רוקסט פלוס

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

06-06-2019

מרכיב פעיל:
CAFFEINE ANHYDROUS; CODEINE PHOSPHATE; PARACETAMOL
זמין מ:
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
קוד ATC:
N02BE51
טופס פרצבטיות:
קפליות
הרכב:
PARACETAMOL 500 MG; CAFFEINE ANHYDROUS 50 MG; CODEINE PHOSPHATE 15 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
קבוצה תרפויטית:
PARACETAMOL, COMBINATIONS EXCL. PSYCHOLEPTICS
איזור תרפויטי:
PARACETAMOL, COMBINATIONS EXCL. PSYCHOLEPTICS
סממני תרפויטית:
For the relief of pain and coughs and for the reduction of fever accompanied by pain.
מספר אישור:
040 48 25715 00
תאריך אישור:
2014-04-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

06-06-2019

ולע

ן

קת יפל ןכרצל ו"משתה (םירישכת) םיחקורה תונ

-

1986

לע תקוושמ הפורתה דבלב אפור םשרמ יפ

טסקור

®

סולפ

תוילפק

:בכרה

ליכמ הילפק לכ

לומטצרפ

ןיאפק

פ ןיאדוק טאפסו

ג"מ

ג"מ

ג"מ

500 mg

50 mg

15mg

Paracetamol

Caffeine

Codeine Phosphate

רמוחה תמיש ה םי יתלב

רישכתב םיינגרלאהו םיליעפ

האר

ףיעס

"

יכרמהמ קלח לע בושח עדימ לש םיב ו "הפורתה ףיעס

ימ" ."ףסונ עד

ס דע ןולעה תא ןויעב ארק שת םרטב ופו הפורתב שמת

לע ןו

ל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז

ולא .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ ת

רת

הפ המשרנ וז

יטל לופ הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךתלחמב

יכ ךל .המוד םתלחמ

תופורת

ליכמה אכב לופיטל קר ושמשי ןיאדוק תו שמש) ףירח ב המצועב (רצק וכ

ברקב תינוניב םילפוטמ ליג לעמ

קרו םינש

םא

וגכ םיבאכ יככשמ תועצמאב באכב לפטל ןתינ א

) לומטצרפ

paracetamol

וא

ןפורפוביא

ibuprofen

ע ןיאדוקב שומיש יכ הדבועה רואל תאזו וכידל ןוכיסה תא ריבגהל יוש .יתמישנ י

שא ,ןיאדוק הליכמ וז הפורת ורגל לוכי ר םא תורכמתהל ם מ רתוי ךשמב ףצרב ותוא םילטונ

דה .םימי י רב לוכ יספמ רשאכ ,הפורתהמ הלימג ינימסתל םורגל

וא לוטיל םי

תלי םיבאכ ךכשמ

מ רתוי ךשמב שאר יבאכל

םימי

ףצרב

תא רימחהל הלוכי .םיבאכה

ןפואב ,רידנו יעבט

ןיאדוקה רבוע םימיוסמ םישנא לש םפוגב

) םזילובטמ (קוריפ ריהמ וי רת

רשאמ

בור

היסולכוא לא םירידנ םירקמב . לע ה תולו

רבטצהל תויומכ קוריפה רמוח לש תוהובג

ועפותל םור

וול יא מח תורו

שי הלא םירקמב .תיחטש המישנ וא לובלב ,רתי תוינונשי :ןוגכ בקל הלוחה תא תידיימ תונפהל תל .יאופר לופיט

ןתינ אל םירקמה בורב

שארמ תעדל ךייש הלוחה םאה

פותל ןוכיסה תצובקב םה רשא םישנאה תצובקל ז הע

פורת תו

תחפשממ

פואה טאי םי

ע

ל

תולו

םורגל

תורכמתהל

,

רקיעב

שומישב

ךשוממ

,

ןניהו

תולעב

לאיצנטופ

מישל שו

הערל

ןונימלו

רתי

.

בוגת

ה

ןונימל

רתי

הלוכי

אטבתהל

המישנב

תיטיא

ףאו

םורגל

תוומל

.

אדוו

יכ

ךנה

ריכמ

תא

םש

הפורתה

,

ןונימה

ךנהש

חקול

,

תורידת

ןתמה

,

ךשמ

לופיטה

,

תועפות

ולה םינוכיסהו יאו

ופה צנט

י

םילא

.

עדימ

ףסונ

תודוא

ןוכיסה

תולתל

תורכמתהו

ןתינ

אוצמל

רושיקב

:

tsOffice/HD/MTI/Drugs/risk/DocLib/opioids_he.pdf

s://www.health.gov.il/Uni

http

1

.

עוימ המל

ד

?הפורתה ת

.םיבאכב הוולמה םוח תדרוהלו לועישב הלקהל ,םיבאכ ךוכישל תדעוימ הפורתה

תיטיופרת הצובק

צרפ ומט

דירומ ,םיבאכ ךכשמ : םוח

יבאכ ךכשמ :ןיאדוק תצובקמ ם אה פו .םיטאי

רת תליטנ אידוזנבה תחפשממ תופורת םע וז הפו תכרעמ תואכדמה תופורת ,םיניפז םיבצע תיזכרמ ללוכ) םימס הוכלא וא ( יישק ,הקומע תוינונשי תשוחתל םורגל הלולע לו ) המישנ .תוומו תמדרת ,(יתמישנ יוכיד

ןיאפק זגנ : עייסמ ,ןיטנסק לש תר םיבאכ ךוכישל

2

.

ינפל

ה

הפורתב שומיש

X

ורתב שמתשהל ןיא

פ

םא

ר התא .הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא םיליעפה םירמוחל (יגרלא) שיג רמוחה תמישרל ה םי םיליעפ יתלב

ףיעס האר

."ףסונ עדימ"

םא

ב ך

ןויר נמ וא .הקי

רובע

ליגל תחתמ םידלי

בתמב םירג

ליג לעמ

תמו תח

ליגל

אונדא וא םידקש תרסהל חותינ רחאל

םוד בקע םיד

המישנ ) הנישב יתמיסח

obstructive sleep apnea

תויה

םילוחה בסל םירחאמ רתוי םידעומ וללה מ לו תויעב המישנ

ןיאדוק ןתמ תובקעב

חקול התא םא

רחא תופורת תוליכמה תו צרפ ומט

ןיאדוק וא

םא

וס ךנה ידמ לב מישנ יוכ .ית

פרומ לש תרכינ תומכ םירציימכ םיעודיה םישנ

אדוק תנממ ן ןי ה תצובקל םיכיישה םישנא)

ultra-rapid

metabolizers

בצקב ןיפרומל ןיאדוק קרפמ םפוג רשא , הובג

ןוכיסב םיאצמנ םה ןכש (ילאמרונ בצקמ בגומ

עפותמ לובסל ורומח יאוול תו .ןיאדוק לש שומישב ת

הזא תור

נה תודחוימ תועגו

מישל ורתב שו הפ

!

טסקורב לופיטה ינפל

סולפ

א אפורל רפס

,דבכה ,םדה ילכ וא/ו בלה :דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה

תכרעמ ,ןתשה תכרעמ/הילכה כיעה לו לחמ ןוגכ) יטפפ ביכ וא יעמה לש תויתקלד תו

ינ תרבע סהל חות יכ תר

רמ

תולחממ לבוס ךנה םא

כ) המישנה תכר א ןוג

(המ

שי ךל םזילוהוכלא לש הירוטסיה

תורהזא

פסונ :תו

םא םיליכמה םירישכת תליטנמ האצותכ תוירוע יאוול תועפות רבעב תחתיפ לומטצרפ

שכת לוטיל ןיא םירי

םיליכמה לומטצרפ תועפות בוש ומרגי אלש ידכ ,

ומח תוירוע .תור

יא הפורתה מומ הנ ו לועישב לופיטל תצל

ןוניצ םידליב

בתמ ירג יאליגב ם

12-18

סה .המישנ תויעבמ םילבו

שומ י ךשמב מ רתו

םימי ףצרב

!תולתל םורגל לולע

לומטצרפ

:רשאכ דבכל קזנ םורגל לולע

ןתינ

ןונימב

הובג

מומ .ץל

ןתינ

הפוקתל

.תכשוממ

םיתוש

תואקשמ

הוכלא םיילו

פוקתב

.לופיטה

לטונ םי

תופורת

תופסונ

תועיפשמה

לע

תוליעפ

כה דב

יא

פורת לוטיל ךוכישו םוח תדרוהל תופסונ תו

םיבא

ורת וא הל תופ

םע תוצעייתה אלל תוננט חקור וא אפור

רתי ןונימ תעינמל

לש הלערה לומטצרפ

שמתשהל ןיא

רתב םיתיעל וז הפו תכשוממ הפוקתל וא תובורק

תוי מ ר

םימי ל ילב ( ץעוויה אפורב

מ תויטיאב רובעל שי וא הביכש בצמ הבישי הדימעל

םא בכשל שי הליחב וא תרוחרחס םישח

רפסמ חונלו .תוקד

תויתפורת ןיב תובוגת

:

תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא אלל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ קורל וא אפורל

א דחוימב קול התא ם

רת פו עה תכרעמ לע תועיפשמה תו יזכרמה םיבצ :ןוגכ) ת

תופורת ,הנישל ,העגרהל

,ןוסניקרפ

יפא ספל

לוהוכלא

יהיטנא ,ןימטס

םיחותינל םימידרמ םירמוח

טונ ךנה םא .םד תשירק דגנ תורחא תופורת וא ןירפראו או ל ירפר ידימ לוטיל לוכי ךנה ,ן

טסקור םעפ

סולפ

ויהל שי ךא פל אפורב ץעו ינ

טסקור תליטנ

סולפ

ק ןפואב .עוב

תופורת

ד דגנ כי וא יבכעמ תחפשממ ן

(Monoamine oxidase inhibitors)

תופורת ןואכידל

.םילקיצירט םיטנסרפדיטנא

פורת לוטיל ןיא .םיבאכו םוחב לופיטל תורחא תופורת א תו תוליכמה תורח לומטצרפ .ןיאדוק וא ןיאפק ,

מוד ירפ מ וא ןוד בל דימארפולקוט הל תולולע) תואקה וא תוליח ולע פשה תא ת ךוכיש תע

םיבאכה לש לומטצרפ

דרוהל ןימאריטסלוכ ר ת

םינמושה תו לע) םדב לש םיבאכה ךוכיש תעפשה תא תיחפהל הלו לומטצרפ

תב שומיש הפור

ןוזמו

לש תולודג תויומכ תותשל ןיא

הת ,הפק

םירחא םירצומ וא) הלוק וא

פק םיליכמה טה תפוקתב (ןיא .הפורתה םע לופי הובג תומר ןיאפק לש תו

תולולע בל םורגל תוחונ יא תשוחתו דער ,הניש תויע

חב

מיש שו ורתב הפ

לוהוכלא תכירצו

נמ העפשה ריבגהל לולע לוהוכלא תכירצ םע הפורתב שומיש .הפורתה לש תמנמ

הקנהו ןויריה

.הקינמ וא ןויריהב ךנה רשאכ הפורתב ישמתשת לא

ומיש קב ש םישיש

רתוי םישיגר ויהי םישישק םילוח הפורתה תועפשהל

ב שומישו הגיהנ תונוכמ

מישה רתב שו פו פל לולע וז ה בו תונכוסמ תונוכמ תלעפהב ,בכרב הגיהנב תוריהז בייחמ ןכ לעו תונרעב םוג תוליעפ לכ יל רשאב .תונרע תבייחמה רקב םיקחשממ וא םיינפוא לע הביכרמ םריהזהל שי םידל ה תב מודכו שיבכ

הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ

הליכמ הילפק לכ

0.27-0.40

.ןרתנ ג"

רישכתה

ליכמ

טקל זו

לולעו

םורגל

תושיגרל

םילוחב

םישיגר

זוטקלל

3

.

?הפורתב שמתשת דציכ

מת אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי די

חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךיל

ל עגונב ונימ ןפואלו ן

רישכתב לופיט

.דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה

קמה ןונימה :אוה ללכ ךרדב לבו

הילפק תחא

עפ .םויב םימ

םיפירח םיבאכב

תוילפק

.םויב םימעפ

בעל ןיא לש ןונימ לע רו

ךשמב תוילפק

.תועש

רובעל ןיא מומה הנמה לע תצל

וצחל ,סועלל ןיא וא ת

שי !שותכל

.םימ הברה םע הפורתה תא עולבל

שורדה ןמזל רבעמ הפב הפורתה תא קיזחהל ןיא

.התעילבל

וקוניתל וז הפורת תתל ןיא ליגל תחתמ םידלילו ת

םינ

ק םיתיעל וז הפורתב שמתשהל ןיא תכשוממ הפוקתל וא תובור

מ רתוי

.אפורב ץעוויהל ילב (םימי

הלימג תנומסת

הפורת מ וז יאדוק הליכ מ רתוי ךשמב ףצרב התוא חקול התא םא תורכמתהל םורגל הלולעו ן

שאכ .םימי התא ר התא ,הפורתב שומישה תא קיספמ .הלימג תנומסתב שוחל לולע

התא םא חקור וא אפור םע רבדל ךילע בשוח .הלימג תנומסתמ לבוס התאש

א

םא וא רתי תנמ תלטנ ם הפורתה ןמ דלי עלב תועטב נפ , ימ ה וא אפורל ד

תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל .ךתיא הפורתה

וז הפורת לוטיל תחכש םא

שורדה ןמזב .הלופכ הנמ לוטיל ןיא , גרה ןמזב האבה הנמה תא חק .אפורב ץעוויהו לי

ופורת לוטיל ןיא הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב ת פ לכב םע

קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש םהל

.

םא

לאש ךל שי .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תו

4

.

וול תועפות יא

ומישה ,הפורת לכב ומכ טסקורב ש

לפ סו

ול תועפותל םורגל לולע ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאו

תמישר ןכתיי .יאוולה תועפות אלש

.ןהמ תחא ףאמ לובסת

ל תונפלו שומישה תא קיספהל שי אפור

ומ םא דימ :םיעיפ

הפב שבוי ,רומח ןטב באכ

תואקהו תוליחב תרבע הנורחאל םא

סהל חותינ .הרמ סיכ תר

,תרוחרחס ,תונבצ תוזיגר

טקש רסוח וא רתי םונמנ

הרומח תויהל הלולעש תיגרלא הבוגת

רגו רועב החירפ ןוגכ

םע םימעפל

רצוק וא םינפב וא הפב תוחיפנ .המישנ

העזה

תויעב ישנב

דחוימ

רבעב ךל ורק םא

שומישב

יריפסאו ןפורפוביא ומכ םירחא םיבאכ יככשמ םע

עצפ ירבסומ אל םימומידו םי

לק ,תוליחב תימואתפ הדירי ,הביק לוק ,לקשמב ןדבוא

ועב בוהצ עבצו ןובאית םייניעבו ר

ןתש ןתמב ישוק

מטצרפ ירח רוע תולחמ תעפוהל םירידנ םירקמב םורגל לולע לו תופ מיסהש ש םינ הל

,םדוא :תויהל םילוכי ועפות .תבחרנ תירוע העיגפ ,תויחופלש ,החירפ אוול ת א םג עיפוהל תולולע תופירח תוירוע י תלטנ רבעב ם יכמה םירישכת ב אלל לומטצרפ ליעפה ביכרמה תא םיל רוע יאוול תועפות תועיפומ םא .היע קיספהל שי ,תוי .ידיימ ןפואב אפורל תונפלו לופיטה

פות ל תוע יאוו תופסונ

תוריצע

םא העיפוה תעפות יאוול

,

לה תועפותמ תחא םא מ יאוו וול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימח אלש יא יוצ

י

הנ

.אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב

ות חוויד יאוול תועפ

ןתינ

חוודל

לע

תועפות

יאוול

רשמל

תואירבה

תועצמאב

הציחל

לע

חוויד" רושיקה

לע

עפות תו

יאוו

בקע

לופי

"יתפורת

אצמנש

ףדב

תיבה

לש

רתא

דרשמ

תואירבה

h.gov.il

www.healt

הנפמה

ספוטל

ןווקמה

חווידל

לע

תועפות

יאוול

וא

"

נכ הסי

רושיקל

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@m

oh.gov.il

5

תא ןסחאל ךיא . הפורתה

?

נמ תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ע

םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי

אר חווטו םתיי

לש םידלי וא/ו

ה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית פמ הארו .אפורהמ תשרו

יראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ) הגופתה ך

(exp. date

ופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה סחייתמ הג .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל

חאל שי ל תחתמ ןס

25ºC

6

ףסונ עדימ

וחה לע ףסונ םירמ

עפה פורתה םילי םג הליכמ ה

Polyvinylpyrrolidone, pregelatinised starch, sodium starch glycolate, stearic acid, lactose,

hydroxypropyl methylcellulose, titanium dioxide, polyethylene glycol, FD&C yellow #6 lake.

הליכמ הילפק לכ

0.27-0.40

תנ ג"מ .ןר

רישכתה

כמ לי

זוטק

לולעו

םורגל

ושיגרל

םילוחב

םישיגר

לל זוטק

דציכ

תיארנ אה ןכות המו הפורתה הזיר

תוילפק ריהב םותכ עבצב

םע " תעבטה

TARO

ש דחא דצמ "

הילפק סילבב תוזורא תוילפקה . זיראב םירט תו לש ןוטרק

וילפק

אלש ןכתיי

לכ

ילדג

תוזיראה

יקוושמ

עבו ןרציה רה ל :םושי

ורת תיחקור הישעת ,מ"עב

רוטיקה 'חר

הפיח ץרפמ

2624761

ןולע

הז

קדבנ

רשואו

"

דרשמ

תואירבה

ךיראת יאמ

2015

ךיראתב תואירבה דרשמ תוארוהל םאתהב ןכדועו ורבפ רא

2019

סמ מה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפ :תואירבה דרשמב יתכלמ

4048.25715

תוטשפה םשל

הלו האירקה תלק הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,

תדעוימ

םינימה ינש ינבל

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה