קספליון

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
PALIPERIDONE AS PALMITATE
זמין מ:
J-C HEALTH CARE LTD
קוד ATC:
N05AX13
טופס פרצבטיות:
תרחיף להזרקה - שחרור נרחב
הרכב:
PALIPERIDONE AS PALMITATE 100 MG / 1 ML
מסלול נתינה (של תרופות):
תוך-שרירי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,BELGIUM
קבוצה תרפויטית:
PALIPERIDONE
איזור תרפויטי:
PALIPERIDONE
סממני תרפויטית:
Xeplion is indicated for the acute and maintenance treatment of schizophrenia in adults.
leaflet_short:
1. הטיפול בתרופה האמורה יינתן לאחד מאלה: א. למבוטח בגיר שהוא חולה סכיזופרניה, ובהתקיים אחד מהתנאים האלה: 1. המטופל מוגדר כבעל קווי התנהגות תוקפניים, וכטיפול ראשון; 2. המטופל לא הגיב לטיפול ב-Risperidone או פיתח תופעות לוואי קשות לטיפול כאמור; ב. למבוטח קטין הסובל מסכיזופרניה או מפסיכוזה אחרת, כטיפול ראשון; 2. התחלת הטיפול בתרופה תהיה על פי הוראתו של מנהל מחלקה בבית חולים או של מנהל מרפאה שהינם רופאים מומחים בפסיכיאטריה או בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר או בנוירולוגיה, לפי העניין; 3. לא יינתנו לחולה בו בזמן שתי תרופות או יותר ממשפחת התרופות האנטיפסיכוטיות האטיפיות.
מספר אישור:
144 89 33055 00
תאריך אישור:
2015-11-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

ןוילפסק ךשוממ רורחשב ףיחרת תירירש ךות הקרזהל ג"מ 50 ןוילפסק ג"מ 75 ןוילפסק ג"מ 100 ןוילפסק ג"מ 150 ןוילפסק ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה ותרוצו רישכתה םש

ןוילפסק תירירש ךות הקרזהל ךשוממ רורחשב ףיחרת :ותומכו ליעפה רמוחה :בכרה

Paliperidone (as palmitate) 50 mg

:)טאטימלפכ( ןודירפילפ ג"מ 50 ליכמ ג"מ 50 ןוילפסק

Paliperidone (as palmitate) 75 mg

:)טאטימלפכ( ןודירפילפ ג"מ 75 ליכמ ג"מ 75 ןוילפסק

Paliperidone (as palmitate) 100 mg

:)טאטימלפכ( ןודירפילפ ג"מ 100 ליכמ ג"מ 100 ןוילפסק

Paliperidone (as palmitate) 150 mg

:)טאטימלפכ( ןודירפילפ ג"מ 150 ליכמ ג"מ 150 ןוילפסק ."ףסונ עדימ" - 6 ףיעס האר - רישכתב םיינגרלאו םיליעפ יתלב םירמוח לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .חקורה .המוד םתלחמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת .םינש 18 ליגל תחתמ םירגבתמו םידליב לופיטל תדעוימ הניא הפורתה תויטוכיספ-יטנא תופורתב ושמתשהש םישישק םילוחב יכ וארה םיינילק םירקחמ .היצנמדל הרושקה הזוכיספמ םילבוסה םילוחב שומישל תדעוימ הניא הפורתה .תוומלו ץבשל ןוכיסב היילע התייה ןוילפסקל תומודה ?הפורתה תדעוימ המל .1 :ל תדעוימ וז הפורת .םירגובמב ,הינרפוזיכסב לופיט - .תוינואכיד יטנא תופורת וא חור בצמ יבצימל הוולנ לופיטכ וא דדוב לופיטכ תיביטקפאוזיכס הערפהב לופיט - .יפיטא יטוכיספ-יטנא רישכת :תיטיופרת הצובק הפורתב שומיש ינפל .2 םא הפורתב שמתשהל ןיא הלוכי רתי תושיגר .הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא תרחא תיטוכיספ-יטנא הפורתל ,ןודירפסירל ,ןודירפילפל )היגרלא( תושיגר העודי .הלא םינמיסב ןיחבמ התאו הדימב תידיימ אפורה םע רשק רוצ .םינפב תוחיפנ וא ,המישנ רצוק ,דרג ,החירפ תעפוהב אטבתהל הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא תוליעפ עוציב תעב רהזיהל שי ןכל .שבייתהל רתוי לודג יוכיס ךל היהיש וא ררקתהל ישוקב לקתיתו ןכתיי .םוחל רתי תושיגרל ךל םורגל הלולע הפורתה .םמחתהל ךל תומרוגה תולועפ עוציב תעב וא תינפוג רטנל אפורה לע .תוהובג רכוס תומר לש םינמיס קודבל אפורה לע .ןוילפסק םילטונה םילוחב ופצנ תמייק תרכוס לש הרמחה וא תוהובג רכוס תומר ,תרכוס .ןוילפסק לבקמה תרכוסב הלוחה לפוטמ לכב עובק ןפואב רכוס תומר תא קודבי אפורהו ןכתיי .וז הפורת םילטונה םילוחב רידנ ןפואב התפצנ ךמדב םימוהיזב םחליהל םישורדה םינבל םד יאת לש םיוסמ גוס לש תנכוסמ הדירי .ךמדב םינבלה םדה יאת תמר לע .ךתואירב לע הערל עיפשהל הלולע לקשמב תיתועמשמ היילע .וז הפורת תמגודכ ,תויטוכיספ-יטנא תופורת םילבקמה םילוחב התפצנ לקשמב היילע .ךלקשמ תא עובק ןפואב קודבל אפורה .םירחא םייאופר םיבצמ וא םיליער םיביכר תעילבל ףוגה לש תויעבטה תובוגתל ךוסימ רצווייש ךכ ,ךלש האקהה סקלפר תא שילחת הפורתהש ןכתיי

היופרל ךופהת )ןיעב ינועבצה קלחה( ןיעה תיתשקו ןכתיי ,ןכ ומכ .יוצרה לדוגל לדגי אל )ןיעה זכרמב רוחשה לוגיעה( ןיעה ןושיאו ןכתיי ,טקרטק חותינ ךלהמב .ןיעל קזנל םורגל לולעש המ ,חותינה ךלהמב .וז הפורת לטונ ךנה יכ ךאפורל רומא ,ןיעב חותינ רובעל ןנכתמ ךנה םא

תושיגר( היגרלא תועפות רתויב תורידנ םיתיעל ,היגרלא תעפות תחתיפ אלו הפה ךרד ןתמב ןודירפילפ וא הפה ךרד ןתמב ןודירפסיר תלטנ םדוק םא וליפא םילולע ולאו רחאמ תאז

,המישנ תויעב וא ,דרג ,ןורגה לש תוחיפנ ,החירפ הווח ךנה םא אפורל דימ הנפ .ןוילפסק לש הקירז תלבק רחאל תושחרתמ

)רתי .הפירח היגרלא לש םינמיס תויהל :אפורל רפס ןוילפסקב לופיטה ינפל .לופיטה ךלהמב ןוירהב תויהל תננכתמ וא ןוירהב ךנה םא .ןוילפסק םע לופיטה ןמזב קינהל ןיא .הקינמ ךנה םא םא וא ןיקת אל )בלה לש תילמשח תוליעפ םושיר( .ג.ק.א ,יטיא בל בצק דוחייבו בלה בצקב תויעבמ ,בלה דוקפתב תויעבמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה םא .םד ץחל רתיב לופיטל תופורת וא םדה ץחל תא תודירומה בל תולחמב לופיטל תופורת לטונ ךנה תולולע תויטוכיספ-יטנא תופורת .םד ישירק תוחתפתה לש תיתחפשמ הירוטסיה לע ךל עודי םא וא םד ישירק תוחתפתהמ רבעב תלבסש וא לבוס התא םא .תוומל איבהל הלולע ףאו תנכוסמ תואירב םד ישירק תוחתפתה .םד ישירק תורצוויהל תורושק תויהל .חומה תרתוי תטולבב לודיג וא דש ןטרס ךל היה םא .ןיטקלורפ-יולת לודיג ךל שיש ןכתייש וא םדב תוהובג ןיטקלורפ תומר ךל שי םא .דבכה דוקפתב תויעבמ לבוס ךנה םא .תוילכה דוקפתב תויעבמ לבוס ךנה םא תמייק תרכוס לש הרמחה ןכתית .תרכוס תוחתפתהל הובג ןוכיס לעבכ תנחבוא םא וא ,תרכוס לש תיתחפשמ הירוטסיה תמייקש וא ,תרכוסמ לבוס ךנה םא .הפורתב לופיטה תובקעב .תויופלעתה וא תורוחרחסל ךל ומרג רשא םיבצממ םעפ יא תלבס םא .תונבל םד תוירודכ לש הכומנ הריפסמ רבעב תלבס םא .םדב ןגלשא וא םויזנגמ לש תוכומנ תומרמ לבוס ךנה םא .םיסוכרפב תוקלל ןוכיסב ךנהש וא רבעב םיסוכרפמ תלבס םא ,םיסוכרפב לופיטל תופורת לטונ וא היספליפאמ לבוס ךנה םא .היצנמדמ וא ןוסניקרפ תלחממ לבוס התא םא תרחואמ העונת תערפהמ וא םירירש תושקונו הובג םוח םה הינמיסש )

Neuroleptic Malignant Syndrome

( הריאממ תיטפלוריונ תנומסתמ רבעב תלבס םא .תויטוכיספ-יטנא תופורת תליטנמ םרגיהל םילולע ולא םיבצמ .ןושלה וא םינפה לש תוגירח תועונת םה הינמיס רשא )

Tardive dyskinesia

.תבאוכ וא תכשמתמ הפקזמ לבוס התא םא .הובג םוחמ וא ףוגה םוח תוסיווב היעבמ לבוס התא םא עדייל שי דחוימב .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת הנורחאל תחקל םא וא חקול התא םא :חקול התא םא חקורה וא אפורה תא -יטנא תופורת ,)לולאטוס ,ןורדוימא ,דימריפוסיד ,ןידיניווק ןוגכ( תוימטירא-יטנא תופורת ןוגכ - )בלב תילמשחה תוליעפה םושיר( .ג.ק.א לע תועיפשמה תופורת .)ןיווקולפמ ןוגכ( הירלמל םירישכתהמ קלחו ,םינימטסיה-יטנאהמ קלח ,)ןיזאדירוית ,ןיזמורפרולכ ןוגכ( תויטוכיספ .)םיטאיפוא ,תויטוכיספ-יטנא תופורת ,הניש תארשהל תופורת ,הדרח ידגונ ןוגכ( תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לע תועיפשמה תורחא תופורת

.ןתעפשה תא דוגנל לולע ןוילפסקו רחאמ ,)ןוסניקרפ תלחמב לופיטל( ןימפוד תעפשה תא םיריבגמה םירחא םירישכת וא הפודובל

םע בלשל ןיא ןכ ומכ .הלא תופורת םע ןתמב רהזיהל שי ,ריהמ החונת יונישב ךומנ םד ץחלל םורגל תלוכי ןוילפסקלו רחאמ - םד ץחל תדרוהל תופורת .םילקיצירטה תחפשממ ןואכיד תודגונ תופורתו תויטוכיספ-יטנא ןוגכ ריהמ החונת יונישב ךומנ םד ץחלל םורגל תולוכיה תופסונ תופורת ,םיביטקלס ןינוטורסל רוטפצר יבכעמ ,םילקיצירט ,םינונפוריטוב ,םיניזאיטונפ ןוגכ( תותיווע יפקתהל ףסה תא תודירומה תופורת םע ןוילפסק בולישב רהזיהל שי .)דועו ןיווקולפמ ,לודמרט .וז הפורת לוטיל תלחתה וא תקספה םא אפורה תא עדייל שי .םדב ןוילפסק תמר תא דירוהל הלולע ןיפזמברק .ןודירפסיר לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש .חומה לע תורחא תועפשה וא תוינונשי ןוגכ יאוול תועפות לש הרמחהל םורגל לוכי רבדהו רחאמ ןוילפסק םע לופיטה ןמזב לוהוכלא תותשל ןיא הקנהו ןוירה .דבלב אפור תארוהב אלא ןוירה ךלהמב ןוילפסק לוטיל ןיא .ןוירהל סנכיהל תננכתמ ךנהש וא ןוירהב תויהל היושע ךנהש תבשוח ,ןוירהב ךנה םא אפורל ירפס :)םינורחאה ןוירהה ישדוח תשולש( ןנוירהל ןורחאה שילשה ךלהמב ןוילפסקב ולפוטש םישנל ודלונש תוקוניתב שחרתהל תולולע תואבה יאוולה תועפות .אפורה םע רשק רוציל ךיילע ,ךקוניתב תשחרתמ הלא תועפותמ תחא םא .הלכאה יישקו המישנ יישק ,תונבצע ,תוינונשי ,םירירש תשלוח וא/ו ןוישיק ,דער .ןוילפסקב לופיטה ךלהמב קינהל ןיא .קוניתב עוגפלו םאה בלח תועצמאב קוניתה לא םאהמ רובעל לוכי ןוילפסק תונוכמב שומישו הגיהנ ,הפורתל ביגת דציכ עדוי ךנהש דע .תונרעב הדיריל וא תוינונשיל ,תרוחרחסל ,הייארב תוערפהל ,תינוציק תופייעל םילפוטמהמ קלחב םורגל הלולע הפורתה .תונרע תושרודה תולועפ עוציבב וא תונוכמ תלעפהב ,בכרב הגיהנב רהזיהל שי ?הפורתב שמתשת דציכ .3 .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .דבלב אפורה ידי-לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה עובש תנתינ היינשה הנמה .ןבשיה רירשל וא )דיאוטלד( ףתכה רירשל יאופר תווצ שיא ידי-לע הקרזהב תנתינה תכשוממ תוליעפ תלעב הפורת אוה ןוילפסק .הנמל הנמ ןיב שדוח לש שרפהב הנתנית תואבה תונמה .הנושארה הנמה רחאל .ןמזה ךרואל תחפ הקרזההמ באכה יכ וחוויד םיינילקה םירקחמב םילוחה בור .הקרזהה רוזאב תוחונ יא וא םיוסמ באכ שוחתו ןכתיי

.תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .אפורה ידי-לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי תוחאל וא אפורל רשקתתש בושח ,רות ץימחהל לולע התאש בשוח ךנה םא .הדעומב הקירז לכ לבקל ידכב ךל ועבקנש םירותל עיגהל דיפקתש בושח .רשפאה לככ םדקומ לפוטמ התא הב האפרמב .לפוטמ התא הב האפרמב תוחאה וא אפורה םע ץעייתהל שי ,בוצק ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא םימוטפמיסה תא תווחל םילולע ןודירפילפ ידמ רתוי םהל ןתינ רשא םילוח .הלופכ הנמ לבקת יכ ריבס אל ןכל ,יאופר תווצ שיא ידי-לע תנתינ הפורתה אל )בלה לש תילמשח תוליעפ םושיר( .ג.ק.א ,םיסוכרפ ,םירירש תושקונ ,םזגומ דער ,ךומנ םד ץחל ,ריהמ בל בצק ,שוטשט ,םונמנ ,הרכהב הדירי :םיאבה .םיילגרה וא תועורזה ,ףוגה ,םינפה לש תוגירח וא תויטיא תועונת ,)

עטקמ תכראה( ןיקת .18 ליגל תחתמ םירגבתמו םידליב םיינילק םייוסינב קדבנ אל ןוילפסק ?לופיטה תחלצהל עייסל לכות דציכ ןיא ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .רוזחל םילולע הלחמה ינימסת ,הקירזה תא לבקל עיגהל קיספת םא .אפורה ידי-לע ץלמוהש לופיטב דימתהל ךילע .אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה קיספהל .בצמב רופישב שיגרתש דע המ ןמז רובעיו ןכתיי .האבה םכתשיגפב ךב לפטמה תווצהו אפורה םע ןהב ןודל לכותש ידכ ףד לע זכורמב ןתוא םושר ,תולאש ךל שיו הדימב .לופיטה תינכתב דחא ביכרמ קר אוה ןוילפסק ,רוכז .םתיוותה התאו לפטמה תווצהש לופיטה תינכתל םאתהב לעפ .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא יאוול תועפות .4 אלו ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע ןוילפסקב שומישה ,הפורת לכב ומכ .ןהמ תחא ףאמ לובסת :אפורב ץעוויה אנא ,עיפוה םיטרופמה םינימסתה דחאו הדימב .ןוילפסקב לופיטה ךלהמב עיפוהל תולולעה יאוולה תועפות הטמ תומושר :תדחוימ תוסחייתה תובייחמה תועפות תושיגר( היגרלא תועפות רתויב תורידנ םיתיעל ,היגרלא תעפות תחתיפ אלו הפה ךרד ןתמב ןודירפילפ וא הפה ךרד ןתמב ןודירפסיר תלטנ םדוק םא וליפא .ןוילפסק לש הקירז תלבק רחאל תושחרתמ )רתי .םדה ץחלב הדירי םיתיעלו רועב החירפ ,דרג ,המישנ רצוק ,ןושלב וא םייתפשב ,םינפב ,הפב תוחיפנ ,םוח תעפוהב אטבתהל הלוכי ןודירפילפל רתי תושיגר .הרומח תיגרלא הבוגתל םינימסת תויהל םילולע ולאו רחאמ ולא םינמיסב ןיחבמ התאו הדימב תידיימ אפורה םע רשק רוצ שומישב החווד רשא ,תינלטק תויהל הלוכיה הרומח ךא הרידנ יאוול תעפות הניה )

Neuroleptic Malignant Syndrome

( הריאממ תיטפלוריונ תנומסת תמרב הדירי ,הפירח םירירש תושקונ ,הובג םוח :םיאבה םימוטפמיסה דחא תא חתפמ התא םא ידיימ ןפואב אפורל תונפל שי .תומוד תופורתבו ןוילפסקב הדימב לופיטה תא קיספהל שי .השלוח וא םירירש באכ ,םדה ץחלב היילע ,בל בצקב היילע ,ליגרהמ תרבגומ העזה ,לובלב ,דער ,הרכה דוביא וא הרכהה .הריאממ תיטפלוריונ תנומסת רובע לופיט לבקמ התאו דוחייבו םיילגרה וא ,תועורזה ,םינפה לש לומינ תשוחת וא תימואתפ השלוח וא ילטנמה בצמב ימואתפ יוניש ירקמ וארנ היצנמדמ םילבוסה םישישק םילוחב ןמז קרפל וליפאו הרק הלאמ דחא םא .ץבש תוחתפתה לע דיעהל תולולע ולאכ תועפות .רורב אל רוביד ירקמ וא הייארב תוערפה וא ףוגה לש דחא דצב .דימ תיאופר הרזעל תונפל שי רצק תואירה לא םדה ילכ ךרד דודנל םילוכי רשא ,)לגרה לש תוימומדאו באכ ,תוחיפנ םיללוכ םימוטפמיס( םיילגרב דוחייב ,םידירוב םד ישירק חתפמ ךנה םא .דימ תיאופר הרזעל תונפל שי ,הלא םימוטפמיסמ דחאב ןיחבמ ךנה םא .)רידנ( המישנ יישקלו הזחב באכל םורגלו תופורתבו ןוילפסקב שומישב החווד רשא ,תפלוח הניא םימיוסמ םירקמבו הרומח ךא הרידנ יאוול תעפות איה )

Tardive Dyskinesia

( תרחואמ העונת תערפה םירחא םירביאב וא ןושלב ,םינפב הטילשל תונתינ ןניא רשא תוינצפוק וא תויתיווע תועונת חתפל ליחתמ התאו הדימב ידיימ ןפואב אפורל תונפל שי .תומוד .ףוגב בצמ .לבקמ התאש ללוכה ןונימה תלדגהו לופיטה ןמז ךשמ תוכראתה םע םילוע תידימת היהת העפותה יכ יוכיסהו תרחואמ העונת תערפה חתפל יוכיסה

הלוכי איה םלוא ,תרחואמה העונתה תערפהל עודי לופיט ןיא .ץופנ תוחפ רבדה םלוא ,םיכומנ םינונימב הרצק לופיט תפוקת רחאל םג שחרתהל לוכי הז .הפורתב לופיטה תקספה רחאל יקלח וא אלמ ןפואב םלעיהל הלא תויעבו רחאמ .בלב תויעבמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה םא אפורל חוודל ךילע .תנכוסמ תויהל הלולע וז העפות ,בלה בצק תא תונשל הלולע הפורתה .)בל תוקיפד ,בל תומלה( בלה תומיעפב יוניש וא תופלעתה וא השלוח שח ךנהו הרקמב ידיימ ןפואב אפורל תונפל שי ,ליגר אל בל בצקל םורגל תולולע .תומוד תופורתבו ןוילפסקב שומישב וחווד ,תרכוסו םדב רכוסה תמרב היילע תליחתב םדב רכוס תמרל הקידב עצבל ךילע ,תרכוס לש תיתחפשמ הירוטסיה וא לקשמ ףדוע ןוגכ תרכוסל ןוכיס ימרוג לעב ךנה וא תרכוסמ לבוס ךנה םא

םדב ההובג רכוס תמר לש םינמיס חתפמ ךנהו הדימב אפורל הנפ .םייח ינכסמ ףאו םינכוסמ תויהל םילולע תרכוס יכוביס .הפורתב לופיטה ךלהמבו לופיטה .השלוח וא בער תשוחת ,ליגרהמ ההובג תורידתב ןתש תתל ךרוצ וא ןתש ןתמ ,ידימת ןואמיצ ןוגכ תרכוס וא .לקשמב הלוע ךנהו הדימב אפורה תא עדייל ךילע .תורחא תויפיטא תויטוכיספ-יטנא תופורתבו ןוילפסקב שומישב החווד לקשמב היילע

.ידמ רהמ םוקל אל רהזיהל ךילע .ימואתפ ןפואב םיבשייתמ וא םידמוע םה רשאכ ףלעתהל וא תרוחרחס ,ןופליע תשוחת שיגרהל םילולעה םישנא שי ףוגה תולגרתה רחאל םלעהל וא תוחפל םילולע הלא םינימסת .םידמענש ינפל תוקד רפסמ ךשמל אסיכה וא הטימה הצקב תבשלו תויטיאב םוקל ץלמומ .הפורתל אל םוחמ לבוס ךנה וא םדב הכומנ םינבל םיאת תריפסמ רבעב תלבס םא .תומוד תופורתבו ןוילפסקב שומישב הרושק םדב םינבלה םיאתה תריפסב הדירי .ידיימ ןפואב אפורל הנפ ,םוהיז וא רבסומ תומרב היילע .הפורתב שומיש השענ דוע לכ תוהובג הנראשת ןיטקלורפה תומר .םדב ןיטקלורפ ןומרוהה תומר תיילעל םורגל תולולע תומוד תופורתו ןוילפסק .הפקזב תויעב וא םירבגב םיידש תלדגה ,םיידשהמ בלח תשרפה ,הרידס אל תסוול םורגל הלולע ןיטקלורפה חווט ךורא קזנ עונמל תנמ לע ידיימ ןפואב תיאופר הרזע תלבקל הנפ ,תועש 4 -ל לעמ תכשמנה תבאוכ וא )םזיפאירפ( תכשוממ הפקזמ לבוס ךנה םא .)רידנ( :)10 ךותמ דחא שמתשממ רתויב תועיפומ( דואמ תוחיכש יאוול תועפות .שאר יבאכ ,הנישב םיישקו םדריהל ישוק :)100 ךותמ 10 דע דחא שמתשמב תועיפומ( תוחיכש יאוול תועפות .תעפשל המודה השוחת ,ןתשה יכרדב םימוהיז ,תעפש לש םימוטפמיס תמר הלולע םישנב .ינימה דוקפתב תורחא תויעבו ,הפקזב םיישק ,םירבגב םיידשב תוחיפנ :ןוגכ יאוול תועפותל איבהל הלולעה םדב ןיטקלורפ תמרב היילע .ישדוחה רוזחמב תורחא תוערפה וא תורידס יא ,םיידשהמ בלח תפילד ,םיידשב תושיגרל איבהל ההובג ןיטקלורפ .םדב םינמושה תומרב היילע ,לקשמב הדירי ,הנמשה ,םדב רכוסה תמרב היילע .הדרח ,ןואכיד ,)

irritability

( תונפעז "העונת תאפקה" לש השוחת ףאו )תויתיווע תועונתל םימרוגה( םירירש ץוויכו ןוישיק לש השוחת ,העונתב הטאהו תוערפהב אטבתמה בצמ ,םזינוסניקרפ .תיטיא הכילהו םיילגר תרירג ,רתי רויר ,החונמב דער ,העבה תורסח םינפ ,שדחמ התלחתה ןכמ רחאלו .תונרעב העיגפ וא תוינונשי ,)

restlessness

( טקש יא ,הפה ,םייניעה לש הליגר אל העונתל תמרוגו םינפה ירירש לע העיפשמ הינוטסיד ללכ ךרדב .םירירש לש תינוצר אל תוצווכתהב אטבתמה בצמ ,הינוטסיד .הביציב עוגפלו ףוגה לש דחא קלחב םירירשה לע העפשה תויהל לוכי הינוטסיד לש רחא יוטיב .תותסלה וא ןושלה .תרוחרחס .דער .דער וא תורזוח םירירש תותיוועב אטבתמה בצמ ,היזניקסיד .בלה בצקב היילע וא הדירי .הובג םד ץחל .ףאב שדוג ,לועיש .םייניש יבאכ ,לוכיע יישק ,לושלש וא תוריצע ,תוליחב ,תואקה ,ןטבב תוחונ יא וא באכ .םדב דבכ ימיזנא תומרב היילע .החירפ .בג יבאכ ,תומצע וא םירירש יבאכ .תושישת ,השלוח ,םוח .תוחיפנ וא באכ ,דרג ללוכ הקרזהה רתאב הבוגת :)1,000 ךותמ 10 דע דחא שמתשמב תועיפומ( תוחיכש אל יאוול תועפות ,םידקשב וא םייניעב וא םיינזואב וא ןתשה תיחופלשב וא םיסוניסב םוהיז ,)סיטיכנורב( תונופמסב תקלד ,המישנה יכרד לש םוהיז וא תקלד ,תואיר תקלד .רועה תחת םייתלגומ םיעצפ ,רועב םוהיז וא תקלד .תיגרלא הבוגת ,םיליפוניזואאב היילע ,םימודא םד יאת תריפסב הדירי ,הימנא ,תונבלה תוירודכה תריפסב הדירי ,לקשמ תדיריו הנוזתב העיגפ ויתובקעבו ןובאית יוכיד ,ןובאיתב הדירי ,ןובאיתב היילע ,םדב ןילוסניא תומרב היילע ,תמייק תרכוסב הרמחה וא תרכוס תעפוה .לורטסלוכב היילע .תונבצע ,ינימה קשחב הדירי ,לובלב ,הינאמ ,הניש ידכ ךות םיטויס ,הניש תוערפה וא ןדבוא ,רובידב םיישק ,זוכירב םיישק ,הדימעל הבישי/הביכשמ רבעמב תרוחרחס ,םירחא ףוג יקלחו םייפגה תא זיזהל טלשנ יתלב ךרוצ ,ןופליע ,םיסוכרפ

.באכו עגמ שוחל רועה תלוכיב הדירי ,רועב תוריקד תשוחת ,לומינ תשוחת ,םעטה שוחב העיגפ .םייניע תקלד ,תושבי םייניע ,תומודא םייניע ,הייאר לופרע .םיינזואב באכ ,םיינזואב םילוצלצ ,)וגיטרו( רורחס תשוחת הבישי/הביכשמ רבעמב ריהמ קפוד ,.ג.ק.א -ב תורחא תוערפהו

חוורמ תכראה ,בלה ינפ לע תילמשחה הכלוהב העיגפ ,ליגר אל קפוד ,םירודזורפ רופרפ

.תוקזח בל תוקיפד ,הדימעל .תרוחרחסו ןופליע תשוחתל םורגל לוכיה הדימעל הבישי/הביכשמ רבעמב ךומנ םד ץחל ,ךומנ םד ץחל .ףאהמ םומיד ,ןורג באכ ,םיפוצפצ ,תואירב שדוג ,המישנ רצוק .ןטבב תוחונ רסוח ,לוכיעה תכרעמב םיזג ,הפב שבוי ,לוכיעה יכרדב וא הביקב תקלד .םדב דבכ ימיזנא תומרב היילע .הנקא ,םודא רוע ,שבי רוע ,המזקא ,רעיש תרישנ ,דרג ,רועה לע החירפ .םיקרפמו ראווצ יבאכ ,םיקרפמ ןוישיק ,םירירש יצוויכ .הנתשה ןמזב םיבאכ ,הנתשה תורידתב היילע ,ןתש תחירב העיגפ ,םיידשהמ בלח תפילד ,םירבגב םיידשב תוחיפנ ,רוזחמב תורידס יא וא בוכיע ,ישדוחה רוזחמה תקספה ,ערז תכיפשב תוערפה ,הפקזב תוערפה .םיידשב תוחונ יא ,קיתרנהמ תושרפה ,ינימה דוקפתב .םיידיב וא םיילגרב ,ףוגב תוחיפנ ,םייתפשב וא םייניעב ,הפב ,םינפב תוחיפנ .הכילהה תרוצב יוניש .הבוט אל תיללכ השוחת ,הזחב באכ ,הזחב תוחונ יא .רועה לש תושקתה .הליפנ :)10,000 ךותמ 10 דע דחא שמתשמב תועיפומ( תורידנ יאוול תועפות .םיינרופיצב יתיירטפ םוהיז .םדב תונבלה תוירודכה רפסמב הדירי .םדב )םיטיצובמורט( תויסטה רפסמב הדירי .םדה ץחלב הדירי םיתיעלו רועה לע תדרגמ החירפ ,המישנ רצוק ,ןושלב וא םייתפשב ,םינפב ,הפב תוחיפנ ,םוחב תאטבתמה הפירח תיגרלא הבוגת

.ןתשה חפנ תא תסוומה ןומרוהה לש הניקת אל השרפה .תנזואמ אל תרכוס לש םייח ינכסמ םיכוביס ,תנכוסמ המרב םילזונ לש תמזגומ הייתש .םימ לש הבורמ הייתש ,םדב תוכומנ רכוס תומר .תושגר רסוח .המזגרואל עיגהל תלוכי יא .לקשמה יווישב העיגפ ,הרכה ןדבוא ,הרכהה תמרב הדירי ,םייוריגל הבוגת רסוח ,)יחומ ץבש( חומל םדה תקפסאב העיגפ .שארה לש דער ,לקשמה יווישב תויעב ,תנזואמ אל תרכוסמ האצותכ תמדרת ,חומב םדה ילכב תויעב .תומודא םייניע ,רתי תעימד ,רואל רתי תושיגר ,םייניע לוגלג ,םייניעה תעונתב תוערפה ,)המוקואלג( יניע ךות ץחלב היילע

.בלה בצקב תורידס יא הזחב באכל םורגלו תואירה לא םדה ילכ ךרד דודנל םילוכי רשא ,)לגרה לש תוימומדאו באכ ,תוחיפנ םיללוכ םימוטפמיס( םיילגרב דוחייב ,םידירוב םד ישירק .דימ תיאופר הרזעל תונפל שי הלא םימוטפמיסמ דחאב ןיחבמ ךנה םא .המישנ יישקלו .)םדה םרזב הדירי בקע( ףוגב םינוש םיקלחב ןצמחב הדירי .הקמסה .לוקב תויעב ,המישנה יכרד לש שדוג ,לכוא לש הפיאשמ האצותכ תואיר תקלד ,תיחטשו הריהמ המישנ ,הנישה ךלהמב המישנ יישק

תכרעמב םירירש תויתעונת רדעיה ,תוקודס םייתפש ,העילבב םיישק ,דואמ השק האוצ ,םירגוסב הטילש יא ,ןושלב תוחיפנ ,םייעמה לש המיסח ,בלבלב תקלד .המיסחל תמרוגה לוכיעה .)תבהצ( םייניעהו רועה לש הבהצה .המישנ יישקל ליבוהל הלוכיה ןורגה לש תוחיפנ תברעמה הרומח תיגרלא הבוגת .םישקשק ,תפקרקב וא רועב דרגו תשקשק ,רועה תובעתה ,רועה לש עבצ יוניש ,הפורתב שומישל הרושקה רועה לע החירפ .הליגר אל החונת ,םירירשב באכו רירש תמקר תוקרפתה .םירירש תשלוח ,םיקרפמב תוחיפנ ,)םירירשב העיגפ לע ללכ ךרדב דיעמה רבד( םדב

םיזנאה תמרב היילע .ןתש תריצא .)חותינ שורדל הלולעה תכשוממ הפקיז( םזיפאירפ .דשהמ תושרפה ,דשה תלדגה ,דשבש תוטולבה תלדגה ,םיידשב תוחונ רסוח ,םיידשב באכ .הלימג ינימסת ,ןואמיצ תשוחת ,ףוגה םוחב הדירי וא היילע ,תרומרמצ ,דואמ ךומנ ףוג םוח .הקרזהה רוזאב תורובח ,הקרזהה רוזאב תוטסיצ ,רועה קמועב םימוהיז ,הקרזהה םוקמב הלגומ תורבטצה :העודי אל ןתוחיכשש יאוול תועפות .ןתשב רכוס תשרפה ןוילפסק תלטנו הדימב

intraoperative floppy iris syndrome

(IFIS

( לש בצמ שחרתהל לולע :טקרטק חותינ ךלהמב .טקרטק חותינ ךלהמב םייניע תויעב .ןוילפסק לטונ ךנה יכ ךאפורל רומא ,טקרטק חותינ רובעל ךירצ ךנה םא .םישדוח השולש ךשמב תוחפל :ןוילפסקב שומישב םג תויופצ ןכל ,)וז הפורת( ןודירפילפל המודה הפורת הניהש ,ןודירפסירב שומיש תעב ופצנ תואבה יאוולה תועפות .הקרזהה רתאב ביכו הקרזהה רתאב םיתמ רוע יאת ,תואירב תוצפנתה לש תולוק ,חומב םד ילכב תויעב לש םירחא םיגוס .דימ אפורה םע ץעייתהל ךילע ,תיללכה ךתשגרהב יוניש לח םא וא ,הז ןולעב וניוצ אלש יאוול תועפות שיגרמ ךנה ובש הרקמ לכב .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא :אבה רושיקב ןווקמה ספוטה תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ

http://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic%40moh.health.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי-לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ .אפורהמ תשרופמ הארוה .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה )

exp. date

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

.30

º

C

-ל תחתמ לש הרוטרפמטב ןסחאל שי .תירוקמה הזיראב ןסחא ףסונ עדימ .6 - םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Polysorbate 20, Polyethylene glycol 4000, Citric acid monohydrate, Disodium hydrogen phosphate anhydrous, Sodium dihydrogen phosphate

monohydrate, Sodium hydroxide, Water for injection.

.ןרתנ ל"מ/ג"מ 3.7 רישכתה ליכמ ,ףסונב

( תירירש-ךות הקרזהל שומישל ןכומ קרזמב עיגמה ,)

off-white

טיוו-ףוא דע ןבל עבצב( ףיחרת אוה ןוילפסק :הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ .םיטחמ יתשו שומישל ןכומ דחא קרזמ הליכמ הזיראה .דבלב יאופר תווצ שיא ידי-לע .לארשי ,6099000 םייפש ץוביק ,מ"עב רק 'תלה יס-יי'ג :ותבותכו םושירה לעב םש .היגלב ,הסריב ,הקיטבצמרפ ןסנאי :ותבותכו ןרציה םש .2015 ילוי :ךיראתב תואירבה דרשמ ידי-לע רשואו קדבנ הז ןולע 144893305500 :תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר 'סמ .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל

Xeplion PL + PHY SH

09/15

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה