רגולקס

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

05-06-2018

מרכיב פעיל:
POLYETHYLENE GLYCOL 3350
זמין מ:
NEOPHARM CONSUMER PRODUCTS LTD, ISRAEL
קוד ATC:
A06AD15
טופס פרצבטיות:
אבקה להכנת תרחיף
הרכב:
POLYETHYLENE GLYCOL 3350 99.973 %W/W
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
BEN SHIMON FLORIS LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
MACROGOL
איזור תרפויטי:
MACROGOL
סממני תרפויטית:
Treatment of constipation.
מספר אישור:
150 25 33953 00
תאריך אישור:
2017-04-30

ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

1986

אפור םשרמ אלל תקוושמ הפורתה

סקלוגר

הקשמ תנכהל הסיסמ הקבא

םעט רמוח תפסות אלל

:ליעפה רמוחה בכרה

Polyethylene Glycol 3350 … 99.973% w/w

לוקילג ןליתאילופ

3350

99.973% w/w

ה תזירא תדידמל תיסוכ תללוכ רצומ

ודמ הנמ .הקבאה לש תקי

םירמוח

:םיליעפ יתלב

ףיעס האר

:ןולעב "ףסונ עדימ"

.הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא

תחתמ תוקוניתל ללכ ךרדב תדעוימ הניא וז הפורת ליגל

.םישדוח

הרוצב הב שמתשהל ךילע .ףסונ עדימל קוקז ךניה םא חקורב ץעוויה .הנוכנ

.אפורל תונפל שי עובש ךות ךבצמב רופיש לח אל םא

.אפורהמ תרחא הארוה תלביק םא אלא ,םייעובש דע לש לופיטל ללכ ךרדב תדעוימ הפורתה

סקלוגר

.םייתרכוסל המיאתמ ןכלו רכוס הליכמ הניא

1

ל . הפורתה תדעוימ המ

?

.תוריצעב לופיטל תדעוימ הפורתה

סקלוגר

םירצויה האוצה חפנ ילידגמלו האוצה יככרמל ךיישה לשלשמ רמוח אוה )לוקילג ןליתאילופ( .לוכיעה תכרעמב יטומסוא ץחל סקלוגר

םרוג ,האוצב םימה תלוכת תאלעה ידי לע האוצה תא ךכרמ .תוריצע לע לקמ ךכו תילמרונ םייעמ תוליעפל

:תיטיופרת הצובק

יטומסוא לשלשמ

2

הפורתב שומיש ינפל .

:םא הפורתב שמתשהל ןיא

תורהזא

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ

:

ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא לוקילג ןליתאילופ

3350

הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא ףיעסב םיליעפ אל םיביכרמ טוריפ האר( הפורתה

.)"ףסונ עדימ" : ןולעב

לש ינורכ דוקפת רסוח וא )ןהורק תלחמ ןוגכ( תורומח תויתקלד םייעמ תולחמ ,יעמ תמיסחמ לבוס התא .םייעמה

לבוס ךניה וא תלבס םא

ב יבאכמ וא לוכיעה תכרעמ תובקנתהמ .הרורב אל הביסמ ןט

:םא אפורל רפס ,סקלוגרב לופיטה ינפל

תא הקינמ וא ןוירהב

התא בוס

ימואתפ יונישב תנחבה םא וא ,תואקהו תוליחבמ ,זיגר יעממ ,תוילכ תלחממ ייעמה תוליעפ תורידתב .םייעובשמ רתוי תכשמתמ רשא ךלש ם

לופיטה האר( םייחה חרואו הליכאה ילגרה יוניש ידכ ךות קר השעיי איהש הפורת לכ תרזעב תוריצעב

םג ףיעס

תרתוכה תחת "?הפורתב שמתשת דציכ" ןולעב

דציכ לכות

עייסל

.)"?לופיטה תחלצהל

םא

התא שיגר

.הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ לע עידוהל ךילע ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל ןכ ומכ הב שמתשהל ןיא , תורטמל

.המודכו "ףוגה יוקינ" ןוגכ תורחא

םישנא ןוגכ( םיטילורטקלאה ןזאמב תוערפהל הייטנ ילעב םילוחל בל םישל שי ,לושלש לש הרקמב םירישכתב םישמתשמה םילוח( תוילכה וא דבכה דוקפתב תוערפהמ םילבוסה םילוח וא םירגובמ .םיטילורטקלא רחא בקעמ לוקשל שיו ,))םינתשמ

,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס :חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב

.)בלל( ןיסקוגיד ,תורחא תולשלשמ תופורת

:ןוזמו הפורתב שומיש

.הקיר וא האלמ הביק לע לוטיל ןתינ

ןפואל

ףיעס האר שומיש

הפורתב שמתשת דציכ" :ןולעב

."

:הקנהו ןוירה

.סקלוגרב שומישה ינפל חקורב וא אפורב ץעוויהל שי הקינמ וא ןוירהב ךנה םא

3

?הפורתב שמתשת דציכ .

.חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע

:שומישה ןפואו ןונימ

ןונימ

ב לבוקמ ב ללכ ךרד תרחא הארוה רדעה אפורהמ

אוה

ליג

ימוי ןונימ

... ב סימהל

תוימוי תונמ רפסמ

דע םישדוח

הנש

הקבא םרג

עבר( הקשמ ל"מ )סוכ

םויב םעפ

םינש

הקבא םרג

לכ

םיסמומ הקבא םרג

עבר( הקשמ ל"מ )סוכ

תא קלחל ןתינ יתשל ימויה ןונימה :תונמ

ברעו רקוב

םינש

8-16

םרג הקבא

לכ

םיסמומ הקבא םרג

יצח( הקשמ ל"מ )סוכ

ליגמ

םירגובמו םינש

הקבא םרג

( האלמ הקשמ סוכ

םויב םעפ

הדידמה תיסוכ ידיצב תונמוסמ תותנש .הנמה לש תקייודמ הדידמל תיסוכ תפרוצמ רצומה תזיראל תלבקל הדידמה תיסוכב אלמל שיש הקבאה תומכ לע תורומו .השורדה הנמה

:שומישה ןפוא

השביה תירוקמה התרוצב וז הפורתב שמתשהל ןיא הקשמ לכב תימויה הנמה תא סימהל שי . .'וכו תוקוניתל הלומרופ ,בלח ,הת ,הפק ,םירק תואקשמ ,ץימ ,םימ :ןוגכ ,ףדעומ

.םילזונ לש תפסונ סוכ תותשל ץלמומ הנמה תייתש רחאל

סקלוגר תוריהמבו ןיטולחל ססומתמ

.הרוטרפמט לכבו הקשמ לכב

.רקובב הנמה תא לוטיל יוצר .הנכהה רחאל דימ האולמב הנמה תא תותשל שי

.הקיר וא האלמ הביק לע לוטיל ןתינ

.ןונימה תא דירוהל ןתינ ,שומישה ךלהמב תוככרתמ תואיציהש רחאל

.תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

תחתמ תוקוניתל ללכ ךרדב תדעוימ הניא וז הפורת ליגל

.םישדוח

.אפורל תונפל שי עובש ךות ךבצמב רופיש לח אל םא

.אפורהמ תרחא הארוה תלביק םא אלא ,םייעובש דע לש לופיטל ללכ ךרדב תדעוימ הפורתה

סקלוגר

.םייתרכוסל המיאתמ ןכלו רכוס הליכמ הניא

םיש

בל

:

לופיטה תליחתמ סקלוגרב םייעמ תלועפ , שאר

היופצ הנ

ירחא ,םירקמה בורב

דע

.הרידס היהת םייעמה תוליעפ ,לופיטה ךשמהב .תועש

:ךילע רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא

םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא .ךתיא הפורתה תזירא אבהו

דציכ לכות

עייסל

?לופיטה תחלצהל

םא התא לבוס

םייחה חרואו הליכאה ילגרה תא תונשל ץלמומ ,תוריצעמ

ןוזמב הנוזתה תא רישעהל םורתל םייושע ולא םייוניש .תינפוג תוליעפ עצבלו תקפסמ תומכב היתש לע דיפקהל ,םיביס ריתע .האוצה ךוכירב רוזעתש םויה ךשמב םילזונ תייתש לע דיפקהל שי .הניקת םייעמ תוליעפל

ןיא !ךשוחב תופורת לוטיל

הנמהו תיוותה תא קודבל שי םעפ לכב

לטונ ךניהש

הפורת

בכרה וקז ךניה םא םייפקשמ

.םהל

.חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

4

.

:יאוול תועפות

קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע סקלוגרב שומישה ,הפורת לכב ומכ להבית לא .םישמתשמהמ .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל

:תדחוימ תוסחייתה תובייחמה יאוול תועפות

ספה :ףירח לושלש

לופיטה תא הנפו

אפורל

לש תוכומנ תומר ונייהד( םיטילורטקלאה ןזאמב תוערפהל םימרוגה םילושלש לש םירקמ וחווד .םירגובמ םילוחב דחוימב תושבייתהל וא/ו )הימלקופיה ,הימרתנופיה :ןגלשאו ןרתנ

תקספה וא ןונימה תתחפה םע םיפלוח ללכ ךרדב רשא ,םילושלשל םורגל םילולע םיזרפומ םינונימ שלש .תינמז לופיט .תעבטה יפב באכל םורגל לולע לו

:םירימחמ ןטבה יבאכ וא תוחיפנה ,תוליחבה םא וא ילטקר םומידב תנחבה םא

לופיטה תא קספה הנפו

אפורל

,)םדב םיטילורטקלאב יוניש( ףוגב םיחלמה ןזאמב יונישל םישיגרה םילוחב תוריהז הנשמ טוקנל שי םישנא וא םייתיילכ םילוח ,דבכ ילוח :ןוגכ .)ןתש תאיציל תומרוגה( תונתשמ תופורת םילטונה

)החירפב תאטבתמה( תיגרלא הבוגת

:)רידנ( קספה

תא

לופיטה הנפו

אפורל

קספה :)רידנ( המישנב םיישק ,העילבב ישוק ,הזחב באכ

לופיטה תא הנפו

אפורל

.דימ

:תופסונ יאוול תועפות

ע הב שומישה ןמזב ,הפורתה לש היוצרה תוליעפל ףסונב ,הליחב :ןוגכ ,יאוול תועפות עיפוהל תולול יאוולה תועפות בור .םיזג וא/ו ,)םירגובמ םישנא לצא רתוי ץופנ( לושלש ,תויוצווכתה ,תוחיפנ תשוחת ךרדבו ,תולק דע דואמ תולק ןניה

קיספהל שי ,תוכשמנ ןהו הדימב .םימי רפסמ רחאל ומלעיי ללכ .הפורתב שומישה

תובוגתו יאוול תועפות םידליב תויתפורת ןיב

:

!ה/דליל תנתינה תפסונ הפורת לכ לע ןכו יאוול תעפות לכ לע לפטמה אפורל חוודל םירוהה לע

כזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ךילע ,ןולעב הר .אפורה םע ץעייתהל

ןתינ

חוודל

לע

תועפות

יאוול

דרשמל

תואירבה

תועצמאב

הציחל

לע

רושיקה

"

חוויד

לע

תועפות

יאוול

בקע

לופיט

יתפורת

"

אצמנש

ףדב

תיבה

לש

רתא

דרשמ

תואירבה

(www.health.gov.il)

הנפמה

ספוטל

ןווקמה

חווידל

לע

תועפות

יאוול

וא

"

הסינכ

רושיקל

http://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffec

tMedic@moh.gov.il

:תבותכב םילפוטמה תוחיטב תדיחיל ל"אוד תועצמאבו

drugsafety@neopharmgroup.com

5

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .

רה ענמ !הלע

םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת חווטו םתייאר לעו תוקונית וא/ו םידלי לש ידי .הלערה ענמת ךכ

הארוה אלל האקהל םורגת לא .אפורהמ תשרופמ

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

exp.date

יבג לע עיפומה ) הספוקהו תיוותה

הגופתה ךיראת .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ

החיתפ רחאל רישכתה תגופת ךיראת לע עבטומה הגופתה ךיראתל ההז ,הנושאר

.הזיראה יבג

:הנסחא

,שביו רירק םוקמב הכומנה הרוטרפמטב

.תירוקמה הזיראב בטיה רוגס

תלבגומ הפוקתל תורמשנ תופורת ,םיצלמומה הנסחא/הזיראה יאנת יפל םג .דבלב

.הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא

6

ףסונ עדימ .

:םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Sucralose 0.027% w/w

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

לש חפנב קובקב הליכמ הזיראה

וכותבו ל"מ

.סקלוגר לשהסיסמ הקבא םרג

.הנמה לש תקיודמ הדידמל תיסוכ תפרוצמ רצומה תזיראל

ה םש ןרצי

ותבותכו

:

בגשמ הישעת קראפ ,מ"עב שירולפ ןועמש ןב

20174

:ותבותכו םושירה לעב

הכירצ ירצומ םרפואינ חולישה ,מ"עב

ד.ת ,

7063

חתפ ,

הוקת

4917001

הפורתה םושיר 'סמ

תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב

:

150-25-33953-00

ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע

11/2014

ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה