רוטה טק (חיסון חי פומי חמש ערכי נגד נגיף הרוטה)

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

25-11-2020

מרכיב פעיל:
ROTAVIRUS G1 REASSORTANT; ROTAVIRUS G2 REASSORTANT; ROTAVIRUS G3 REASSORTANT; ROTAVIRUS G4 REASSORTANT; ROTAVIRUS P1 REASSORTANT
זמין מ:
MERCK SHARP & DOHME ISRAEL LTD
קוד ATC:
J07BH
טופס פרצבטיות:
SUSPENSION
הרכב:
ROTAVIRUS P1 REASSORTANT 2.3 X10 ^6 IU/DOSE; ROTAVIRUS G2 REASSORTANT 2.8 X10 ^6 IU/DOSE; ROTAVIRUS G4 REASSORTANT 2.0 X10^ 6 IU/DOSE; ROTAVIRUS G3 REASSORTANT 2.2 X10 ^6 IU/DOSE; ROTAVIRUS G1 REASSORTANT 2.2 X10 ^6 IU/DOSE
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
MERCK SHARP & DOHME CORP., USA
קבוצה תרפויטית:
ROTA VIRUS DIARRHEA VACCINES
סממני תרפויטית:
RotaTeq is indicated for the prevention of rotavirus gastroenteritis in infants and children caused by the serotypes G1, G2, G3, and G4 when administered as a 3-dose series to infants between the ages of 6 to 32 weeks. The first dose of RoraTeq should be administered betwen 6 and 12 weeks of age.
מספר אישור:
136 76 31569 00
תאריך אישור:
2012-05-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

18-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

25-11-2020

עעבקנהזןולעטמרופ " ודילערשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי ב טסוגוא 2011

ןכרצלןולע

קטהטור ®

יחןוסיח , ימופ , יכרעשמח , הטורהףיגנדגנ

ארק / י תא תוריהזבהזהעדימה , מתחאלכלבקמךדלישינפל תונמ ןוסיחה , יבגלעדימהשהרקמל

הנתשהןוסיחה . לקקדזיךדלי - 3 נמ םישדוחרפסמלשהפוקתינפלעןוסיחהלשתו . אוהןולעה

עדימלשםוכיס םייוסמ יבגל ךדלילשאפורהםעהחישלףילחתהווהמוניאוקטהטור תווצהוא

יאופרה , יאופרהםוחתבםייעוצקמםישנאלבתכנהרתויאלמעדימךלתתללוכירשא .

קטהטורלשםיביכרמהםהמ ?

ליעפביכרמ : 5 ייחםינז הטורהףיגנלשם ) G1, G2, G3, G4 ו - P1 .(

םיליעפיתלבםיביכרמ : sucrose, sodiumcitrate,sodiumphosphate monobasic

monohydrate , sodiumhydroxide, polysorbate 80 and alsofetal bovine serum .

יקלח porcine circovirus ) ףיגנ קיבדמה םיריזח ( םיגוסמ 1 ו - 2 רבואצמנ קטטו . הףיגנ - porcine

circovirus גוסמ 1 (PCV-1) הףיגנו - porcine circovirus גוסמ 2 (PCV-2) םיעודיםניא

םדאינבבהלחמלםימרוגכ .

הטורוהמ קט ?

קטהטור םידליבהטורהףיגנבםוהיזתעינמלרזועהימופןוסיחוניה . בםוהיז לוכיהטורהףיגנ

םוחםורגל , םילושלשותואקה , רשא ףוגילזונןדבאלליבוהלוםירומחתויהלםילולע ) תושבייתה ( ,

םיזופשא , םידליהמקלחלצאתוומוליפאו . הטורןוסיחה קט יושע ש לכלעאלמןפואבןגהלאל

ןוסיחולביקשםידליה , בקבדנרבכךדליוהדימבו ףיגנ , ולרוזעיאלןוסיחה .

יילעהמ ל ו אפורלרמ יאופרהתווצלוא ידלישינפל הטורלבקמ קט ?

רומא / י אפורל ךלש יאופרהתווצלוא ךדליםא :

םוחםעהלחמבהלוח . םוח לק ומצעלשכןוניצוא , ןוסיחהןתמתאתוחדלהביסוניא .

איקמואלושלשמלבוס .

לקשמבהלועוניא וא יופצכלדגוניא .

מלבוס הערפה איהשלכ םדב .

מלבוס גוס לכ ןטרסלשוהש .

ןוסיחתכרעמלעבוניה הלחממהאצותכהשלח ) סדייאללוכ / HIV .(

לבקמ תולולערשאתופורתלטונואלופיט ולשןוסיחהתכרעמתאשילחהל ) םינונימןוגכ

םידיאורטסלשםיהובג ( ךלהמבלביקשוא 42 םדירצומואםדיוריעםינורחאהםימיה .

לוכיעהתכרעמבתויעבםעדלונ , בעואלוכיעהתכרעמלשהמיסחמלבסשוא ןטבחותינר .

רחאםדאלכואהחפשמןבםעבורקעגמבוניה ררוגתמה תיבב מלבוסהו ןוסיחתכרעמ השלח ,

ןוגכ םדא ה לבוס רשאתופורתלטונהםדאואןטרסמ תושילחמ ןוסיחהתכרעמתא .

תעדלךילעףסונבושחעדימהזיא ?

הנפ / י ךדלילשאפורל םילוחתיבלשןוימרדחלוא דימ , כרחאלםא קטהטורלשתונמהמתחאל ,

תואקהמלבוסךדלי , םילושלש , באכ י רומחןטב םי , םיכרצהתיישעביונישואהאוצבםד .

םילולעולאםינימסת םינמיסתויהל היעבל םייחתנכסמותיניצר , תארקנה יעמהתולשפתה

intussusception (, תוועתמואםסחניעמהמקלחרשאכתשחרתמרשא . וכייעמהתולשפתה הל

עודיוניאללכךרדבךכלםרוגהוןוסיחןתינאלרשאכםגתורקל .

הראב " לעםיחווידולבקתהב יעמהתולשפתה רשא ןוסיחהרחאלתועובשםיתעלוםימיהתרק .

זופשאשרדנםידליהמקלחלצא , יעמהלשחותינ םי היעבבלופיטלדחוימןקוחבךרוצהיהשוא

וז . הרקיעמהתולשפתהמהאצותכתוומ ןכםג .

רוצ / י ךלשאפורהםערשק הנפוא / י ןוימרדחלדימ המוליאיאךדלילשיםא םינימסת לש

יעמהתולשפתה , הנורחאהןוסיחהתנממתועובשרפסמופלחםאםג .

החווד םינסוחמםניאשםישנאלןוסיחהףיגנתוטשפתה . רומא / תווצהשיאלואךלשאפורלי

מלבוסךתיבבוהשלכםדאםאיאופרה השלחןוסיחתכרעמ , רשאתופורתלטונואןטרס

ןוסיחהתכרעמתאתושילחמ , ףסונעדימקפסלולכוייאופרהתווצהשיאואאפורהשתנמלע .

ןוסיחהףיגנתוטשפתהתעינמלםילותיחלשתופלחהרחאלםיידיץוחרלץלמומ .

הטורלבקלרוסאימל קט ?

תתלןיא קטהטור םידליל :

לאהבוגתוחתיפ ןוסיחהלשהנמתלבקרחאלתיגר .

ןוסיחהיביכרממוהשלכביכרמלםייגרלא . תמישר ה םיביכרמ בתטרופמ תליחת ןולע הז .

מםילבוסה רומחבלושמינוסיחרסוחתלחמ (SCID) .

ולבסש רבעב יעמהתולשפתהמ , תמיסחלשגוס יעמ םי .

ןהמ הטורלשתויורשפאהיאוולהתועפות קט ?

צופנהיאוולהתועפות ו הטורתליטנרחאלוחוודשרתויבת םילושלשויהקט , תואקה , םוח , תלזנ ,

ןורגבאכ , םיפוצפצ המישנב לועישוא , ןזואבםוהיזו .

תלרחתוללוכוחוודשתופסוניאוולתועפות ) רועבתיגרלאהבוגת ( , יקאסאווקתלחמ ) יניצרבצמ

בלהלעעיפשהללולע ; םילוכיםינימסתה םוחלולכל , החירפ , יע תומודאםיינ , הפבםדוא ,

תוחופנתוטולב , םיילגרבוםיידיבתוחיפנ , םילפוטמאלוהדימבו , תורקללולעתוומ .(

רוצ / י יאוולתעפותואךתואהגיאדמהיאוולתעפותלכשיךדלילםאדימךלשאפורהםערשק

הרימחמש .

הלא ןניא לכ הטורלשתוירשפאהיאוולהתועפות קט . המשקבלךתורשפאב ר תווצהואךלשאפו

רתויהאלמהמישריאופרה .

ךילע , דליהלשסופורטופאואהרוהכ / ה , ךלשדליהלשאפורליאוולתעפותלכלעחוודל .

הטורתתלןתינםאה םירחאםינוסיחםעקט ?

הטורלבקללוכיךדלי ואבקט תודליינוסיחלכםעןמזות םירחא .

קטהטורןתינדציכ ?

הפהךרדןתינןוסיחה . לבקיךדלי 3 ןוסיחהלשתונמ . ליגבךדלירשאכתנתינהנושארההנמה 6

דע 12 תועובש , תנתינהיינשההנמה 4 דע 10 תנתינתישילשההנמהורתוירחואמתועובש 4 דע 10

היינשההנמהרחאלתועובש . הנורחאההנמה ) תישילשה ( ליגדעךדלילןתניהלהכירצ 32 תועובש .

צהשיאואךלשאפורה ךדלילשויפךותלןוסיחהתאטחסיותונידעבץחלייאופרהתוו ) האר

רפסמטוטרש 1 ( . ולוכתאואןוסיחהמקלחהצוחהקוריללולעךדלי . הרוקרבדהוהדימב , ןיא

רוקיבותואבןוסיחהתאבושתתל .

רפסמטוטרש 1 :

ושעליילעהמ הטורלשהנמספספמידליוהדימבת קט ?

לכ 3 הלשתונמה ליגלועיגהדעךדלילןתניהלתוכירצןוסיח 32 תועובש . שיאואךלשאפורה

תואבהתונמהתאלבקלעיגהלךירצךדלייתמךלדיגיךלשיאופרהתווצה . ינמזלערומשלבושח

הלאשגפמ . לוכיךניאוהדימבואתחכשםא / ה עבקנשןמזבעיגהל , ץעייתה / י ואךלשאפורהםע

יאופרהתווצהשיאםע .

הטורלעגונבתעדליילעדועהמ קט ?

ןוסיחהיבגלםיוסמעדימלשםוכיסןתונהזןולע . עגונבתוששחואןהשלכתולאשךלשיםא

קטהטורל , רבד / י יאופרהתווצהשיאםעואךלשאפורהםע .

דבלבםשרמתפורת

הנסחא : ןסחאלשי רוריקבליבוהלו , לשהרוטרפמטב 2-8ºC . קטטורבשמתשהלשי םדקהב

ררקמהמותאצוהרחאלירשפאה . רואינפמןגהלשי .

הפורתהםושיררפסמ : 136.76.31569.00

ןרצי : קרמ פרוקםהודופראש . , טסוו - טניופ , הינבליסנפ , הרא " ב

םושירהלעב : שקרמ א םהודופר ) לארשי - 1996 ( עב " מ , ת . ד . 7121 , הוקתחתפ , 49170 .

בןכדוע ילוי 2011

9714315

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה