קנורל וטרינרי

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

27-11-2020

מרכיב פעיל:
DIETHANOLAMINE FUSIDATE 5 MG; FRAMYCETIN SULFATE 5 MG
זמין מ:
VETMARKET MARKETING LTD
טופס פרצבטיות:
DROPS
מסלול נתינה (של תרופות):
TOPICAL
תוצרת:
DECHRA VETERINARY PRODUCTS A/S ,DENMARK
סממני תרפויטית:
For the treatment of otitis externa in dogs and cats including otodectes cynotis.
מספר אישור:
80399217800
תאריך אישור:
2013-07-01

ןולע תיוותםעבלושמןכרצל

ירוקמהרצומהלשהספוקהלעקבדוי

ירנירטולרונק

עתומרגנהולאללוכםילותחוםיבלכלשתינוציחהןזואהתוקלדבלופיטלםיינזואתופיט " ןזואהתידרקי

ליכמםרגלכ : Diethanolamine Fusidate5 mg

Framycetin Sulphate5mg

Nystatin100,000Units

Prednisolone2.5 mg

תויוותה : תינוציחהןזואהתוקלדבלופיטל , עתומרגנההלאומכ " סוקוקוליפטסימוהיזי , סנומודואספ , סואטורפ , םירמש

ןזואהתידרקוא ) Otodectescynotis ( םילותחוםיבלכב .

ה שומישתוארו : רמוחהףוטפטינפלםיינזואהתאתוקנליוצר . ינפלקובקבהרענלשי ףטפטלושומישה 5-10 תופיט

תקלדומהןזואלםויבםיימעפ . עתומרגנהתוקלדלשםירקמב " םיינזואהיתשלףטפטלשיןזואהתידרקי .

תורהזא : שמתשהלןיא תויחב ) םייחילעבבוא ( ןוירהב . מב י םיינרעתויהלשילופיטהךשמתאםיכיראמוהד

ןולוזינדרפתואצמיהל ) דיאורטס ( רישכתב . יהלשי םידלילשםדיגשיהמרומשלוןיעבהפורתהעגממענמ .

תוחקורהתדוקפמםינומיס :[ דבלבינוציחשומישל

תוחקורהתדוקפמםינומיס :[ אפורםשרמבייח

תוחקורהתדוקפמםינומיס :[ הדנרפס

דבלבירנירטושומישל

הלוכת : X מ " ל ] X = 7.5 , 15 , 25 וא 100 מ " ל [

ןוסחא : רירקםוקמברומש , לתחתמ : 25°C . הלשי רואינפמןג .

הפורתםושיררפסמ : 080.39.92178.00

רובערצוימ : VetXX , עקרמנד " י ואיל םייטבצמרפםירצומ , קרמנד

וםושירהלעב ןאובי : קווישטקרמטוו עב " מ , ח . פ . 513481895 , ת . ד . 4582 , הווקתחתפ 49277

לןכדועמחסונ ךיראת 21/8/2007

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה