קרניטין תמיסה % 30

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
LEVOCARNITINE
זמין מ:
ABIC MARKETING LTD, ISRAEL
קוד ATC:
A16AA01
טופס פרצבטיות:
תמיסה
הרכב:
LEVOCARNITINE 30 %
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
ALFASIGMA S.P.A., ITALY
קבוצה תרפויטית:
LEVOCARNITINE
איזור תרפויטי:
LEVOCARNITINE
סממני תרפויטית:
Systemic and myopathic carnitine deficiency.
מספר אישור:
119 07 23815 00
תאריך אישור:
2020-06-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

24-11-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

24-11-2020

"

ע עבקנ הז ןולע טמרופ

"

ודי לע רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י

"

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

)

םירישכת

(

משתה

"

ו

-

1986

אפור םשרמב תב ייח וז הפורת

אר

ק

/

שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב י

/

הפורתב י

ןיטינרק

30%

הסימת

הפה ךרד ןתמל

בכרה

לכ

"

ליכמ ל

L-Carnitine 300 m

g (30%)

לכ

"

ליכמ ל

0.028

םרג זורכוס

םיליעפ יתלב םיביכרמ

Sorbitol solution 70%, sucrose, sodium methyl p-hydroxybenzoate, sodium propyl

p-hydroxybenzoate, colourless sour black cherry flavor, colourless cherry flavor, tartaric acid

(for pH adjustment), purified water.

ברוס תלוכת ךותב לוטי

"

הסימתה לש

רג

ןרתנ תלוכת ךותב

"

לש ל הסימת

3.75

"

תיטיופרת הצובק

ןהיתורזגנו ונימא תוצמוח

תיאופר תוליעפ

ןיטינרק רסוח לש םיבצמב לופיטל

הפה ךרד שומישל תדעוימ הסימתה דבלב הקרזהל אלו

רישכתב שמתשהל ןיא יתמ

?

הפור תה יביכרממ דחאל תושיגר העודי םא שמתשהל ןיא

ןוירהב ךניה םא

הקינמ וא

ךניה םא וא

ב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא לופיטה תלחתה ינפל אפור

לבוס

תלבס וא תרכסמ וא תוילכה דוקפתב יוקילמ רבעב

תורהזא

םד תוקידב ךורעל שי וז הפורתב לופיטה תפוקתב

יא םילטונה תרכס ילוחב וז הפורתב שומיש

תופורת וא ןילוס תרכס דגנ הפה ךרד

מרב הדיריל םורגל לולע רכוסה ת

םדב

ןכ ל שי הלא םילוחב םדב רכוסה תמר לש תורידס תוקידב ךורע

שיגר ךניה םא

יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל ה

לע עידוהל ךילע

הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ

הפורתל הבוגתה תא קודבל אפורה לצא בקעמב תויהל ךילע ותליחתב דחוימבו לופיטה ךשמב

תויתפורת ןיב תובוגת

לטונ ךניה םא

תרחא הפורתב לופיטה התע הז תרמג םא וא תפסונ הפורת ת

עונמל ידכ לפטמה אפורל חוודל ךילע

יא וא םינוכיס

תויתפורת ןיב תובוגתמ םיעבונה תוליעי

יאוול תועפות

ןוגכ יאוול תועפשה עיפוהל תולולע הב שומישה ןמזב הפורתה לש היוצרה תוליעפל ףסונב תועפות תוילניטסטניאורטסג תולק הליחב ומכ

תואקה

לושלש

ןטב יבאכ

ףוגב חיר

הלק םירירש תשלוח החווד

ילוחב

הימר וא

uremia

ה הילכה דוקפתב לשכ בוכיעב אטבתמ םירמוח תשרפה

ןתשה ךרד םיליער

וחווד יפקתה לש םירקמ םיסוכרפ םילוחב ולבסש רבעב ולבס אל וא

תוליעפ תיסוכרפ

שי גרמ ךניה ובש הרקמ לכב

/

תיללכה ךתשגרהב יוניש לח םא וא הז ןולעב ונייוצ אלש יאוול תועפות ה

,

ך

יילע ץעוויהל

דימ אפורב

.

ןונימ

דבלב אפורה תוארוה יפל

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

האב ה הנמב ךישמהלו תחכשש הנמה לע גלדל שי בוצק ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא

לוטיל ןיא הלופכ הנמ

Carnitine up, 6/3/2011 ss

Carnitine up, 6/3/2011 ss

שומישה ןפוא

החורא ירחא וא םע הפורתה לוטיל שי

ילזונ ןוזמב וא הקשמב הלוהמ איהשכ וא לוליד אלל הסימתה תא לוטיל ןתינ

טאל הסימתה תא תותשל שי

הסימתה לוליד ייתשו

יאוול תועפות תיחפהל םייושע תיטיא

ענמ

/

י

הלערה

!

ב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמ

ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא

הלערה

הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא

הנפ

אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל דימ

הפורתה תזירא

ךתיא

םורגת לא

האקהל אפורהמ תשרופמ הארוה אלל

ךשוחב תופורת לוטיל ןיא

קודב

תיוותה הנמהו םעפ לכב

לטונ ךני

הפורת

בכרה

ךניה םא םייפקשמ י

קוקז

םהל ה

הנסחה

רירק םוקמב וז הפורת רומשל שי

איפקהל אל

ךות רישכתב שמתשהל שי

הנושאר החיתפמ םוי

הזיראה יאנת יפל םג

םיצלמומה הנסחה

דבלב תלבגומ הפוקתל תורמשנ תופורת

הגופתה ךיראתל בל םישל אנ לש

רישכתה

קפס לש הרקמ לכב

הפורתה תא ךל קפיסש חקורב ץעוויהל ךילע

ל ןיא

הזירא התואב תונוש תופורת ןסח

סמ

.

הפורתה םושיר

119 07 23815 00

ןרצי

המגיס

ואט עב תיטבצמרפ הישעת

"

היזמור

אמור

הילטיא

םושירה לעב

עב קוויש קיבא

"

"

8077

הינתנ

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה