קרוודילול טבע 12.5 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

16-12-2018

מרכיב פעיל:
CARVEDILOL
זמין מ:
ABIC MARKETING LTD, ISRAEL
קוד ATC:
C07AG02
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
CARVEDILOL 12.5 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL WORKS PRIVATE LIMITED COMPANY, HUNGARY
קבוצה תרפויטית:
CARVEDILOL
איזור תרפויטי:
CARVEDILOL
סממני תרפויטית:
Treatment of symptomatic congestive heart failure. Carvedilol Teva may be used as adjunct to standard therapy, but may also be used in those patients unable to tolerate an ACE inhibitor, or those who are not receiving digitalis, hydralazine or nitrate therapy.
מספר אישור:
135 46 31073 11
תאריך אישור:
2011-09-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

16-12-2018

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

08-07-2018

עלון מידע עלון מידע - ערבית

01-12-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

1986 - ו״משתה )םירישכת( דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה ג״מ 6.25 עבט לולידוורק תוילבט :הליכמ הילבט לכ ג״מ 6.25 לולידוורק

Carvedilol 6.25 mg

ג״מ 12.5 עבט לולידוורק

תוילבט :הליכמ הילבט לכ ג״מ 12.5 לולידוורק

Carvedilol 12.5 mg

םיינגרלאו םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל – 2 ףיעסו ״ףסונ עדימ״ – 6 ףיעס האר רישכתב .״הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ״ שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה .חקורה לא וא אפורה התוא ריבעת לא .ךרובע המשרנ וז הפורת םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ .18 ליגל תחתמ םידליל תדעוימ הניא הפורתה ?הפורתה תדעוימ המל

.1

.בל תקיפס יאב לופיטל תדעוימ עבט לולידוורק :תיטיופרת הצובק .אטבו 1-אפלא גוסמ םינטלוק ימסוח הפורתב שומישה ינפל

.2

:םא הפורתב שמתשהל ןיא ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא

םיביכרמהמ דחא לכל וא )לולידוורק( ףיעס האר( הפורתה הליכמ רשא םיפסונה

םיפוצפצמ רבעב תלבסש וא לבוס התא ∙ .המתסאמ האצותכ תוחיפנ( הרומח בל תקיפס יאמ לבוס התא ∙ )םיילגרה תופכב וא םיילוסרקב ,םיידיב ךרד תונתינה תופורת ידי-לע תלפוטמה .דירוה .דבכב תויעבמ לבוס התא

בל םסח :אמגודל( בלב תויעבמ לבוס התא

לולידוורק .)יטיא קפוד וא )heart block( םילוחהמ קלחב לופיטל המיאתמ הניא עבט .תומיוסמ בל תויעב םע .רומח םד ץחל תתמ לבוס התא

םירכזומה םיבצמהמ דחאמ לבוס התא םא ,חוטב ךניא םא .הפורתה תא תחקל ןיא ,הלעמ .הפורתה תליטנ ינפל חקורב וא אפורב ץעוויה הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא אפורל רפס ,עבט לולידוורקב לופיטה ינפל :םא .ךלש תואירה םע תויעב ךל שי ∙ .תוילכב תויעבמ לבוס התא ∙ .)םדב תוהובג רכוס תומר( תרכוסמ לבוס התא ∙ .עגמ תושדע ביכרמ התא ∙ םד ילכ תלחמ( םד ילכב תויעבמ לבוס התא ∙ .)תיפקיה תטולבב תויעבמ רבעב תלבסש וא לבוס התא ∙ .)דיאורית( סירתה תיגרלא הבוגתמ רבעב תלבסש וא לבוס התא ∙ תמרוגה תימואתפ תוחיפנ :אמגודל( הרומח ,םיידיב תוחיפנ ,העילב וא המישנ יישקל החירפ וא ,םיילוסרקבו םיילגרה תופכב .)הרומח לש לופיט רבועו היגרלאמ לבוס התא

ןגרלאל תושיגרה תתחפהל( היצזיטיסנס-הד .)עודי תועבצאל םד תמירזב תוערפהמ לבוס התא

.)ונייר תנומסת( םיילגרהו םיידיה רועב היעבמ רבעב תלבסש וא לבוס התא ∙ ימסוח תליטנ תובקעב סיזאירוספ תארקנה .אטב גוסמ םינטלוק גוסמ )הזחב באכ( הניגנאמ לבוס התא

.לטמזנירפ תרתוי תוטולבמ תחא לע לודיגמ לבוס התא ∙ .)המוטיצומורכואפ( הילכה .יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר התא ∙ וא ךיבגל םינוכנ הלא םיבצממ רתוי וא דחא םא ינפל חקורב וא אפורב ץעוויה ,חוטב ךניא םא .הפורתה תליטנ התאש אפורל חווד ,חותינ רובעל דמוע התא םא םימיוסמ המדרה ירמוח .עבט לולידוורק לטונ לולע אוהו ךלש םדה ץחל תא דירוהל םילולע .ידמ ךומנ תויהל :תויתפורת ןיב תובוגת תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת לש ןתוליעפ לע עיפשהל הלולע עבט לולידוורק תומיוסמ תופורת ,ןכ ומכ .תומיוסמ תופורת .עבט לולידוורק תוליעפ לע עיפשהל תולולע :חקול התא םא חקורל וא אפורל רפס דחוימב ,םינתשמ :ןוגכ בללו םד ץחל תדרוהל תופורת ∙ וא םזאיטליד ןוגכ( ןדיס תולעת ימסוח תנמ לע תונתינה תופורת ,)לימאפארו ןיסקוגיד לשמל( רידס אל קפוד לע טולשל .)ןוראדוימא וא :אמגודל ,ןימאלוכטק ירגאמ תונקורמ תופורת ∙ ,)MAOIs( זאדיסקוא ןימאונומ יבכעמו ןיפרסר .)ןואכידב לופיטל( ןיזלנפו דיסקוברקוזיא ןוגכ .)ןואכידב לופיטל( ןיטסקוראפו ןיטסקואולפ ∙ וא ןילוסניא ןוגכ תרכוסב לופיטל תופורת ∙ .ןימרופטמ הנרגימ ,הובג םד ץחלב לופיטל( ןידינולק ∙ רבעמה ליגב )flushing( הקמסהב לופיטו .)םישנב .)םימוהיזב לופיטל( ןיציפמאפיר ∙ רחאל תינוסיחה תכרעמה יוכידל( ןירופסולקיצ

.)תולתשה ,NSAIDs( םידיאורטס םניאש תקלד ידגונ ∙ .)ןפורפוביאו ןיצטמודניא ,ןיריפסא ןוגכ אטב ינטלוקל םיטסינוגא תונופמיס יביחרמ ∙ םיפוצפצו המישנ ילכ תורצהב לופיטל( תורחא האיר תולחמ וא המתסא תובקעב .))טפלוס ןילאטוברטו לומטובלס ןוגכ( ןוזמו הפורתב שומיש .החוראה םע הפורתה תא לוטיל שי לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש תרוחרחסל םורגל לולע הפורתב שומישה .לוהוכלא םע בולישב דחוימב הקנהו ןוירה הסנמ ,ןוירהב תא םא עבט לולידוורק לוטיל ןיא .אפור תארוהב אלא הקינמ וא ןוירהל סנכיהל תונוכמב שומישו הגיהנ ,תרוחרחסל םורגל לולע וז הפורתב שומישה הז םא .לופיטה יונישב וא הלחתהב דחוימב וא םילכב שמתשהל ,גוהנל ןיא ,ךל הרוק ךניה םא ךלש אפורל רפס .תונוכמ ליעפהל עיפשהל תולולע רשא תופסונ תועפותב ןיחבמ התא רשאכ תונוכמ וא םילכב שומיש ,הגיהנ לע .עבט לולידוורק לטונ הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ ךל רמאנ םא .זוטקל הליכמ עבט לולידוורק

תוליבס-יאמ לבוס התא יכ אפורה ידי-לע שומישה ינפל אפורל הנפ ,םימיוסמ םירכוסל .הפורתב ?הפורתב שמתשת דציכ

.3

.אפורה תוארוה יפל דימת רישכתב שמתשהל שי ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .רישכתב לופיטה ןפואו ןונימל עגונב חוטב .דבלב אפורה ידי-לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה אוה ללכ ךרדב יתלחתהה לבוקמה ןונימה אפורה .םייעובשל םויב םיימעפ ג״מ 3.125 המכ ךשמל ,הגרדהב ןונימה תא הלעי ג״מ 25 לש תילמיסקמ הנמ דע ,תועובש ,ג״ק 85 -מ רתוי לקוש ךניה םא .םויב םיימעפ

.םויב םיימעפ ג״מ 50 דע תולעל לוכי ןונימה הכורא ןמז תפוקתל הפורתה תליטנ תקספהב אפורהו ןכתיי .אפורה תא עדייל שי ,םייעובשמ .תיתלחתהה הנמה תא בוש לוטיל ךתוא החני םויל תילמיסקמה הנמה ללכ ךרדב :םישישק .תוקלוחמ תונמב ,ג״מ 50 הניה .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא לוטיל שי ,םימ טעמ םע תוילבטה תא עולבל שי .םיבוצק םינמזב החוראה םע הפורתה תא תוצחל ןתינ :ג״מ 6.25 עבט לולידוורק .הייצח וקב הילבטה .הסיעלו השיתכ יבגל עדימ ןיא תא תוצחל ןתינ :ג״מ 12.5 עבט לולידוורק .הייצח וקב הילבטה .הסיעלו השיתכ יבגל עדימ ןיא ליגל תחתמ םידליל תדעוימ הניא וז הפורת .םינש 18 תולולע ,רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא ,תרוחרחס ,יטיא קפוד :תואבה תועפותה עיפוהל .הפירח תופייע וא םיפוצפצ ,המישנ רצוק דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ .ךתיא הפורתה תזירא אבהו ,םילוח-תיב לש שי שורדה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא הנמה תליטנ ןמז םא .תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל םושב .החכשנש הנמה לע גלד ,בורק האבה !דחיב תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא .אפורה ידי-לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה תקספה ,הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא הפוקת ךשמל יתגרדה ןפואב השעת לופיטה .תועובש 1-2 לש תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא בכרה .הפורת לטונ ךניהש םעפ לכב הנמהו .םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב יאוול תועפות

.4

לולע עבט לולידוורקב שומישה ,הפורת לכב ומכ לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו :תעפוהב אפורל דימ תונפל שי :לולכל םילוכי םינמיסה( הרומח תיגרלא הבוגת ∙ םייתפשה ,םינפה ,ןורגה לש תימואתפ תוחיפנ .)העילב וא המישנ יישקל םורגל הלולעה הפהו העזה ,המישנ רצוקב םיוולמה הזחב םיבאכ

.הליחבו תוחיפנ םע רתוי הכומנ תופיכתב ןתש ןתמ ∙ .תוילכב היעב לע דיעהל לולע ,םיילגרב ,)הימקילגופיה( םדב דואמ הכומנ רכוס תמר ∙ .הרכה רסוח וא םיסוכרפל םורגל לולעה רבד ,המרופיטלומ המתירא( תורומח תוירוע תובוגת ∙ למרדיפא קיסקוט ,ןוסנו׳ג-סנביטס תנומסת םירידנ םירקמב עיפוהל תולוכי )סיזילורקנ ,תוימומדא :לולכל םילוכי םינימסתה .דואמ יבג לע תויחופלשב תובורק םיתיעל הוולמ ,הפה ךותב ןוגכ םייריר םימורק לע וא רועה םילוכי ולא .םייפעפעה וא ןימה ירביא רוזאב םע בורל םיילגעמ םימתככ הליחת עיפוהל טשפתהל םילולע רשא זכרמב תויחופלש ןכסמ תויהל לולעש רועה לש בחרנ ףוליקל תוולמ ולא תורומח תוירוע תובוגת .םייח ףוגב םיבאכו םוח ,שאר באכב םיתיעל .)תעפש ייומד םינימסת( תופסונ יאוול תועפות תועפות – דואמ תוחיכש יאוול תועפות :הרשעמ דחא שמתשממ רתויב תועיפומש - תופייעו השלוח ,שאר באכ ,תרוחרחס ∙ תליחתב בורל תועיפומו תורומח ןניאש תועפות .לופיטה ,הזחב םיבאכ םיללוכ םינמיסה( בל תויעב ∙ תועורזב תוחיפנו המישנ רצוק ,תופייע .)םיילגרבו .תרוחרחסב לשמל אטבתמה ךומנ םד ץחל ∙ תועיפומש תועפות – תוחיכש יאוול תועפות :100 ךותמ םישמתשמ 1-10 ב תואיר ,)סיטיכנורב( המישנה יכרדב םימוהיז ∙ המישנ יכרדב( ןורגו ףא ,)תואיר תקלד( רצוק ,םיפוצפצ םיללוכ םינמיסה ,)תונוילע .ןורג באכו הזחב ץחל ,המישנ תויעבל םורגל םילולעה( ןתשה יכרדב םימוהיז ∙ .)ןתש ןתמב ,)הימנא( םימודאה םדה יאת לש הכומנ הריפס ∙ ,רוויח רוע ,תופייע תשוחת םיללוכ םינמיסה .המישנ רצוקו )תויצטיפלפ( בל תוקיפד .לקשמב היילע

תוקידבב דדמנ( םדב לורטסלוכ תומרב היילע ∙ .)םד ילוחב םדב רכוסה תומר לע הטילשב הערה ∙ .תרכוס .ןואכיד ∙ בקע םייניעב שבוי וא באכ ,הייארב תוערפה ∙ .תועמד רוצייב הדירי .יטיא קפוד ∙ .הדימע בצמל רבעמב תרוחרחס ∙ תוחיפנ :םיללוכ םינמיסה( םילזונ תריצא ∙ תופכ ,םיידיה ומכ ונממ םיקלח וא ףוגה לכב חפנב היילעו םיילגרהו םיילוסרקה ,םיילגרה .)ףוגב םדה םיילגרבו תועורזב םדה רוזחמב תויעב ∙ ,תורק םיילגר תופכו םיידי :םיללוכ םינמיסה( םיילגרב באכו תועבצאב באכו ץוצקע ,ןורוויח .)הכילהב רימחמה .המישנ תויעב ∙ .לוכיע יישק ,ןטב יבאכ ,לושלש ,האקה ,הליחב ∙ .םיילגרהו םיידיה תופכב ןכתיי – באכ ∙ ןתמ תופיכתב םייוניש ללוכ תוילכב תויעב ∙ .ןתש .תופלעתה ∙ תועפות – תוחיכש ןניאש יאוול תועפות :1,000 ךותמ םישמתשמ 1-10 ב תועיפומש .הניש תוערפה ∙ תופכב וא םיידיב השוחת רסוח וא ץוצקע ∙ .םיילגרה תוסכל הלוכיש החירפ תוללוכה( רוע תויעב ∙ .)רועב שבוי ירוזאו דרג ,תלרח ,בחרנ ףוג חטש .תרבגומ העזה ∙ .רעיש תרישנ ∙ .)תונוא ןיא( ינימ דוקפתב תוערפה ∙ .תוריצע ∙ תועיפומש תועפות – תורידנ יאוול תועפות :10,000 ךותמ םישמתשמ 1-10 ב :ןוגכ םינמיסב אטבתמ ,םדב תויסט טועימ ∙ .ףאב םומידו תולק רתיב םד יפטש תעפוה .תעפש ייומד םינימסתו םיפוצפצ ,ףאב שדוג ∙ .הפב שבוי

תועפות – דואמ תורידנ יאוול תועפות ךותמ דחא שמתשממ תוחפב תועיפומש

:10,000

םינבלה םדה יאת יגוס לכ לש הכומנ הריפס ∙ ,םייכינחב ,הפב םימוהיז :םיללוכ םינמיסה( .)תואירבו ןורגב םילוכי םינמיסה .)רתי תושיגר( תיגרלא הבוגת ∙ תוחיפנמ האצותכ העילב וא המישנ יישק לולכל תוחיפנ וא ,םינפה וא ןורגה לש תימואתפ .םיילוסרקבו םיילגרה תופכב ,םיידיב .)הדבעמ תוקידבב תולגתמש( תוילכב תויעב ∙ לע הטילשב ישוק תווחל תויושע םישנהמ קלח ∙ תרפתשמ ללכ ךרדב העפותה ,ןתשה תיחופלש .לופיטה תקספהב תרכוס ינמיס תוחתפתהל םורגל הלולע הפורתה .המודר תרכוס ילעב םילפוטמב תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא תעפותמ לבוס התא רשאכ וא הרימחמ יאוולה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול .אפורה תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ תועפות לע חוויד״ רושיקה לע הציחל תועצמאב תיבה ףדב אצמנש ״יתפורת לופיט בקע יאוול )www.health.gov.il( תואירבה דרשמ רתא לש

,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה :רושיקל הסינכ י״ע וא

https://forms.gov.il/globaldata/getsequenc

e/getsequence.aspx?formType=AdversEff

ectMedic@moh.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ חווטו םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל ךכ ידי-לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םתייאר .הלערה ענמת .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה )exp. date( .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה :ןוסחא יאנת .25°C -ל לעמ ןסחאל ןיא .הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא ףסונ עדימ .6 םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ :םיליעפ יתלב םיביכרמ :ג״מ 6.25 עבט לולידוורק

Lactose monohydrate, povidone,

crospovidone, colloidal anhydrous silica,

magnesium stearate, color yellow iron

oxide.

:ג״מ 12.5 עבט לולידוורק

Lactose monohydrate, povidone,

crospovidone, colloidal anhydrous silica,

magnesium stearate, color red iron oxide.

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ :ג״מ 6.25 עבט לולידוורק .בוהצ דע ריהב בוהצ עבצב החוטש הלוגע הילבט הדיצבו הייצח וק ונשי הילבטה לש דחא דצב ןוילעה קלחב ״CVL״ תויתואה תועבטומ ינשה .ןותחתה קלחב ״T2״ -ו .תוילבט 30 וא 28 :הזיראב תומכ :ג״מ 12.5 עבט לולידוורק יומד ריהב הטוקרט עבצב החוטש הלוגע הילבט הייצח וק ונשי הילבטה לש דחא דצב .שיש קלחב ״CVL״ תויתואה תועבטומ ינשה הדיצבו .ןותחתה קלחב ״T3״ -ו ןוילעה .תוילבט 30 וא 28 :הזיראב תומכ .םיקוושמ הזיראה ילדג לכ אלו ןכתיי :ותבותכו םושירה לעב םש .הינתנ ,8077 ד״ת ,מ״עב קוויש קיבא :ותבותכו ןרציה םש ,מ״עב תיטרפ הרבח תויטבצמרפ תוישעת עבט .הירגנוה ,ןצרבד תואירבה דרשמ ידי-לע רשואו קדבנ הז ןולע תוארוהל םאתהב ןכדועו 2011 ינוי ךיראתב .2018 ינוי ךיראתב תואירבה דרשמ תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ :תואירבה דרשמב יתכלממה 135.45.31252 :ג״מ 6.25 עבט לולידוורק 135.46.31073 :ג״מ 12.5 עבט לולידוורק חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל הפורתהו ןולעב עדימה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב .םינימה ינש ינבל םידעוימ

CARV TAB PL SH 200818

ةلديصلا ةمظنأ بجومب كلهتسملل ةرشن 1986 - )تارضحتسم( طقف بيبط ةفصو بجومب ءاودلا ق

وسي غلم 6٫25 عڤيت لوليديڤراك صارقأ :ىلع صرق لك يوتحي غلم 6٫25 لوليديڤراك

Carvedilol 6.25 mg

غلم 12٫5 عڤيت لوليديڤراك صارقأ :ىلع صرق لك يوتحي غلم 12٫5 لوليديڤراك

Carvedilol 12.5 mg

رضحتسملا يف ةيساسحلا تادلومو ةلاعفلا ريغ داوملا ةمئاقل تامولعم« ـ 2 ةرقفلاو »ةيفاضإ تامولعم« ـ 6 ةرقفلا رظنأ .»ءاودلا تابكرم ضعب نع ةماه .ءاودلل كلامعتسإ لبق اهتياهن ىتح نعمتب ةرشنلا أرقإ .ءاودلا نع ةزجوم تامولعم ىلع ةرشنلا هذه يوتحت .يلديصلا وأ بيبطلا عجار ،ةيفاضإ ةلئسأ كيدل ترفوت اذإ دق وهف نيرخلآل هيطعت لا .كلجأ نم ءاودلا اذه فص

.كتلاحل ةهباشم ةيبطلا مهتلاح نأ كل ادب ولو ىتح مهرضي .ةنس 18 رمع نود لافطلأ صصخم ريغ ءاودلا ؟ءاودلا صصخم ضرغ يلأ )1 .بلقلا روصق جلاعل صصخم عڤيت لوليديڤراك :ةيجلاعلا ةليصفلا .اتيبو 1 ـ افلأ عون نم تلابقتسم تابجاح ءاودلا لامعتسإ لبق )2 :اذإ ءاودلا لامعتسإ زوجي لا وأ )لوليديڤراك( ةلاعفلا ةداملل )يجريلأ(

اساسح تنك

ءاودلا اهيوتحي يتلا ةيفاضلإا تابكرملا نم دحاو لكل .)6 ةرقفلا رظنأ( ةجيتن ريفص نم يضاملا يف تيناع وأ يناعت تنك ∙ .وبرلا يف خافتنإ( بلقلا يف ريطخ روصق نم يناعت تنك ∙ متي يذلا )نيمدقلا يتحار يف وأ نيلحاكلا يف ،نيديلا .ديرولا قيرط نع ىطعت ةيودأ ةطساوب هجلاع .دبكلا يف لكاشم نم يناعت تنك ∙ بلقلا راصحإ :

لاثم( بلقلا يف لكاشم نم يناعت تنك ∙ عڤيت لوليديڤراك نإ .)ءيطب ضبن وأ )

heart block

نوناعي نيذلا ىضرملا ضعب ىدل جلاعلل مئلام ريغ .ةنيعم ةيبلق لكاشم نم .مدلا طغض يف ديدش ضافخنإ نم يناعت تنك ∙ تلااحلا ىدحإ نم يناعت تنك اذإ ،ءاودلا لوانت زوجي لا وأ بيبطلا رشتسإ ،

اقثاو نكت مل اذإ .هلاعأ ةروكذملا .ءاودلا لوانت لبق يلديصلا ءاودلا لامعتسإب قلعتت ةصاخ تاريذحت :اذإ بيبطلل كحإ ،عڤيت لوليديڤراك ـب جلاعلا لبق .كيتئر يف لكاشم كيدل تدجو

.ىلكلا يف لكاشم نم يناعت تنك ∙ .)مدلا يف ركسلا بسن عافترإ( يركسلا نم يناعت تنك

.ةقصلالا تاسدعلا عضت تنك

يف ضرم( ةيومدلا ةيعولأا يف لكاشم نم يناعت تنك

.)ةيطيحملا ةيومدلا ةيعولأا ةدغلا يف لكاشم نم يضاملا يف تيناع وأ يناعت تنك

thyroid

( ةيقردلا يسسحت لعف در نم يضاملا يف تيناع وأ يناعت تنك

يف تابوعص ىلإ يدؤي يذلا ئجافم خافتنإ :

لاثم( ريطخ نيمدقلا يتحار يف ،نيديلا يف خافتنإ ،علبلا وأ سفنتلا .)ريطخ حفط وأ ،نيلحاكلا يفو سسحتلا ةلازإ جلاعل عضختو ةيساسح نم يناعت تنك

.)فورعم ةيساسح د

لومل ةيساسحلا ليلقتل( عباصأ ىلإ مدلا قفدت يف تابارطضإ نم يناعت تنك ∙ .)ونير ةمزلاتم( نيلجرلاو نيديلا ىمست ةيدلج ةلكشم نم يضاملا يف تيناع وأ يناعت تنك ∙ .اتيب عون نم تلابقتسم تابجاح لوانت ءارج ةيفدصلا عون نم )ردصلا يف ملأ( ةيردص ةحبذ نم يناعت تنك ∙ .لاتيمزنيرپ مرو( ةيرظكلا ددغلا ىدحإ ىلع مرو نم يناعت تنك ∙ .)متاوقلا .ءاود يلأ وأ ماعط يلأ

اساسح تنك ∙ مل اذإ وأ تلااحلا كلت نم رثكأ وأ دحاو كيلع قبطنإ اذإ .ءاودلا لوانت لبق يلديصلا وأ بيبطلا رشتسإف ،

اقثاو نكت بيبطلا غلبأ ،ةيحارج ةيلمع زايتجإ ىلع

امدقم تنك اذإ ةنيعم ريدخت داوم يدؤت دق .عڤيت لوليديڤراك لوانتت كنأب

اضفخنم حبصي دقو كيدل مدلا طغض يف ضافخنإ ىلإ .يغبني امم رثكأ :ةيودلأا نيب تلاخادتلا امب ىرخأ ةيودأ ،

ً

ارخؤم تلوانت اذإ وأ ،لوانتت تنك اذإ ،ةيئاذغ تافاضإو ةيبط ةفصو نودب ةيودأ كلذ يف .كلذ نع يلديصلا وأ بيبطلل كحإ نإف ،كلذك .ةنيعم ةيودأ لمع ىلع عڤيت لوليديڤراك رثؤي دق غلابإ بجي .عڤيت لوليديڤراك لمع ىلع رثؤت دق ةنيعم ةيودأ :لوانتت تنك اذإ صخلأاب يلديصلا وأ بيبطلا ،لوبلا تاردم :لثم بلقللو مدلا طغض ضفخل ةيودأ ∙ ،)ليماپاريڤ وأ مزايتليد لثم( مويسلاكلا تاونق تابجاح

لاثم( ضبنلا ماظتنإ مدع ىلع ةرطيسلل ىطعت يتلا ةيودأ .)نورادويمأ وأ نيسكوچيد نيپريسير :

لاثم ،نيملاوكيتاكلا نزاخمل ةغرف

م ةيودأ ∙ لثم ،)

MAOIs

( زاديسكوأ نيمأ ونوم تاطبثمو .)بائتكلإا جلاعل( نيزلينيفو ديسكوبراكوزيإ .)بائتكلإا جلاعل( نيتيسكوراپو نيتيسكوأولف ∙ .نيمروفتيم وأ نيلوسنإ لثم يركسلا جلاعل ةيودأ ∙ جلاعو ةقيقشلا ،مدلا طغض عافترإ جلاعل( نيدينولك ∙ .)ءاسنلا ىدل سأيلا نس يف )

flushing

( دروتلا .)تاثولتلا جلاعل( نيسيپمافير ∙ .)عرزلا ةيلمع دعب يعانملا زاهجلا طيبثتل( نيروپسولكيس ∙ لثم ،

NSAIDs

( ةيديئوريتسلالا باهتللإا تاداضم ∙ .)نفورپوبيإو نيساتيمودنيإ ،نيريپسأ جلاعل( اتيب تلابقتسمل ةدلقملا ةيئاوهلا تابصقلا تاعسوم

وبرلا ضرم نع مجانلا ريفصلاو ةيسفنتلا قرطلا قيضت نيلاتوبريتو لوماتوبلاس لثم( ىرخأ ةيوئر ضارمأ وأ .))تافلوس ماعطلاو ءاودلا لامعتسإ .ماعطلا ةبجو عم ءاودلا لوانت بجي لوحكلا كلاهتسإو ءاودلا لامعتسإ .لوحكلا ةكراشمب ةصاخ راودلا ببسي دق ءاودلا لامعتسإ نإ عاضرلإاو لمحلا ،لمحلا ةرتف يف تنك اذإ عڤيت لوليديڤراك لوانت زوجي لا .بيبطلا نم تاميلعتب لاإ ةعضرم وأ لمحلا نيلواحت تانكاملا لامعتسإو ةقايسلا ةصاخ ،راود ثودح ىلإ يدؤي دق ءاودلا اذه لامعتسإ نإ زوجي لاف ،كل اذه ثدح اذإ .جلاعلا رييغت دنع وأ ةيادبلا يف كبيبطل كحإ .تانكاملا ليغشت وأ تاودلأا لامعتسإ ،ةقايسلا ،ةقايسلا ىلع رثؤت دق يتلا ةيفاضإ ضارعأ ظحلات تنك اذإ .عڤيت لوليديڤراك ـل كلوانت دنع تانكاملا وأ تاودلأا لامعتسإ ءاودلا تابكرم ضعب نع ةماه تامولعم لبق نم كل ليق اذإ .زوتكل ىلع عڤيت لوليديڤراك يوتحي هجوتف ،ةنيعم تايركسل لمحت مدع نم يناعت كنأب بيبطلا .ءاودلا لامعتسإ لبق بيبطلل ؟ءاودلا لامعتسإ ةيفيك )3 .بيبطلا تاميلعت بسح رضحتسملا لامعتسإ

امئاد بجي

اقثاو نكت مل اذإ يلديصلا نم وأ بيبطلا نم حاضيتسلإا كيلع .رضحتسملاب جلاعلا ةقيرطو ةيئاودلا ةعرجلا صوصخب .طقف بيبطلا لبق نم ناددحي جلاعلا ةقيرطو ةيئاودلا ةعرجلا غلم 3٫125 ةداع يه ةيئادتبلإا ةيدايتعلإا ةيئاودلا ةعرجلا نإ ةيئاودلا ةعرجلا بيبطلا عفري .نيعوبسأ ةدمل مويلا يف نيترم ىمظع ةيئاود ةعرج ىتح ،عيباسأ ةدع دادتمإ ىلع ،جيردتلاب 85 نم رثكأ كنزو ناك اذإ .مويلا يف نيترم غلم 25 اهردق يف نيترم غلم 50 ىتح ةيئاودلا ةعرجلا عفر متي دقف ،غلك ،نيعوبسأ نع ديزت ةرتفل ءاودلا لوانت نع فقوتلا دنع .مويلا لوانتب بيبطلا كدشري نأ زئاجلا نم .بيبطلا غلابإ بجي .ةيناث ةيئادتبلإا ةيئاودلا ةعرجلا ،غلم 50 ةداع يه مويلل ىمظعلا ةيئاودلا ةعرجلا :نينسملا .ةمسقم ةيئاود تاعرجب .اهب ىصوملا ةيئاودلا ةعرجلا زواجت زوجي لا ءاودلا لوانت بجي ،ءاملا نم ليلقلا عم صارقلأا علب بجي .ةددحم تاقوأ يف ماعطلا ةبجو عم يف صرقلا رطش ناكملإاب :غلم 6٫25 عڤيت لوليديڤراك .رطشلا طخ .غضملاو قحسلا صوصخب تامولعم رفوتت لا يف صرقلا رطش ناكملإاب :غلم 12٫5 عڤيت لوليديڤراك .رطشلا طخ .غضملاو قحسلا صوصخب تامولعم رفوتت لا .ةنس 18 رمع نود لافطلأ صصخم ريغ ءاودلا اذه ضارعلأا رهظت دقف ،ربكأ ةيئاود ةعرج أطخلاب تلوانت اذإ وأ ريفص ،سفنتلا يف قيض ،راود ،ءيطب ضبن :ةيلاتلا .داح قاهرإ أطخلاب لفط علب اذإ وأ ةطرفم ةيئاود ةعرج تلوانت اذإ يف ئراوطلا ةفرغل وأ بيبطلا ىلإ

لااح هجوت ،ءاودلا نم .ءاودلا ةبلع كعم رضحأو ،ىفشتسملا بجيف بولطملا تقولا يف ءاودلا اذه لوانت تيسن اذإ ةيئاودلا ةعرجلا ت

وف .كلذب كركذت ةظحل ةيئاود ةعرج لوانت

ابيرق ةيلاتلا ةيئاودلا ةعرجلا لوانت دعوم ناك اذإ ،ةيسنملا !ةيوس نيتيئاود نيتعرج لوانت لاوحلأا نم لاح يأب زوجي لا .بيبطلا ةيصوت بسح جلاعلا ىلع ةبظاوملا بجي بيبطلا ةراشتسإ نودب ءاودلاب جلاعلا نع فقوتلا زوجي لا .ةيحصلا كتلاح ىلع نسحت أرط ولو ىتح نع فقوتلا متي نأ بجيف ،ءاودلا لوانت نع تفقوت اذإ .عيباسأ 2-1 اهردق ةينمز ةرتفل يجيردت لكشب جلاعلا عباط صيخشت بجي !ةمتعلا يف ةيودأ لوانت زوجي لا لوانتت ةرم لك يف ةيئاودلا ةعرجلا نم دكأتلاو ءاودلا .كلذ رملأا مزل اذإ ةيبطلا تاراظنلا عض .ءاود اهيف ،ءاودلا اذه لامعتسإ لوح ةيفاضإ ةلئسأ كيدل ترفوت اذإ .يلديصلا وأ بيبطلا رشتسإ ةيبناجلا ضارعلأا )4 ببسي دق عڤيت لوليديڤراك لامعتسإ نإ ،ءاود لكب امك ةمئاق نم شهدنت لا .نيلمعتسملا ضعب دنع ةيبناج

اضارعأ .اهنم

ايأ يناعت لاأ زئاجلا نم .ةيبناجلا ضارعلأا :روهظ دنع بيبطلل

ً

لااح هجوتلا بجي خافتنإ :لمشت نأ نكمي تاملاعلا( ريطخ يسسحت لعف در ∙ ببسي دق يذلا مفلاو نيتفشلا ،هجولا ،ةرجنحلل ئجافم .)علبلا وأ سفنتلا يف تابوعص قرعت ،سفنتلا يف قيضب قفارتت يتلا ردصلا يف ملاآ ∙ .نايثغو دق ،نيلجرلا يف خافتنإ عم رثكأ ةضفخنم ةريتوب لوبت ∙ .ىلكلا يف ةلكشم ىلع لدي عبتي

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה