קרבוסילן

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

26-11-2020

מרכיב פעיל:
CHARCOAL ACTIVATED; SIMETHICONE
זמין מ:
TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MAABAROT LTD
קוד ATC:
A07BA51
טופס פרצבטיות:
קפסולות
הרכב:
SIMETHICONE 45 MG; CHARCOAL ACTIVATED 140 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
LABORATOIRES GRIMBERG, FRANCE
קבוצה תרפויטית:
MEDICINAL CHARCOAL, COMBINATIONS
איזור תרפויטי:
MEDICINAL CHARCOAL, COMBINATIONS
סממני תרפויטית:
Anti-flatulent, for symptomatic treatment of stomach ache resulting from accumulation of gas, relief of sensation of fullness, meteorism, bloating and flatulence.
מספר אישור:
134 82 21600 07
תאריך אישור:
2011-06-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

26-11-2020

ÌÈÁ˜Â¯‰†˙Â˜˙†ÈÙφÔίˆÏ†ÔÂÏÚ

±π∏∂†≠†Â¢Ó˘˙‰†®ÌÈ¯È˘Î˙©

ÔÏÈÒ·¯˜

˙ÂÒÂÓÎ

̯˷ ÂÙÂÒ„ÚÔÂÏÚ‰˙‡ÔÂÈÚ·†È؇¯˜

‰Ù¯˙· ÈØ˘Ó˙˘˙

∫·Î¯‰

∫‰ÏÈÎÓ†®‰·È˜· ˙ÏÚÂÙ©‰ÏÂÁΉÒÂÓΆÏÎ

Activated charcoal 140 mg

Simethicone 45 mg

∫‰ÏÈÎÓ†®ÌÈÈÚÓ·†˙ÏÚÂÙ©†‰Ó„‡†‰ÒÂÓΆÏÎ

Activated charcoal 140 mg

Simethicone 45 mg

∫ÌÈÏÈÚÙ È˙Ï·ÌȯÓÂÁ

∫®‰·È˜· ˙ÏÚÂÙ©‰ÏÂÁΉÒÂÓÎ

Gelatine, sorbitan oleate, polysorbate 80, titanium

dioxide, indigotin.

∫®ÌÈÈÚÓ·†˙ÏÚÂÙ©†‰Ó„‡†‰ÒÂÓÎ

ÆÌÈÊ‚†ÁÙÂÒ †∫˙ÈËÈÂÙ¯˙†‰ˆÂ·˜

∫‰ÈÂÂ˙‰

ÏÂÙÈËφ¨ÏÂÎÈÚ‰ ˙ίÚÓ·†ÌÈÊ‚˙¯·Ëˆ‰„‚

˙¯·Ëˆ‰·†Ì¯Â˜Ó˘†ÔË·†È·‡Î·†ÈËÓÂËÙÓÈÒ

˙ÂÁÈÙ†˙‡ÏÓ†˙˘‚¯‰·†‰Ï˜‰Ï†¨ÌÈÊ‚

ÆÌÈÊ‚†˙ËÈÏÙ·Â

ÈÏ·Ó ÂʉÙ¯˙·˘Ó˙˘‰ÏÔȇ

∫ÏÂÙÈˉ ˙ÏÁ˙‰ÈÙχÙ¯·ıÚÂÂȉÏ

Ɖ˜ÈÈÓ Â‡ÔÂȯ‰·Íȉ̇

ÏÂÎÈÚ‰ ˙ίÚÓ·˙ÂÙÒÂ˙ÂÚÙÂ˙˙ÂÓÈȘ̇

‡Ù¯· ıÚÂÂÈ‰Ï˘È®ÔË·È·‡Î¨ÏÂ˘Ï˘∫Ô‚Ω

ƉÙ¯˙· ˘ÂÓÈ˘‰ÈÙÏ

∫˙¯‰Ê‡

‡ ˙·¯˜ÌÈ˙ÈÚÏÂʉÙ¯˙·˘Ó˙˘‰ÏÔȇ

ƇÙ¯· ıÚÂÂȉÏÈÏ·˙΢ÂÓÓ‰Ù˜˙

‰Ù¯˙Ï Â‡Â‰˘ÏΆÔÂÊÓÏ‰Ø˘È‚¯Íȉ̇

˙ÏÈË ÈÙχÙ¯ÏÍÎÏÚÚȄ‰ÏÍÈÏڨȉ˘ÏÎ

ƉÙ¯˙‰

∫ȇÂÂÏ ˙ÂÚÙÂ˙

ÔÓÊ· ¨‰Ù¯˙‰Ï˘‰Èˆ¯‰˙ÂÏÈÚÙÏÛÒÂ·

¨È‡ÂÂÏ ˙ÂÚÙ˘‰ÚÈÙ‰Ï˙ÂÏÂÏÚ‰·˘ÂÓÈ˘‰

Ɖ¯ÂÁ˘ ‰‡Âˆ¨˙‡˜‰†¨˙¯ȈÚ:Ô‚Î

Í˙˘‚¯‰· ÈÂÈ˘ÏÁ̇‡¨‰ÊÔÂÏÚ·ÂÈȈ‡Ï˘

ƇÙ¯‰ ÌÚ„ÈÓıÚÈ˙‰ÏÍÈÏÚ˙ÈÏÏΉ

ª‰‡Âˆ‰ Ú·ˆ·ÈÂÈ˘Ï̯‚ωÏÂÏÚÂʉÙ¯˙

Ɖ‚‡„Ï Ì˜ÓÔȇ‰ÊÈÂÈ˘·

˙¯Á‡ ‰‡¯Â‰¯„Ú‰·Ï·Â˜ÓÔÂÈÓ

∫‡Ù¯‰Ó

‰Ó„‡ ‰ÒÂÓÎÌÚ‰ÏÂÁΉÒÂÓÎ˙Á˜Ï˘È

Æ˙ÂÁ¯‡‰†ÈÙÏ ÌÂÈ·ÌÈÓÚÙ≥

ÌÈ„ÏÈÏ ÏÏÎ-ͯ„·˙„ÚÂÈÓ‰ȇÂʉÙ¯˙

ÆÌÈ˘ ∂ÏÈ‚Ï˙Á˙Ó˙˜ÂÈ˙Â

˘È ÌÈÓȆ∑ÍÂ˙Í·ˆÓ·¯ÂÙÈ˘ÏÁ‡Ï̇

ƇÙÂ¯Ï ˙ÂÙÏ

∫·Ï†ÈØÌÈ˘

ÔÈ· ˙ÂÁÙÏÌÈÈ˙Ú˘Ï˘ÔÓʘ¯Ù˙ÂÎÁÏ˘È

˙¯Á‡ ˙ÂÙ¯˙˙ÏÈËÔÈ·ÏÂʉÙ¯˙˙ÏÈË

Ɖى ͯ„

∫˘ÂÓÈ˘‰ ÔÙ‡

Ô˙ÂÓÏ˘· ˙ÂÒÂÓΉ˙‡ÚÂÏ·Ï˘È°ÒÂÚÏÏÔȇ

ÆÌÈÓ ÌÚ

°‰ÏÚ¯‰†ÈØÚÓ

¯ÂÓ˘Ï†˘È†˙¯Á‡†‰Ù¯˙†ÏΆÂʆ‰Ù¯˙

ÌÈ„ÏÈ†Ï˘†Ì„Ȇ‚˘È‰Ï†ıÂÁÓ†¯Â‚̘҆ӷ

ƉÏÚ¯‰†ÈØÚÓ˙†ÍΆȄȆÏÚ†˙˜ÂÈ˙†Â‡ØÂ

„ÏȆÚÏ·†˙ÂÚË·†Ì‡†Â‡†¯˙Ȇ˙Ó†˙ÏË†Ì‡

Ï˘†ÔÂÈÓ†¯„Áφ„ÈÓ†È؉Ù†¨‰Ù¯˙‰†ÔÓ

ÆÍ˙ȇ†‰Ù¯˙‰†˙Êȯ‡†È؇·‰Â†¨ÌÈÏÂÁ≠˙È·

˙˘¯ÂÙÓ†‰‡¯Â‰†‡Ïφ‰‡˜‰Ï†Ì¯‚φÔȇ

°‡Ù¯Ó

˙ÈÂÂ˙‰†˜Â„·Ï†˘È†°Í˘ÂÁ·†˙ÂÙ¯˙†ÏÂËÈφÔȇ

ƉÙ¯˙†˙ØÏËÂ†Íȉ˘†ÌÚÙ†Ï熉Ó‰Â

Æ̉φ‰Ø˜Â˜Ê†Íȉ†Ì‡†ÌÈÈÙ˜˘Ó†·Èί‰Ï†˘È

‰ȇ˘†‰¯Â˯ÙÓË·†ÔÒÁ‡Ï†˘È †∫‰ÒÁ‡

Æ≤μ o C †ÏÚ†‰ÏÂÚ

¨ÌȈÏÓÂÓ‰†‰ÒÁ‡Ø‰Êȯ‡‰†È‡˙†ÈÙφ̂

Æ„·Ï·†˙Ï·‚ÂÓ†‰Ù˜˙φ˙Â¯Ó˘†˙ÂÙ¯˙

°¯È˘Î˙‰†Ï˘†‰‚ÂÙ˙‰†Íȯ‡˙φ·Ï†ÌÈ˘Ï†‡

Á˜Â¯·†ıÚÂÂȉφÍÈÏÚ†¨˜ÙÒ†Ï˘†‰¯˜Ó†Ïη

˙ÂÙ¯˙†ÔÒÁ‡Ï†Ôȇ†Æ‰Ù¯˙‰†˙‡†Íφ˜ÙÈÒ˘

ƉÊȯ‡†‰˙‡·†˙Â¢

134.82.21600.07 †∫‰Ù¯˙‰ ÌÂ˘È¯ßÒÓ

Laboratories Grimberg, France † ∫Ô¯ˆÈ

˙‡ȯ·‰†„¯˘Ó†È¢Ú†Ú·˜†‰Ê†ÔÂÏÚ†ËÓ¯ÂÙ

Gelatine, sorbitan oleate, cellulose acetate

phthalate, polysorbate 80, diethyl phthalate,

erythrosine, titanium dioxide, indigotin.

Trima Trading

(1961) Ltd.,

PATIENT PACKAGE INSERT IN

ACCORDANCE WITHTHEPHARMACISTS'

REGULATIONS(PREPARATIONS)-1986

CARBOSYLANE

Capsules

Read this package insert carefully in its

entirety before using this medicine

Composition:

Each blue capsule (Gastric Activity)

contains:

Activated charcoal140 mg

Simethicone 45 mg

Each red capsule (Intestinal Activity)

contains:

Activated charcoal140 mg

Simethicone 45 mg

Inactive ingredients:

Blue capsule (Gastric Activity):

Gelatine, sorbitan oleate, polysorbate 80,

titanium dioxide, indigotin.

Red capsule (Intestinal Activity):

Gelatine, sorbitan oleate, cellulose acetate

phthalate, polysorbate 80, diethyl phthalate,

erythrosine, titanium dioxide, indigotin.

Therapeutic group:Gas-adsorbant.

Indication:

Anti-flatulent, for symptomatic treatment of

stomach ache resulting from accumulation

of gases, relief of sensation of fullness,

meteorism, bloating and flatulence.

Do not take this medicine without

consulting a doctor before starting

treatment:

If you are pregnant or breast-feeding.

If there are additional symptoms in the

digestive system (such as diarrhea,

abdominal pain) consult your doctor before

taking this medicine.

Warnings:

Do not use this medicine frequently, or for a

long period, without consulting a doctor.

If you are sensitive to any type of food or

medicine, inform your doctor before

commencing treatment with this medicine.

Side effects:

In addition to the desired effect of the

medicine, adverse reactions may occur during

the course of taking this medicine, for

example:constipation, vomiting, black stools.

In the event that you experience side effects

change in your general health, consult your

doctor immediately.

This medicine may cause a change in the

colour of stools;this change is not a cause

for concern.

Recommended dosageunless otherwise

prescribed byyour doctor:

One blue capsule to be taken together with

one red capsule, three times a day before

meals.

This medicine is not usually intended for

administration to infants and children under

6 years of age.

If there is no improvement in your condition

within 7 days, refer to your doctor.

Attention:

Allow a lapse of at least two hours between

taking this medicine and taking other oral

medicines.

Directions for use:

Do not chew! Swallow the capsules in their

entirety with water.

Avoidpoisoning!

This medicine, and all other medicines,must

be stored in a safe place out of the reach of

children and /or infants, to avoid poisoning.

If you havetaken an overdose, or if a child

has accidentally swallowed the medicine,

proceed immediately to a hospital emergency

room and bring the package of the medicine

with you.

Donotinducevomiting unless explicitly

instructed to do so bya doctor!

Donottakemedicinesinthedark! Check

the label and the doseeachtime you take

your medicine.Wear glasses if you need

them.

Storage:

Store at a temperature not exceeding 25 o C.

Even if kept in their original container and

stored as recommended, medicines may be

kept for a limited period only.Please note

the expiry date of the medicine! In case of

doubt, consult the pharmacist who dispensed

the medicine to you.

Do not store different medications in the

same package.

Licence number:134.82.21600.07

Manufacturer:Laboratories Grimberg, France

The format of this leaflet was determined

by the Ministry of Health and its content

was checked and approved by it

0112E

¯ÁÒÓ†‰Óȯ˙

¨Ó¢Ú·†®±π∂±©

¥∞≤≥∞†˙¯·ÚÓ†ı·Ș

9040211PL

0112E

9040211PL

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה