קנסטן V

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

19-01-2020

מרכיב פעיל:
CLOTRIMAZOLE
זמין מ:
BAYER ISRAEL LTD
קוד ATC:
G01AF02
טופס פרצבטיות:
טבליות וגינליות
הרכב:
CLOTRIMAZOLE 200 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
תוך-וגינלי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
BAYER AG., GERMANY
קבוצה תרפויטית:
CLOTRIMAZOLE
איזור תרפויטי:
CLOTRIMAZOLE
סממני תרפויטית:
Infections in external female genital organs and vagina caused by clotrimazole-sensitive microorganisms such as fungi (Candida albicans) and Trichomonas.During treatment of vaginitis caused by Trichomonas, Canesten V must be combined with an oral trichomonacide (e.g metronidazole).
מספר אישור:
149 92 33642 00
תאריך אישור:
2018-04-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

19-01-2020

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

19-01-2020

1986 – ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל תינכרצל ןולע אפור םשרמ אלל תקוושמ הפורתה V ןטסנק )יקיתרנ-ךות שומישל( תוילניגאו תוילבט םיליעפ םירמוח Clotrimazole 200 mg לוזאמירטולק ."ףסונ עדימ" 6 ףיעס יאר :םיליעפ יתלב םירמוח שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב ישמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב יארק .חקורה לא וא אפורה לא ינפ ,תופסונ תולאש ךל עדימל הקוקז ךניה םא חקורב יצעוויה .הז ןולעב ןונימה ףיעסב תוארוהה יפ לע רישכתב שמתשהל ךיילע .םימי 7 רחאל םירפתשמ םניא וא םירימחמ )םימוטפמיס( הלחמה ינימסת םא אפורל תונפל ךיילע .ףסונ

1

.

?הפורתה תדעוימ המל לע םימרגנה ,םישנב םיינוציחה ןימה ירביאבו קיתרנב םימוהיזב לופיטל יתיירטפ יטנא רישכת וניה V ןטסנק .)תוינוטוש( סנומוכירט וא סנקיבלא הדידנק :םיאבה םימהזמה ידי .הפה ךרד לוזאדינורטמו V ןטסנק לש בלושמ לופיטב ךרוצ שי סנומוכירט ידי לע תמרגנה תיקיתרנ תקלדב .םילוזאה תחפשממ תוירטפ ידגונ :תיטיופרת הצובק

2

.

הפורתב שומישה ינפל :םא הפורתב שמתשהל ןיא

הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא )לוזאמירטולק( ליעפה רמוחל )תיגרלא( השיגר ךניה .)"ףסונ עדימ" 6 ףיעס יאר( הפורתה

.)הפורתה תוליעיב תירשפא התחפה בקע( יתסיווה םומידה תפוקתב ךניה הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

.קיתרנב יתיירטפ םוהיזמ תלבוס ךניהש רבעב ךלצא ןחביא אפור םא קר רישכתב ישמתשה :םא אפורל ינפ ,V ןטסנקב לופיטה ינפל

.ולא םינימסתמ תלבוס ךניהש הנושארה םעפה וזש וא קיתרנב הירטפמ תלבוס ךניה םאה החוטב ךניא

.קיתרנב םימוהיז ינשמ רתוימ םינורחאה םישדוחה 6 ךלהמב תלבס

.ןימ יסחי ךרד תרבעומה הלחממ םעפ יא םתלבס ךגוז ןב וא תא

.םינש 60-מ לודג וא םינש 16-מ ןטק ךליג

.םירחא םייתיירטפ-יטנא םיילניגאו םירישכתל וא V ןטסנקל תיגרלא הבוגת םעפ יא תיווח

:ךל םיאתמה לופיטה וניא V ןטסנקש ןכתיי םיאבה םינימסתהמ דחא תעפוה לש הרקמב

.רידס אל יקיתרנ םומיד

.תימד השרפה וא גירח יקיתרנ םומיד

.תופב וא קיתרנב םיעצפ וא תויחופלש ,םיביכ

.הנותחתה ןטבב םיבאכ

.ןתש תלטהב ישוק וא םיבאכ

.תורומרמצ וא םוח

.תואקה וא הליחב

.לושלש

.קיתרנהמ ער חיר תלעב השרפה

ןוגכ ימוגמ העינמ יעצמא לש תוליעי תיחפהל לולע ,יקיתרנ-ךות שומישל םירחא םירישכת ומכ ,V ןטסנק לופיטה רחאל םימי 5 תוחפל ךשמב םייפולח העינמ יעצמאב שמתשהל ךיילע ,ךכל יא .המגרפאידו םודנוק .רישכתב ךלהמב םירחא םייקיתרנ םירישכת וא ערז ילטוק ,תויקיתרנ-ךות תופיטש ,םינופמטב שמתשהל ןיא .וז הפורתב לופיטה

ןטסנקב שומיש השוע וא קיתרנב יתיירטפ םוהיזמ תלבוס תאש דוע לכ םיילאניגו ןימ יסחי םויקמ יענמיה .קבדיהל לולע ךגוז ןבש רחאמ ,V תורגבתמו תודלי .םינש 16 ליגל תחתמ ךניה םא הפורתב שומישה ינפל אפורב ץעוויהל שי תויתפורת ןיב תובוגת/תויצקארטניא לע ירפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל וא תחקול תא םא :תלטונ תא םא דחוימב .חקורל וא אפורל ךכ

רחאל לתש תייחד עונמל ידכ ןוסיחה תכרעמ לש הבוגתה תא ןתמל םידעונש( סומילוריס וא סומילורקט .)רביא תלתשה הקנהו ןויריה רחא בוקעלו רישכתב שומישה ינפל חקורב וא אפורב ץעוויהל שי ,תורהל הסנמ וא הקינימ ,ןוירהב ךניה םא .תוריהזב םהיתוארוה ןקתמ לש עויס אלל תיקיתרנ-ךותה הילבטב שמתשהל ץילמי אפורהש ןכתיי ,תימינפ תילניגו תרטפב לופיטל .ףרוצמה הרדחהה

3

.

?הפורתב ישמתשת דציכ .רישכתב לופיטה ןפואו ןונימל עגונב החוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךיילע :אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה .)"שומישה ןפוא" ףיעס יאר( םיפוצר םיברע 3 ךשמב הנישה ינפל ברעב תיקיתרנ-ךות הרדחהל תחא הילבט תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא לופיטה ךשמ

שי ,םימי 7 ךות ךבצמב רופיש לח אל םא .לופיטה תליחתמ םימי 3 ךות ףולחל םירומא תרטפה ינמיס .אפורל תונפל

רתוי תרטפמ תלבוס ךניה םא ךא ,ףסונ לופיטב שמתשהל הלוכי תא םימי 7 רחאל תרזוח תרטפה םא .אפורל תונפל ךיילע ,םישדוח 6 ךותב םיימעפמ :הליטנה תרוצ

.דבלב יקיתרנ-ךות שומישל

ןמ דלי עלב תועטב וא הילבטה תא תעלב תועטב ,רתי ןונימ תלטנ תועטב םא .עולבל וא הפב םישל ןיא .ךתיא הפורתה תזירא תא יאיבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ ינפ ,הפורתה :תויללכ תוארוה – רישכתב שומישה ןפוא .ויתוארוהל עמשיהל ךיילע ,אפור ידי לע ךל םשרנ רישכתה םא .הז ףיעסב ראותמה ןפואב הפורתב שמתשהל ךיילע ,אפור םשרמ אלל רישכתה תא תשכר םא ךשמב הנישה ינפל ףידע ,קיתרנב רשפאה לככ קומע הילבטה תרדחהב עייסל דעונ רישכתל ףרוצמה ךילומה .םיפוצר םיברע השולש ךילומב שומישה םויסבו הסיפחהמ הילבטה תא הריסמ תאש ינפל םימח םימו ןובס תרזעב ךיידי תא יצחר .הפורתה תרדחה ךרוצל ךילומב שמתשהל םאה אפורה םע קודבל שי ,ןויריהב ךניה םא .דחוימה

רטסילבמ תילניגאוה הילבטה תא יאיצוה .הריצעל דע )A( הנכובה תא יכשמ .הספוקהמ ךילומה תא יאיצוה .(B( ךילומה לש בחרה קלחל יסינכהו םוינימולאה

הילבטה .םידדצה ינשב תולק ץוחל תויהל ךירצ ךילומה הצק ,ךילומל הילבטה תא םיאתהל תנמ לע .מ"ס 1 לש קמועל דע הסוחדל שיו ךילומל קודה ןפואב המיאתמ

קיתרנה ךותל ,תוחונ יא תמרגנ אלש לככו רשפאה לככ קומע הילבטה תא ליכמה ךילומה תא רידחהל שי יפלכ תונופ ךלש םייכרבה רשאכו תופופכ םיילגרב בגה לע הביכשב איה תאז עצבל רתויב הבוטה ךרדה( .קיתרנל רדחות הילבטהש ךכ רצעתש דע הנכובה לע תויטיאב יצחלו ,ומוקמב ךילומה תא יקיזחה .)הלעמ

םימח םימב יפטש .)B( ךילומה ךותמ ןיטולחל )A( הנכובה תא יאיצוה שומישה רחאל .ךילומה תא יאיצוה .תוריהזב ישביו ןובס םע )םיחתור אל(

ךילומה תא קורזל ןיא .םידלי לש םדי גשיהמ קחרה ,חוטב םוקמב ךילומה תא יכילשה ,לופיטה םויס רחאל .םיתורישה תלסאל

תופצל ןתינש רחאמ )דפ( תוינותחת שובלל יוצר ,ךכל יא ,קיתרנב תססומתמ תיקיתרנ-ךותה הילבטה .יוארכ דבע אל לופיטהש ךכ לע דיעמ אל הז .רישכתב שומיש רחאל ההובג תורידתב תונבל תויראשב תונפל ךיילעו ,חלצ אל לופיטהש ןכתיי ,וסמנ אל רשא הילבטה לש תומלש תוכיתחב הניחבמ ךניה םא ךא .חקורל וא אפורל

.תובורק םיתיעל יפילחהו ,ידמ םיקודה םניאש ,הנתוכמ םינותחת קר ישבל :תידיתע תונשיה עונמל ידכ םידגב תשיבלמ יענמיה .רוחאל םינפלמ עצבתהל הכירצ םיתורישב בוגינה תלועפ .םוי ידמ יחלקתה רוזאב םיטנרודואדב שומישמ וא םימשובמ םינובסב הצחרמ יענמיה .ןוליינמ םינויברגו ידמ םיקודה םע תומח תויטבמאמ ענמיהל שי .הצחר תיגופס תועצמאב הקזוחב רוזאה תא ףשפשל ןיא .קיתרנה .םושיב ינמש שורדה ןמזב וז הפורתב שמתשהל תחכש םא

.ליגרכ לופיטה רתי תא ךישמהלו תרכזנשכ דימ הנמב שמתשהל שי

םיכישממ םינימסתה םא ןכל .ואולמב לפוט אל קיתרנב םוהיזהש ןכתיי ,דחא םוימ רתוי ךשמב תחכש םא .אפורל תונפל ךיילע ,לופיטה םויס רחאל םא םייפקשמ יביכרה .הפורת תלטונ ךניהש םעפ לכב הנמהו תיוותה יקדב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל הקוקז ךניה .חקורה וא אפורה תא ילאש ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

4

.

יאוול תועפות ארקמל ילהבית לא .תושמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע V ןטסנקב שומישה ,הפורת לכב ומכ .ןהמ תחא ףאמ ילבסת אלש ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר .רישכתה תליטנ רחאל רצק ןמז שחרתת תיגרלא הבוגת ,רישכתל )היגרלא( תושיגרמ תלבוס תא םא הבוגת תחתפתמ םא בורקה םילוחה תיבב ןוימ רדחל וא אפורל דימ תונפלו לופיטה תא קיספהל שי הבוגת לע םידיעמה םינמיס .תוחיפנב וא דרגב ,באכב ,הריעב תשוחתב ,םדואב הרמחה הלח םא וא תיגרלא ,השלוח ,ןושלה וא ןורגה ,םינפה ,םייתפשה תוחפנתה ,המישנב וא העילבב תויעב ,החירפ :םיללוכ תיגרלא .הליחב ,ןופליע וא תרוחרחס :תיקיתרנ-ךותה הילבטב שומישה רחאל עיפוהל תולולעש תועפות

.םומיד וא קיתרנב ףוליק ,יוריג ,הבירצ ,תוחונ יא ,םדוא ,תוחיפנ ,החירפ ,דרג

.ןגאה רוזאב וא ןטבב םיבאכ אלש יאוול תעפותמ תלבוס תא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא .אפורה םע ץעייתהל ךיילע ,ןולעב הרכזוה יאוול תועפות חוויד בקע יאוול תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ ןווקמה ספוטל הנפמה )www.health.gov.il( תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לופיט https://sideeffects.health.gov.il :רושיקל הסינכ י”ע וא ,יאוול תועפות לע חווידל

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא םידלי לש םתייאר חווטו םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה יענמ .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל ימרגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו

הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה )exp.date( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ

.25ºC ל תחתמ ןסחאל שי :ןוסחא יאנת

הב ןיאש הפורתמ רטפיהל שי דציכ חקורב יצעוויה .יתיבה הפשא חפל וא בויבל תופורת ךילשהל ןיא .הביבסה לע ןגהל ועייסי ולא םיעצמא .שומיש

6

.

ףסונ עדימ :םיליעפ יתלב םיביכרמ םג הליכמ הפורתה ,ליעפה רמוחה לע ףסונ

lactose

monohydrate,

microcrystalline

cellulose,

maize

starch,

crospovidone,

lactic

acid,

magnesium

stearate,

calcium

lactate

pentahydrate,

colloidal

anhydrous

silica,

hypromellose

:הזיראה תלוכת המו V ןטסנק הארנ דציכ תרדחהל דחא ךילומו םוינימולא רטסילב ךותב תוזורא תונבל תוילניגאו תוילבט 3 הליכמ V ןטסנק תזירא .קיתרנה ךותל הילבטה :ותבותכו םושירה לעב .45240 ןורשה דוה ,36 שרחה 'חר ,מ"עב לארשי רייאב :ותבותכו ןרציה םש .הינמרג ,ןלייו-ךזנרג ,סנשקדורפ ךזנרג GP וא הינמרג ,ןזוקרוול ,ג.א רייאב תואירבה דרשמ תוארוהל םאתהב ןכדועו 2013 יאמ ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע .2019 ילוי ךיראתב 149 92 33642 00/01 :תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ 1986 - )تارضحتسم( ةلديصلا ةمظنأ بجومب ةكلهتسملل ةرشن

يبط ةفصو نودب ءاودلا قوسي V نتسناك )لبهملا لخاد لامعتسلال( ةيلبهم صارقأ ةلا

ّ

عفلا داوملا Clotrimazole 200 mg لوزاميرتولك

يفاضإ تامولعم" 6 دنبلا يرظنأ :ةلا

ّ

عفلا ريغ داوملا تناك اذإ .ءاودلا نع ةزجوم تامولعم ىلع ةرشنلا هذه يوتحت .ءاودلا لامعتساب ءدبلا لبق كلذو اهتياهن ىتح ن

ّ

عمتب ةرشنلا يئرقا

يلديصلا ىلإ وأ بيبطلا ىلإ يه

جوتف ة

يفاضإ ةلئسأ كيدل ةــجاحب تــنك اذإ يــلديصلا يريــشتسا .ةرــشنلا هذــه يــف ةــعرجلا دــنب يــف تاــميلعتلا بــسحب رضحتــسملا لامعتــسا كــيلع بــجي .ةــ

يفاضإ تاــمولعمل .مايأ 7 دعب نسحتت مل اذإ وأ )تاملاعلا( ضرملا ضارعأ تمقافت اذإ بيبطلا ىلإ هجوتلا كيلع بجي

.1

؟ءاو

ّ

دلا اذه

ّ

دعأ

َ

مل ،ءاــسنلا ىدــل ةــيجراخلا ةيلــسانتلا ءاــضعلأا يــفو لــبهملا يــف ىودــعلا جلاــعل تاــيرطفلل داــضم رضحتــسم وــه V نتــسناك .(flagellate( ةر

عــشملا وأ )Candida albicans( ضــيبلا تاــض

يب

ملا :ةــيلاتلا ىودــعلا تا

ببــسم نــع ةــجتانلا .مفلا قيرط نع لوزادينورتيمو V نتسناك نم جومدم جلاع ىلإ رملأا جاتحي ةر

عشملا نع جتانلا لبهملا باهتلاب .لوزلأا ةليصف نم تايرطفلا تاداضم :ةيجلاعلا ةعومجملا

.2

ءاودلا لامعتسا لبق :اذإ ءاودلا لامعتسا عنم

ُ

ي

دنبلا يرظنأ( ءاودلا اهيوتحي يتلا ةيفاضلإا تابكرملا نم دحاو لكل وأ )لوزاميرتولك( ةلاعفلا ةداملل ةساسح

كيدل تدج

.)"ةيفاضإ تامولعم" 6

.)ءاودلا ةعاجن يف لمتحم صقانت ةجيتن( ةيرهشلا ةرودلا ةرتف يف تنك ءاودلا لامعتساب ةقلعتم ةصاخ تاريذحت

.يلبهم يرطف ثولت نم نيناعت كنأب يضاملا يف كيدل بيبط صخش اذإ طقف رضحتسملا يلمعتسا :اذإ بيبطلا ىلإ يهجوت ،V نتسناك ـب جلاعلا لبق

.ضارعلأا هذه نم اهيف نيناعت يتلا ىلولأا ةرملا يه هذه تناك اذإ وأ لبهملاب تايرطف نم نيناعت تنك اذإ اميف ةقثاو ريغ تنك

.لبهملا يف ىودع يتلاح نم رثكأ نم ةريخلأا رهشأ 6 ـلا للاخ تيناع

.يسنجلا لاصتلاا قيرط نع لقتني ضرم نم قباسلا يف امتيناع كجوز وأ تنأ

.ةنس 60 نم ربكأ وأ ةنس 16 نم لقأ كرمع

.تايرطفلل ةداضم ىرخأ ةيلبهم تارضحتسمل وأ V نتسناك ـل ي

سسحت لعف درب قباسلاب تبصأ دق تنك

:كل بسانملا جلاعلا سيل V نتسناك نوكي نأ لمتحملا نمف ةيلاتلا ضارعلأا نم دحاو روهظ لاح يف

.مظتنم ريغ يلبهم فزن

.يومد زارفإ وأ ذاش يلبهم فزن

.جرفلاب وأ لبهملاب حورج وأ تلاصيوح ،تاحرقت

.نطبلا لفسأ يف ملاآ

وبتلا يف ةبوعص وأ ملاآ

.ةريرعشق وأ ةنوخس

.تاؤيقت وأ نايثغ

.لاهسإ

.ةهيرك ةحئار وذ يلبهم زارفإ

يقاولا لثم ةيطاطملا لمحلا عنم لئاسو ةعاجن نم للقي نأ نكمي ،لبهملا لخاد لمعتست ىرخأ تارضحتسمك ،V نتسناك ىلع مايأ 5 ةدمل ةليدب لمح عنم لئاسو لامعتسا كيلع بجي ،ببسلا اذهل .)امچارفايدلا( يوثنلأا لزاعلاو )مودنوكلا( يركذلا .رضحتسملاب جلاعلا دعب لقلأا جلاعلا ءانثأ ىرخأ ةيلبهم تارضحتسم وأ )يركذلا ينملا( فاطنلا تلاتاق ،ةيلبهملا تلاوسغلا ،تانوپماتلا لامعتسا عنم

.ءاودلا اذهب

كنلأ ،V نتسناك نيلمعتست تمد ام وأ لبهملا يف ةيرطف ىودع نم نيناعت تمد ام ةيلبهم ةيسنج تاقلاع ةسرامم نع يعنتما .ككيرشل ىودعلا يلقنت نأ نكمم تاقهارملاو تايتفلا

ماع 16 نم لقأ تنك اذإ ءاودلا لامعتسا لبق بيبطلا ةراشتسا بجي ةيودلأا نيب لعف دودر/تلاعافت بيبطلا يربخأف ،ة

ّ

يئاذغل

ا

تلا

ّ

مكملاو ةيبط ةفصو نودب ةيودأ كلذ يف امب ىرخأ ةيودأ ،ا

ً

رخؤم تلوانت اذإ وأ ،نيلوانتت تنك اذإ :نيلوانتت تنك اذإ صاخ لكشبو .كلذب يلديصلا وأ

.)وضع عرز دعب ةسرغلا ضفر عنم لجأ نم يعانملا زاهجلا لعف در فيفختل نا

دعملا( سميلوريس وأ سوميلوركات عاضرلإاو لمحلا مهتاميلعت ةعباتمو رضحتسملا لامعتسا لبق يلديصلا وأ بيبطلا ةراشتسا بجي ،يلمحت نأ نيلواحت وأ ةعضرم ،لاماح تنك اذإ .رذحب لاخدلإا ةادأب ةناعتسلاا نود لبهملا-لخاد صرقلا لامعتساب بيبطلا يصوي نأ لمتحملا نم ،لبهملا لخاد تايرطف ةلاح جلاعل .ةقفرملا

.3

؟ءاودلا نيلمعتست فيك .رضحتسملاب جلاعلا ةقيرطبو ةعرجلاب قلعتي اميف ةدكأتم ينوكت مل اذإ يلديصلا وأ بيبطلا عم صحفلا كيلع بجي :يه ةداع ةعبتملا ةعرجلا .)"لامعتسلاا ةقيرط" دنبلا يرظنأ( ةيلاتتم تايسمأ 3 ةدمل مونلا لبق

ءاسم لبهملا-لخاد لاخدلإل دحاو صرق .اهب ىصوملا ةعرجلا زواجت عنم

ُ

ي

جلاعلا ةدم

بجي ،مايأ 7 للاخ كتلاح يف ن

سحت لصحي مل اذإ .جلاعلا ءدب نم مايأ 3 للاخ يفتخت نأ ضورفملا نم تايرطفلا تاملاع .بيبطلا ىلإ هجوتلا

للاخ نيترم نم رثكأ تايرطفلا نم نيناعت تنك اذإ نكل ،ىرخأ ةرم جلاعلا لامعتسا كناكمإب ،مايأ 7 دعب تايرطفلا تداع اذإ .بيبط ىلإ هجوتلا كيلع بجيف ،رهشأ 6 :لامعتسلاا ةقيرط

.طقف لبهملا-لخاد لامعتسلال

علاتباب لفط ماق اذإ وأ أطخلا قيرط نع صرقلا تعلب ،أطخلا قيرط نع ةطرفم ةعرج تلوانت اذإ .علبلا وأ مفلا يف هعضو عنم

.كعم ءاودلا ةبلع يرضحأو ،ىفشتسملا يف ئراوطلا ةفرغ ىلإ وأ بيبطلا ىلإ ا

روف ،يه

جوتف أطخلا قيرط نع ءاودلا نم ةي

مك :ةماع تاميلعت – رضحتسملا لامعتسا ةقيرط .هتاميلعت عابتا كيلع بجي ،بيبط قيرط نع كل رضحتسملا فصو مت اذإ .دنبلا اذه يف حرشلا بسحب ءاودلا لامعتسا كيلع بجي ،ة

يبط ةفصو نودب رضحتسملا تيرتشا اذإ ثلاث ةدمل مونلا لبق لضفملا نم ،لبهملا لخاد ناكملإا ردق ا

قيمع صرقلا لاخدإ يف ةدعاسملل

دعم رضحتسملل قفر

ملا لصوملا .ةيلاتتم تايسمأ .صاخلا لصوملا لامعتسا نم ءاهتنلاا دنعو ةوبعلا نم صرقلا يجرخت نأ لبق نخاسلا ءاملاو نوباصلاب كيدي يلسغا .ءاودلا لاخدإ لجأ نم لصوملا لامعتسا ناكملإاب له بيبطلا نم حاضيتسلاا بجي ،لاماح تنك اذإ

هيلخدأو )رتسيلب( موينموللأا ةحيول نم يلبهملا صرقلا يجرخأ .هفقوت ىتح )A( سبكملا يبحسا .ةوبعلا نم لصوملا يجرخأ .(B( لصوملا نم عساولا ءزجلل

لكشب مئلام صرقلا .نيبناجلا لاك نم طيسب لكشب ا

طوغضم لصوملا فرط نوكي نأ بجي ،لصوملل صرقلا ةمئلام لجأ نم .مس 1 قمع ىتح هسبك بجيو لصوملل مكحم

لضفأ( جاعزنلااب ا

روعش كلذ ببسي مل املاطو ناكملإا ردق ا

قيمع لبهملا لخاد صرقلا ىلع يوتحي يذلا لصوملا لاخدإ بجي ،هناكمب لصوملا ىلع يظفاح .)ىلعلأا هاجتاب كيتبكر نوكت ثيحب نيلجرلا ينثو رهظلا ىلع ءاقلتسلااب يه كلذ لعفل ةقيرط .لبهملا ىلإ صرقلا لخدي ثيحب هفقوت ىتح سبكملا ىلع ءطبب يطغضاو

)يلغم سيل( نخاسلا ءاملاب هيلسغا .)B( لصوملا لخاد نم ا

مامت )A( سبكملا يجرخأ لامعتسلاا دعب .لصوملا يجرخأ .رذحب هيففجو نوباصلاو

.مامحلا ضاحرم يف لصوملا يمر عنم

ي .لافطلأا يديأ لوانتم نع ا

ديعب ،نمآ ناكمب لصوملا نم يصلخت ،جلاعلا ءاهتنا دعب

ةريتوب ءاضيب اياقب ةظحلام نكمي هنلأ ة

يحصلا طوفلا عضو لضفملا نم ،ببسلا اذهل ،لبهملا يف لبهملا-لخاد صرقلا بوذي يتلا صرقلا نم ةلماك عطقب تظحلا اذإ نكل .يغبني امك لمعي مل جلاعلا نأ ىلإ ريشي لا اذه .رضحتسملا لامعتسا دعب ةعفترم .يلديصلا وأ بيبطلا ىلإ هجوتلا كيلع بجيو ،حجني مل جلاعلا

نأب لمتحملا نمف ،بذت مل

.ةبراقتم تاقوأب اهلادبتساب يموقو ،ا

دج ةقيض تسيل يتلا ،ةينطق ةيلخاد سبلام طقف يدترا :لبقتسملا يف كلذ رركت عنمل براوجو ا

دج ةقيض سبلام ءادترا نع يعنتما .فلخلا ىلإ ماملأا نم متت نأ بجي ضاحرملا يف فيفجتلا ةيلمع .ا

يموي يمحتسا ةوقب ةقطنملا كرف عنم

ي .لبهملا ةقطنم يف قرعلا تلايزم مادختساب وأ رطعم نوباصب مامحتسلاا نع يعنتما .نوليان نم .ةرطعم تويز عم ةنخاس ءام ضاوحأ يف سولجلا نم عانتملاا بجي .مامحتسا ةجنفسإ ةطساوب بولطملا تقولا يف ءاودلا اذه لامعتسا تيسن اذإ

.داتعملاك جلاعلا ةيقب ةلصاومو كلذ كركذت لاح ةعرجلا لامعتسا بجي

ترمتسا اذإ كلذل .لماكلا لكشلاب جلاعت مل ةيرطفلا ىودعلا نأ لمتحملا نمف ،دحاو موي نم رثكأ للاخ هلامعتسا تيسن اذإ .بيبطلا ىلإ هجوتلا كيلع ،جلاعلا ءاهتنا دعب ضارعلأا .ءاود اهيف نيلوانتت ة

ّ

رم

ّ

لك يف ة

ّ

يئاودلا ةعرجلا نمو ءاودلا ة

ّ

وبع ىلع قصلملا نم يق

ّ

قحت !ملاظلا يف ةيودلأا لوانت عنم

ُ

ي

.اهيلإ ةجاحب تنك اذإ ةي

ّ

بطلا تارا

ّ

ظنلا يعض

.

ّ

يلديصلا وأ بيبطلا يلأساف ءاودلا لامعتسا ىلإ ةبسنلاب ة

ّ

يفاضإ ةلئسأ كيدل تناك اذإ

.4

ةيبناجلا ضارعلأا ضارعلأا ةمئاق ةءارق دنع يشهدنت لا .تلامعتسملا ضعب دنع ةيبناج ا

ضارعأ ببسي دق V نتسناك لامعتسا نإ ،ءاود

لكب امك .اهنم

يأ نم يناعت لاأ لمتحملا نم .ةيبناجلا هجوتلاو جلاعلا نع فقوتلا بجي .رضحتسملا لوانت دعب يسسحت لعف در روطتي دقف ،رضحتسملل ةيساسح نم نيناعت تنك اذإ يف ،رارمحلاا يف مقافت لصح اذإ وأ يسسحت لعف در ر

وطت اذإ كيلإ برقلأا ىفشتسملا يف ئراوطلا ةفرغ ىلإ وأ بيبطلل ا

ً

روف حفط :لمشت يهو ،يسسحت لعف در ثودح ىلع لدت يتلا تاملاع ترهظ .خافتنلاا يف وأ ةكحلا يف ،مللأا يف ،ةقرحلاب ساسحلإا .نايثغ ،ءامغإ وأ راود ،فعض ،ناسللا وأ ةرجنحلا ،هجولا ،نيتفشلا خافتنا ،سفنتلا يف وأ علبلا يف لكاشم ،يدلج :لبهملا-لخاد صرقلا لامعتسا دعب رهظت نأ نكمم يتلا ضارعلأا

.فيزن وأ لبهملا يف رشقت ،جيهت ،ةقرح ،جاعزنلااب روعش ،رارمحا ،خافتنا ،يدلج حفط ،ةكح

.ضوحلا ةقطنم يف وأ نطبلا يف ملاآ كيلع ،ةرشنلا يف ةروكذم ريغ ة

ّ

يبناج ضارعأ نم تيناع اذإ وأ ،ة

ّ

يبناجلا ضارعلأا دحأ مقافت اذإ ،يبناج ضرع رهظ اذإ .بيبطلا ةراشتسا

ة

ّ

يبناجلا ضارعلأا نع غيلبتلا "يئاود جلاعل ةجيتن ة

يبناج ضارعأ نع غيلبتلا" طبارلا ىلع طغضلا للاخ نم ة

يبناج ضارعأ نع ة

حصلا ةرازو غيلبت نكمملا نم غيلبتلل تنرتنلإا ربع ةرامتسا ىلإ كل

وحي يذلا )www.health.gov.il( ة

حصلا ةرازو عقوم يف ةيسيئرلا ةحفصلا ىلع دوجوملا https://sideeffects.health.gov.il :طبارلا لوخد ربع وأ ،ة

يبناجلا ضارعلأا نع

.5

؟ءاودلا نزخي فيك ،عضرلا وأ/و لافطلأا ةيؤر لاجمو يديأ لوانتم نع ا

ديعب قلغم ناكم يف رخآ ءاود لكو ءاودلا اذه ظفح بجي !ممستلا يبنجت .بيبطلا نم ةحيرص تاميلعت نودب ؤيقتلا يببست لا .م

مستلا نيب

نجتت اذكهو

ريخلأا مويلا ىلإ ةيحلاصلا خيرات ريشي .ة

وبعلا ىلع رهاظلا )exp. date( ةيحلاصلا ءاهتنا خيرات دعب ءاودلا لامعتسا عنم

.رهشلا سفن نم

.ةيوئم ةجرد 25 تحت نيزختلا بجي :نيزختلا طورش

نم ص

لختلا ةيفيك ىلإ ةبسنلاب

يلديصلا يريشتسا .تيبلا يف تلامهملا ة

لس يف وأ

حصلا فرصلا هايم يف ةيودلأا ءاقلإ عنم

.ةئيبلا ىلع ظافحلا يف دعاستس لئاسولا هذه .دعب لامعتسلاا نمض دعي مل يذلا ءاودلا

.6

ةيفاضإ تامولعم :ةلاعف ريغ تابكرم ىلع ا

ً

ضيأ ةلاعفلا ةداملل ةفاضلإاب ءاودلا يوتحي

lactose

monohydrate,

microcrystalline

cellulose,

maize

starch,

crospovidone,

lactic

acid,

magnesium

stearate,

calcium

lactate

pentahydrate,

colloidal

anhydrous

silica,

hypromellose

ّ

وبعلا يوحت اذامو V نتسناك ودبي فيك .لبهملا لخادل صرقلا لاخدلإ دحاو لصومو موينمولأ ةحيول نمض ةأبعم ءاضيب ةيلبهم صارقأ 3 ىلع V نتسناك ةبلع يوتحت :هناونعو ليجستلا بحاص .45240 نوراشه دوه ،36 شاراحاه عراش ،.ض.م ليئارسإ رياب :هناونعو جتنملا مسا .ايناملأ ،نلياڤ-خزنيرچ ،سنيشكيدورپ خزنيرچ GP وأ ايناملأ ،نزوكرڤيل ،.يج.يآ رياب ةحصلا ةرازو تاميلعت بجومب اهثيدحت

متو ،2013 رايأ خيرات يف ة

حصلا ةرازو لب

ق نم اهيلع قيدصتلاو ةرشنلا هذه صحف

مت .2019 زومت خيرات يف 149 92 33642 00/01 :ةحصلا ةرازو يف يموكحلا ةيودلأا لجس يف ءاودلا ليجست مقر

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה