רואקוטן 10 מ"ג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

01-12-2020

מרכיב פעיל:
ISOTRETINOIN 10 MG
זמין מ:
ROCHE PHARMACEUTICALS (ISRAEL) LTD
קוד ATC:
D10BA01
טופס פרצבטיות:
CAPSULES
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
HOFFMANN LA ROCHE LTD, SWITZERLAND
קבוצה תרפויטית:
ISOTRETINOIN
סממני תרפויטית:
For the treatment of severe cystic acne that does not respond to other treatment.
מספר אישור:
069222290300
תאריך אישור:
2010-10-01

מסמכים בשפות אחרות

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

01-12-2020

םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע ) םירישכת ( משתה " ו 1986

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

ארק /י תאןויעב שמתשתםרטבופוסדעןולעה /י הפורתב

עעבקנהזןולעטמרופ " לערשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי - ודי יאמב 2011

ןטוקאורבלופיטלןושארםשרמתלבקםע , ךלקפסילפטמהאפורה " לפוטמלעדימתרבוח

ןטוקאורב " , אשונבבושחעדימהליכמה בלופיטה ןטוקאור . ארקאנא /י תרבוחהתא ןויעב אדוו / יכי

ןיבמךניה / שמתשתםרטבהאולמבהתואה / הפורתבי .

ןטוקאור ® ןטוקאור ®

10 מ " ג 20 מ " ג

תוסומכ תוסומכ

בכרה :

הליכמהסומכלכ : הליכמהסומכלכ :

Isotretinoin 10mg Isotretinoin 20mg

םיליעפיתלבםיביכרמ :

Soya-beanoil,yellow beeswax,gelatin,glycerol85%, dry substance of Karion83,

titaniumdioxide,ironoxide red,modified shellac, ironoxide black.

תיטיופרתהצובק :

ןיאוניטרטוזיאליכמןטוקאור , וניהשרמוח ןימטיולשתרזגנ A , םידיאוניטרהתצובקלךיישה .

תיאופרתוליעפ :

ןטוקאור לדעוימ רחאלופיטלםיביגמםניאשםירומחהנקאיעצפבלופיט .

רישכתבשמתשהלןיאיתמ ?

לופיטהתלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא

םא ה י לבוסךנ / ת ךמדבםינמושלשתוהובגתומרמ , מ ס ו תרכ ) רכוסלשתוהובגתומר םי םדב ( , ףדועמ

לקשמ , הםאוא י טסילוהוכלאךנ . רתויההובגתורידתבםדתוקידבעצבלךרוצהיהיוןכתי .

לבוסךניהםא / מרבעבתלבסואת שפנתלחמ יהשלכ ) ללוכ ןואכיד , הזוכיספואתינדבואתוגהנתה ( ,

םאוא תא / לטונה / ת לתופורת בלופיט הלאםיבצממדחא .

הםא י לבוסךנ / ת תוילכבתורומחתויעבמ .

ךלשםויםויהייחלעהפורתהעיפשתךיא ?

ללולעוזהפורתבשומישה רג ו ם הלילבהיארבתוערפהל . העפות וז בשחרתהלהלולע ןפוא

ימואתפ , ו העפותםירידנםירקמב וז רחאלםגהכישמה תקספה יטה לופ . דואמםירידנםירקמב

עחווד ל וםונמנ ס תורוחרח . ולאתועפותהווחךניהםא , תונוכמתלעפהמוהגיהנמענמיהלךילע .

םא בךניה ןויריה תבשוחוא ךניהש ב ןויריה .

הםא י ךנ מ י הקינ .

םא יגרלאךניה / ת םינטובל ואהיוסלוא יכרממדחאל הפורתהיב . משהליכמוזהפורת ן היוס

ןיאוניטרטוזיאו . הפורתהיביכרמלשהאלמהמישרל האר /י ףיעס " םיביכרמ םיליעפיתלב " .

לבוסךניהםא / ת תלחממ דבכ .

םא ךלשי תומר לשדואמתוהובג דבםינמוש ם ) ןוגכ : לשההובגהמר לורטסלוכ לגירטוא י םידירצ ( .

םא ךלשי תומר לשדאמתוהובג ןימטיו A ךפוגב ) hypervitaminosis A ( .

לטונךניהםא / רטטהתצובקמתופורתת א םינילקיצ .

םא לבוסךניה / ת מ רכוסלתוליבסרסוח םי לוטיברוסואזוטקורפ .

ליגלתחתמםידליב 12 .

ליגלעמםידליב 12 תינימהתורגבהינפל .

תונייתייתשמענמיהליוצר לופיטהתפוקתבםיפירחתואקשמוא ב הפורת .

שמשלהפישחברתיתושיגרלםורגלהלולעוזהפורת , שמשלתרבגומהפישחמענמיהלשיןכלע ,

הובגהנגהםדקמםעשמשמהנגהירישכתבשמתשהל ) SPF15 רתויהובגוא ( הנגהלגואדלו

המיאתמ ) םיכוראםידגב , המודכועבוכ .(

תורהזא

םישנבתודחוימתורהזא :

רישכתאוהןטוקאור ההובגתוריבסלעב ל גפ ו רבועבע ) תיאופרהפשב : אוהרישכתה ינגוטרט .(

ףסונב , תאהלעמאוה ןוכיסה לפהל ה . ךכיפלו :

לךלרוסא לוטי ןויריהבתארשאכןטוקאור .

ךלרוסא לוטיל ןטוקאור םא מתא י הקינ . שההובגתוריבסהנשי הפורתה ת בלחלרובע ה םא

ךלש ו גפת ךקוניתבע .

ךלרוסא לוטיל תשיוכיסשיםאןטוקאור ליסנכי ןויריה לופיטהךלהמב בוא ךשמ רחאלשדוח

תקספה לופיטה .

שםישנ לוכי לסנכיהלתו ןויריה לתויאשר לוטי םירימחמםיאנתרפסמןתניהבןטוקאור , לשב

סה י כ ןו םידלומםימומל ) ודלוויהםרטרבועלקזנ ( . םיאנתהןלהל :

הנקאלשםירקמבקרןטוקאורבשמתשהלילכות רומח , רפתשהאלרשא דחאףאלהבוגתכ

הנקאבםירחאהםילופיטהןמ , קיטויביטנאללוכ תו ו םילופיט רוע יי ם .

ךלריבסהךלשאפורה לע סה י כ ןו םידלומםימומל : ךלרוסאעודמהניבמתא ןויריהלסנכיהל

עונמלידכתושעלךילעהמו להסינכ ןויריה .

לפטמהאפורהםעתנד ךלש יבגל יעצמא ם ןויריהתעינמל . קפסילפטמהאפורה יבגלעדימךל

יוןויריהתעינמ י רחאהחמומאפורלךתואהנפישןכת ךכךרוצל .

ליעייעצמאבשמתשהלםיכסהלךילעהבוח דחא ןויריהתעינמל , םיינשףאיוצרוא , םיללוכה

ואםימודנוק המגרפאיד ערזלטוקתפסותב , ב ןטוקאורבלופיטהתליחתינפלשדוחךשמ ,

לופיטהךלהמב ןטוקאורב ירחאשדוחךשמלו לופיטהתקספה . לופיטהתליחתינפל ןטוקאורב ,

ךלשאפורה ןויריהתקידבעצבלךממשקבי , לתבייחרשא תאצ תילילש .

יעצמאבשמתשהלךילעהבוח ם ינמל ע תסווךלןיאםאםגןויריהת תינימהליעפךניאוא ) אלא

םא ןכ אפורה ה ןיאיכטילח ךכב ךרוצ .(

אפורלעיגהלםיכסהלךילעהבוח לתחא שדוח בקעמל לו עצב תופסונןויריהתוקידב לע - יפ

רהתטלחה ךלשלפטמהאפו . עצבלישקבתתשןכתיי ןויריהתקידב 5 תקספהרחאלתועובש

לופיט ןטוקאורב . הלךלרוסא ןויריהלסנכי לופיטהךלהמב ןטוקאורב ו ב רחאלשדוחךשמ םויס

לופיטה .

שןכתיי ךלשאפורה ךממשקבי ) וא ךלשסופורטופאהןמ ( ספוטלעםותחל ש יכרשאמ ורבסוה

ךל םינוכיסה , איכו םישרדנהתוריהזהיעצמאבטוקנלהנכומת .

םישנלםימשרמ לםילבגומןויריהלסנכיהלתולוכיש - 30 לופיטימי . שרדנלופיטךשמהתלבקךרוצל

שדחםשרמ .

תאזלכבםא ןויריהלתסנכנ ןטוקאורבלופיטהךלהמב , ךלהמבוא רחאלשדוח םויס ופיטה ל ,

תאלוטיליקיספה ה דימהפורת ו לינפ אפור ה לפטמ . י אפורלךתואהנפיךלשלפטמהאפורהשןכתי

תוצעייתהלרחאהחמומ .

קפסילפטמהאפורה ךל " תרבוח עדימ ןטוקאורבלפוטמל " , םירבסהתללוכה יעצמאוןויריהיבגל ם

עינמ ןויריהת . הםא תרבוח םרט ךלהקפוס , ישקבאנא התוא לפטמהאפורהןמ .

םירבגבתודחוימתורהזא :

הארנהלכ , ור טוקא ן ערזבעגופאל . אוצמלןתינ אמתוכומנתומר ו ןיאוניטרטוזיאלשד ) רמוחה

הפורתהלשליעפה ( ערזהלזונב לש םירבג םילטונש ןטוקאור , םלוא תומר הלא ןניה ידכמתוכומנ

לשרבועבעוגפל ךגוזתב . יכרוכזלךילע ךלרוסא רחאםדאףאםעךלשהפורתהתאקולחל , דוחייב

אל םישנםע .

תורהזא םילפוטמהלכל :

רועאפורתחגשהבעצבתהלךירצןטוקאורבלופיטה .

לפטמהאפורהתאעדיילךילע שחךניהםא / ישפנהךבצמביתוהמיונישבה לופיטהידכךות

ןטוקאורב .

תופוכתםיתיעל , םדבםינמושתומרהלעמןטוקאור , ןוגכ : םידירצילגירטואלורטסלוכ . אפורה

קידבעצבילפטמה ןטוקאורבלופיטהתליחתינפלךמדבהלאםיכרעתדידמלםדתו , לופיטהךלהמב

וירחאו . תוהובגורתוויךמדבםינמושהתומרםא , י טילחיואןטוקאורלשןונימהתאןיטקיאפורהוןכתי

לופיטהתקספהלע .

ןטוקאורבלופיטהךלהמבםילוהוכלאתואקשמתותשלאלץלמומ תומכתאןיטקהלתוחפלוא

ךרוצךניהשםילוהוכלאהתואקשמה / ת ךרדב - לפוטמךניהדועלכללכ / ת ןטוקאורב .

ללולעןטוקאור בהיילעלםורג זנאתומר י דבכימ . תומרתדידמלםדתוקידבעצבילפטמהאפורה

ןטוקאורבלופיטהתליחתינפלהלא , וירחאולופיטהךלהמב . זנאתומרםא י תוהובגורתווידבכהימ ,

אפורהוןכתי תאןיטקי ןונימה לופיטהתקספהלעטילחיואןטוקאורלש .

ךמדברכוסהתומרבהילעלםורגללולעןטוקאור . םירידנםירקמב , סתויהלוכפהםילפוטמ ו םייתרכ .

ךמדברכוסהתומרתארטנילפטמהאפורהוןכתי , תרכוסבהלוחרבכךניהםאדוחייב , ךניהםא

לבוס / כלאךניהםאואלקשמףדועמת טסילוהו / תי .

שבייתיךרועהארנהלככ . לופיטהךלהמבםייתפשלורועלתוחלירישכתבשמתשהלץלמומ . ידכ

יוריגמענמיהל ב רוע , יוקינירישכתמענמיהלץלמומ וארועהתאםיפלקמה מ ירישכת ם דגנ הנקא .

ותורונמבשומישמושמשלתרבגומהפישחמענמיהלשי ב ףוזישתוטימ . י וןכתי ךרוע היהי שיגר

רתוי שמשל . ינפל אצויךניהש / ת שמשל , ךילע בשמתשהל רישכת הנגה מ הובגהנגהםדקמםעשמש

SPF 15 רתויהובגוא .(

שי ל םייטמסוקםילופיטמענמיה םהשלכ . רתויירירבשתויהלךרועלםורגללולעןטוקאור . שי

הוועשתועצמאברעישתרסהמענמיהל , מ רועףוליק ינאכמ ) רועףויש ( מו ט תפוקתברזיילילופי

וןטוקאורבלופיטה ךשמב 6 םישדוח רחאלתוחפל לופיטהםויס . יט פ לאםילו ה רגלםילולע ו תוקלצלם ,

םייוריג ב רוע , םירידנםירקמבוא , יונישל םי רועהעבצב .

הלשי תיחפ תינפוגתוליעפבוםיצמואמםיליגרתב . יבאכלםורגללולעןטוקאור וםירירש םיקרפמ ,

דוחייב ב דלי ינבוםי רעונ .

ןיא לוטיל סות יפ ליכמההנוזת םי ןימטיו A ןטוקאורבלופיטהךלהמב . וןטוקאורבשומישה יפסותב

ןימטיו A ליבקמב יאוולתועפותלןוכיסהתאריבגהללולע .

םדםורתלןיא ךשמבוןטוקאורבלופיטהךלהמב 30 םוי םויסרחאל לופיטה . ןויריהבהשיאםא

ךמדתאלבקת , קוניתה םידלומםימומםעדלוויהללולע .

לופיטהלשםינושארהתועובשבהנקאהבצמבהרמחההלחםיתיעל . םעבורלרפתשמבצמה

לופיטהתומדקתה .

תויתפורתןיבתובוגת :

הםא י לטונךנ / תפסונהפורתת , הנוזתיפסותוםשרמאללתורכמנהתופורתללוכ , םאוא תמייס הז

תרחאהפורתבלופיטהתע , ךילע יאואםינוכיסעונמלידכלפטמהאפורלחוודל - וליעי םיעבונהת

ןיבתובוגתמ - תויתפורת , תואבהתוצובקהמתופורתיבגלדחוימב : רטט א םינילקיצ ) לשגוס

הקיטויביטנא ( , ןימטיו A , רועהתאםיפלקמהיוקינירישכת , והנקאדגנרועירישכת רישכת םי וא

צו ר םי יטמסוק י ם לולעה םי התאשבייל רוע . תאזםעדחי , מומ ל ואתוחלירישכתבשמתשהלץ

תאםיככרמהםירישכת ה רוע ) רק ימ ואם םירישכת רועל מםימדוביאתענומה ן רועה ו טקפאתולעב

רועהלעךכרמ .(

יאוולתועפות :

הפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב , עיפוהלתולולעהבשומישהןמזב תועפות יאוול , םלוכאליכםא

םיווח ןתוא . לופיטהתקספהםעבורלתוקסופואתוכעודולאתועפות . ךלעייסללוכילפטמהאפורה

ןתיאדדומתהל .

דואמתוחיכשיאוולתועפות ) מרתויבתושחרתמ - 1 ל - 10 םילפוטמ :(

תוילכבודבכבתויעב : םדתוקידבבדבכימיזנאלשתוהובגתומר .

םדבתורושקהתויעב : תועיצפ , ואםימומיד תולקרתיבםדישירקתעפוה ) םהבםירקמב העפשהשי

לע רקיאת י םדהתש ( ; הימנא – השלוח , תרוחרחס , רוויחרוע ) םהבםירקמב יאתלעהעפשהשי

םימודאהםדה ( ; יוכיסבהיילע םימוהיזבתוקלל ) םהבםירקמב םינבלהםדהיאתלעהעפשהשי ( .

תורחאתובוגת : םדבםינמושהתומרבםייוניש ) ללוכ HDL םידירצילגירטוא .(

תוחיכשיאוולתועפות ) תושחרתמ דעלשתוחיכשב 1 ל - 10 םילפוטמ :(

םיבצעהתכרעמבתויעב : שאריבאכ .

ןורגןזואףאתויעב : םורקבויוסיכוףאהלשימינפהקלחבשבוי , ףאהןמלקםומידלתמרוגההעפות ;

ףאבוןורגבתוקלדואםיבאכ .

תורחאתובוגת : תומרבהיילע םדבלורטסלוכה , ןתשבםדואןובלחתעפוה .

תורידניאוולתועפות ) דעלשתוחיכשבתושחרתמ 1 ל - 000 , 1 םילפוטמ :(

רעישבורועבתויעב : רעישתרישנ ) תוחרקתה .( תינמזללכךרדבאיהוזהעפות . ךרעיש לרומא רוזח

ליגרהובצמל לופיטהםויסרחאל .

יאוולתועפות דואמתורידנ ) דעלשתוחיכשבתושחרתמ 1 ל - 0 10,00 םילפוטמ :(

רעישבורועבתויעב : לופיטהלשםינושארהתועובשבהנקאבהרמחההלחםיתיעל , םינימסתהךא

לופיטהתומדקתהםערפתשהלםירומא ; רועבתוקלד , רועבתוחיפנ , ליגרהןמההכרוע , דוחייב

םינפהרוזיאב ; דרגוארתיתעזה ; ילע רואלתושיגרבהי ; םיינרופיצהסיסבבםייקדייחםימוהיז ,

םיינרופיצבםייוניש ; תוחיפנ , תושרפה , הלגומ ; חותינרחאלהבועמתוקלטצה ; ףוגהרועישבהיילע .

םיבצעהתכרעמבתויעב : תויוצווכתה , םונמנ , רוחרחס ו ת .

םדבתורושקהתויעב : הפמילתוטולבבתוחיפנ .

ןורגןזואףאתויעב : שבוי ןורגב , תודירצ ; הזחבימואתפץחל , םיפוצפצוהמישנרצוק , םאדוחייב

תא / לבוסה / ת המתסאמ ; העימשבםיישק .

תרכ : תזרפומאמצתשוחת , ףוכתךרוצ ןתשןתמב , ברכוסתומרבהיילע םדתוקידב - ולאלכ

לםינמיסתויהלםילוכי ס ו תרכ .

תורחאתובוגת : הבוטאלתיללכהשוחת , לשתוהובגתומר םדבתירואהצמוח , םייקדייחםימוהיז ,

םדהילכלשתקלד ) הוולמש םיתיעל תועיצפב םימודאםיעגנו .(

תדחוימתוסחייתהתובייחמהיאוולתועפות :

תוישפנתויעב :

תורידנתועפות : תוולנתוערפהואןואכיד . תובצעואתונקירתשוחתםיללוכךכלםינמיס , םייוניש

חורהבצמב , הדרח , יצרפ יכב , תונזגר , ואתויתרבחתויוליעפבןיינעתולגלואתונהילתלוכיהןדבוא

תויביטרופס , ידמהטעמואידמהבורמהניש , ןובאיתבואלקשמבםייוניש , הדירי םיעוציבב תיבב -

הדובעבוארפסה , זוכירבםיישק . םייקןואכידלשהרמחה . תונפקותואתומילאלשתוחתפתה .

דואמתורידנתועפות : םהייחתליטנלעואםמצעבהעיגפלעתובשחמוחתיפשםילפוטמםנשי

תוינדבואתובשחמ ( , םהייחתאםייסלוסינש ) דבאתהלוסינ ( , םהייחתאומייסוא ) ודבאתה .( י יכןכתי

אלהלאםילפוטמ י ןואכידבוארי . הליגראלתוגהנתה . הזוכיספלשםינמיס : תואיצמהםערשקןדבוא ,

ןוגכ : קתעימש םימייקםניאשםירבדתייארואתולו .

ליעלתוראותמהתוישפנהתועפותהמתחאלכלשםינמיסהווחךניהםא , לפטמהאפורלתונפלךילע

ידיימןפואב . ןטוקאורלוטילקיספהלךלהרויאפורהשןכתי , אלןטוקאורבלופיטהתקספהיכןכתיו

תועפותהתומלעיהלאיבת : קקדזתוןכתי /י תפסונהרזעל ךלשאפורהו ללוכי ךכבעייס .

תויגרלאתובוגת ) רידנ ( :

תורומחתובוגת ) תויטקליפנא :( העילבבואהמישנבםיישק , לשתימואתפתוחיפנמהאצותכםימרגנה

ןורגה , םינפה , הפהוםייתפשה ; םיידיהלשתימואתפתוחיפנ , םיילגרה םיילוסרקהו . תויגרלאתובוגת

דרגוהחירפןוגכ . בוגתתחתיפםא הרומחתיגרלאה , הנפ / ףוחדיאופרעויסתלבקלדיימי . םא

יהשלכתיגרלאהבוגתתחתיפ , קספה / הנפוןטוקאורלוטילי / לפטמהאפורלי .

רעישבורועבתויעב :

דואמתוחיכשתועפות : רועהלששבוי , םינפהוםייתפשהרוזיאבדוחייב ; רועבתוקלד ; םייתפש

תוקלדומותוקודס ; החירפ ; יקודוריג רועבלקףול ; ליגרהמרתויימומדאוירירבשרוע , רוזיאבדוחייב

םינפה . לופיטהתליחתמתוחלירישכתבשמתשהלשי .

העודיאלתוחיכשבתועפות : רועבתושקתוחירפ ) erythema multiforme ,

Stevens-Johnson syndrome , toxic epidermalnecrolysis ( , לעוםייחןכסלתולולערשא - ןכ

בייחמ תידיימתיאופרתוברעתהתו . הלחתהבתועיפומןה םימתככ םזכרמבתויחופלשםעםילגועמ ,

לעללכךרדב - םיילגרהתופכוםיילגרהלעואםיידיהותועורזהיבג , רתויתורומחתוחירפרשאכ

םגלולכלתולולע בתויחופלש הוהזחהרוזיא בג . םינימסת שםיפסונ עיפוהלםילולע םיללוכ והיז םימ

יעב םיינ הפבםיביכוא , ןורגב , ףאבוא . חתפתהלתולולעתורומחתוחירפ ףוליקל בחרנ רועהלש

לולערשא ןכסל םייח . ךרדבולאתושקתוחירפ - ללכ לתומדקתמ באכ י שאר , םוח ו ףוגבםיבאכ

םינימסת תעפשייומד .( םא תחתיפ ליעלראותמכםיירועםינימסתואהחירפ , קספה /י ל לוטי ןטוקאור

הנפ / י אפורל לפטמה דימ .

תוילכבודבכבתויעב ) דואמרידנ ( :

רוע בוהצ םייניעוא תובוהצ תופייעתשוחתו - ולא םילוכי ינמיסתויהל ם סיטיטפהל ) תבהצ , לשתקלד

דבכה .( ןתשןתמבישוק , בתוחיפנ יפעפע י ם , ומתופייעתשוחת זרפ ת - ולא םילוכי םינמיסתויהל

תוילכבתקלד . נימסתתחתיפםא הלאםי , קספה / י לוטיל וןטוקאור הנפ /י אפורל דימלפטמה .

םיבצעהתכרעמבתויעב ) דואמרידנ ( :

ךשוממשארבאכ , ילוחתשוחתבהוולמה ) הליחב ( , הייארבשוטשטללוכהייארבםייונישותואקה -

רתילםינמיסתויהלםילוכיולא - ץחל - ךותםד - יתלגלוג ריפש (benignintracranialhypertension) ,

ובחקלנןטוקאורםאדוחייב - יטויביטנאםעתינמז ק רטטהתחפשממתו א םינילקיצ : קספה / לוטילי

הנפוןטוקאור / דימלפטמהאפורלי .

הביקוםייעמתויעב ) דואמרידנ ( :

םירומחןטביבאכ , םע אללוא לושלש םי ימד םירומחםי , תואקהותוליחבבםיוולמה - ולא םילוכי תויהל

םינמיס תויעבל רומח תו םייעמב : קספה / הנפוןטוקאורלוטילי / דימלפטמהאפורלי .

םייניעתויעב :

דואמתוחיכשתועפות : םייפעפעהרוזיאבוםייניעבתקלד , םייניעביוריגושבוי . ץעייתה / חקורהםעי

תומיאתמםייניעתופיטיבגל . ביכרמךניהםא / לבוסועגמתושדעה / םייניעבשבוימת , ןכתיי

ךרטצתש / י םוקמבםייפקשמביכרהל תושדעה .

דואמתורידנתועפות : הלילתייארבהעיגפ ; בוםיעבצןורוויעבהרמחה תייאר םיעבצ ; תושיגרבהילע

רואל - י שוחתוןכתי / ידמקזחשמשרואינפמךיניעלעןגהלידכשמשיפקשמביכרהלךרוצי ; תויעב

תורחאהייאר , ללוכ : הייארשוטשט , הייארבתוויע , שוחתו ת ' תוננע ' םייניעב ) תינרקבתופיקשרסוח ,

טקרטק .( תאםא / חתפמה / הייארשוטשטת , קספה / הנפוןטוקאורלוטילי / דימלפטמהאפורלי . םא

רחאןפואלכבתמגפנךתייאר , ירשפאהםדקהבאפורלךכלעחוודלךילע .

םירירשותומצע :

דואמתוחיכשתועפות : בגיבאכ ; םירירשיבאכ ; םיקרפמיבאכ , רעונינבוםידליבדוחייב .

דואמתורידנתועפות : םיקרפמתקלד ; תומצעבתוערפה ) הלידגבבוכיע , םייונישותזרפומהלידג

םצעהתופיפצב ( ; הלידגלשךילהתבתואצמנןיידעשתומצעלשןתלידגבהקספה ; ןדיסתורבטצה

תוכרתומקרב , םידיגבםיבאכ , ירירשקוריפירצותלשםדבתוהובגתומר עצבמךניהםאם / ת תוליעפ

תצרמנתינפוג .

םירירשבותומצעבתויעבלשהרמחהמענמיהלידכב , תינפוגתוליעפבתיחפהלשי תצרמנ ךלהמב

ןטוקאורבלופיטה .

שיגרמךניהובשהרקמלכב / הזןולעבונייוצאלשיאוולתועפותה , יאוולתועפותמגאדומךניהםא

תומייוסמ , לעבתורכזומןהםאןיב אלםאןיבוהזןו , תיללכהךתשגרהביונישלחםאוא , ךילע

אפורהםעץעייתהל לפטמה .

ןונימ :

דבלבאפורהתוארוהיפלןונימ . ןיא תצלמומההנמהלערובעל .

איהתלבוקמהתיתלחתהההנמה 0.5 מ " קלג " םויבףוגלקשמג ) 0.5 מ " ג / ק " ג / םוי ( , ךניהםאשךכ

לקוש / ת 70 ק " ג , חתיךלשלופיטה ךרדבלי - לשהנמבללכ 35 מ " םויבג .

לעעבקנשיפכםיבוצקםינמזבוזהפורתבשמתשהלשי - לפטמהאפורהידי . הפורתלוטילתחכשםא

בוצקהןמזבוז , תרכזנשכדימהתואלוטילשי , בורקהאבההנמהתליטנדעומםאםלוא - גלדלשי

לופיטבךישמהלוהחכשנשהנמהלע האבההנמהןמ אלל לכ יש יונ . תונמיתשלוטילןיאןפואםושב

דחיב לעתוצפלידכ החכשנשהנמ .

לופיטהתליחתרחאלרפסמתועובש , י ךלשןונימהתאהנשיאפורהשןכתי , לופיטלךתבוגתבתולתכ .

תאםא / רובסה / ךרובעידמךומנואידמהובגהפורתהלשןונימהיכה , הנפ / לפטמהאפורלי .

לבוסךניהםא / מחתויעבמת תוילכבתורו , לפוטת /י רתויהכומנתיתלחתההנמבהארנכ ) ומכ : 10 מ " ג

םויב ( , דדומתהללוכיךפוגהמיעשרתויבההובגההנמלדעיתגרדהןפואבהלעתש . לוכיאלךפוגםא

תצלמומההנמהםעדדומתהל , י לפוטתשןכתי / רתויהכומנהנמבי : לופיטהשאיהרבדהתועמשמ

יסשישורתויךשוממהיהי ךלשהנקאהשרתויהובגיוכ רוזחי .

סרוק ךרדבךשמנןטוקאורבילופיט - בללכ י ן 16 ל - 24 תועובש . םילפוטמהתיברמ םיקוקז ל סרוק

לופיט דחא דבלב . י ןכתי רפתשהלךישמיךלשהנקאהבצמיכ ךשמב דע 8 רחאלתועובש םויס

לופיטה ןטוקאורב , ןכלו בורל סרוקםיליחתמאל ילופיט ולחדעףסונ ף 8 תועובש לופיטהםותמ .

לופיטהלשםינושארהתועובשבהנקאהבצמבהרמחההלחםיתיעל . םעבורלרפתשמבצמה

לופיטהתומדקתה .

שומישהןפוא :

סועללןיא ! שי תאעולבל ןתומלשבתוסומכה , האלמהביקלע , םע הייתש םעוא לשהנטקתומכ

לכוא . ןתינ לוטיל יבםיימעפואםעפתוסומכהתא םו .

לכותדציכ / לופיטהתחלצהלעייסלי ?

לופיטהתפוקתבםיפירחתואקשמואתונייתייתשמענמיהליוצר ב הפורת .

שמשלתרבגומהפישחמענמיהלשי , הובגהנגהםדקמםעשמשמהנגהירישכתבשמתשהל

SPF 15 רתויהובגוא ( המיאתמהנגהלגואדלו ) םיכוראםידגב , המודכועבוכ .(

לץלמומ םיפלקמהיוקינירישכתמענמיהלולופיטהךלהמבםייתפשלורועלתוחלירישכתבשמתשה

ירישכתמוארועהתא ם הנקאדגנ .

םהשלכםייטמסוקםילופיטמענמיהלשי , ןוגכ : הוועשתועצמאברעישתרסה , רועףוליק ינאכמ ) ףויש

רוע ( ךשמבוןטוקאורבלופיטהתפוקתברזיילילופיטו 6 וחפלםישדוח לופיטהםויסרחאלת .

תינפוגתוליעפבוםיצמואמםיליגרתבתיחפהלשי .

לעץלמוהשלופיטהתאםילשהלךילע - אפורהידי .

ךתואירבבצמברופישלחםאםג , אפורםעתוצעייתהאללהפורתבלופיטהקיספהלןיא .

ענמ / הלערהי !

דיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת וםידלילשם / ידילעותוקוניתוא

הלערהענמיתךכ .

הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא , הנפ /י תיבלשןוימרדחלדימ - אבהוםילוח /י

אהפורתהתזירא י ךת . םורגלןיא האקהל אפורמתשרופמהארוהאלל !

ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפור ; רחאהלוחב / קיזהלהלולעאיהת . לא ורתןתית ךיבורקלוזהפ ,

ךירכמואךינכש .

ךשוחבתופורתלוטילןיא ! קודב /י תא הנמהותיוותה םעפלכב לטונךניהש / ת הפורת . בכרה / י

םאםייפקשמ קוקזךניה / ה םהל .

הנסחא :

ןסחאלשי שביםוקמב לתחתמ - 30°C רואמןגהלו . ךותבתוסומכהתארומשלשי רטסילבה ) תזירא

שגמה ( ךותבו רא תינוציחהןוטרקהתזי , תוחלמורואמןגהלידכ .

הזיראהיאנתיפלםג / ה םיצלמומההנסחא , דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת . בלםישלאנ

רישכתהלשהגופתהךיראתל ! קפסלשהרקמלכב , הפורתהתאךלקפיסשחקורבץעוויהלךילע .

הזיראהתואבתונושתופורתןסחאלןיא .

סמ ' תהםושיר הפור :

ןטוקאור תוסומכ 10 מ " ג : 069.22.22903.00

תוסומכןטוקאור 20 מ " ג : 069.21.22904.00

ןרצי : ןמפוה - שורהל עב " מ , לזאב , ץיווש .

םושירהלעב : פשור ר הקיטבצמ ) לארשי ( עב " מ , ת . ד 7543 , חתפ - הווקת 49170 .

2118ROAC0511

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה