קסרלטו 15 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

19-02-2020

מרכיב פעיל:
RIVAROXABAN MICRONIZED
זמין מ:
BAYER ISRAEL LTD
קוד ATC:
B01AX06
טופס פרצבטיות:
טבליות מצופות פילם
הרכב:
RIVAROXABAN MICRONIZED 15 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
BAYER AG., GERMANY
קבוצה תרפויטית:
RIVAROXABAN
איזור תרפויטי:
RIVAROXABAN
סממני תרפויטית:
Prevention of stroke and systemic embolism in adult patients with non-valvular atrial fibrillation with one or more risk factors, such as congestive heart failure, hypertension, age?75 years, diabetes mellitus, prior stroke or transient ischaemic attack. Treatment of deep vein thrombosis (DVT),and pulmonary embolism (PE), and prevention of recurrent DVT and PE in adults.
leaflet_short:
התרופה תינתן לטיפול במקרים האלה: א. מניעת תרומבואמבוליזם לאחר ניתוח להחלפת מפרק הירך. ב. מניעת תרומבואמבוליזם לאחר ניתוח להחלפת הברך. ג. מניעת שבץ ותסחיף סיסטמי בחולים עם פרפור עליות המטופלים ב-warfarin וחוו CVA או TIA עם ביטוי קליני (שטופל או אובחן בבית חולים) במהלך השנה האחרונה. ד. מניעת שבץ ותסחיף סיסטמי בחולים עם פרפור עליות המטופלים ב-Warfarin ושתועד אצלם INR גבוה מ-5 לפחות פעמיים במהלך השנה האחרונה באירועים נפרדים. ה. מניעת שבץ ותסחיף סיסטמי בחולים עם פרפור עליות בלא מחלה מסתמית ו-CHADS2 Vasc score בערך 2 ומעלה.ו. טיפול קצר טווח למניעת שבץ ותסחיף סיסטמי בחולים עם פרפור עליות בלא מחלה מסתמית ו-CHADS2 score בערך 0 או 1 אחרי היפוך קצב ופעולות של אבלציות בפרפור.ז. טיפול ומניעה שניונית של פקקת הורידים העמוקים (Deep vein thrombosis – DVT).ח. טיפול ומניעה שניונית של תסחיף ריאתי (Pulmonary embolism - PE).ט. טיפול למניעת שבץ, אוטם שריר הלב, מוות קרדיווסקולרי, איסכמיה חריפה בגפיים ותמותה עבור חולים במחלת לב איסכמית ידועה (Ischemic heart disease (IHD) או Coronary artery disease (CAD)) ביחד עם מחלת כלי דם פריפרית (Peripheral arterial disease (PAD)).לעניין זה יוגדרו:1. מחלת לב איסכמית ידועה (IHD או CAD) - מצב לאחר אוטם או רה וסקולריזציה בעבר או היצרויות כליליות ידועות.2. מחלת כלי דם פריפרית (PAD) – א. מצב לאחר רה וסקולריזציה או ניתוח כלי דם או קטיעה בעבר, או קיום צליעה לסירוגין עם ABI מתחת ל-0.9 או היצרות כלי דם ידועה גדול מ-50% ב. מחלה בעורקי התרדמה (קרוטיד) מצב לאחר רה-וסקולריזציה או הצרות ידועה גדול מ-50%
מספר אישור:
147 44 33576 00
תאריך אישור:
2017-01-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

19-02-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

30-01-2020

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

כרצל ןולע

ן

םירישכת) םיחקורה תונקת יפל

(

ו"משתה

-

1986

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

וטלרסק

15

ג"מ

וטלרסק

20

ג"מ

תופוצמ תוילבט

:הליכמ הילבט לכ

בסקורביר

ג"מ

(Rivaroxaban 15 mg)

בסקורביר

ג"מ

(Rivaroxaban 20 mg)

םיליעפ יתלב םירמוח

םינגרלאו

אר

ףיעס

"ףסונ עדימ"

ףיעסבו

"

הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ

"

.הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק

תה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע ךל שי םא .הפור נפ ,תופסונ תולאש

לא וא אפורה לא .חקורה

ףסונב

,ןולעל

רישכתל

םייק וטלרסק

סיטרכ

עדימ

יתוחיטב

לפוטמל

סיטרכ

הז

ליכמ

עדימ

בושח

ךילעש

תעדל

ינפל ויפ לע לועפלו וטלרסקב לופיטה ךלהמבו לופיטה תלחתה

שי

ןייעל

עדימ סיטרכב

יתוחיטב לפוטמל ןכרצל ןולעבו םרטב רישכתב שומישה תליחת

ו סיטרכה תא רומשל שי ךרוצה תדימב ףסונ ןויעל ןולעה

המשרנ וז הפורת לופיטל ךתלחמב יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא . םתלחמ .המוד

1

(

?הפורתה תדעוימ המל

:םיאבה םיבצמב לופיטל דעוימ וטלרסק

) חומב םד ישירק תעינמ ץבש ףוגב םירחא םד ילכבו (

םילוחב םירגובמ

וסה רופרפ ארקנה רידס אל בל בצקמ םילב םירודזורפ ,ימתסמ עקר לע אלש

) ליג ,םד ץחל רתי ,בל תקיפס יא :םיאבהמ רתוי וא דחא ןוכיס םרוגמו

וא ס ,(לעמ

רבעב ףלוח ימכסיא ףקתה וא ץבש ,תרכ

ע םידירו תקקפ) םיילגרה ידירוב םד ישירק םיקומ מלו (יתאיר ףיחסת) תואירה לש םדה ילכבו ( תרזוח העפוה תעינ םיילגרב םדה ילכב םד ישירק לש

.תואירב וא

הצובק

תיטיופרת

:

וטלרסק

ייש

לעופו השירק ידגונ תארקנה תופורת תצובקל

לע

ידי

ישירק תריציל הייטנה תנטקה תאזו םד לע

ידי השירקה ךילהתב ברועמה םרוג תמיסח רוטקפ)

2

(

הפורתב שומישה ינפל

שמתשהל ןיא

ב

:םא הפורת

(יגרלא) שיגר התא בסקורבירל

הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא

םיביכרמה תמישרל האר ,םיליעפ אלה ףיעס

."ףסונ עדימ"

.רבגומ םומידמ לבוס ךנה

הלחמ ךל שי

בצמ וא

אב

ריבגמש ףוגב רב םי

יניצר םומידל ןוכיסה תא

:ןוגכ)

,הביק בי הלבח

ב םומיד וא ,חומ הנורחאל שחרתהש םייניעב וא חומב חותינ

) םד ישירק תעינמל תופורת לטונ ךנה :ןוגכ ןיראפראו

לש םירקמב דבלמ ,(ןירפה וא ןאבסקיפא ,ןארטגיבד רשאכ וא והנשמל דחא השירק דגונמ רבעמ רתנצ ךרד ןירפה לבקמ התא

ידכ יקרוע וא ידירו יאשהל ור

חותפ

לחממ לבוס ךנה

דבכ מרוגה לעל ת

.םומידל ןוכיסב הי

וא ןוירהב ךנה

.הקינמ

לוטית לא הלעמ םיראותמה םיבצמהמ דחא םא ךלש אפורל רפסו וטלרסק

.ךילע לח

תורהזא

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ

.וטלרסק תליטנ ינפל חקורה וא אפורה םע חחוש

וטלרסקב שומישב תדחוימ תוריהז תשרדנ ס ,וטלרסקב לופיטה ינפל . :אפורל רפ

םא :םיאבה םיבצמהמ דחאב תויהל לוכיש יפכ םומידל הובג ןוכיסב התא

תוילכ תלחמ הרומח

ךפוגב תלעופה הפורתה תומכ לע עיפשהל לולע תוילכה דוקפתו רחאמ

ףיעס האר)

הפורתב שמתשת דציכ"

.(תוילכ תלחמ לש הרקמב ץלמומה ןונימה יבגל "

תופורת לטונ ךנה תורחא שירק תעינמל ) םד י :ןוגכ (ןירפה וא ןאבסקיפא ,ןארטגיבד ,ןיראפראו

התא רשאכ רבוע חותפ וריאשהל ידכ יקרוע וא ידירו רתנצ ךרד ןירפה לבקמ התא רשאכ וא והנשמל דחא השירק דגונמ

האר)

ףיעסב

חקול התא םא"

וא םא הנורחאל תחקל

"...תורחא תופורת

םימומידמ לבוס ךנה

דואמ הובג םד ץחל יתפורת לופיט תועצמאב ןזואמ וניאש

וב תקלד וא ,הביקה וא יעמה תקלד :ןוגכ םומידל םורגל הלולעה יעמב וא הביקב הלחמ

האצותכ טש

לשמל

תלחמ שו רזחה

ל הלוע הביקהמ הצמוח הב הלחמ) יתביק

(טשו

ןיעה תיתשר לש םדה ילכב תויעב

(היתפוניטר)

תונופמסה הב תואיר תלחמ בחרומ םיאלמו םי

תושרפה לגומ תוית

תויזטקאיכנורב

םומיד וא םדוק

.האירהמ

םא

.יתוכאלמ בל םתסמ ךל שי

םא

וא ביצי וניא ךלש םדה ץחלש עבק אפורה ןנכותמש יחותינ לופיט ךרובעב תואירהמ םדה שירק תרסהל רחא וא

םיבצמהמ דחאו הדימב םירכזנה ךילא רושק ליעל

רתה תליטנ ינפל אפורל רפס הפו ךב לפטל שי םא טילחי אפורה , .דומצ בקעמל קוקז התא םאו וטלרסקב

אפורהו הדימב בושחי

,יעמ וא הביק ביכ חתפל רבגומ ןוכיסב אצמנ התאש

תעינמל לופיט םג ךל ןתיו ןכתי

חותינ רובעל ןנכותמ התא םא

וא ךילה

ינשלופ

לוטיל רתויב בושח וטלרסק

ה וא חותינה ירחאו ינפל ךילה

.אפורה ךל עבקש םינמזב קוידב ינשלופה

יתרדיש ךות הקירז וא רתנצ ם םי

ןוגכ :ךלש חותינב םיברועמ (באכ ךוכישל וא יתרדיש וא ילרודיפא שוחלאל

בושח לוטיל רתויב נצה תרסה וא הקירזה ירחאו ינפל וטלרסק

.אפורה ךל עבקש םינמזב קוידב ר

הנפ תא םא לפטמה אפורל דימ

רסוחמ לבוס

וא השוחת

תיחופלשב וא יעמב תויעבמ וא םיילגרב השלוח ןתשה רחאל

הפוחד תיאופר תוברעתהב ךרוצ שיש רחאמ ,שוחלאה תוגגופתה

םירגבתמו םידלי

הניא הפורתה

תדעוימ

ו םידליל

ל

ליגל תחתמ םירגבתמ

18

םינש

.

.םירגבתמבו םידליב שומישה לע עדימ קיפסמ ןיא

תויצקארטניא

/

תובוגת

ןיב

תויתפורת

,חקול התא םא הנורחאל תחקל םא וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת , חקורל וא

.

חקול התא םא דחוימב

תופורת וסמ

תומי

םייתיירטפ םימוהיז דגנ

:ןוגכ) ,לוזאנוקולפ

,לוזנוקארטיא

סופ ,לוזאנוקירוו

(לוזאנוק ולאל טרפ , קר תודעוימש רועה לע החירמל

גנישוק תנומסתב לופיטל לוזאנוקוטק תוליכמה תוילבט

.(לוזיטרוק לש ףדוע רציימ ףוגה וב בצמ

תופורת

תומיוסמ

.(ןיצימורתירא ,ןיצימורתיראלק :ןוגכ) םייקדייח םימוהיזב לופיטל

תופורת יטנא

תומייוסמ תוילאריו

סדייאה ףיגנ לש םימוהיזב לופיטל

:ןוגכ)

יר ריבאנוט

תופורת תורחא השירק תודגונ

וא לרגודיפולק , ןיראפאסקונא :ןוגכ) ל םיטסינוגטנא ןימטיו

ןוגכ

ןיראפראו

(לורמוקונצאו

ןסקורפנ :ןוגכ) באכ תוככשמו תקלד תודגונ תופורת

וא ] תיליצילסליטצא הצמוח ןיריפסא

ןורדנורד רידס אל קפודב לופיטל הפורת ,

תומיוסמ תופורת דב לופיטל

ןואכ

) ןינוטורס לש תרזוח הגיפס לש םיביטקלס םיבכעמ

(SSRIs

לש םיבכעמ וא ו ןינוטורס לש תרזוח הגיפס ןירפניפארונ

(SNRIs

.וטלרסק תוליעפ תרבגהל םורגל תולולע ולא תופורת

םאה טילחי ךלש אפורה םע ךב לפטל

ךרוצ שי םאהו וטלרסק .הדומצ תיאופר החגשהב

,ןכ ומכ שי

ל

י

חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדי

:

תופורת תומייוסמ ב לופיטל ) ןויפכ היספליפא

,ןיאוטינפ :ןוגכ) ןיפזאמאבראק

לאטיבראבונפ

ןואכידב לופיטל יחמצה רישכתה .טס

טרוו סנו .(םוקירפיה)

.(הקיטויביטנא) ןיציפמאפיר

וטלרסק תוליעפ תדרוהל םורגל תולולע ולא תופורת

ש אפורה ךרוצ שי םאהו וטלרסק םע ךב לפטל םאה טילחי ךל .הדומצ תיאופר החגשהב

ןוזמו הפורתב שומיש םימ םע עולבלו ןוזמ םע הפורתה תא לוטיל שי

ןוירה

,

הקנה

תוירופו

ת לא

םא וטלרסק ילט ךנה

.הקינמ וא ןוירהב

ליטנ ןמזב ןימא העינמ יעצמאב שמתשהל ךיילע ,ןוירהל יסנכיתש יוכיס שי םא

טלרסק

תליטנ ךלהמב ןוירהל תסנכנ םא הפורתה

דימ ינפ

.לופיטה ךשמה יבגל טילחי רשא ,אפורל

ו הגיהנ שומיש

ב

תונוכמ

םורגל לולע וטלרסק

) תרוחרחס החיכש יאוול תעפות וא (

ןופליע

החיכש הניאש יאוול תעפות ףיעס האר) (

תועפות" והנל ןיא .("יאוול זב תונוכמ ליעפהל וא ג וטלרסקב שומישה ןמ

מ עפשומ ךנהו הדימב םינימסת

.ולא

הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ

זוטקל הליכמ הפורתה

ןרתנו

.

םא לע ךל רמאנ

ש אפורה ידי אפורל הנפ ,םימייוסמ םירכוסל תוליבס יאמ לבוס ךנה ינפל התאש

לוטיל ליחתמ

וטלרס

מ תוחפ הליכמ הפורתה

) ןרתנ לומילימ

."ןרתנ תלוטנ" התוהמב תבשחנ ןכ לעו הילבט לכב (ג"מ

3

(

?הפורתב שמתשת דציכ

שמתשהל שי רישכתב דימת

םאתהב

חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוה םא חוטב ךניא

ןונימל עגונב רישכתב לופיטה ןפואו

ןפואו ןונימה

ועבקי לופיטה לע

ידי

דבלב אפורה

ומב םד ישירק תעינמל ףוגב םירחא םד ילכבו (ץבש) ח

אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה

בט לש תחא היל

ג"מ .םויב םעפ

לבוס ךנהו הדימב ,תוילכה דוקפתב יוקילמ

ימהו ןכתי לש תחא הילבטל תחפוי ןונ

.םויב םעפ ג"מ

ב לופיטל ךילה רובעל ךירצ התא םא המיסח

ילכב

:םשב ךילה) בלב םד ועלמ תילילכ תוברעתה תיר

(ןכמות תרדחה םע

לע לבגומ עדימ םייק וטלרסק לש תחא הילבטל ןונימה תתחפה

םויב תחא םעפ ג"מ לרגודיפולק :ןוגכ, תויסט תבכעמ הפורתל ףסונב

תעינמלו תואירה לש םדה ילכבו םיילגרה ידירוב םד ישירקב לופיטל תרזוח העפוה

םד ישירק לש

ןונימה וה ללכ ךרדב לבוקמה

לש תחא הילבט

ךשמל םויב םיימעפ ג"מ

תועובש

םינושארה הילבט ךשמהבו , לש תחא

.םויב םעפ ג"מ רחאל תוחפל תמלשה

לש םישדוח תא ךישמהל טילחי אפורהו ןכתיי ,לופיט

וטלרסקב לופיט

.םויב תחא הילבט ג"מ

תוילכה דוקפתב יוקילמ לבוס ךנהו הדימב

וטלרסק לטונו

םויב תחא םעפ ג"מ

טילחי אפורהש ןכתיי תיחפהל ןונימה תא אל רח

תועובש

לש תחא הילבטל

פ ג"מ ,םויב םע

תאז

רתוי לודג םומידל ןוכיסהש הדימב דוע תורצוויהל ןוכיסהמ

שירק

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

.

לופיטה ךשמ

י אפורהש דע םוי לכ וטלרסק לוטיל שי .קיספהל ךל הרו

.הפורתב לופיטה ךשמ יבגל טילחי אפורה

הליטנה תרוצ

םימ םע עולבלו ןוזמ םע הפורתה תא לוטיל שי

לע ךלש אפורה םע רבד ,התומלשב הילבטה תא עולבל ךל השקו הדימב וטלרסק לוטיל תורחא םיכרד

םיחופת תיחמ וא םימ םע בברעלו הילבטה תא קסרל ןתינ ליטנ ינפל דימ , .הת

.תקסורמה הפורתה תליטנ רחאל דימ לוכאל שי

וטלרסק ךל ןתי ךלש אפורה ,ךרוצה תדימב

.הביקל הנזה רוניצ ךרד קסורמ

עדימ ןיא .הסיעל /היצח יבגל

.התליטנ תא רוכזל ךל עייסת ,םוי לכב ןמז ותואב הפורתה תליטנ

רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא ךילע

טנ .לפטמה אפורל דימ תונפל ןוכיסה תא הריבגמ הדימה לע רתי וטלרסק תלי .םומידל

תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא .ךתיא הפורתה

שורדה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא

תחא הילבט לש ןונימב וטלרסק לש

וטלרסק וא ג"מ

ג"מ ויב םעפ

ךא תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל שי

לוטיל ןיא ןפוא םושב הלופכ הנמ

וא תונמ יתש םוי ותואב

לוטיל שי

תא הנמה

םעפ ךשמהבו םויה תרחמל האבה ליגרכ םויב

אפורב ץעוויהו

לש תחא הילבט לש ןונימב

םויב םיימעפ ג"מ

ש תוילבט יתשמ רתוי לוטיל ןיא .תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל שי

לש תוילבט יתש לוטיל ןתינ .דחא םויב ג"מ

לש ןונימ תלבקל דחיב ג"מ

שי םויה תרחמל .דחא םויל ג"מ לש תחא הילבט לוטילו ךישמהל

.םויב םיימעפ ג"מ

ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי לע

ידי

.אפורה

,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג עייתה אלל הפורתב לופיטה קיספהל ןיא אפורה םע תוצ

ענומו לפטמ וטלרסקש רחאמ םירומח םיבצמ

הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא

לש תיתעינמהו תילופיטה תלוכיב עגופ ךנה

הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םעפ לכב

.םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש

שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב

4

(

יאוול תועפות

ומכ

תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע וטלרסקב שומישה ,הפורת לכ .יאוולה תועפות

.ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי

תורחא תומוד השירק תודגונ תופורת ומכ

ומידל םורגל לוכי וטלרסק

לולעה

ח ןכסל הדיריל םורגל לולע קזח םומיד .םיי תימואתפ

) םדה ץחלב קוש תויהל לוכי םומידה םירקמהמ קלחב .(

יומס

:םומידל ןמיס תווהל תולוכי רשא תוירשפא יאוול תועפות

םא אפורל דימ תונפל שי

לבוס ךנה :תואבה יאוולה תועפותמ תחאמ

םומיד ךשוממ רבגומ וא

יח ,תופייע ,ןפוד תאצוי השלוח וא הזחב באכ ,המישנ רצוק ,תרבסומ יתלב תוחיפנ ,שאר באכ ,תרוחרחס ,ןורוו (סירוטקפ הניגנא) הזח תקועת

הל םילולעה תוו

םומידל ןמיס

וא הדומצ החגשה השורד םאה טילחי ךלש אפורה שורד .לופיטה ןפואב יוניש

ןמיס תווהל תולוכי רשא תוירשפא יאוול תועפות

הרומח תירוע הבוגתל

:

י

םא אפורל דימ תונפל ש

הווח התא בוגת תו

ירוע

ןוגכ ת

םייניעב וא הפב לשמל ,תיריר המקרב םיעצפ וא תויחופלש ,רועה לע תטשפתמ תיביסניטניא החירפ

Toxic)

Epidermal

Necrolysis/ Stevens-Johnson syndrome

דואמ הרידנ הניה וז יאוול תעפות לש תורידתה .(

דע שמתשמ

ךותמ

10,000

הפורתל הבוגת ילוחו (םדה לש) תויגולוטמה תוגירח ,םיימינפ םירביא לש תקלד ,םוח ,החירפל תמרוגה תנומסת) יתכרעמ

DRESS

תורידתה

) דואמ הרידנ הניה וז יאוול תעפות לש שמתשמ דע

ךותמ

10,000

:הרומח תיגרלא הבוגתל ןמיס תווהל תולוכי רשא תוירשפא יאוול תועפות

שי םא אפורל דימ תונפל

תואבה יאוולה תועפותמ תחא לכ הווח התא

העילב יישק ;ןורגה וא ןושלה ,הפה ,םייתפשה ,םינפה תוחפנתה

לש תימואתפ החינצ ;המישנ יישקו תדפרס ;יטקליפאנא קוש ללוכ ,תויטקליפאנא תובוגת) דואמ תורידנ ןניה הלא יאוול תועפות לש תויורידתה .םדה ץחל הל תולולע עיפש שמתשמ דע לע

ךותמ

10,000

עיפשהל תולולע ;תיגרלא תקצבו המדאויגנא) תוחיכש ןניאו דע לע שמתשמ

ךותמ

תופסונ יאוול תועפות

תוחיכש יאוול תועפות

Common

לע עיפשהל תולולעש תועפות) דע שמתשמ

ךותמ

םימודא םד יאתב הדירי הלולעה

חל םורגל

שלוחל ,ןורוו המישנ רצוקל וא ה

יתסו םומידו ןתשב םד ללוכ) ןתשהו ןימה ירביאב םומיד ,יעמב וא הביקב םומיד רבגומ םומיד ,ףאהמ םומיד ,(

םייכינח

ןיעה ךותל םומיד

ללוכ)

םומיד

ןיעה ןבול

) ףוגב ללח וא המקר ךותל םומי ימינפ םד ףטש ימוקמ

הלבח

ימד לועי

על תחתמ וא רועהמ םומיד רו

חותינ רחאל םומיד

לד חותינ עצפמ לזונ וא םד לש הפי

םייפגב תוחיפנ

באכ

םייפג

תוילכה לש יוקל דוקפת

לע תועצובמה תוקידבב תולגתהל לוכי)

(אפורה ידי

םוח

שק ,ןטב באכ

,לוכיע י אקה וא הליחב

לושלש ,תוריצע

) ךומנ םד ץחל םינימסת ןופליע וא תרוחרחס תויהל םילוכי ךכל שאכ דמענ התא ר

הדירי תיללכ

חוכ

היגרנאבו

באכ ,(תופייע ,השלוח) תרוחרחס ,שאר

,החירפ דרג

רועב

עיבצהל תולוכי םד תוקידב

לע ילע

דבכ ימיזנא םימייוסמ

תוחיכש ןניאש יאוול תועפות

Uncommon

לע עיפשהל תולולעש תועפות) דע שמתשמ

ךותמ

םומיד לוגלוג ךות וא יחומ ךות ית

ל םומיד ךות תוחיפנו באכל םרוגה קרפמ

תויסט לש ךומנ רפסמ) הינפוטיצובמורט

םד (םדה תשירקל םיעייסמש םיאת ןהש ,

תויגרלא תובוגת

רועב תויגרלא תובוגת ללוכ

יוקל דוקפת לש דבכה

לע תועצובמה תוקידבב תולגתהל לוכי)

(אפורה ידי

לע עיבצהל תולוכי םד תוקידב היילע

ןיבוריליבב ימיזנאב ,

לש םימייוסמ רפסמב וא דבכה וא בלבלה

תויסט

ופליע

הבוט אל תיללכ השוחת

ץאומ קפוד

הפב שבוי

תלרח

הירקיטרוא

יאוול תועפות תורידנ

Rare

לע עיפשהל תולולעש תועפות) דע שמתשמ

ךותמ

1000

ל םומיד ךות רירש

דבכה תקלד ,(הרמ לש תתחפומ המירז) סיזאטסלוכ ללוכ יתקלד דבכ) דבכה יאתב העיגפ ללוכ (סיטיטאפה) (תידבכ העיגפ

(תבהצ) םייניעהו רועה לש הבהצה

תימוקמ תוחיפנ

(המוטמה) ימוקמ ימינפ םד ףטש העשפמב לש ךוביסמ האצותכ ךילה

ב יבבל

לגרב קרועל רתנצ סנכומ

יאוול תועפות

העודי הניא ןתוחיכשש

המ תוחיכשה תא ךירעהל ןתינ אל) (ןימזה עדימ

רומח םומיד רחאל יתיילכ לשכ

םומיד רחאל תועורזה וא םיילגרה ירירשב רבגומ ץחל

,באכל םרוגה

,תוחיפנ

,השוחת ייוניש

השוחת רסוח וא

קותיש

(םומיד רחאל רודמ תנומסת)

םא ,יאוול תעפות העיפוה הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא וא

רשאכ

ש יאוול תעפותמ לבוס התא אל הנייוצ

.אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב

ןתינ

חוודל

לע

תועפות

יאוול

דרשמל

תואירבה

תועצמאב

הציחל

לע

רושיקה

"

חוויד

לע

תועפות

יאוול

בקע

לופיט

יתפורת

"

אצמנש

ףדב

תיבה

לש

רתא

דרשמ

תואירבה

(www.health.gov.il)

הנפמה

ספוטל

ןווקמה

חווידל

לע

תועפות

יאוול

וא

"

ינכ הס

רושיקל

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.

gov.il

5

(

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ םתייאר חווטו וא/ו םידלי לש לעו תוקונית

רה ענמת ךכ ידי .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלע

) הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

exp.date

םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה ( .שדוח ותוא לש ןורחאה

ל שי ןסחא

הפורתה תא הרוטרפמטב ל תחתמ

30°C

6

(

ףסונ עדימ

:םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Cellulose microcrystalline, lactose monohydrate, croscarmellose sodium, hypromellose 5 cP,

hypromellose 15 cP, magnesium stearate, sodium laurylsulfate, macrogol 3350, titanium dioxide, ferric

oxide red

וטלרסק לש הילבט לכ

הליכמ ג"מ

25.4

זוטקל ג"מ ונומ טארדיה

וטלרסק לש הילבט לכ

הליכמ ג"מ

22.9

זוטקל ג"מ טארדיהונומ

?הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

וטלרסק

ג"מ

:

" תונמוסמו םידדצה ינשמ תורומק ,םודא עבצב ,תולוגע תופוצמ תוילבט

BAYER

ו דחאה ןדיצב "

"

"

.ינשה ןדיצב שלושמ ףוריצב

וטלרסק

ג"מ

:

פוצמ תוילבט םוח עבצב ,תולוגע תו

" תונמוסמו םידדצה ינשמ תורומק ,םודא

BAYER

ו דחאה ןדיצב "

"

.ינשה ןדיצב שלושמ ףוריצב "

ב תועיגמ תוילבטה תוישגמ

םירטסילב

לש תוזיראב

וא

.תוילבט

.תוקוושמ תוזיראה לכ אלו ןכתיי

'חר ,מ"עב לארשי רייאב :ותבותכו םושירה לעב

שרחה

ןורשה דוה ,

45240

הינמרג ,ןזוקרוול ,.ג.א המרפ רייאב :ותבותכו ןרציה םש

רייאב וא

s.r.l

Healthcare Manufacturing

ונאלימ

הילטיא

תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע רבמצד ךיראתב

2018

רפסמ

פורתה םושיר תו

:תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב

וטלרסק

ג"מ

147 44 33576 00

147 44 33576 01

147 44 33576 02,147 44 33576 03,

וטלרסק

ג"מ

147 45 33579 00

147 45 33579 01

147 45 33579 02,147 45 33579 04,

מה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונמ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םיני

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה