קנדור 16

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

15-11-2018

מרכיב פעיל:
CANDESARTAN CILEXETIL
זמין מ:
UNIPHARM LTD, ISRAEL
קוד ATC:
C09CA06
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
CANDESARTAN CILEXETIL 16 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MAABAROT LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
CANDESARTAN
איזור תרפויטי:
CANDESARTAN
סממני תרפויטית:
Hypertension. Treatment of patients with heart failure and impaired left ventricle systolic function (left ventricular ejection fraction < or = 40 % ) as add-on therapy to ACE inhibitors or when ACE inhibitors are not tolerated
leaflet_short:
התרופה האמורה תינתן במקרים האלה: א. חולה הסובל מיתר לחץ דם או אי ספיקת לב הסובל בנוסף מרגישות לטיפול בתכשירים השייכים למשפחת מעכבי ACE או שפיתח תופעות לוואי לטיפול כאמור ב. בשילוב עם מעכבי ACE לחולה הסובל מפרוטאינוריה מעל 1 גרם ג. טיפול בחלבון בשתן מתחת ל-1 גרם ומעל ל-30 מ"ג עבור חולה שלא סובל מיתר לחץ דם או אי ספיקת לב הסובל בנוסף מרגישות לטיפול בתכשירים השייכים למשפחת מעכבי ACE או שפיתח תופעות לוואי לטיפול כאמור.
מספר אישור:
150 71 33815 00
תאריך אישור:
2018-08-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

29-05-2018

1986 - ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה 16 ,8 רודנק תוילבט :בכרה :הליכמ 8 רודנק לש הילבט לכ

Candesartan cilexetil 8 mg

ג״מ 8 ליטסקליס ןאטרסדנק :הליכמ 16 רודנק לש הילבט לכ

Candesartan cilexetil 16 mg

ג״מ 16 ליטסקליס ןאטרסדנק .״ףסונ עדימ״ :6 ףיעס האר אנא ,םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .תינשב ותוא ךרטצת ילוא ,ןולעה תא רומש לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה לא וא אפורה קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל .םינש 18 ליג לעמ םירגובמל תדעוימ הפורתה ?הפורתה תדעוימ המל .1 .בל תקיפס-יאב לופיטלו םד ץחל רתיב לופיטל תיטיופרת הצובק ןומרוהה תעפשה תא םסוחה ,II ןיסנטויגנא לש רוטפצרל טסינוגטנא הנה הפורתה םדה ץחל ךכמ האצותכו ,םדה ילכ לש היפרהל םרוג ךכ ידי-לעו II ןיסנטויגנא .ףוגה יקלח לכל םדה תמרזהב בלל עייסמ רבדה ןכ ומכ .דרוי הפורתב שומישה ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא תליחתב םג הפורתב שומישמ ענמיהל ףידע( ישילש שדוח רחאל ןויריהב ךנה ∙ .)הטמ ״הקנהו ןויריה״ ףיעס יאר ףסונ עדימל ,ןויריהה יביכרממ דחאל וא ליטסקליס ןאטרסדנק - ליעפה ביכרמל תושיגר העודי .)הטמ ״ףסונ עדימ״ 6 ףיעס האר( הפורתה .הרמ יכרדב המיסחמ וא דבכה ידוקפתב רומח יוקילמ לבוס ךנה ∙ .תרכוס ךל שיו

aliskiren

ןריקסילא הליכמה םד ץחל תדרוהל הפורת לטונ ךנה ∙ תויעב ךל שיו

aliskiren

ןריקסילא הליכמה םד ץחל תדרוהל הפורת לטונ ךנה ∙ .תוילכה דוקפתב :רודנקב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :םא אפורל רפס ,רודנקב לופיטה ינפל תחת אצמנ וא הילכה ,דבכה ,בלה דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה ∙ .הזילאיד ילופיט תלבסש וא תואקהו םילושלשמ לבוס ךנה םא ,הילכ תלתשה הנורחאל תרבע ∙ םזינורטסודלארפיה םשב הלחממ לבוס התא םא ,תופירח תואקהמ הנורחאל סנוק תנומסת תארקנה )לנרדא( הילכה תרתוי תטולב תלחממ לבוס ךנה ,ינושאר .ץבשמ רבעב תלבס םא ,ךומנ םד ץחל ךל שי םא ,)

Conn’s

סנכיהל תננכתמ וא ןויריהב תאש תבשוח ,ןויריהב ךנה םא אפורל רפסל ךיילע ∙ רחאל שומישל רוסאו ןויריהה תליחתב שומישל ץלמומ וניא רודנק .ןויריהל ףסונ עדימל( רבועל רומח קזנל םורגל לולעש ןוויכ ןויריהל ישילשה שדוחה .)״הקנהו ןויריה״ ףיעס יאר .רודנק לטונ ךנהש םיינישה אפורל וא אפורל חוודל שי .חותינ רובעל דמוע ךנה ∙ .םד ץחל תליפנל םורגל לולע המדרה ירמוח םע בולישב רודנק ינפל אפורל ךכ לע עידוהל ךילע ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךנה ∙ .הפורתה תליטנ

0718E

118008010

:םד ץחל רתיב לופיטל תושמשמה תואבה תופורתה תחא תא לטונ ךנה ∙ ךנה םא דחוימב ,)לירפימרו לירפוניזיל ,לירפלנא - ןוגכ(

םיזנאה יבכעמ ◦ .תרכוסל תורושקה תוילכב תויעבמ לבוס

aliskiren

ןריקסילא ◦ תופורת םע דחי

םיזנאה בכעמ תחפשממ תופורת םע לפוטמ ךנה םא ◦ טסינוגטנא רוטפצר םידיאוקיטרוקולרנימכ תועודיה יבבל לשכב לופיטל

MRAs

דוקפתה - םיאבה םידדמה תא רטנלו קודבל ךרטצי אפורהו ןכתיי הז הרקמב .םיעובק ןמז יחוורמב םדב )ןגלשא אמגודל( םיטילורטקלאה תמרו םדה ץחל ,יתיילכה תורחא תופורת חקול התא םא אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ ןריקסילא הליכמה םד ץחל תדרוהל הפורת לטונ ךנה םא רודנקב שמתשהל ןיא .תרכוס ךל שיו

aliskiren

ןריקסילא הליכמה םד ץחל תדרוהל הפורת לטונ ךנה םא רודנקב שמתשהל ןיא ∙ .תוילכה דוקפתב תויעב ךל שיו

aliskiren

:חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב ,דיסקוזאיד ,אטב ימסוח ,םינתשמ ללוכ - םד ץחל תדרוהל תורחא תופורת ∙ .לירפימרו לירפוניזיל ,לירפוטפק ,לירפלנא ןוגכ

םיזנאה יבכעמ .ףוגהמ םילזונ תאצוהל ,)תויטרויד( תונתשמ תופורת ∙ תופורת םע דחי

םיזנאה בכעמ תחפשממ תופורת םע לפוטמ ךנה םא ∙

MRAs

( טסינוגטנא רוטפצר םידיאוקיטרוקולרנימכ תועודיה יבבל לשכב לופיטל .ןונרלפא ,ןוטקאלונוריפס - ומכ .אפור םשרמ אלל שמתשמ ךנהש םירישכת ∙ לוזאסקותמאפלוסו םירפותמירט - יקדייח םוהיזב לופיטל תופורת יתש לש בוליש ∙ .)םירפסר ןוגכ( באכב הלקהל םג תושמשמה )

NSAIDs

( תוקלד תודגונ תוידיאורטס אל תופורת ∙ ,)םויל םרג 3 לעמ חקול ךנה םא( ןיריפסא ,קנפולקיד ,ןסקורפנ ,ןפורפוביא ןוגכ .ביסקוקלסו ביסקוקירוטא וא ןגלשא םיליכמה חלמ יפילחת וא ןגלשא יפסות ,ןגלשא םירמשמה םינתשמ ∙ .ןגלשאה תמר תא תולעהל תולולעש תורחא תופורת תויעבב לופיטל תשמשמה הפורת( םויתיל ,םד לולידל תשמשמה הפורת - ןירפה ∙ .)תוישפנ :ןוזמו הפורתב שומיש .ןוזמ ילב וא םע הפורתה תא לוטיל ןתינ :לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש רודנק םילטונה םישנאהמ קלח .לוהוכלאה תכירצ ילגרה לע אפורה םע חחושל שי .לוהוכלא םיכרוצ םה רשאכ השלוחו תרוחרחס שוחל םילולע :הקנהו ןויריה סנכיהל תננכתמ וא ןויריהב תאש תבשוח ,ןויריהב ךנה םא אפורל רפסל ךיילע ∙ תרחא הפורתל רבעמו רודנקב שומישה תקספה לע ץילמי בורל אפורה .ןויריהל ץלמומ וניא רודנקב שומישה .ןויריהה יוליג רחאל דימ וא ןויריהל הסינכה םרטב רומח קזנל םורגל לולעש ןוויכ ,ישילשה שדוחה רחאל רוסאו ןויריהה תליחתב .ןויריהל ישילשה שדוחה רחאל חקלנ םא ,רבועל ץלמומ תוקינמ תוהמיאל .אפורה תא יעדי אנא הקנה תננכתמ וא הקינמ ךנה םא ∙ קינהל יצרתו הדימב .םיגפלו םידולייל דוחייב הקנה תעב רודנקב שמתשהל אל .יפולח לופיט לע ץילמי אפורהו ןכתיי :תונוכמב שומישו הגיהנ

.תופייעל וא תרוחרחסל םורגל הלולע וז הפורת םימיוסמ םישנאל תונכוסמ תונוכמ תלעפהמ ,בכרב הגיהנמ ענמיה ,ולא תועפותב שח ךנהו הדימב .תונריע תבייחמה תוליעפ לכמו :הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ אפורה ידי-לע ךל רמאנ םא .רכוס לש גוס ונה רשא זוטקל תוליכמ תוילבטה .וז הפורת תליטנ ינפל אפורב ץעוויה ,םימיוסמ םירכוסל תוליבס-יאמ לבוס התאש ?הפורתב שמתשת דציכ .3 םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת ∙ .חוטב ךניא .דבלב אפורה ידי-לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה ∙ .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא ∙ .םינש 18 ליג לעמ םירגובמל תדעוימ הפורתה ∙ :שומישה ןפוא השיתכ יבגל עדימ ןיא .ידיימ שומישל הילבטה תא תוצחל ןתינ ךרוצה תדימב ∙ .הילבטה לש הסיעל וא .םימ םע הפורתה תא עולבל שי ∙ .ןוזמ ילב וא םע הפורתה תא לוטיל ןתינ ∙ .)רקובב לשמל( ןמזה ותואב םוי לכ תוילבטה לוטיל ץלמומ ∙ םושב ךא ,ליגרכ האבה הנמה לוטיל שי ,בוצקה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא ∙ !דחי תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא ∙ .ךתיא הפורתה תזירא תא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל בצמב רופיש לח םא םג .אפורה ידי-לע ץלמוהש לופיטה תא םילשהל ךילע ∙ .אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה תא קיספהל ןיא ,ךתואירב .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא ∙ .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא ∙ :אוה אפורהמ תרחא הארוה רדעהב לבוקמה ןונימה :םד ץחל רתיב לופיטל ןונימל דע ןונימה תא תולעהל לכוי אפורה .םויב םעפ ג״מ 8 אוה לבוקמה ןונימה תויעבמ םילבוסה םילוחהמ קלחב .םדה ץחל ידדמב תולתכ םויל ג״מ 16 לש ללוכ שומישב וא םילושלשו תואקהב אמגודל( םילזונ הנורחאל ודביאש וא דבכב ,תוילכב םילפוטמהמ קלחל .רתוי ךומנ יתלחתה ןונימ לע ץילמי אפורהו ןכתיי )םינתשמב םילוחו ןכתיי ,ןכל .דיחי לופיטכ תנתינה הפורתל תתחפומ הבוגת ןכתית םימיוסמ .רתוי הובג ןונימל וקקדזי ולא :בל תקיפס-יאב לופיטל ידי-לע ןונימה תא תולעהל לוכי אפורה .םויב ג״מ 2 אוה לבוקמ יתלחתה ןונימ .םויל ג״מ 32 לש ללוכ ןונימל דע םייעובש ידמ ותלפכה יאוול תועפות

.4

.םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע רודנקב שומישה ,הפורת לכב ומכ .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא )רידנ( תדחוימ תוסחייתה תובייחמה תועפות :מ לבוס התא םא דימ אפורל תונפלו הפורתה תא תחקל קיספהל שי ןורגהו ןושלה ,םייתפשה ,םינפה לש תוחפנתה ילב וא םע ,המישנ יישק ∙ העילב יישקל םורגל הלולעה ןורגו ןושל ,םייתפש ,םינפה תוחפנתה ∙ )תומרומ תויחופלש םע( רועב ףירח דוריג ∙ תויהל לולע ךנה ךכמ האצותכ .םינבלה םדה יאת תמרב הדיריל םורגל לולע רודנק ךילע הז הרקמב .םוח וא תוקלד ,תופייע שוחתו ןכתייו םימוהיז ינפב דימע תוחפ .)סיזוטיצולונרגא תעפות תא לולשל( םד תוקידב עוציבל אפורה םע דימ רשק רוציל יוניש לח םא וא ,הז ןולעב וניוצ אלש יאוול תועפות שיגרמ ךנה ובש הרקמ לכב .דימ אפורה םע ץעייתהל ךילע ,תיללכה ךתשגרהב הלוחמ תוחפ לע תועיפשמ( תובורק םיתיעל תועיפומ ,תוחיכש יאוול תועפות :)10 ךותמ דחא תרוחרחס תשוחת ∙ שאר באכ ∙ המישנה יכרדב םוהיז ∙ )ןופלעו רורחסל םורגל לולע( ךומנ םד ץחל ∙ לבוס התא םא דחוימב ,םדב ןגלשא תומרב היילע :םדה תוקידבב םייוניש ∙ ,השלוח ,תופייע שיגרתו ןכתיי ,רומח הז םא .בל תקיפס-יאמ וא הילכב תויעבמ ״תוכיסו םיטחמ״ תשוחתו ,בלה בצקב תוערפה יתיילכ לשכ ,רתויב תורידנ םיתיעלו ,הילכ ידוקפתב תויעב ∙ :)10,000 ךותמ 1 הלוחמ תוחפ לע תועיפשמ( דואמ תורידנ יאוול תועפות ןורגהו ןושלה ,םייתפשה ,םינפה תוחפנתה ∙ םוח וא םוהיז ,תופייע שיגרתו ןכתיי - םימודא וא םינבל םד יאתב הדירי ∙ תלרח ,החירפ ∙ דוריג ∙ םירירשו םיקרפמ ,בגב םיבאכ ∙ ןבולו רועה תבהצה ,תופייע ,)סיטיטפה( תקלד ללוכ ,דבכ ידוקפתב םייוניש ∙ תעפש ינימסתו ןיעה הליחב ∙ ,הרומח הדיריב רבודמ םא .םדב ןרתנה תומכב הדירי - םד תוקידבב םייוניש ∙ םירירש תויוצווכתה וא היגרנא רסוח ,השלוח שוחתו ןכתיי לועיש ∙ יאוול תועפותב ןיחבמ התא םא וא ,תורימחמ ליעל תורכזנה יאוולה תועפות םא .חקורל וא אפורל שג אנא ,ליעל תוטרופמ ןניאש התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוהו הדימב .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הנייוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש ״יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד״ .יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה )

www.health.gov.il

( תואירבה .״מ״עב םראפינוא״ תרבחל חוודל ןתינ ,ןיפוליחל ?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ ∙ אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי-לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי .אפורהמ תשרופמ הארוה .הזיראה יבג לע עיפומה )

Exp. date

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ∙ ,קפס לש הרקמ לכב .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הפורתה תא ךל קפיסש חקורב ץעוויהל ךילע .רואמ ןגומ םוקמבו

25°C

-ל תחתמ ןסחאל שי ∙ ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Lactose monohydrate; Hydroxypropyl cellulose; Poloxamer 188; Magnesium

stearate; Iron oxide red; Iron oxide yellow.

.זוטקל לש ג"מ 86.5 :הליכמ 8 רודנק לש הילבט לכ .זוטקל לש ג"מ 173 :הליכמ 16 רודנק לש הילבט לכ :הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ הזירא לכב .ןוטרק תזירא ךותל תוסנכומ רשא )רטסילב( תוישגמ ךותב זורא רודנק םע ריהב םותכ עבצבו ןהידיצ ינשמ תורומק ,תולוגע תוילבטה .תוילבט 28 שי .דחאה ןדיצמ היצח וק .תוילבט 30 ,28 ,21 ,20 ,14 ,10 ,7 ,5 לש הזירא ילדג םימייק 16 ,8 רודנק רובע .םיקוושמ הזיראה ילדג לכ אל :םושירה לעב םש .6121301 א״ת ,21429 .ד.ת ,מ״עב םראפינוא :ותבותכו ןרציה םש .תורבעמ ץוביק ,מ״עב המירת םאתהב ןכדועו 2015 רבמצד :ךיראתב תואירבה דרשמ ידי-לע רשואו קדבנ הז ןולע .2018 יאמ :ךיראתב תואירבה דרשמ תארוהל :תואירבה דרשמ לש יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה לש םושירה רפסמ

150 86 33817 00

:8 רודנק

150 71 33815 00

:16 רודנק הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ 1986 – )تارضحتسم( ةلديصلا ةمظنأ بجومب كلهتسملل ةرشن طقف بيبط ةفصو بسح ءاودلا قوسي 16 ،8 رودناك صارقأ بيكرتلا :ىلع يوتحي 8 رودناك نم صرق لك

Candesartan cilexetil 8 mg

غلم 8 ليتيسكيليس ناتراسيدناك :ىلع يوتحي 16 رودناك نم صرق لك

Candesartan cilexetil 16 mg

غ ل م 16 ليتيسكيليس ناتراسيدناك ."ةيفاضإ تامولعم" – 6 ةرقفلا رظنأ ءاجرلا ،ةلاعفلا ريغ داوملا ةمئاقل .ءاودلل كلامعتسإ لبق اهتياهن ىتح نعمتب ةرشنلا أرقإ .ةيناث اهجاتحت نأ زئاجلا نم ةرشنلا هذه ىلع ظفاح بيبطلا عجار ،ةيفاضإ ةلئسأ كيدل ترفوت اذإ .ءاودلا نع ةزجوم تامولعم ىلع ةرشنلا هذه يوتحت .يلديصلا وأ مهتلاح نأ كل ادب ولو ىتح مهرضي دق وهف .نيرخلآل هيطعت لا .كضرم جلاعل ءاودلا اذه فصو .كتلاحل ههباشم ةيبطلا .ةنس 18 رمع قوف رابكل صصخم ءاودلا ؟ءاودلا صصخم ضرغ يلأ )1 .بلقلا روصق ةجلاعملو مدلا طغض عافترإ ةجلاعمل ةيجلاعلا ةليصفلا كلذبو

نيسنتويجنأ نومروهلا ريثأت بجحي يذلا ،

نيسنتويجنأ لبقتسملل داضم نع ةرابع وه ءاودلا بلقلا دعاسي رملأا اذه نإف كلذك .مدلا طغض ضفخني كلذل ةجيتنو ،ةيومدلا ةيعولأا ءاخترإ ىلإ يدؤي .مسجلا ءاحنأ ةفاك ىلإ مدلا خض ىلع ءاودلا لامعتسإ لبق )2 :اذإ ءاودلا لامعتسإ زوجي لا ،لمحلا ةيادب يف ءاودلا لامعتسإ نع عانتملإا

اضيأ لضف

ي( ثلاثلا رهشلا دعب لمحلا ةرتف يف تنك .)هاندأ "عاضرلإاو لمحلا" ةرقف يرظنأ ةيفاضإ تامولعمل رظنأ( ءاودلا تابكرم دحلأ وأ ليتيسكيليس ناتراسيدناك ـ ةلاعفلا ةداملل ةيساسح دوجوب مل

ع .)هاندأ "ةيفاضإ تامولعم" 6 ةرقفلا .ةيوارفصلا قرطلا يف دادسنإ نم وأ دبكلا فئاظو يف ريطخ للخ نم يناعت تنك .يركسلا كيدلو

aliskiren

نيريكسيلأ ىلع يوتحي مدلا طغض ضيفختل ءاود لوانتت تنك ةفيظو يف لكاشم كيدلو

aliskiren

نيريكسيلأ ىلع يوتحي مدلا طغض ضيفختل ءاود لوانتت تنك .ىلكلا :رودناك لامعتسإب قلعتت ةصاخ تاريذحت :اذإ بيبطلل كحإ ،رودناك ـب جلاعلا لبق .ةزليدلاب جلاعلل عضخت وأ ةيلكلا ،دبكلا ،بلقلا ةفيظو يف للخ نم يضاملا يف تيناع وأ يناعت تنك تاؤيقت نم

ارخؤم تيناع وأ تاؤيقتو تلااهسإ نم يناعت تنك اذإ ،ةيلك عرز ةيلمع

ارخؤم تزتجإ

ضرم نم يناعت تنك اذإ ،يلولأا ةينوريتسودللأا طرف ىمسي ضرم نم يناعت تنك اذإ ،ةديدش يف تيناع اذإ ،ضفخنم مد طغض كيدل دجو اذإ ،)

Conn’s

( سنوك ةمزلاتم ىمسملا ةيرظكلا ةدغلا .ةتكس نم يضاملا ىصوي لا .لمحلل نيططخت وأ لماح كنأب نيدقتعت ،لمحلا ةرتف يف تنك اذإ بيبطلا غلابإ كيلع

اررض ببسي دق هنلأ لمحلا نم ثلاثلا رهشلا دعب هلامعتسإ عنميو لمحلا ةيادب يف رودناك لامعتسإب .)"عاضرلإاو لمحلا" ةرقف يرظنأ ةيفاضإ تامولعمل( نينجلل

اريطخ .رودناك لوانتت كنأب نانسلأا بيبط وأ بيبطلا غلابإ بجي ،ةيحارج ةيلمع ءارجإ ىلع

امدقم تنك

.مدلا طغض طوبه ىلإ يدؤي دق ريدخت داوم ةكراشمب رودناك .ءاودلا لوانت لبق كلذ نع بيبطلا غلابإ كيلع ،ءاود يلأ وأ ماعط يلأ

اساسح تنك :مدلا طغض عافترإ جلاعل لمعتست يتلا ةيلاتلا ةيودلأا ىدحإ لوانتت تنك لكاشم نم يناعت تنك اذإ ةصاخ )ليرﭙﯿمارو ليرﭘونيسيل ،ليرﭘلاانإ ـ لثم(

ميزنلإا تاطبثم ◦ .يركسلا ضرمب قلعتت ةيولك

aliskiren

نيريكسيلأ

يتلا بلقلا لشف جلاعل ةيودأ عم ةيوس

ميزنلإا تاطبثم ةليصف نم ةيودأب

اجلاعم تنك اذإ

MRAs

( ةيندعملا تاينارشقلا لبقتسم تاداضمب فرعت ،يولكلا يفيظولا ءادلأا ـ ةيلاتلا ميقلا ةبقارمو صحفل بيبطلا رطضي نأ زئاجلا نم ةلاحلا هذه يف .ةددحم ةينمز لصاوفب مدلا يف )مويساتوﭙلا

لاثم( ةيئابرهكلا دراوشلا بسنو مدلا طغض ىرخأ ةيودأ لوانتت تنك اذإ ةيبط ةفصو نودب ةيودأ كلذ يف امب ىرخأ ةيودأ ،

ً

ارخؤم تلوانت اذإ وأ ،لوانتت تنك اذإ .كلذ نع يلديصلا وأ بيبطلل كحإ ،ةيئاذغ تافاضإو

aliskiren

نيريكسيلأ ىلع يوتحي مدلا طغض ضيفختل ءاود لوانتت تنك اذإ رودناك لامعتسإ زوجي لا .يركسلا كيدلو

aliskiren

نيريكسيلأ ىلع يوتحي مدلا طغض ضيفختل ءاود لوانتت تنك اذإ رودناك لامعتسإ زوجي لا .ىلكلا ةفيظو يف لكاشم كيدلو :لوانتت تنك اذإ صخلأاب يلديصلا وأ بيبطلا غلابإ بجي تاطبثم ،ديسكوزايد ،اتيب تابجاح ،ةيلوبلا تاردملا كلذ يف امب ـ مدلا طغض ضيفختل ىرخأ ةيودأ

.ليرﭙيمارو ليرﭘونيسيل ،ليرﭘوتﭘاك ،ليرﭘلاانإ لثم

ميزنلإا .مسجلا نم لئاوسلا حرطل ،)

Diuretics

( لوبلل ةردم ةيودأ

يتلا بلقلا لشف جلاعل ةيودأ عم ةيوس

ميزنلإا تاطبثم ةليصف نم ةيودأب جلاعتت تنك اذإ

.نونيرﯿلﭙإ ،نوتكلاونورﯿﭙس ـ لثم )

MRAs

( ةيندعملا تاينارشقلا لبقتسم تاداضمب فرعت .ةيبط ةفصو نود اهلمعتست تارضحتسم .)ميرﭙسﯾر لثم( لوزاسكوتيمافلوسو ميرﭘوتيميرت ـ يموثرج ثولت جلاعل نيئاودل جيزم ،نفورﭘوبيإ لثم مللأا نيكستل

اضيأ ةلمعتسملا )

NSAIDs

( ةيديئوريتسلا باهتللإل ةداضم ةيودأ

بيسكوكيروتإ )مويلا يف مارغ 3 نم رثكأ لوانتت تنك اذإ( نيريﭙسأ ،كانيفولكيد ،نيسكورﭘان .بيسكوكيليسو ةيودأ وأ مويساتوﭘ ةيواحلا حلملا لئادب وأ مويساتوﭙلا تافاضإ ،مويساتوﭙلل ةظفاح ةيلوب تاردم .مويساتوﭙلا ةبسن نم عفرت دق يتلا ىرخأ .)ةيسفن لكاشم جلاعل لمعتسي ءاود( مويتيل ،مدلا عييمتل لمعتسي ءاود ـ نيراﭙﯿه :ماعطلاو ءاودلا لامعتسإ .ماعط نودب وأ عم ءاودلا لوانت ناكملإاب :لوحكلا كلاهتسإو ءاودلا لامعتسإ رودناك نولوانتي نيذلا صاخشلأا ضعب .كيدل لوحكلا كلاهتسإ تاداع لوح بيبطلا عم ثدحتلا بجي .لوحكلل مهكلاهتسإ دنع فعضو راودب نورعشي دق :عاضرلإاو لمحلا يصوي

ابلاغ .لمحلل نيططخت وأ لماح كنأب نيدقتعت ،لمحلا ةرتف يف تنك اذإ بيبطلا غلابإ كيلع ةرشابم وأ لمحلا لوصح لبق رخآ ءاود لامعتسلإ لاقتنلإاو رودناك لامعتسإ نع فقوتلاب بيبطلا رهشلا دعب هلامعتسإ عنميو لمحلا ةيادب يف رودناك لامعتسإب ىصوي لا .لمح لوصح فاشتكإ دعب .لمحلا نم ثلاثلا رهشلا دعب هلوانت مت اذإ نينجلل

اريطخ

اررض ببسي دق هنلأ ،لمحلا نم ثلاثلا تاعضرملا تاهملأا ىصوت .بيبطلا ملاعإ ءاجرلا عاضرلإل نيططخت وأ ةعاضرلا ةرتف يف تنك اذإ

عاضرلإا يف تبغر اذإ .جدخلاو ةدلاولا يثيدح ىدل ةصاخ ةعاضرلا ةرتف للاخ رودناك لامعتسإ مدعب .ليدب جلاعب بيبطلا يصوي نأ زئاجلا نمف :تانكاملا لامعتسإو ةقايسلا تانكاملا ليغشت ،تابكرملا ةقايس بنجت .نينيعم صاخشلأ قاهرلإا وأ راودلا ءاودلا اذه ببسي دق .ضارعلأا كلتب ترعش اذإ كلذو ةظقيلا يضتقي طاشن يأو ةرطخلا :ءاودلا تابكرم ضعب نع ةماه تامولعم لمحت مدع نم يناعت كنأ بيبطلا لبق نم كل ليق اذإ .ركسلا نم عون ربتعي ثيح زوتكل يوحت صارقلأا .ءاودلا اذه لوانت لبق بيبطلا رشتسإ ،ةنيعم تايركسل

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה