל ךפוגל עויסב וא ,םוהיזה תא ול שיש םדא םע ינימ עגמב טשפתמ

לש םוהיז .)הקרזהל םיטחמ םיקלוח רשאכ ,המגודל( עוגנ םד לש הרבעהב הפורתב שומיש ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא

.)6 ףיעסב טרופמכ( הפורתה הליכמ רשא תריפס וא ) הינפורטיונ ( דואמ הכומנ םינבל םד יאת תריפס ךל שי

הימנא ( דואמ הכומנ םימודא םד יאת :םידולייל ריבורטר :ללוכ ,דבכ תויעבמ םילבוסה םידולייהמ קלחל ריבורטר תתל ןיא רמוח לש תויומכב היילע( םדב ןיבוריליב רתי לש םימיוסמ םירקמ ∙ .)בוהצל רועה הארמ תא ךופהל יושע רשא ןיבוריליב ארקנה םדב .םדב דבכ ימיזנא לש תוהובג תומרל תומרוגה תורחא תויעב ∙ הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא םינותנ

-ב בלושמ לופיט וא ריבורטר םיחקולה םישנאהמ קלח םינוכיסל עדומ תויהל ךילע .תורומח יאוול תועפותל רתוי הובג ןוכיסב :םיפסונה וא

גוסמ דבכ תקלד תוברל( דבכ תלחמ ךל התייה םעפ יא םא

)השיא תא םא דחוימב( יתועמשמ לקשמ ףדוע ךל שי םא ∙ ךרטצתש ןכתי .ךילע לח הלאמ דחא םא ךלש אפורה םע חחוש תא חקול התאש ןמזב ,םד תוקידב ללוכ ,תופסונ בקעמ תוקידב .4 ףיעסב ןייע ,ףסונ עדימ תלבקל .ךלש הפורתה םיבושח םינימסתל בל םיש תויעב םיחתפמ

םוהיזב לופיטל תופורת םיחקולה םישנאהמ קלח םינימסתו םינמיס לע תעדל ךילע .תורומח תויהל תולולעה ,תורחא .ריבורטר חקול התאש ןמזב םהינפמ רהזיהל שיש םיבושח לע ןהשלכ תולאש ךל שי םא .הז ןולע לש 4 ףיעסב עדימה תא ארק :ונתינש תוצלמהה לע וא הז עדימ .אפורה םע ץעייתה בקעמו תוקידב םד תוקידבל ךתוא חלשי ךלש אפורה ,ריבורטר חקול התאש ןמז לכ תועפות תודוא ףסונ עדימ .יאוולה תועפות תא רטנל ידכ רידס ןפואב .הז ןולע לש 4 ףיעסב עיפומ ולא יאוול ריבורטרו תורחא תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ליחתמ התאו הדימב חקורה תא וא ךלש אפורה תא ןכדעל רוכזל שי .ריבורטרב לופיטה ךלהמב השדח הפורת תחקל :חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב :ריבורטר םע הלא תופורת תחקל ןיא

HIV

לש םוהיזב לופיטל תשמשמה ןידובאטסםיילאריו םימוהיזב לופיטל ריבולקיצנג תוקירז וא ןיריואביר ∙ .הקיטויביטנא איהש ןיציפמאפיר תועפות תעפוהל יוכיסה תא תולעהל תולולע תומיוסמ תופורת .רתוי תורומח ויהי יאוולה תועפותש ךכל וא ,יאוול :תוללוכ הלא היספליפאב לופיטל תשמשמ טאורפלאו םוידוס םימוהיזב לופיטל תושמשמ ןורפרטניא וא ריבולקיצנג ,ריבולקיצאםיילאריו םירחא םיליפט ימוהיזבו הירלמב לופיטל תשמשמ ןימאטמיריפרוע ימוהיזב לופיטלו תואיר תקלד תעינמל תשמשמ ןוספדםייתיירטפ םימוהיזב לופיטל תושמשמ ןיזוטיצולפ וא לוזאנוקולפהדידנק ןוגכ ןוגכ םיליפט ימוהיזב לופיטל תושמשמ ןווקבוטא וא ןידימאטנפ

PCP

םימוהיזב לופיטל תושמשמ לוזאסקומירט-וק וא ןיצירטופמאםייקדייחו םייתיירטפ םע תנתינו ,תומוד תולחמבו ןודגישב לופיטל תשמשמ דיצנבורפ ∙ ןתוליעי תא ריבגהל ידכ תומיוסמ תוקיטויביטנא ןיאורהל ףילחתכ תשמשמ ןודתמ ∙ לופיטל תושמשמ ןיציבורוסקוד וא ןיטסלבניו ,ןיטסירקניו.ןטרסב .ולאמ תחא חקול התא םא ךלש אפורל רפס ריבורטר םע תוביגמ תומיוסמ תופורת :תוללוכ הלא הקיטויביטנא איהש ןיצימורתיראלקהיספליפאב לופיטל תשמשמ ןיאוטינפ ∙ ןכתי .ןיאוטינפ וא ןיצימורתיראלק חקול התא םא ךלש אפורל רפס .ריבורטר חקול התאש ןמזב ךתוא רטנל ךרטצי ךלש אפורהש תוירופו הקנה ,ןוירה ןוירה :ןוירהל סנכיהל תננכתמ וא ןוירהל תסנכנ ,ןוירהב תא םא תליטנב תונורתיהו םינוכיסה לע ךלש אפורה םע יחחוש .ריבורטר ךומנ יוכיס ןהל שי ,ריבורטר תוחקול

תויאשנ ןהש תורה םישנ םא .ןהלש רבועל

-ה םוהיז תא ריבעהל רתוי .םירבוע לצא יאוול תועפותל םורגל תולולע תומוד תופורתו ריבורטר תונפהל יושע ךלש אפורה ,ןוירהה ךלהמב ריבורטר תחקלו הדימב תא רטנל תנמ לע תופסונ בקעמ תוקידבו תורידס םד תוקידבל ךתוא ךלהמב

NRTI

תופורת וחקל םהיתוהמא רשא םידליב .ךדלי תוחתפתה לש ןוכיסה לע רבג

-ב הקבדה ינפמ הנגהה לש ןורתיה ,ןוירהה .יאוולה תועפות הקנה לוכי

-ה םוהיזש רחאמ ,קינהל

HIV

תויאשנ ןניהש םישנל רוסא .םא בלחב קוניתל רובעל בלח ךותל רובעל איה םג הלוכי ,ריבורטרב םיביכרמ לש הנטק תומכ .ךלש םאה :קינהל תבשוח וא ,הקינמ תא םא .ךלש אפורה םע דימ יצעייתה תונוכמב שומישו הגיהנ תומרוגה תורחא יאוול תועפותלו תרוחרחסל ךל םורגל הלולע ריבורטר .ינרע תוחפ תויהל ךל .בוט שיגרמ התא םא אלא ,תונוכמ ליעפת לאו גהנת לא ךלש אפורה םע עובק רשקב ראשיה

-ה םוהיז תא האפרמ הניא איה לבא ,ךבצמב טולשל תעייסמ ריבורטר התא .רימחהל ךתלחממ עונמל ידכ םוי לכב התוא תחקלו ךישמהל ךילע

םוהיזל םירושקה םירחא םימוהיזו תולחמ חתפל לולע ןיידע ריבורטר תחקל קיספת לאו ךלש אפורה םע רשק לע רומש .ךלש אפורב ץעוויהל ילבמ םירחא םישנא לע ןגה הרבעהב וא ,םוהיזה תא אשונה םדא םע ינימ עגמב טשפתמ

םוהיז לולע ןיידע התא .)הקרזהל םיטחמ ףותיש ידי לע ,המגודל( עוגנ םד לש לופיט םע ןטק ןוכיסה יכ םא ,וז הפורת תליטנ ךלהמב

ריבעהל .ליעי ילאריוורטר-יטנא תקבדה עונמל ידכ םישרדנה תוריהזה יעצמא לע ךלש אפורה םע חחוש .םירחא םישנא ?הפורתב שמתשת דציכ .3 .אפורה תוארוהל םאתהב דימת רישכתב שמתשהל שי ןפואו ןונימל עגונב חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .רישכתב לופיטה ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה .םימ םע התומלשב הלוספקה תא עולבל שי .דבלב אפורה ידי לע .הלוספקה רוזיפו החיתפ יבגל עדימ ןיא :אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה :ג"ק 30 תוחפל םילקושה םירגבתמו םירגובמ הנמ לכ חק .םויב םיימעפ ג"מ 250 איה ריבורטר לש תלבוקמה הנמה .תועש 12 לש חוורמב :םידלי לש תולוספקב וא תילזונ הרוצב ריבורטר תחקל לוכי ךלש דליה .ג"מ 100 :םידולייו הדיל ,ןוירה רחאל .ןוירהה לש םינושארה תועובשה 14 ךלהמב ריבורטר תחקל ןיא הלוספקכ תנתינה ,םוי לכב ג"מ 500 איה תלבוקמה הנמה ,14 עובש םיריצה ךלהמב .הדילה תליחת דע ,םויב םימעפ שמח ג"מ 100 לש קותינל דע ,ריבורטר לש תוקירז ךל תתל יושע ךלש אפורה ,הדילהו ול עייסל ידכ ריבורטר ונתי ךקוניתל םגש ןכתי .ךקונית לש רובטה לבח

-ב תוקבדיה תעינמב :דבכב וא תוילכב תויעב םע םישנא הכומנ הנמ ךל ונתיש ןכתי ,תורומח דבכ וא הילכ תויעב ךל שי םא יפל לעפ .ךלש דבכה וא תוילכה דוקפת ןפואל םאתהב ,ריבורטר לש .ךלש אפורה תצע תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא תויעב ךל םורגי רבדהש ריבס אל ,רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא ריבורטר לש רתי ןונימ תליטנ בקע רתויב תוצופנה תועפותה .תורומח :ערב שח התא םא .תואקהו שאר יבאכ ,תופייע ןה .ץועי תלבקל ךלש חקורל וא אפורל הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ .ךתיא התא .גאדת לא ,שורדה ןמזב הפורתה תנמ תא תחקל תחכש םא ךותב אל ךא ,רכזנ התאש עגרב ךלש האבה הנמה תא תחקל לוכי ינפל םייתעש ךותב רכזנ התא םא .ךלש האבה הנמה ינפל םייתעש דעומב האבה הנמה תא חקו תצמחהש הנמה לע גלד ,ךלש האבה הנמה .םדוק ומכ ךלש לופיטב ךשמה ןכמ רחאל .ליגרה .הצמחוהש הנמ לע תוצפל ידכ הלופכ הנמ לוטית לא בצמב רופיש לח םא םג .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי .אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה קיספהל ןיא ,ךתואירב לטונ ךניהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ בכרה .הפורת וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב יאוול תועפות .4 םינמושה תומרבו לקשמב היילע תויהל הלוכי

-ב לופיטה ךלהמב לש הרקמבו ,םייחה חרואלו תואירבל תיקלח רושק הז .םדב רכוסהו קודבי ךלש אפורה .ןמצע

-ה תופורתל םימעפל םדב םינמוש .הלא םייוניש ,םיילגרהמ ןמוש ןדבואל תובורק םיתיעל םרוג )ריבורטר( ןידובודיז םע לופיט אלכ חכוה ףוגה ןמוש לש הז ןדבוא .)היפורטאופיל( םינפהמו םיידיהמ רחא בוקעל ךירצ ךלש אפורה .ןידובודיז תקספה רחאל ךיפה ירמגל ןדבואב ןיחבמ התא םא ךלש אפורל רפס .היפורטאופיל לש םינמיס םינמיס רשאכ .ךלש םינפהמו םיידיהמ ,םיילגרהמ ןמוש לש והשלכ תא הנשי אפורה .ריבורטר םע לופיטה תא קיספהל שי ,םיעיפומ הלא

-ב ךלש לופיטה קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע ריבורטרב שומישה ,הפורת לכב ומכ אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלש תולולעו ךלש םדה תוקידבב עיפוהל תולולע תומיוסמ יאוול תועפות .ריבורטרב לופיטה תליחת רחאל תועובש 4-6 דע עיפוהל אפורהו ןכתי ,תורומח ןהו הדימבו ךלצא תועיפומ הלא תועפותו הדימב .ריבורטר תחקל קיספהל ךל ץילמי ךלש חתפתהל תולוכי תורחא תועפות ,הטמ תוטרופמה תועפותל ףסונב תועפות" -ב עדימה תא אורקל בושח .

-ב בלושמ לופיט ךלהמב

."

-ב בלושמ לופיט לש תורחא תוירשפא יאוול דואמ תוחיכש יאוול תועפות :ריבורטרב םישמתשמ 10 לכמ 1 -מ רתויב עיפוהל תויושע הלא שאר יבאכ ∙ .הליחב ∙ תוחיכש יאוול תועפות :ריבורטרב םישמתשמ 10 לכמ 1 דע -ב עיפוהל תויושע הלא האקה ∙ לושלש ∙ ןטב יבאכ ∙ תרוחרחס תשוחת ∙ םירירש יבאכ ∙ .הבוט אל תיללכ השגרה ∙ :ןה ךלש םדה תוקידבב עיפוהל תולולע רשא תוחיכש יאוול תועפות םינבל םד יאת תריפס וא ) הימנא ( הכומנ םימודא םד יאת תריפס ∙

הינפוקיול וא הינפורטיונ ( הכומנ דבכ ימיזנא תמרב היילע

םורגל לולע רשא )דבכב רצוימה רמוח( םדב ןיבוריליב תמרב היילע ∙ .בוהצ תואריהל ךלש רועל תוחיכש ןניאש יאוול תועפות :ריבורטרב םישמתשמ 100 לכמ 1 דע -ב עיפוהל תויושע הלא )דרגמ וא הבגומ ,םודא רוע( רועב החירפ ∙ )קנחמ( ריווא רסוח לש השוחת ∙ הובג םוח ∙ םייללכ םישוחמו םיבאכ ∙ )תוחיפנ( םיזג ∙ .השלוח ∙ ךלש םדה תוקידבב עיפוהל הלולע רשא החיכש הניאש יאוול תעפות :איה וא ,) הינפוטיצובמורט ( םד תשירקב םיברועמה םיאתה רפסמב הדירי ∙

הינפוטיצנפ ( םדה יאת יגוס לכב תורידנ יאוול תועפות :ריבורטרב םישמתשמ 1,000 לכמ 1 דע -ב עיפוהל תויושע הלא תועפות" -ב ךשמהב האר ;םדב תיטקל הצמוח ףדוע( תיטקל תצמח ∙

)"

-ב בלושמ לופיט לש תורחא תוירשפא יאוול ינמוש דבכ וא לדגומ דבכ ,תבהצ ןוגכ ,דבכ תוערפה ∙ בלבלה תקלד ∙ בלה רירש לש הלחמ ,הזח באכ ∙ )םיסוכרפ( םיפקתה ∙ תלוכי רסוח ,)הניש ידודנ( ןושיל תלוכי רסוח ,הדרח וא ןואכיד תשוחת ∙ םונמנ תשוחת ,זכרתהל םעט תוערפה ,ןובאית ןדבוא ,לוכיע תויעב ∙ ךלש הפה ךותב רועה וא ףוגה רוע ,םיינרופיצה עבצב םייוניש ∙ לועישו העזה ,תורומרמצ ,תעפש תיומד השוחת ∙ )םיטחמו תוכיס( רועה לש ץוצקע תושוחת ∙ ןתש ןתמב תופיכת ∙ .םירבגב םילדגומ םיידש ∙ :איה ךלש םדה תוקידבב עיפוהל הלולע רשא הרידנ יאוול תעפות

pure red cell aplasia

( םודא םד את לש גוס לש רפסמב הדירי ∙ דואמ תורידנ יאוול תועפות 10,000 לכמ 1 דע -ב עיפוהל הלולעה דואמ הרידנ יאוול תעפות :איה םדה תוקידבב עיפוהל הלולעו ריבורטרב םישמתשמ

תיטסלפא הימנא ( םישדח םד יאת רצייל םצעה חמ לש לשכ ∙

HIV

-ב בלושמ לופיט לש תורחא תוירשפא יאוול תועפות

-ב לופיטה ךלהמב חתפתהל תולולע תורחא תועפות רפסמ ררועתהל םילולע םינשי םימוהיז ,השלח ןוסיח תכרעמ ילעב םניה )סדייא( םדקתמ

םוהיז םע םישנא רשאכ .) םיטסינוטרופוא םימוהיז ( םירומח םימוהיז חתפל רתוי םיטונ םהו םייובחו םינשי םימוהיזש תולגל םילולע םה ,לופיט םיליחתמ ולא םישנא םימרגנ הלא םינימסת .תקלד לש םינימסתו םינמיסל םימרוגו םיחקלתמ ףוגהש ךכ ,תקזחתמ רשא ףוגה לש תינוסיחה תכרעמה ידי לע הארנכ .הלא םימוהיזב םחליהל ליחתמ שחרתמה בצמ( תוינומיאוטוא תוערפה ,םיטסינוטרופואה םימוהיזל ףסונב שחרתהל םג תולולע )האירב ףוג תמקר תפקות ןוסיחה תכרעמ רשאכ תוערפה .ךלש

-ה םוהיזב לופיטל תופורת תחקל תלחתהש רחאל םא .לופיטה תליחת רחאל םיבר םישדוח שחרתהל תולולע תוינומיאוטוא תשלוח ןוגכ םירחא םינימסת וא םוהיז לש םהשלכ םינימסתב תנחבה הלעמ תמדקתמו םיילגרה תופכבו םיידיב הליחתמה השלוח ,םירירש ,)תויביטקארפיה( רתי תוליעפ וא דער ,בל תוקיפד ,ףוגה זכרמ יפלכ .שרדנה לופיטה תא לבקל ידכ ךלש אפורל דימ הנפ :ריבורטר תליטנ ךלהמב םוהיז לש םינימסתמ לבוס התא םא אלל םוהיזה דגנ תורחא תופורת חקית לא .דימ ךלש אפורל רפס .ךלש אפורב תוצעוויה הרומח ךא הרידנ יאוול תעפות איה תיטקל תצמח ,תיטקל תצמח ארקנה בצמ םיחתפמ ריבורטר םיחקולש םישנאמ קלח הצמוח לש תורבטצה ידי לע תמרגנ תיטקל תצמח .לדגומ דבכ םע דחי רפסמ רחאל חתפתמ בורל הז הרוק הז םא .רידנ הז .ףוגב תיטקל םירביא לש לשכ תמירג ידי לע םייח ןכסל לוכי הז .לופיט לש םישדוח .םיימינפ ,דבכ תולחמ םהל שיש םישנא ברקב חתפתת תיטקל תצמחש רתוי ריבס .םישנ רקיעב ,)יתועמשמ לקשמ ףדוע( רתי תנמשה םע םישנא וא :םיללוכ תיטקל תצמח לש םינמיס השק ,הריהמ ,הקומע המישנםונמנ ∙ םייפגב השלוח וא השוחת רסוחלקשמב הדירי ,ןובאית ןדבואהאקה ,הליחב.ןטב באכ ∙ .תיטקל תצמח לש םינמיס רטני ךלש אפורה ,ךלש לופיטה ךלהמב םירחא םינימסת וא ,ליעל םיטרופמה םינימסתהמ דחא ךל שי םא :ךתוא םיגיאדמ רשא .ירשפאה םדקהב ךלש אפורל הנפ תומצעב תויעב ךל ויהיש ןכתי ארקנה בצמ םיחתפמ

-ב בלושמ לופיט םילבקמה םימיוסמ םישנא םיתמ םצעה תמקרמ םיקלח הז בצמב .)סיזורקנואטסוא( "םצעה קמנ" .םצעל םדה תקפסאב הדירי ללגב :רתוי ההובג תוריבסב הז בצמ חתפל םילולע םישנא בר ןמז ךשמב בלושמ לופיט םילטונ םה םא ∙ תוארקנה תויתקלד-יטנא תופורת םילטונ םג םה םא ∙ םידיאורטסוקיטרוק לוהוכלא םיתוש םה םא ∙ דואמ תושלח םהלש תוינוסיחה תוכרעמה םא ∙ .ףדוע לקשמ ילעב םה םא ∙ :םיללוכ סיזורקנואטסוא ינמיס םיקרפמב תושקונ ∙ )ףתכב וא ךרבב ,ךריב טרפב( םישוחמו םיבאכ.העונתב םיישק ∙ :תואבה תועפותהמ תחאב ןיחבמ התא םא .ךלש אפורל רפס תוקידבב עיפוהל תויושע תורחא תועפות :ל םג םורגל לולע

-ב בלושמ לופיט הלוכי םירידנ םירקמב רשא ,םדב תיטקל הצמוח לש תוהובג תומר ∙ תיטקל תצמחל ליבוהל לטונ התאש ןמזב רובעתש םדה תוקידבב עיפוהל היושע וז העפות .ריבורטר וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא ץעייתהל ךילע ,ןולעב הנייוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ .אפורה םע לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" רושיקה ןווקמה ספוטל הנפמה )

www.health.gov.il

( תואירבה דרשמ רתא לש :רושיקל הסינכ י"ע וא ,יאוול תועפות לע חווידל

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?fo

rmType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ ∙ ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םתייאר חווטו םדי גשיהל ץוחמ .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת לע עיפומה )

exp. date

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ∙ .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג .תירוקמה הזיראב ןסחא .

30ºC

לעמ ןסחאל ןיא ∙ ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ ∙

Maize starch, microcrystalline cellulose, sodium starch glycollate,

magnesium stearate, gelatin, titanium dioxide E171, indigo

carmine E132, black inks opacode 10A1 or 10A2 (shellac, black

iron oxide E172, propylene glycol, ammonium hydroxide 28%

[in black ink opacode 10A1 only], strong ammonium solution [in

black ink opacode 10A2 only], potassium hydroxide [in black

ink opacode 10A2 only]).

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ ∙ תונבל ןה .'

GSJV2

' ןמיסב תונמוסמ ג"מ 250 תולוספק ריבורטר 40 תוליכמה םוינימולא רטסילב תוזיראב תוקפוסמו ,תולוחכו .תולוספק ,מ"עב )לארשי( ןיילקתימסוסקלג :םושירה לעב ∙ .הוקת חתפ ,25 לזב 'חר :ןרצי ∙ .הינמור ,בושארב ,.ייא.סא םראפורוי .יס.סא .1 .ןילופ ,ןנזופ ,.ייא.סא סלקיטויצמרפ ןיילקתימסוסקלג .2 2017 טסוגוא :ךיראתב תואירבה דרשמ ידי לע רשואו קדבנ הז ןולע ∙ .2018 ראורבפ :ךיראתב תואירבה דרשמ תוארוהל םאתהב ןכדועו :תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ ∙

024-28-25361

ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל ∙ .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז לש תורבחה תצובק לש תונייכזב וא תולעבב םניה רחסמ ינמיס

ViiV Healthcare

.הלש ןייכזה וא

ViiV Healthcare

לש תורבחה תצובק

2018©

Ret 250 PT v7B 20192

Ret 250 PT v7B 20192

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה