קסנזין 25 מ"ג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

28-11-2020

מרכיב פעיל:
TETRABENAZINE 25 MG
זמין מ:
MEGAPHARM LTD
קוד ATC:
N07XX06
טופס פרצבטיות:
TABLETS
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
LIFEHEALTH LIMITED, UK
קבוצה תרפויטית:
TETRABENAZINE
סממני תרפויטית:
Movement disorders, associated with organic central nervous system conditions, e.g. Huntington's chorea, hemiballismus and senile chorea.Moderate to severe tardive dyskinesia, which is disabling and/or socially embanassing. The condition should be persistent despite a switch to atypical antipsychotic medication and/or reduction in dosage of antipsychotic medication, when withdrawal of antipsychotic medication is not a realistic option.
מספר אישור:
132073101000
תאריך אישור:
2009-11-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

28-11-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

28-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

1986- ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

אפור םשרמבתבייחוז הפורת

הפורתבי/שמתשת םרטבופוס דע ןולעה תאןויעבי/ארק

רשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי"עעבקנהזןולעטמרופ

2010רבמבונבודי לע

ג"מ25ןיזנסק

תוילבט

:בכרה

:)הליכמ הילבט לכ( ליעפ רמוח

Tetrabenazine25mg

:םיליעפ יתלבםירמוח

Maizestarch,Lactose,Talc,Magnesiumstearate,Iron

oxide-Yellow E172.

.זוטקל ג"מ64הליכמ הילבט לכ

:תיטיופרת הצובק

.תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לע תולעופה תופורת

חומבםיררחתשמהםיימיכםיביכרמרפסמלעעיפשמג"מ25ןיזנסק

.ףוגהלשתוימואתפותוליגריתלבתועונתלעהרקבבםיעייסמו

תוימואתפתועונתלתומרוגהתולחמבלופיטלןתינג"מ25ןיזנסק

ןוטגניטנהתלחמןוגכ,הטילשלתונתינןניארשאתוליגריתלבו

רגובמהליגהלשהאירוכתערפה, )Huntington`schorea(האירוכ

)tardivedyskinesia(תרחואמהעונתתערפה,)senilechorea(

)hemiballismus(סומסילבימהו

:תיאופר תוליעפ

תכרעמלתורושקההעונתתוערפהבלופיטלדעוימג"מ25ןיזנסק

.תיתרבחהכובמל תומרוג וא תוליבגמה תיזכרמה םיבצעה

?רישכתבשמתשהל ןיאיתמ

.הקינמ ךניה רשאכ הפורתב ישמתשתלא

.לופיטל ךבוסמה ןואכידמ ת/לבוסכ תנחבואוהדימב

ןימאונומיבכעמתצובקמןואכידדגנתופורתת/לטונךניהוהדימב

םייעובשהךלהמבםהבתלפוטםאוא) MAOIs(זאדיסקוא

.םינורחאה

יביכרממדחאלתושיגרךלהעודיםאהפורתבשמתשהלןיא

.הפורתה

תליחתינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא

:לופיטה

תועורזב תויתעונתרתיוםיידיב דער ךל היה וא שיםא ·

)ןוסניקרפ( םיילגרבו

תובשחמ ךל ויה םא וא ןואכידמ ת/לבוסכ תנחבואוהדימב ·

ינדבוא ןויסינוא תוינדבוא

ךורא QTםורדניס םשב תועודיה בלב תויעב ךל שיםא ·

דבכב וא תוילכב תויעב ךל שיםא ·

זוטקלג לוכיעב תויעב ךל שיםא ·

:הקנהו ןוירה

ץעייתהלשי,ןוירהתננכתמואןוירהבתויהלהיושע,ןוירהבךניהםא

לעןיזנסקלשתוירשפאהתועפשההלעךלריבסירשאאפורהםע

.ןיזנסקב תלפוטמ תויהל הלוכיתא םא טילחיורבועה

.הקנה ןמזבןיזנסקלוטיל ןיא

?ךלש םוי םויה ייחלע הפורתה עיפשת ךיא

תוריהזבייחמןכלעותונרעבםוגפללולעוזהפורתבשומישה

תבייחמהתוליעפלכבותונכוסמתונוכמתלעפה,בכרבהגיהנב

תברקבםיקחשממואםיינפואלעהביכרמםידליריהזהלשי.תונרע

.המודכושיבכה

:תורהזא

.הפורתה תליטנינפל אפורל ךכ

םירכוסלתוליבסיאךלשיוהדימב.זוטקלתוליכמןיזנסקתוילבט

.לופיטה תליחתינפל אפורה תא עדייל שי,םימיוסמ

ןמזבלוהוכלאתייתש.ןיזנסקבלופיטהןמזבלוהוכלאתותשלןיא

.ןפוד אצויןפואב ת/ינונשישיגרהל ךל םורגל הלולע לופיטה

:תויתפורת ןיבתובוגת

םשרמאללתורכמנהתופורתללוכ,תפסונהפורתת/לטונךניהםא

ךילעתרחאהפורתבלופיטתמייסהתעהזםאוא,הנוזתיפסותו

םיעבונהתוליעייאואםינוכיסעונמלידכלפטמהאפורלךכלעחוודל

:תואבה תוצובקהמ תופורתיבגל דחוימב ,תויתפורתןיב תובוגתמ

ןוסניקרפב לופיטל הפודובל ·

זאדיסקוא ןימאונומ יבכעמ תצובקמ ןואכיד דגנתופורת ·

MAOIs(

ללוכ ,םיבצעה תכרעמוחומה לע תועיפשמה תופורת ·

יככשמ ,םיירטאיכיספ םיבצמב לופיטל תונתינה תופורת

הניש תופורתוםיקזחםיבאכ

םד ץחל רתיב לופיטל תופורת ·

תופורת,םיישפנםיבצמב לופיטל תומייוסמ תופורת ·

תויעבב לופיטל תומייוסמ תופורתותומייוסמ תויטויביטנא

בלה בצקב

:יאוול תועפות

תולולעהבשומישהןמזב,הפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב

.יאוולתועפותעיפוהל

יאוולהתועפותמתחאמת/לבוסךניהוהדימבאפורלתונפלשי

:לופיטה ךלהמב תואבה

םילפוטמ100-ל1-מהלעמלבעיפוהלתולולעהיאוולתועפות

:ןיזנסקב

הניש ידודנואהקזחםונמנתשוחת–הנישבתויעב ·

)insomnia(

ליבומ םיתיעל רשא ןואכידל םורגל לולעןיזנסקב לופיטה ·

דואמ וא ת/ךדכודמ ה/שחךניהוהדימב .תוינדבוא תובשחמל

ףתשל ךילעוןואכידמ לובסל ה/ליחתמ ךניהוןכתיה/בוצע

הז יונישב אפורה תא

ת/לגוסמ ךניאשוהחונמ ת/רסחה/שיגרמ ךניהוהדימב ·

היזטקאמ ת/לבוס ךניה יכ ןכתי,םוקמב דומעל וא תבשל

אפורל תונפל שיו )akathisia(

לש תוינוצר יתלב תועונתב וא דערב ה/שחךניהוהדימב ·

וא העילב תויעב ,רויר ,שארה ,םיילגרה ,תועורזה ,םיידיה

תונפל שיוןוסניקרפמ ת/לבוס ךניהוןכתי,לקשמ יוויש תויעב

אפורל

םילפוטמ10,000-ל1-מהלעמלבעיפוהלתולולעהיאוולתועפות

:ןיזנסקב

וא תויזה ,לובלב ןוגכ םיישגר םייונישב ה/שחךניהוהדימב ·

ת/חתפמ ךניהוןכתיםוחב היילעוםירירשב תושקונ

שיו neuroleptic malignant syndrome-ארקנה םורדניס

אפורל תונפל

:ןיזנסקבלופיטה ןמזבעיפוהל תויושעה תורחאיאוול תועפות

הלעמלב עיפוהל םייושע ,תואצמתה רסוחוא לובלב ,הדרח ·

ןיזנסקב םילפוטמ100-ל1-מ

יאתתמרב הדיריבקע תינוסיחה תכרעמה תוליעפב הדירי ·

רואל תושיגרוטלשניתלב םייניע לוגלג ,םינבלה םדה

םילפוטמ10,000-ל1-מ הלעמלב עיפוהל םייושע ,שמשה

ןיזנסקב

רסוחוא תונבצע ;םילגרהוםיידיה לש תוימואתפ תועונת ·

בצקב הדירי;תרוחרחס ;החכש ;היצנידרואוק תויעב ;החונמ

דחוימב ,תימואתפ הדימע תובקעב העיפומש תרוחרחס ;בלה

וא הליחב ;תכשוממ הבישירחאל וא הטימהמ המיק רחאל

;העזה ;הפב שבוי;תוריצע וא לושלש ;ןטב יבאכ ;האקה

ךומנםוח;השלוח;ישדוחה רוזחמב תוערפה

ואהזןולעבונייוצאלשיאוולתועפותבה/שיגרמךניהובשהרקמלכב

:ןונימ

.אפורה תוארוה יפל דימתןיזנסקלוטיל שי

tardive(תרחואמהעונתתערפהבלופיטליתלחתההןונימה

תולעליושעןונימה.םויב)הילבטיצח(ג"מ12.5וניה) dyskinesia

.לופיטל ךתבוגתל םאתהב

תחאהילבטוניהיתלחתההןונימה,העונתתוערפהלשםיבצמב

השולשלכהלועללכךרדברשא)םוילג"מ75(םויבםימעפשולש

כ"הס(םוילתוילבטהנומשלשיברימןונימלדעםימיהעבראוא

.)םויל ג"מ200

.תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .דבלב אפורה תוארוה יפל ןונימ

.םישישקוםידלירובע רתויב םיאתמה ןונימה המ טילחיאפורה

םעץעייתהלשי.ךתעדלעךרובעםשרנשןונימהתאתונשלןיא

הקזחואהשלחהפורתהתעפשהיכה/רובסךניהוהדימבאפורה

ךישמהלת/ןיינועמךניאוהדימבאפורהםעדימתץעייתהלשי.ידמ

.לופיטב

.אפורל תונפל שיםימירפסמ ךותךבצמב רופיש לחאל םא

,תרכזנשכדימהנמלוטילשיבוצקהןמזבוזהפורתלוטילתחכשםא

!דחיב תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא םושב ךא

:בל י/םיש

.םיילוהוכלא תואקשמ םע וז הפורתלוטיל ןיא

:שומישה ןפוא

אלרחאהקשמואםימםעהפורתהתאעולבלשי!סועללןיא

.ילוהוכלא

?לופיטהתחלצהלעייסלי/לכותדציכ

.אפורה ידילע ץלמוהש יפכ לופיטה תא םילשהל ךילע

הפורתבלופיטהתאקיספהלןיאךתואירבבצמברופישלחםאםג

.אפור םע תוצעייתה אלל

!הלערה י/ענמ

גשיהלץוחמורוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת

.הלערה ענמתךכ ידילע ,תוקונית וא/וםידלילש םדי

דימי/הנפ,הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא

.ךתיא הפורתה תזירא תא י/אבהוםילוח-תיב לש ןוימ רדחל

!אפורמ תשרופמ הארוה אללהאקהל י/םורגל ןיא

.קיזהלהלולעאיהת/רחאהלוחל,ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת

.ךירכמ ואךינכש ,ךיבורקל וז הפורת תתל ןיא

ךניהשםעפלכבהנמהותיוותהי/קודב!ךשוחבתופורתלוטילןיא

.םהל ה/קוקז ךניה םא םייפקשמ י/בכרה .הפורתת/לטונ

:הנסחא

-ל תחתמ שביורירקםוקמב

.תוביטרוריווא תרידחעונמלובטיה רוגס רישכתה לע רומשל שי

הפוקתלתורמשנתופורת,םיצלמומההנסחא/הזיראהיאנתיפלםג

ןיא!רישכתהלשהגופתהךיראתלבלםישלאנ.דבלבתלבגומ

ןיוצמהרישכתהלשהגופתהךיראתרבעשרחאלןיזנסקבשמתשהל

קפיסשחקורבץעוויהלךילע,קפסלשהרקמלכב.תיוותהיבגלע

.הפורתה תא ךל

.הזירא התואב תונוש תופורתןסחאל ןיא

הפורתהתויראשתאריזחהלשי.תיתיבההפשאלתופורתךילשהלןיא

.ךרובע תופורתה תא דימשירשא תחקרמה תיבל

:הפורתהםושיררפסמ

1320731010

:ןרציה

הילגנא , Lifehealth Ltd.

:םושירה לעב

45105ןורשה דוה519.ד.ת,מ"עב םראפאגמ

۱۹۸٦- )تارضحتسم( ةلدايصلا ةمظنأ بجوبم كلهتسملل ةيبط ةرشن

بيبط ةفصوب مزلم ءاودلا اذه

ءاودلل كلامعتسا لبق اهتياهن تىح ناعمإب ةرشنلا ي/أرقإ

صخرو اهاوتمح صحفو ةرشنلا هذه ةغيص ةحصلا ةرازو ترقأ

۲۰۱۰نياثلا نيرشت في اهلبق نم

غلم۲٥نيزانيسك

صارقأ

:بيكترلا

:)ىلع يوتيح صرق لك( ةلاّعفلا ةّدالما

Tetrabenazine25mg

:ةلاّعفلا يرغ تابكرلما

Maizestarch,Lactose,Talc,Magnesiumstearate,Iron

oxide-Yellow E172.

.زوتكلا غلم٦٤ىلع يوتيح صرق لك

:ةيجلاعلا ةليصفلا

.يزكرلما بيصعلا زاهلجا ىلع رثؤت تيلا ةيودلأا

فيررحتتتيلاةيئايميكلاتابكرلمانمددعىلعرثؤيغلم۲٥نيزانيسك

.مسجلل ةئجافمو ةيداع يرغ تاكرح ىلع ةرطيسلا في دعاستو غامدلا

ةئجافمتاكرحببستتيلاضارملأاجلاعلىطعيغلم۲٥نيزانيسك

نوُتغْنِتْنَهصَقَرضرملثم,اهيلعةرطيسلانكيملاتيلاةيداعيرغو

ةَكَرَلحالَلَخ, )senilechorea( ّيِخوخيَشٌصَقَر, )Huntington`schorea(

)hemibllismus( ّيِّقِشنْفَزو, )tardive dyskinesia( رِّخَأَتُلما

:ةّيبطلا ةيلاعفلا

زاهلجابةطبترلماةكرلحاتابارطضاجلاعلصصمخغلم۲٥نيزانيسك

.اًيعامتجا اًجارحإ ببست وأ ديقت تيلا يزكرلما بيصعلا

؟رضحتسلما لامعتسا زويج لا تىم

.ةعضرمتنكاذإءاودلايلمعتستلا

.هجلاعدقعلمانميذلابائتكلاانمينناعت/يناعينمكتصخُشولاحيف

ونيمأونومتاطبثمةليصفنمبائتكلالةداضمةيودأني/لوانتتتنكولاحيف

.نيريخلأاينعوبسلأاللاخاهبجلاعلاتيقلتاذإوأ,)MAOIs(زاديسكوأ

.هتابكرمدحلأةيساسحكيدلناكاذإءاودلالامعتسازوجيلا

:جلاعلا ءدب لبق بيبطلا ةراشتسا نود ءاودلا لامعتسا زويج لا

عرذلأابةَكَرَلحاُطْرَفو يديلأاب شاعُر اقباس كيدل ناك وأ دجوي اذإ ·

)نوسنيكراب( لجرلأابو

كيدل تناك اذإ وأ بائتكلاا نم ينناعت/نياعي نمك تصخُشو لاح في ·

ةيراحتنا ةلوامح وأ ةيراحتنا راكفأ

ليوطQTةمزلاتم مساب ةفورعلما بلقلاب لكاشم كيدل دجوي ذإ ·

دبكلاب وأ ىلكلاب لكاشم كيدل دجوي ذإ ·

زوتكلاجلل مْضَلهاُرْسُع كيدل دجوي ذإ ·

:ةعاضرلاو لملحا

ةراشتسلاابجيف,لمحللينططتخوألاماحكنوكلمتُيحوأ,لاماحتنكاذإ

ررقيويننلجاىلعةنكملمانيزانيسكتايرثأتكلحرشيسيذلابيبطلاعم

.نيزانيسكلابجلاعل عوضلخا كناكمإب ناك اذإ

.ةعاضرلا ءانثأنيزانيسكلوانت زويج لا

؟ةيمويلا كتايح ىلع ءاودلا رثؤي فيك

,تابكرلماةدايقءانثأرذلحاذاختابجياذل,ةظقيلانمفعضيدقءاودلااذهلامعتسا

نمدلاولأاريذتحبجي.ةظقيلابلطتتيتلاتاطاشنلالكوةرطختانكامليغشت

.كلذىلإاموعراشلاةبرقبمبعللانموأةيئاوهلاةجاردلابوكر

:تاريذتح

بيبطللكلذملاعإكيلعف,ينعمءاودوأماعطلةيساسحكيدلتناكاذإ

لمحتلامدعنمنياعتتنكاذإ.زوتكلالاىلعنيزانيسكصارقأيوتتح

.جلاعلا ءدب لبق بيبطلا غلابإ بيج ،ركسلا عاونأ ضعبل

ةترفءانثألوحكلابرش.نيزانيسكبجلاعلاءانثألوحكلابرشزويجلا

.يداع يرغ لكشب ساعنلاب روعشلا ببسي دق جلاعلا

:ةيودلأا ينب تلاعافتلا

بيبطةفصونودعابتتيلاةيودلأاكلذفيابماّيفاضإاًءاودلوانتتتنكاذإ

ملاعإكيلعبجيف,رخآءاودبجلاعلاوتللتيهنأاذإوأ,ةيئاذغلاتافاضلإاو

تلاعافتلانعةتجانلاةعاجنلامدعوأراطخلأايدافتلكلذولجاعلمابيبطلا

:ةيلاتلا تاعوملمجا نم ةيودلأل ةبسنلابًةصاخ,ةيودلأا ينب

نوسنكراب ضرم جلاعل ابودوڨيل ·

زاديسكوأ ونيمأ ونوم تاطبثم ةليصف نم بائتكلاا دض ةيودأ ·

)MOAIs(

تيلا ةيودلأا كلذ في ابم,بيصعلا زاهلجاو خلما ىلع رثؤت تيلا ةيودأ ·

ةمونلما ةيودلأاو ةيوقلا ملالآا تانكسم,ةيسفنلا تلاالحا جلاعل ىطعت

مدلا طغض عافترا ةلجاعلم ةيودأ ·

ةيودأو ةنيعم ةيويح تاداضم,ةيسفنلا تلاالحا جلاعل ةنيعم ةيودأ ·

بلقلا مظن بارطضا جلاعل ةنيعم

:ةيبنالجا ضارعلأا

ضارعأهلامعتساةترفءانثأرهظتدقف,ءاودللةبوغرلماةّيلاعفلالىإةفاضلإاب

.ةيبناج

ةيبنالجاضارعلأاىدحإنمن/نياعتتنكلاحفيبيبطلالىاهجوتلابيج

:جلاعلا ءانثأ ةيلاتلا

ىضرلمانم۱۰۰-لىإ۱-نمرثكأفيرهظتدقتيلاةيبنالجاضارعلأا

:نيزانيسكب ينلجاعلما

)insomnia( قرلأا وأ ديدش ساعنب ساسحإ - مونلاب لكاشم ·

لىإ نايحلأا ضعب في يدؤي يذلا بائتكلاا نيزانيسكب جلاعلا ببسي دق ·

ديدشلا نزلحا وأ ةبآكلاب ني/رعشت تنك لاح في .ةيراحتنا راكفأ

كيلع بيجو بائتكلاا نم ةاناعلما تأدب دق نوكت نأ لمتلمحا نمف

يريغتلا اذهب بيبطلا كارشإ

وأ سوللجا ىلع ة/رداق يرغو ةحارلا مدعب ني/رعشت تنك لاح في ·

لُمْلَمَّتلا -سوُلُلجا رُّذَعَت نم نياعت كنا لمتلمحا نمف,كناكبم فوقولا

بيبطلا لىإ هجوتلا كيلع بيجو )akathisia(

, عرذلأا,يديلأاب ةَّيِدارِإ لا تاَكَرَبح وأ شاعُرلاب ني/رعشت تنك لاح في ·

نمف,نزاوت لكاشم وأ علبلا في لكاشم,باعللا زارفإ,سأرلا,لجرلأا

لىإ هجوتلا بيجو نوسنيكرابلا ضرم نم ن/نياعت كنأب لمتلمحا

.بيبطلا

ىضرلمانم۱۰,۰۰۰-لىإ۱-نمرثكأفيرهظتدقتيلاةيبنالجاضارعلأا

:نيزانيسكب ينلجاعلما

وأ ةسوللها,كابترلاا لثم ةيفطاع تايرغتب ني/رعشت تنك لاح في ·

دق نوكت نأ نكملما نمف مسلجا ةرارح عافتراو تلاضعلا بلصت

- ناهُّذللِّداضُلماِءاوَّدللُةَثيبَلخاُةَمِزَلاَتُلما - ىمسي ابم تروط

بيبطلل هجوتلا كيلعف neuroleptic malignant syndrome

:نيزناسكب جلاعلا ءانثأ رهظت دق ىرخأ ةيبناج ضارعأ

ىضرلما نم۱۰۰-لىإ۱-نم رثكأ في رهظت دق,ناهَوت وأ كابترإ,قلق ·

نيزانيسكبينلجاعلما

مدلا ايلاخ ىوتسم في ضافنخا ةجيتن ةعانلما زاهج ةيلاعف في ضافنخإ ·

ةعشلأ ةيساسحو اهيلع رطيسم يرغلا يننيعلا ةجرحد,ءاضيبلا

ينلجاعلما ىضرلما نم۱۰,۰۰۰-لىإ۱-نم رثكأ في رهظت دق,سمشلا

نيزانيسكب

لكاشم ؛ةحارلا مادعنا وأ ةّيبصع ؛لجرلأاو يديلأل ةيئاجف تاكرح ·

رهظي راود ؛بلقلا تابرض ةيرتو في ضافنخا ؛راود ؛وهس ؛قيسنتلا في

تاترف دعب وأ ريرسلا نم ضوهنلا دعب اميس لا,ئجافلما فوقولا دنع

؛كاسمإ وأ لاهسإ ؛نطبلا في ملاآ ؛ؤيقت وأ نايثغ ؛سوللجا نم ةليوط

ضافنخا ؛فعض ؛ةيرهشلا ةرودلا في تابارطضا ؛قرعت ؛مفلا فافج

مسلجا ةرارح ةجرد

PATIENTPACKAGEINSERTINACCORDANCE

WITHTHEPHARMACISTS'REGULATIONS

(PREPARATIONS) – 1986

Thedispensingofthismedicinerequiresadoctor's

prescription

Readthispackageinsertcarefullyinitsentirety

before using this medicine

Theformatofthisleafletwasdeterminedbythe

MinistryofHealthanditscontentwascheckedand

approved in November 2010

XENAZINE TM 25mg

TABLETS

Composition:

Activeingredient(eachtabletcontains):

Tetrabenazine 25 mg

Inactive ingredients:

Maizestarch,Lactose,Talc,Magnesiumstearate,Iron

oxide-Yellow E172.

Each tablet contains 64 mg lactose.

Therapeutic group:

Medicines affecting the central nervous system.

Xenazine25mgaffectsanumberofchemical

compoundsthatarereleasedinthebrainandassist

in controlling unusual and sudden body movements.

Xenazine25mgisgivenforthetreatmentofdiseases

thatcauseuncontrollable,suddenandunusual

movements,suchasHuntington’schorea,senile

chorea, tardive dyskinesia and hemiballismus.

Therapeutic activity:

Xenazine25mgisintendedforthetreatmentof

movementdisordersassociatedwiththecentralnervous

system,whicharelimitingorsociallyembarrassing.

When should this preparation not be used?

Do not use this medicine if you are breastfeeding.

Ifyouhavebeendiagnosedwithdepressionwhich

is complicated to treat.

IfyouaretakingantidepressantsoftheMonoamine

OxidaseInhibitors)MAOIs(grouporifyouhave

taken them during the last two weeks.

Donotusethismedicineifyouhaveaknown

sensitivity to any of its ingredients.

Donotusethismedicinewithoutconsultinga

doctorbeforestartingtreatment:

·

If you are suffering or have previously suffered

from handtremor and excessive movement of

the arms and legs)Parkinson's disease(

·

Ifyouhavebeendiagnosedwithdepressionorif

you had suicidal thoughts or a suicide attempt

·

If you have a heart condition known as long QT

syndrome

·

If you have kidneys or liver problems

·

Pregnancy and lactation:

Ifyouarepregnant,maybepregnantorplanningto

becomepregnant,consultyourdoctorwhowillexplain

thepossibleeffectsof Xenazineonthefetusanddecide

whether you can be treated with Xenazine.

Do not use Xenazinewhilebreastfeeding.

How will this medicine affect your daily life?

Usingthismedicinemayimpairalertness,therefore

cautionmustbeexercisedwhendrivingacar,

operatingdangerousmachineryandineveryactivity

thatrequiresalertness.Childrenshouldbecautioned

priortoridingbicycle,playingnearroads,etc.

Warnings:

Ifyouaresensitivetoanytypeoffoodormedicine,

informyourdoctorbeforecommencingtreatmentwith

thismedicine.

Xenazinetabletscontainlactose.Ifyousufferfrom

intolerancetocertainsugars,informyourdoctorbefore

commencingtreatment.

Donotdrinkalcoholwhilebeingtreatedwith Xenazine.

Drinkingalcoholduringtreatmentmaymakeyoufeel

unusuallydrowsy.

Drug interactions:

Ifyouaretakinganotherdrug,includingnon-prescription

medicinesanddietarysupplementsorifyouhavejust

finishedtreatmentwithanothermedicine,informthe

attendingphysicianinordertopreventrisksorinefficacy

arisingfromdruginteractions,especiallyregarding

medicines belonging to the following groups:

·

Levodopa for the treatment of Parkinson's

disease

·

Antidepressants of the Monoamine Oxidase

Inhibitors)MAOIs(group

·

Medicines affecting the brain and nervous

system, including medicines given for the

treatment of psychiatric conditions, strong pain

killersandsleepaidmedications

·

Medicines for the treatment of hypertension

·

Certain medicines for the treatment of mental

states, certain antibiotics and certain medicines

for the treatment of heart rhythm conditions

Side effects:

Inadditiontothedesiredeffectofthismedicine,adverse

reactionsmayoccurduringitsuse.

Refertothephysicianifyousufferfromoneofthe

following side effects during treatment:

Sideeffectslikelytoaffectmorethan1in100

patients treated with Xenazine:

·

Sleeping disorders – severe sense of

drowsinessor insomnia

·

Treatment with Xenazinemay cause

depression, which sometimes leads to suicidal

thoughts.Ifyoufeelmoodyorverysad,youmay

be starting to suffer from depression and you

should inform your doctor about this change

·

If you feel restless and unable to sit or stand

should refer to your doctor

·

If you feel tremor or involuntary movements of

the hands, arms, legs, head, salivation,

swallowing problems or balance problems, you

may be suffering from Parkinson's disease and

you should refer to your doctor

Sideeffectslikelytoaffectmorethan1in10,000

patients treated with Xenazine:

·

If you feel emotional changes such as

confusion, hallucinations or muscle stiffness

and rise of temperature, you may be developing

a condition called neuroleptic malignant

syndrome and you should refer to your doctor

Othersideeffectsthatmayoccurwhilebeingtreated

withXenazine:

·

Anxiety, confusion or disorientation, may occur

in more than 1 in 100 patients treated with

Xenazine

·

Decrease in immune system activity due to a

decrease in white blood cells level,

uncontrollable eye rolling and sensitivity to

sunlight may appear in over than 1 in 10,000

patients treated with Xenazine

·

Sudden hands and legs movements; irritability

or restlessness; coordination problems;

forgetfulness; dizziness; decrease in heart rate;

dizzinessuponsuddenstanding,especiallyafter

getting out of bed or after prolonged sitting;

nausea or vomiting; abdominal pain; diarrhea or

constipation; dry mouth; sweating; menstrual

cycle disorders; weakness; low body

temperature

Ifyouexperiencesideeffectsnotmentionedinthis

leafletoriftherehasbeenachangeinyourgeneral

health,consultyourdoctorimmediately.

Dosage:

Xenazineshouldalwaysbetakenaccordingtothe

doctor’sinstructions.

Thestartingdosageforthetreatmentoftardive

dyskinesiais12.5mg)halfatablet(daily.Dosagemay

beincreasedaccordingtoyourreactiontotherapy.

Incaseofmovementdisturbances,thestartingdosage

isonetabletthreetimesaday)75mgperday(,which

isusuallyincreasedeverythreeorfourdaystoa

maximumdosageofeighttabletsperday)overall

200mgperday(.

Thedosageisaccordingtodoctor'sinstructionsonly.

Donotexceedtherecommendeddosage.

Thephysicianwilldecideontheappropriatedosage

for children and elderly patients.

Donotchangeyourprescribeddosageonyourown.

Consultyourphysicianifyouthinkthattheeffectof

thismedicineistooweakortoostrong.Youshould

alwaysconsultyourphysicianifyounolongerwant

tocontinuethetreatment.

Ifthereisnoimprovementinyourconditionwithina

fewdays,refertoyourdoctor.

takethedoseassoonasyouremember,butnever

take two doses together!

Attention:

Do not take this medicine with alcoholic beverages.

Instructions for use:

Donotchew!Swallowthemedicinewithwateror

another non-alcoholic beverage.

Howcanyoucontributetothesuccessofthe

treatment?

Completethefullcourseoftreatmentasrecommended

byyourdoctor.

Evenifthereisanimprovementinyourhealth,donot

discontinueuseofthismedicinewithoutconsulting

yourdoctor.

Avoidpoisoning!

Thismedicineandallothermedicines,mustbestored

inaclosedplaceandoutofthereachofchildrenand/

orbabies.Thiswillavoidpoisoning.

Ifyouhavetakenanoverdoseorifachildhas

accidentallyswallowedthismedicine,refertoa

hospital'semergencyroomimmediatelyandbring

the package of this medicine with you.

Donotinducevomitingunlessexplicitlyinstructed

byadoctor!

Thismedicinehasbeenprescribedforthetreatmentof

yourailment;inanotherpatientitmaycauseharm. Do

notgivethismedicinetoyourrelatives,neighbors

or friends.

Donottakemedicinesinthedark!Checkthelabel

andthedoseeachtimeyoutakeamedicine.Wear

eyeglassesifyouneedthem.

Storage:

Inacooldryplace,bellow30ºC.

Themedicinemustbekeptfirmlyclosedtoprevent

penetrationofairandmoisture.

Evenifstoredasrecommended,medicinesmaybe

keptforalimitedperiodonly.Pleasenotetheexpiry

dateofthismedicine!DonotuseXenazineafterthe

expirationdatespecifiedonthelabelhaspassed.In

caseofdoubt,consultthepharmacistwhodispensed

themedicinetoyou.

Donotstoredifferentmedicationsinthesame

package.

Medicinesshouldnotbedisposedofviahousehold

waste.Pleasereturnanyleftovertabletstoyour

pharmacist for disposal.

Drugregistrationnumber:

132 07 31010

Manufacturer:

LifehealthLtd.,UK.

Registrationholder:

Megapharm Ltd., P.O.B 519, Hod Hasharon 45105

يريغتأرطاذإوأةرشنلاهذهفيركذتلمةيبناجضارعأبني/رعشتلاحةيأفي

.اًروف بيبطلا لىإ ةراشتسا كيلع ماعلا كروعش ىلع

:ةيئاودلا ةعرلجا

.بيبطلا تاميلعت بسحنيزانيسكلوانت اًمئاد بيج

غلم۱۲,٥يه )tardivedyskinesia( رِّخَأَتُلماِةَكَرَلحالَلَخجلاعلةيلولأاةعرلجا

.مويلاب )صرق فصن(

.جلاعلل كتباجتسلا اقفو ةعرلجا ةدايز نكيم

فيتارمثلاثدحاوصرقيهةيلولأاةعرلجا,ةكرلحاتابارطضاتلااحفي

ةعرلجاّتحمايأةعبرأوأةثلاثلكدادزتةداعتيلاو)مويلافيغلم۷٥(مويلا

.)ايموي غلم۲۰۰لملمجاب( مويلا في صارقأ ةيناثم نم ىوصقلا

.اهب ىصولما ةعرلجا زواتج زويج لا .طقف بيبطلا تاميلعتل اقفو ةعرلجا

.يننسلماو لافطلأل ةبسانلما ةعرلجا ىلع ررقي بيبطلا

اذإبيبطلاةراشتسابيج.كقتاعىلعكلةفوصولماةعرلجايريغتزويجلا

ًامئادكيلعبيج.ًادجيوقوأفيعضءاودلااذهيرثأتنأني/دقتعتتنك

.جلاعلا في رارمتسلاا في ني/بغرت دعت لم اذإ بيبطلا ةراشتسا

.بيبطلل هجوتلا كيلعف مايأ ةعضب للاخ كتلاح ىلع نستح أرطي لم اذإ

نكل،كلذبتركذتروفهلوانتكيلعفددلمحاتقولافيءاودلالوانتتيسناذإ

!اعم ينتعرج لوانت اًعطق عونمم

:ي/هبتنإ

.ةيلوحك تابورشم عم ءاودلا اذه لوانت زويج لا

:لامعتسلاا ةيفيك

.ليوحك يرغ رخآ بورشم وأ ءام عم صرقلا علب بيج !غضلما زويج لا

؟جلاعلا حاجنب ةمهاسلما كنكيم فيك

.بيبطلا لبق نم هب ىصولما جلاعلا لامكإ كيلع

نستحأرطولتحبيبطلاةراشتسانودبءاودلابجلاعلانعفقوتلازويجلا

.ةيحصلا كتلاح ىلع

!ممستلا بنتج

يديألوانتمنعاديعبقلغمناكمفيرخآءاودلكوءاودلااذهظفحبيج

.ممستلا عنتم كلذبو عضرلا وأ/و لافطلأا

, أطلخابءاودلانملفطلاعلباذإوأةيئاودلاةعرلجالوانتفيتطرفأاذإ

ءاودلاةوبعاًبحطصمىفشتسلمافيئراوطلاةفرغلىإًاروفهجوتلابجيف

.كعم

!بيبطلا نم ةيحرص تاميلعت نودبؤيقتلا ي/ببست لا

اذهءاطعإزويجلا.رخآضيربمرضيدقو,كضرمجلاعلفصوءاودلااذه

.كفراعم وأ كنايرج,كبراقلأ ءاودلا

ةعرلجاوءاودلاىلعدوجولماقصللمانمدكأت!ملاظلافيءاودلالوانتزويجلا

.ءاودلا اهيف ني/لوانتت ةرم لك في ةيئاودلا

.كلذل رملأا مزل اذإ ةيبطلا تاراظنلا ي/عض

:نيزختلا

.ةّيوئم ةجرد۳٠تتح فاجو دراب ناكم في

.هيلإ ةبوطرلاو ءاولها برست عنمو اديج اقلغم رضحتسلما ظفح بيج

نيزختلا/بيلعتلافورظفيتحطقفةدودمحتاترفلةلحاصةيودلأاىقبت

لامعتسازويجلا!رضحتسلماةّيحلاصءاهتنإخيراتةظحلامءاجرلا.اهبىصولما

في.قصللماىلعلجسلماءاودلاةيحلاصءاهتناخيراتءاضقنادعبنيزانيسك

.ءاودلا اذه كل فرص يذلا ليديصلا ةراشتسا كيلع,كش ةلاح يأ

.ةوبعلا سفن في ةفلتمخ ةيودأ نيزتخ زويج لا

نميقبتلماةداعإبيج.ةيتيبلاتايافنلابرعةيودلأانمصلختلازويجلا

.هنم صلختلاب موقتس تيلاو ةيلديصلا لىإ ءاودلا

:ءاودلا ليجست مقر

۱۳۲٠۷۳۱٠۱٠

:جتنلما

اترلچنا,LifehealthLtd.

:ليجستلا بحاص

٤٥۱۰٥نوراشه دوه٥۱۹.ب.ص,.ض.م مراف اﭽﻴﻤ

Megapharm Ltd.

Xenazine

384 x 204 mm

14.12.2010

Eng/Heb/Arb

Eng/Heb/Arb

Eng/Heb/Arb 14.12.2010

15.12.2010

15.12.2010 Revital

Revital

Revital

Eng/Heb 1.6.2011 Galit

Xenazine PILPB1110-05

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה