קרונאז תרסיס לאף

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

27-11-2020

מרכיב פעיל:
CROMOGLICIC ACID SODIUM 20 MG/ML
זמין מ:
VITAMED LTD,BINYAMINA
קוד ATC:
R01AC01
טופס פרצבטיות:
SOLUTION
מסלול נתינה (של תרופות):
NASAL
תוצרת:
VITAMED LTD, BINYAMINA
קבוצה תרפויטית:
CROMOGLICIC ACID
סממני תרפויטית:
Cronase is indicated for the prevention and treatment of seasonal and non seasonal allergic rhinitis.
מספר אישור:
063572797200
תאריך אישור:
2009-04-01

עעבקנהזןולעטמרופ " לערשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי

ודי .

םיחקורהתונקתיפלןכרצלןולע ) םירישכת ( משתה " ו - 1986

הפורתבשמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבארק .

ק ףאלסיסרתזאנור

בכרה :

ליעפרמוח : Cromolyn Sodium2.0%w/v

םיליעפיתלבםירמו :

Sodium chloride, DisodiumEdetate,Benzalkonium chloride,

Purified water .

תיאופרתוליעפ : תובוגתלשםייניבירמוחרורחשתענומהפורתה

יאתמתויגרלא MAST ןגיטנאלןדגונהןיבדוחיאהרחאל . ןכומכ

תורחואמהתויגרלאהתובוגתהתאתענומאיה .

ה ויוות ת : אלותיתנועתיגרלאתלזנבענומלופיטלתדעוימהפורתה

תיתנוע .

רישכתבשמתשהלןיאיתמ ?

ןיא שמתשהל םא העודי תושיגר דחאל יביכרממ הפורתה .

םאלופיטהתלחתהינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא

לבוסךניהםאואהקינימואןוירהבךניה / ףאבםיפילופמת , םא

בוסךניה ל / דבכהדוקפיתביוקילמרבעבתלבסואת , ואתוילכה

ןתשהתכרעמ .

תורהזא : תכשוממהפוקתלואתובורקםיתיעלוזהפורתבשמתשהלןיא

אפורבץעוויהלילבמ .

שיגרךניהםא / יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלה , לעעידוהלךילע

הפורתהתליטנינפלאפורלךכ .

תויתפורתןיבתובוגת : ניהםא לטונך / תפסונהפורתת , תרמגםאוא

תרחאהפורתבלופיטההתעהז , עונמלידכלפטמהאפורלחוודלךילע

תויתפורת־ןיבתובוגתמםיעבונהתוליעי־יאואםינוכיס .

יאוולתועפות : הפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב , הבשומישהןמזב

ןוגכיאוולתועפשהעיפוהלתולולע : רירבץוצקעויוריג ףאהתי .

תולגתסההתפוקתרחאלרצקןמזךותללכךרדבתופלוחולאתועפות

רישכתל .

תדחוימתוסחייתהתובייחמהתועפות :

תיטקליפנאהבוגתלשהרקמב ) הרידנ ( , המישנבתוערפהוףוצפצ ,

הזחבתוחיתמ ) רידנ ( - דימאפורלהנפולופיטהקספה . תועיפומםא

ןוגכתורחאתורידנתובוגת : םומיד קיספהלשירועיוריגואףאהמ

לפטמהאפורהלאתונפלולופיטה .

שיגרמךניהובשהרקמלכב / הזןולעבונייוצאלשיאוולתועפותה ,

דימאפורהםעץעייתהלךילעתיללכהךתשגרהביונישלחםאוא .

תוקוניתוםידליבתויתפורתןיבתובוגתויאוולתועפות :

לפטמהאפורלחוודלםירוההלע לכלעןכויאוולתעפותלכלע

דלילתנתינהתפסונהפורת / ה ! האר / תודחוימיאוולתועפותליעלי

וטרופש .

ןונימ : ליגלעמםידלילאפורמתרחאהארוהרדעהבלבוקמןונימ 6

םירגובמלוםינש :

ריחנלכבתחאהציחל 3-4 םיבוצקםינמזבםויבםימעפ . ךרוצההרקמב

דעשמתשהלןתינ 6 עפ םויבםימ . ןניאלופיטהלשתואצותהללכךרדב

םימירפסמרחאלקררופישבשוחללכותותוידימ .

תצלמומההנמהלערובעלןיא . ללכךרדבתדעוימהניאוזהפורת

ליגלתחתמתוקוניתוםידליל 6 םינש . םינמזבהפורתבשמתשהלשי

םיבוצק , לפטמהאפורהידי־לעעבקנשיפכוא .

בלםיש : לאל עולב ! דבלבינוציחשומישלתדעוימוזהפורת .

שומישהןפוא : ךישמהלבושחןכלוענומלופיטלםגתנתינהפורתה

הבטההגשוהרשאכםגלופיטה .

תונידעבףאהתאחנק , ףוקזךשארשכו , ריחנלכךותלהפורתהססר ,

ינשהריחנהתאעבצאבםותסלשיךכידכךות ( , אבהןפואב : ףאש

ורצקתופיאש קובקבהלעתוקזחותוריהמתוציחלידכךותת . רפסמ

ץלמומהןונימלםאתהבהיהיתוציחלה . ןתמה 3-5 תוקד . תאבושחנק

ךרוצהתדימבהלועפהלערוזחותונידעבףאה .

םימחםימבססרמהתייפףוטש , ךותלםימוסנכיאלשדפקהךא

קובקבה . היקנריינתיפמבבגנ , בטיהרוגסו . התצפהתעינמל םוהז -

דחאםדאמרתוילקובקבותואבשמתשתלא .

לכותדציכ / לופיטהתחלצהלעייסלי ?

אפורתארוהבהחקלנהפורתהםא , ץלמוהשלופיטהתאםילשהלךילע

ודי־לע .

ךתואירבבצמברופישלחםאםג , אללהפורתבלופיטהקיספהלןיא

אפורםעתוצעייתה .

הלערהענמ ! תרחאהפורתלכווזהפורת ץוחמרוגסםוקמברומשלשי

וםידלילשםדיגשיהל / הלערהענמתךכידי־לעותוקוניתוא .

הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא , רדחלדימהנפ

תיבלשןוימ - םילוח , ךתיאהפורתהתזיראאבהו .

אפורמתשרופמהארוהאללהאקהלםורגתלא !

ךשוחבתופורתלוטילןיא ! יוותהקודב לטונךניהשםעפלכבהנמהות

הפורת . בכרה / קוקזךניהםאםייפקשמי / םהלה .

הנסחא : לתחתמ - 25 o C .

הזיראהיאנתיפלםג / םיצלמומההנסחא , הפוקתלתורמשנתופורת

דבלבתלבגומ . רישכתהלשהגופתהךיראתלבלםישלאנ ! לשהרקמלכב

קפס , הפורתהתאךלקפיסשחקורבץעוויהלךילע .

הזיראהתואבתונושתופורתןסחאלןיא .

סמ ' הפורתהםושיר : 635727972

ןרצי : עבתויטבצמרפתוישעתדמאטיו " מ ,

" ד 114 הנימינב 30550 , לארשי .

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה