קנקא

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

29-11-2020

מרכיב פעיל:
BENZOCAINE 20 %
זמין מ:
MEDILINE LTD.
קוד ATC:
R02AD01
טופס פרצבטיות:
SOLUTION
מסלול נתינה (של תרופות):
LOCAL ORAL
תוצרת:
BLISTEX INC., USA
קבוצה תרפויטית:
BENZOCAINE
סממני תרפויטית:
Relief of pain and forms protection coating for ulcers of the mouth and lips.
מספר אישור:
102712626005
תאריך אישור:
2011-09-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

29-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

29-11-2020

םיחקורה תונקתיפלןכרצלןולע ( םירישכת )

משתה " ו – 1986

ע עבקנהזןולעטמרופ " רשואוקדבנונכותותואירבהדרשמ י

ארק / שמתשתםרטבופוסדע ןולעה תאןויעב י / הפורתבי :

אקנק

הסימת

ליעפרמוח :

Benzocaine20%

םיליעפיתלבםירמוח :

SDAlcohol38B,Octylacrylamide/Acrylates/ButylaminoethylMethacrylate

Copolymer,PEG-6,Propylene Glycol,TannicAcid,FlavorScope BlueTypeM-1417,

DimethylIsosorbide,BenzylAlcohol,Oleth-10,RicinusCommunis(Castor)SeedOil

Sucralose,Ethylcellulose,CompondBenzoin Tincture,SodiumSaccharin,

CetylpyridiniumChloride

היוותה : םיבאכ ךוכישל הנגה תבכשתריציו םיביכל םייתפשבוהפב .

תיטיופרתהצובק : ימוקמ שחלאמ

רישכתבשמתשהלןיאיתמ ?

הפורתה יביכרממ דחאלתושיגר העודיםא שמתשהלןיא .

הלילבמהפורתבשמתשהלןיא י לופיטהתלחתהינפלאפורבץעוו :

ןוירהבךנה םא הקינימוא .

וםידליב נית םייתנשליגל תחתמ תוקו

תורהזא : שיגר ךניה םא / יהשלכהפורתל ואוהשלכןוזמלה , המדרהלרמוחל דחוימב

תימוקמ , הפורתבשומישהינפל אפורל ךכ לע עידוהל ךילע .

יאוול תועפותל תרבגומ תושיגרשיםישישקב .

יאוולתועפות :

הפורתהלשהיוצרה תוליעפל ףסונב , ולולע הבשומישהןמזב ןוגכ יאוולתועפשהעיפוהל ת

םייוריגםערועב החירפ , הליחב .

תדחוימתוסחייתהתובייחמהתועפות :

לופיטהםוקמבהחירפואתקלדואימוקמ יוריגחתפתהםא , לופיטהתאקיספהלךילע

אפורל תונפלו .

ןורגב ואהפה רוזאב תוחיפנ החתפתהםא , אפורל תונפלולופיטה תאקיספהלךילע .

נימ אפורמ תרחאהארוהרדעהבלבוקמ ןו :

דעחורמל 4 םויב םימעפ . הפורתהתעילבמ ענמהלשיהחירמה רחאל . תוארוה יפל ןונימ

דבלב אפורה . תצלמומה הנמהלערובעל ןיא . ליגל תחתמ םידליב 12 ךרוצשיםינש

רישכתבשומישה תעב החגשהב . תמ תוקוניתוםידליל ללכךרדב תדעוימ הניאוז הפורת תח

ליגל 2 םינש .

מ רתוילשהפוקתלשמתשהלןיא - 7 וזכהיחנהןתנ אפורה םא אלאםימי . רופישלחאל םא

ךותךבצמב 7 םימי , םינימסתב הרמחהשיםאוא ( יוריג , באכ , תוימומדא ) , אפורל תונפלשי

דימ . תוחפנתה לשהבוגת תחתפתמ םא , םוחואהחירפ , דימ אפורל תונפל שי .

בלםיש :

עולבלאל ! דבלבינוציח שומישל תדעוימ וזהפורת . ןיב תוחפלהעשלשןמזקרפתוכחלשי

הסיעל ואןוזמ תליכאןיבל וזהפורתבלופיטה , סועללןיאןכוהעילבבהערפה ןכתתשןוויכ

םודררוזאה דועלכןוזמ ואקיטסמ .

והנשמלדחא לופיט ןיבתוחפל םייתעשתוכחל שי .

שומישהןפוא :

שי ףרוצמה ןולקמה תרזעב תורישיחורמלועוגנהםוקמהתאשבייל ( רצוויתהחירמהרחאל

רוזאה לעהקד הבכש .)

הלערהענמ !

וםידלילשםידיגשיהל ץוחמ רוגסםוקמברומשלשיתרחא הפורתלכווז הפורת / תוקוניתוא

עו " הלערה ענמתךכי . הפורתהןמ דליעלבתועטב םא וארתיתנמתלטנםא , דימ הנפ

ךתיאהפורתה תזירא אבהוםילוחתיבלשןוימ רדחל .

האקהלםורגת לא אפורמ תשרופמ הארוהאלל ! ךתלחמב לופיטלהמשרנ וז הפורת ; הלוחב

רחא / קיזהלהלולעאיה ת . ךיבורקל וזהפורת ןתתלא , ךירכמ ואךינכש .

ךשוחב תופורתלוטיל ןיא ! הנמהותיוותה קודב םעפלכב לטונךניהש הפורת .

בכרה / קוקזךניהםאםייפקשמ י / םהלה .

הנסחא : תוביטרוריוואתרידחענמובטיה רוגס . רדחה תרוטרפמטבןסחאל שי , דע 25ºC .

הזיראהיאנתיפל םג / םיצלמומההנסחא , דבלב תלבגומ הפוקתל תורמשנ תופורת . םישל אנ

רישכתהלשהגופתה ךיראתל בל ! קפסלשהרקמ לכב , ב ץעוויהלךילע תאךל קפיסשחקור

הפורתה . הזירא התואבתונושתופורתןסחאל ןיא .

סמ ' הפורתהםושיר : 102.71.26260

ןרצי : סקטסילב , הרא " ב

םושירהלעב : עב ןיילידמ " מ , ןוירוגןב 22 , הילצרה

ןאובי : עב ןיילידמ " מ , ת . ד . 531 , םענקי 20692 .

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה