קסנאגיס 0.5 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

23-05-2019

מרכיב פעיל:
ALPRAZOLAM
זמין מ:
PERRIGO ISRAEL PHARMACEUTICALS LTD
קוד ATC:
N05BA12
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
ALPRAZOLAM 0.5 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
PERRIGO ISRAEL PHARMACEUTICALS LTD
קבוצה תרפויטית:
ALPRAZOLAM
איזור תרפויטי:
ALPRAZOLAM
סממני תרפויטית:
Treatment of anxiety accompanied by depression. Treatment of panic states with or without accompanying phobia.
מספר אישור:
063 46 26908 00
תאריך אישור:
2014-04-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

23-05-2019

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

31-07-2018

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

18-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

01-12-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( .דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה םיניפזאידוזנבל ןכרצל ןולעל המדקה תונוכת הלש ,םיניפזאידוזנבה תצובקל תכייש וז הפורת .הב שומישב הבר תוריהז תובייחמה תודחוימ תליטנ םע דומצ יאופר בקעמב הבר תובישח שי

.וז הפורת רחאל אפורל תונפל דפקה ,וז הפורת לטונ ךנה רשאכ

ןמז תופוקתל דעונ לופיטהש ןוויכ ,תועובש 2-4 .דבלב תורצק תעפשהש ךכל םורגל לולע הפורתב ךשוממ שומיש

השק העפותל םורגל לולע הז שומיש .תחפת הפורתה תא לוטיל קיספהל הלוחה לע השקי הב ,תולת לש .הפורתה תועפותב הוולמ לופיטה לש תרקובמ יתלב הקספה

,הניש ידודנ ,דער ,לובלב ,תונבצע ,חתמ :ןוגכ ,הלימג .תותיווע ,העיז ,תוליחב ,תואקה ,ןטב יבאכ תעב רמשיהל ץלמומ ,םישישק לצא דחוימב

םיתיעלו תונריעב תמגופ הפורתהש ןוויכ ,הכילהה וא תודיעמל ששח שי ןכ לעו ףוגה תועונת םואיתב .תוליפנל ,םידיאויפואה תחפשממ תופורת םע וז הפורת תליטנ תיזכרמ םיבצע תכרעמ תואכדמה תורחא תופורת תשוחתל םורגל הלולע ,לוהוכלא וא )םימס ללוכ( ,)יתמישנ יוכיד( המישנ יישק ,הקומע תוינונשי .תוומו תמדרת ג"מ 0.25 סיגאנסק תוילבט ג"מ 0.5 סיגאנסק תוילבט ג"מ 1 סיגאנסק תוילבט :ליעפה רמוחה לש תומכב )

Alprazolam

( םלוזרפלא הליכמ הילבט לכ .ג"מ 1 וא ג"מ 0.5 וא ג"מ 0.25 .טרדיהונומ זוטקל ג"מ 96 םג הליכמ הילבט לכ .ןולעב 6 ףיעס האר :םיליעפ יתלב םירמוח .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ התוא ריבעת לא .יאופרה ךבצמב לופיטל המשרנ וז הפורת יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל .המוד יאופרה םבצמ ליגל תחתמ םירגבתמלו םידליל תדעוימ הניא וז הפורת

ליעפה רמוחה תא הליכמה העגרה תפורת הניה סיגאנסק

םירמוח .םיניפזאידוזנב תופורתה תצובקל ךיישש םלוזרפלא ךילהת םודיקל חומב תימיכה תוליעפה לע םיעיפשמ ולא .הדרחו חתמ תתחפהו הנישה הדרחבו הרומח הדרחב לופיטל קרו ךא תשמשמ סיגאנסק

לופיטל תצלמומ הניא סיגאנסק .ןואכידב הוולמה הרומח .ןואכידב ךשמ .הדרחב חווט רצק לופיטל קר סיגאנסק לוטיל שי

ללוכ תועובש 12 לע הלעי אל הפורתב ללוכה לופיטה .הגרדהב דרוי ןונימה הב הפוקתה ?הפורתה תדעוימ המל .1 לופיט .ןואכידב הוולמה הדרחב לופיטל תדעוימ הפורתה .היבופב םיוולמ םניאש וא םיוולמה הקינאפ יבצמב .םיניפזאידוזנב :תיטיופרת הצובק הפורתב שומישה ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא דחא לכל וא ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא

האר( הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ .)ןולעב 6 ףיעס סיברג הינתסאימ תארקנה הלחממ לבוס התא

.הרומח םירירש תשלוחב תנייפואמה :ןוגכ( המישנ יישק וא הזחב תורומח תויעבמ לבוס התא

.)]המזיפמא[ תחפנ וא תונופמיסה לש תינורכ תקלד .דבכב תורומח תויעבמ לבוס התא

וב בצמ - )האינפא( הנישב המישנ םודמ לבוס התא

ךלהמב םיעגר רפסמל תרצענ ףאו הרידס הניא המישנה .הנישה סנכיהל תננכתמ וא ןוירהב תאש תדשוח ,ןוירהב ךנה

.)הקנהו ןוירה ףיעס יאר( הקינמ ךנה םא וא ןוירהל .הרוגסה תיווזה סופיטמ )המוקואלג( תיקרב ילוחב

:םירגבתמבו םידליב שומיש ליגל תחתמ םירגבתמלו םידליל תדעוימ הניא וז הפורת

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :םא אפורל רפס ,סיגאנסק הפורתב לופיטה ינפל .תוינדבוא תובשחמ ידכ דע רומח ןואכידמ תלבס

.םילוח תיבב לופיט הכירצהש שפנ תלחממ תלבס

.דבכב וא תוילכב ,תואירב תויעבמ לבוס ךנה

ישוק ךל היהש וא לוהוכלאב וא םימסב הערל תשמתשה

ןכתיי .םימסב שומישו הייתש ,יתפורת לופיט תקספהב תוילבטב לופיטה תקספה תעב תדחוימ הרזע עיצי אפורהו .ולא ןוויכ ,הרומח הדרחב לופיטל תופורת רבעב ךל ומשרנ

ךכ תוריהמב הז תופורת גוסל תולת חתפל לוכי ףוגהש .ךל תורזוע אל רבכ ןהש תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא וא אפורה תא עדייל שי דחוימב .חקורל וא אפורל ךכ לע ,האבה המישרב תופורתה תחא תא חקול התא םא חקורה רתוי הקזח תויהל הלולע סיגאנסק לש העפשההש ןוויכ :ןהילא ליבקמב תחקלנ איה רשאכ תועייסמה תופורת וא ןואכידב ,הדרחב לופיטל תופורת

.)ןיטסקואולפ ,ןימאסקובולפ ,ןודוזאפנ :ןוגכ( הנישל וא ןיאדוק ,ןיפרומ :ןוגכ( םיקזח םיבאכ יככשמ

.)ןפיסקופורפ תולחמב לופיטל תושמשמה תויטוכיספ-יטנא תופורת

.הינרפוזיכס :ןוגכ שפנ .היספליפאב לופיטל תופורת

.תויגרלא לע הלקהל םינימטסיהיטנא

.)לוזנוקוטק :ןוגכ( םייתיירטפ םימוהיזב לופיטל תופורת

.ןוירה תעינמל תולולג

.)ןיצימורתירא :ןוגכ( תומיוסמ תוקיטויביטנא

.)הביקב ביכב לופיטל( ןידיטמיס

םד ץחלבו ]הזח תקועת[ הניגנאב לופיטל( םזאיטליד

.)הובג

( סדייאב לופיטל תופסונ תופורת וא ריבאנוטיר

אפורל רפס ,תיללכ המדרהב חותינ רובעל דמוע ךנה םא הפורתב לפוטמ התאש םידרמה אפורל וא לפטמה .סיגאנסק לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש ןוויכ ,סיגאנסקב שומישה ךלהמב לוהוכלא ללכ ךורצל ןיא ךרוצ התא םא !!!הפורתה תעפשה תא ריבגמ לוהוכלאש .אפורל ךכ לע רפס ,לוהוכלא הקנהו ןוירה לוטיל ןיא ,ןכ לע .חתפתמה רבועב עוגפל הלולע סיגאנסק הדימב .ידיתע ןוירה תננכתמ וא ןוירהב ךנה םא הפורתה תא .דימ אפורל ינפ ,ןוירהב ךנהש תדשוח תאו הלולע הפורתהש ןוויכ ,סיגאנסקב לופיטה ןמזב קינהל ןיא .םא בלחב רובעל תונוכמב שומישו הגיהנ הפורתב שומישה ןמזב תונכוסמ תונוכמ ליעפהל וא גוהנל ןיא סיגאנסקש ןוויכ ,ךילע הפורתה לש התעפשה ךל ררבתתש דע .זוכיר רסוח וא לובלב ,תוינונשי תשוחתל םורגל הלולע הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ אפורה םא .טרדיהונומ זוטקל רכוסה תא הליכמ סיגאנסק ינפל וילא הנפ ,םימיוסמ םירכוסל תוליבס-יא לע ךתוא עדיי .הפורתב שומישה תליחת ?הפורתב שמתשת דציכ .3 .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת

.חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע

אפורה .דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה

לע םג עיפומ עדימ .יתמו לוטיל תוילבט המכ ךתוא החני .הפורתה תזירא ,העילבב ישוק שיש הדימב .הילבטה תא תוצחל ןיא ,ללככ

הזב םיקלחה ינש תא עולבלו הילבטה תא תוצחל ןתינ .הז רחא .ילוהוכלא הקשמ םע תוילבטה תא לוטיל ןיא

:לוטיל שיש סיגאנסק לש ןונימה :םירגובמב ג"מ 0.25 לש תחא הילבט תליטנב ליחתי לופיטה ללכ ךרדב ןונימה ,ךכיפל .םויב םימעפ 3 ג"מ 0.5 לש תחא הילבט וא תולעל לוכי הז ןונימ .ג"מ 1.5 דע ג"מ 0.75 לולכי ימויה דע )ג"מ 1 -ב הנמה תא לידגהל ןתינ םימי 3-4 לכ( הגרדהב .םויה לכ ךרואל קלוחמה ,ג"מ 3 לש ללוכ ימוי ןונימל תולעהל הליחת גוהנ ,ןונימה תא תולעהל ךרוצ שי רשאכ תועש לש ןונימה תאלעה ינפל ,הלילה תועש לש ןונימה תא ליחתת םא .םויה ךלהמב רתוי ינרע היהתש אדוול ידכ ,םויה .ןונימה תא דירוי אפורהו ןכתיי ,יאוול תועפותב שוחל :םישישקב ןונימל םיקוקזו דבכב וא תוילכב תויעבמ םילבוסה םישישקב םיימעפ ג"מ 0.25 אוה לבוקמה יתלחתהה ןונימה ,רתוי ךומנ תדימב הגרדהב הז ןונימ תולעהל ןתינ .םויב םימעפ שולש דע .יאוול תועפותמ לובסת אלו הדימבו ךרוצה לובסתו ןכתיי ,רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא

ץחלב הדירי ,גליע רוביד ,רוק תשוחת ,לובלב ,תוינונשימ תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא .המישנ יישקו םד לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב .ךתא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי

הנמה תא חק ,שורדה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא

בורקב תחקל ךילע ןכ םא אלא ,תרכזנש עגרב האבה לע תוצפל ידכב הלופכ הנמ לוטיל ןיא .האבה הנמה תא .החכשנש הנמ ןונימה תא לידגהל ןיא .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

ביגמ ךניאש רובס התאו הדימב םג ,אפורב ץעוויהל ילבמ

30200901 4.4.19

םורגל תולולע םיניפיזאידוזנב תצובקמ תופורת .הפורתל .שומישל ךל וצלמוה םא םג ,תיזיפ וא תישגר תולתל :לופיטה ךשמ 12 -מ רתוי אל( דבלב חווט רצק לופיטל תדעוימ סיגאנסק .)תועובש עיגתו תועובש 4 -מ רתויל םשרמ לבקת אל ללכ ךרדב הפורתה לש התוחפ העפשה .אפורה לצא תורידס תורוקיבל רפסממ רתויל שומיש הב השענ םא חתפתהל הלולע .תועובש :הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא לופיטה קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג תא ןיטקהל שיש ןוויכ ,אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב תיחפת וא תוילבטה תא לוטיל קיספת םא .הגרדהב ןונימה לובסתו ןכתיי ,)תויתגרדהב אלו( תחא תבב ןונימה תא דרח תויהל ינמז ןפואב ךל םורגל תולולעש הלימג תועפותמ ולא תועפות .הנישב םיישקל םורגל וא החונמ רסח וא רתוי תועפותמ גאדומ התאו הדימב .שדחמ לגתסי ףוגהשכ ופלחי .ףסונ עדימ תלבקל אפורב ץעוויה ,ולא םעפ לכב הנמהו תיוותה תא קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב יאוול תועפות .4 תועפותל םורגל לולע סיגאנסקב שומישה ,הפורת לכב ומכ תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפות .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות .םינוש םישנאב תונוש תומצועב אטבתהל תולוכי יאוולה :ידיימ ןפואב סיגאנסקב לופיטה תקספהל תוביס הווח התאו הדימב לופיטה תקספהל אפורל דימ תונפל שי ןפואל עגונב ךל ץעיי אפורה .םיאבה םינימסתהמ דחא תא .לופיטה תקספה תועפשהל םורגל לולע סיגאנסקב לופיטה תובורק םיתיעל

,שפנ תרעס ןוגכ תורומח תוירטאיכיספו תויתוגהנתה ,אווש תונומא ,םילא סעכ ,תונבצע ,תונפקות ,החונמ רסוח .תרחא תמלוה יתלב תוגהנתה וא תויזהו םיטויס ;המישנב וא העילבב ישוק ;המישנב םיימואתפ םיפוצפצ

וא החירפ ;םייתפשה וא םינפה ,םייפעפעה לש תוחיפנ .)ףוגה לכ לע םיעיפשמה ולאכ רקיעב( דוריג םינימסתהמ דחאב ןיחבמ התא םא אפורל דימ תונפל שי :לופיטהו ןונימה תמאתהב ךרוצ היהיש ןוויכ ,םיאבה )החכיש( ןורכיז ןדבוא

)תבהצ( םייניעה לש ןבלהו רועה לש הבהצה

:הלימגו תולת לש םימוטפמיס ומכ תופורת תליטנ תעב תולת חתפל תורשפא תמייק

הלימג תועפות לש תוריבסה תא תוריבגמה ,סיגאנסק .לופיטה תקספה תעב :םיאבה םירקמב רתוי תוחיכש הלימג תועפות

.לופיטה לש תידיימ הקספה

.םיהובג םינונימ תליטנ

.ךשוממ ןמזל הפורתה תליטנ

.םימסבו לוהוכלאב הערל שומיש לש הירוטסיה

,םירירש יבאכ ,שאר יבאכב אטבתהל תולולע ולא תועפות בצמב םייוניש ,לובלב ,החונמ רסוח ,חתמ ,תינוציק הדרח .תונבצעו הנישב ישוק ,חור :םיאבה םינימסתה םג ונכתיי ,הלימג לש םירומח םירקמב ;םירירש תויוצווכתה ;ןטבב תויוצווכתה ;העיז ;תואקה ;תוליחב וא רוא ,לוקל תושיגר ;קותינ וא תואיצמ רסוח לש השוחת תויזה ;םיידיהו םיילגרה תופכ לש לומינו השוחת רסוח ;עגמ ;)תורע ןמזב םימייק םניאש םירבד לש העימש וא הייאר( .היספליפא יפקתה וא דער :תופסונ יאוול תועפות רתויב תועיפומ - דואמ תוחיכש יאוול תועפות :הרשעמ דחא שמתשממ םונמנו תופייע תשוחת

דע לש תוחיכשב תועיפומ - תוחיכש יאוול תועפות :הרשעמ דחא שמתשמ ןובאיתה ןדבוא

תואצמתה רסוחו לובלב

ןואכיד

)םישנו םירבג( ינימה קשחב םייוניש

תורסח תועונת ,)תותיווע( תוינצפוק תועונת

היצנידרואוק דחוימב )תורכש תשגרה( תוביצי רסוח ,לקשמ יווישב תויעב

םויה ךלהמב עדימ תוסיפ רוכזל תלוכי יא

רורב אל רוביד

זוכיר וא תונרע רסוח

תויטיא תשוחת ,רע ראשיהל תלוכי רסוח

תורוחרחס

שאר יבאכ

תשטשוטמ וא הלופכ הייאר

הליחב ,הפב שבוי ,תוריצע

תופייע

תונבצע

לש תוחיכשב תועיפומ - תוחיכש ןניאש יאוול תועפות :האממ דחא שמתשמ דע שפנ תרעס וא הדרח ,תונבצע

)הנישב תוערפה וא ןושיל תלוכי רסוח( הניש ידודנ

דער וא תוביצי רסוח

ןומרוה( ןיטקלורפ לש רתי רוציי וא רידס אל רוזחמ ,םישנב

)בלח רוציי דדועמה השלוח וא םירירש תויוצווכתה לקשמב םייוניש תוגהנתהל תומרוגה ,רתי תושגרתה וא חור תוממורתה הגירח )םימייק םניאש םירבד לש העימש וא הייאר( תויזה סעכו תוניוע תשוחת תוגירח תובשחמ תוינצפוק וא תותוועמ תועונת תויביטקארפיה הביק ילוקלק לש תקלד ,)םד תוקידבב תולגתמה( דבכ ידוקפתב תויעב )תבהצ( דבכה רועב תובוגת ןתשה תיחופלש לע הטילש תויעב וא ןתש ןתמב ישוק הייארה לע עיפשהל לולעה ,םייניעב רבגומ ץחל תא ךירעהל ןתינ אל - העודי אל ןתוחיכשש יאוול תועפות :ןימז עדימ ךמס לע ןתוחיכש :לולכל םייושע םינימסתה .םיבצעה תכרעממ קלחב ןוזיא רסוח )השלוח וא תרוחרחס( ביצי יתלב םד ץחלו ריהמ בל בצק ןורגב וא םינפב תוחיפנל תמרוגה הרומח תיגרלא הבוגת תועבצאב וא םיילגרה תופכב ,םיילוסרקב תוחיפנ שמשה רואל תושיגרמ תמרגנה רועב הבוגת תועפותמ תחא םא וא יאוולה תועפותמ תחאמ לבוס התא םא אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הרכזוה ?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ

תוקונית וא/ו םידלי לש םתייאר הדשו םדי גשיהל ץוחמ רוגס הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו .אפורהמ תשרופמ

date

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

.ןוטרקה תזיראו תימינפה רטסילבה תזירא יבג לע עיפומה .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת תימינפה רטסילבה תזירא תא החוטב הרוצב רומשל שי

.רוא ינפמ ןגהלו תינוציחה הזיראב

25°C

-ל תחתמ רירק םוקמב ןסחאל שי

לאש .תיתיבה תלוספל וא םיכפשה ימל תופורת ךילשהל ןיא .דוע ןהל קוקז ךניאש תופורתמ רטפהל ןתינ דציכ חקורה תא .הביבסה לע רומשל רוזעת ולא םיעצמא תטיקנ ףסונ עדימ .6 םירמוחה תא םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ :םיאבה םיליעפ יתלבה :ג"מ 0.25 סיגאנסק

Lactose monohydrate, Microcrystalline cellulose,

Docusate sodium (85%) + Sodium benzoate (15%),

Colloidal anhydrous silica, Maize starch, Magnesium

stearate

:ג"מ 0.5 סיגאנסק

Lactose monohydrate, Microcrystalline cellulose,

Docusate sodium (85%) + Sodium benzoate (15%),

Colloidal anhydrous silica, Maize starch, Erythrosine

sodium aluminium lake, Magnesium stearate

:ג"מ 1 סיגאנסק

Lactose monohydrate, Microcrystalline cellulose,

Docusate sodium (85%) + Sodium benzoate (15%),

Colloidal anhydrous silica, Maize starch, Erythrosine

sodium aluminium lake, F.D. and C. Blue Nr.2 aluminium

lake,

Magnesium stearate

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

50/30/10 תוליכמה ןוטרק תוזיראב העיגמ הפורתה

10 ליכמ רטסילב לכ .)תוישגמ( םירטסילבב תוזורא תוילבט .תוילבט הייצח וק םע תונבל תוילבוא תוילבט :ג"מ 0.25 סיגאנסק

.ינשה דצב "

UPJOHN

" בותיכו דחא דצב דצב הייצח וק םע תודורו תוילבוא תוילבט :ג"מ 0.5 סיגאנסק

.ינשה דצב "

UPJOHN

" בותיכו דחא וק םע ריהב לוגס עבצב תוילבוא תוילבט :ג"מ 1 סיגאנסק

.ינשה דצב "

UPJOHN

" בותיכו דחא דצב הייצח הקיטבצמרפ לארשי וגירפ :ותבותכו םושירה לעב ,ןרציה

.םחורי ,16 ד"ת ,מ"עב רבמטפס :ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע

.2014

דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

:תואירבה 6348.26906 :ג"מ 0.25 סיגאנסק

6346.26908 :ג"מ 0.5 סיגאנסק

6347.26907

:ג"מ 1 סיגאנסק

.רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל

.םינימה ינשל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה