קלקסן פורטה

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
ENOXAPARIN SODIUM
זמין מ:
SANOFI - AVENTIS ISRAEL LTD
קוד ATC:
B01AB05
טופס פרצבטיות:
תמיסה להזרקה
הרכב:
ENOXAPARIN SODIUM 150 MG/ML
מסלול נתינה (של תרופות):
תת-עורי, תוך-ורידי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
AVENTIS PHARMA SPECIALITES, FRANCE
קבוצה תרפויטית:
ENOXAPARIN
איזור תרפויטי:
ENOXAPARIN
סממני תרפויטית:
For treatment of deep vein thrombosis (DVT) once daily. Treatment of pulmonary embolism once daily.
leaflet_short:
הטיפול בתרופה יינתן להתוויה האלה: א. טיפול מניעתי בהפרעות תרומבואמבוליות ממקור ורידי לרבות ניתוח אורתופדי או ניתוח כללי. ב. מניעת פקקת במחזור החוץ תאי (extracorporeal circulation) במהלך המודיאליזה. ג. טיפול בפקקת של הורידים העמוקים. ד. טיפול נוגד קרישה במקרים המחייבים טיפול בהפארין. ה. טיפול משולב עם אספירין בתעוקת חזה בלתי יציבה ובאוטם שריר לב מסוג Non-Q-wave. ו. טיפול בתסחיף ריאתי
מספר אישור:
120 60 30007 00
תאריך אישור:
2015-02-28

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

01-12-2020

Clex

& Clex Forte PIL-15.1

ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

1986

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

ןסקלק

ב הקרזהל הסימת כומ קרזמ שומישל ן

תוחיטב ןונגנמ םע

ג"מ

2,000

דיחי

)תו

ג"מ

4,000

)תודיחי

ג"מ

6,000

)תודיחי

ג"מ

8,000

)תודיחי

ג"מ

10,000

)תודיחי

הטרופ ןסקלק

ב הקרזהל הסימת תוחיטב ןונגנמ םע שומישל ןכומ קרזמ

ג"מ

12,000

)תודיחי

ג"מ

15,000

)תודיחי

עפ רמוח

:ותומכו לי

קרזמ לכ

ליכמ

המאתהב

סקונא ירפ םוידוס ן

Enoxaparin Sodium 20mg , 40mg, 60mg , 80mg, 100mg, 120mg , 150mg

םיליעפ יתלב םירמוח

ףיעס האר

.הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק

מש

רטצתו ןכתיי ,הז ןולע לע ר

.בוש וב אורקל

ןולע כמ הז מ לי .הפורתה לע יתיצמת עדי נ תולאש ךל שי םא פסו וא אפורה לא הנפ ,תו

.חקורה לא

התוא ריבעת לא .ךרובע לופיטל המשרנ וז הפורת ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל

יכ .המוד יאופרה םבצמ

ז ןולעב תניוצמ אלש יאוול תעפות העיפוה םא וא הרימחמ יאוול תעפות םא

נפ אנא

.חקורל וא אפורל

1

.

הפורתה תדעוימ המל

:

הפורת

תשמשמ וז םירגובמב

ל

:

םד ישירקב לופיט

ורצונש

ךמדב

רק תורצוויה תעינמ םד ישי ךמדב :םיאבה םיבצמב

חותינ ירחאו ינפל

הלחמב הלוח התאשכ זוזל ךממ תענומה

ת תא הליבגמש ו

ךתעו

םיוסמ ןמז

ויה תעינמ צו ור ירק ת ד יש

בצמ( הביצי אל )הניגנא( הזח תקועתמ לבוס התאשכ וב אל עיגמ

ל םד קיפס )בל

בל ףקתה ירחא וא

וכמ לש תוירוניצב םד ישירק תורצוויה תעינמ ( הזילאידה תנ שומישב

םישנא

םהל שיש תויעב ומח הילכב תור

:תיטיופרת הצובק

ליעפ רמוח הליכמ הפורתה

ירפסקונא ארקנש

םוידוס

הו

" תוארקנש תופורת תצובקל ךי

לעב ןירפה וקלומ לקשמ ירל

מנ ךו וא "

LMWH

ה

ת

:םיכרד יתשב תלעופ הפור

,רתוי םילודגל ךופהל םימייק םד ישירקמ העינמ בד

ל םהמ עונמלו םתוא קרפל ףוגל רזועש קיזה ךל

םד ישירק תורצוויה תעינמ

םישדח

.ךמדב

2

.

הפורתב שומיש ינפל

:

תב שמתשהל ןיא יתמ הפור

םא ל יגרלא התא

םוידוס ןירפסקונא

וא חאל מ ד יביכרמ נה ם יפסו רשא ם

הליכמ הפורתה

ףיעס האר(

לעב ןירפה לש םירחא םירישכת וא ןירפה

מנ ירלוקלומ לקשמ ךו

.ןירפטלאד וא ןירפאזניט ,ןירפורדאנ ןוגכ

ל םינמיס תיגרלא הבוגת םיללוכ נ ,המישנ וא העילב יישק ,החירפ : ב תוחיפ ב ,םינפ ,םייתפש

ללחב ,ןושלב

,הפ

ורג

ב וא יניע םי

יה םא ל התי וגת ך המרגש ןירפהל הב

ךלהמב ,ךלש םדה תויסט רפסמב הדח הדיריל

םינורחאה םימיה

םינדגונ ךל שי םא ונאל סק רפ .ךמדב ןי

םומידל הובג ןוכיסב ךורכש בצמב אצמנ וא דבכ םומידמ לבוס התא םא

ןוגכ

הנורחאל היהש חותינ ,הביק ב חומב

א םייניעב וא ש ו ץב עקר לע

אש ימומיד הנורחאל ער

ב שמתשמ התא םא ןסקלק

הטרופ ןסקלק

ל דיתע התאו ךפוגב םד ישירקב לפטל ידכ רובע

ךותב

:תועש

קינ רו

ינתומ רוקינ וא הרדשה טוחב

תילאניפס וא תילארודיפא המדרה ללוכה חותינ

הל ןיא תש

ןסקלקב

הטרופ ןסקלק

םא .ךל עגונ ל"נהמ דחא םא

יא ךנ ,חוטב

רה םע חח אפו וא

ורה חק ךלש

.שומישה ינפל

:הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

ןסקלק ןיב ףילחהל ןיא

ופ ןסקלק הטר

ה תצובקל םיכיישש םירחא םירישכת

"

לעב ןירפה ירלוקלומ לקשמ

"

ךומנ ומכ "

ןירפורדאנ

ןירפאזניט

וא ןירפטלאד

איה ךכל הביסה םניא םהש

יהז

ל ןיאו םה

קוידב וא הת

תוליעפ

ןתוא .שומיש תוארוה

:םא אפורל רפס הפורתב לופיטה ינפל

ךל התייה הבוגת םעפ יא

המרגש ןירפה

הדי

תויסט רפסמב ה

םדה

ךלש

ןקתו

ךל םתסמ

בל

ה לש תקלד( סיטידרקודנא ךל שי םורק

ימינפה )בלה לש

הביק ביכ לש הירוטסיה ךל שי

ץבש ךל היה

רח נו

ל שי

חל בג םד ץ הו

ס ךל שי וא תרכו

תויעב

ב םד ילכ םייניע

( תרכוסמ האצותכ הלחמ )תיתרכוס היתפוניטר הנוכמה

תרבע

חאל חותינ הנור

חומב וא םייניע

ליג לעמ( שישק התא

םינש לעמ התא םא דחוימבו )

ליג

םינש

עב ךל שי

ילכב תוי תו

דבכב תויעב ךל שי

התא לקשמ תתמ לבוס

לקשמ ףד

מר ךל תו

הובג תו

לש

שא ( םדב ןגל ל ןתינ

אר תו

תאז

)םד תקידב

התא עגרכ שמתשמ

עיפשמ רשא תופורת תו

האר( םומיד לע סיפ הק

יבגל

ןיב תובוגת פורת וית

תרבעש וא ךלש הרדשה דומעב היעב ךל שי םא תלעתב חותינ

אניפס( הרדשה

.)יל

ךל עגונ ל"נהמ דחא םא

וא(

א םא ךני

חוט

וש חח

ורה םע אפ קורה וא

ךלש

שומישה ינפל

ןסקלקב

.הטרופ ןסקלק

ש םילוחל תוהובגה תונמ םילבקמ

מ רתוי הליכמ וז הפורת ,םויל ג"מ

ביכרמה( ןרתנ ג"מ ב ירקיעה חלמ לושיב

ל ךרע הווש הז .הנמ לכב )ןחלוש

1.2%

תצלמומה תימויה הכירצהמ

ןרתנ לש

.רגובמל

ידב תוק

בקעמו

ש ןכתי בת עצ

ד תקידב ש ינפל ם שהל ליחתת שמת תב ור הפ וז םיחוורמבו

םינוש

ב שמתשמ התאש ןמזב

ז ; ידכ תא

תמר תא קודבל

( השירקה יאת תויסט

הו דב ןגלשא

םירגבתמו םידליב שומיש

תוליעיהו תוחיטבה לש

ןסקלק/ןסקלק הטרופ

.םירגבתמ וא םידליב וקדבנ אל

/תויצקארטניא וגת תוב

ת ןיב

ר

תויתפו

א

ם

תא

ה

חקול וא , רחאל תחקל םא ,הנו

ת

ור תופורת ללוכ תורחא תופ ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס

:חקול התא םא דחוימב

ןירפרוו

םדה לולידל הפורת

ןיריפסא

כ םג רכומ

ליצילסטצא הצמוח וא תי

תורחא תופורת וא לרגודיפולק , תושמשמה

מל עינ

צוויה ישירק תור

םד ס האר( ףיע

יטב יוניש לופ ונ דג

לש השירקה

ןרטסקד תקירז

םד ףילחתכ שמשמה

תורחא תופורת וא קלורוטק ,קנפולקיד ,ןפורפוביא נא תופורתכ תורכומה

תויתקלד

ןניאש תוידיאורטס

לופיטל תושמשמה

תוחיפנו באכב

ו םיקרפ תקלדב םירחא םיבצמב

ינדרפ

לו ןו זטמסקד , ורת וא ןו תורחא תופ

ד ,המטסאב לופיטל תקל רפ יק ו תיטמואר ם

םיבצמ .םירחא

תופורת לעמה תו

מר תא

ךמדב ןגלשאה ת

יחלמ ןוגכ ןגלשא םינתשמ ,

תויעבל תומיוסמ תופורת .בלב

מדרהו םיחותינ תו

ךנה םא

וקינ רובעל דמוע

ילאניפס

ינתומ רוקינ וא

המדרה ךירצמה חותינ וא

פא ודי

א תילאר

ילאניפס

ורל רפס ךלש אפ שמתשמ התאש

קב קל

הטרופ ןסקלק

הקנה ןוירה

תוירופו

ןוירהב תאש תבשוח ,ןוירהב ךנה םא

ינפל חקורה וא אפורה םע יצעייתה ,ןוירהל סנכיהל תננכתמ וא פורתב שומישה .וז ה

הב תא םא שיו ןויר

בל םתסמ ךל יתוכאלמ יסב תויהל הלולע תא , ןוכ

בג חתפל הו

םד ישירק

אפורה לע

ע חחושל .אשונב ךמ

םא

ש וא הקינמ קינהל ךתנווכב

ילע

אפורה םע ץעייתהל ך

וז הפורתב שומישה ינפל

נ

ה

תונוכמב שומישו הגי

הטרופ ןסקלק/ ןסקלק

ניא

הנל תלוכיה לע עיפשמ ב שמתשהל וא גו

.תונוכמ

ירחסמה םשה יכ ץלמו

ה רפסמ תה לש הווצא ישכ ב ר

מ התא שמתש

ותי ודע ידי לע

יאופרה תווצה ךלש

3

.

יכ דצ

?הפורתב שמתשת

תוארוה יפל שמתשהל שי דימת

.אפור

ל ךילע ץעייתה

.חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע

שכ התא

תיבב

םילוח

אפור תוחא וא ללכ ךרדב ונתי

,הפורתה תא ךל

ינ איהש ןוויכ .הקרזהב תנת

צתו ןכתי התיבה עיגתשכ ךרט

הל הל ךישמ סקלק קירז ר( ךמצעב ן ה הא הקרזה תוארו הב )ךשמ

ןסקלק

הטרופ ןסקלק

ןתינ ךרדב

תת הקרזהב ללכ

.תירוע

ןסקלק

הטרופ ןסקלק

ניהל לוכי הקרזהב ןת ירוול

תידירו ךו

בל ףקתה לש םינוש םיגוס ירחא

.םיחותינ ו

הפורתה לוכי

תפסומ תויהל

ףוגהמ תאצויש תירוניצל

רוע וק( )יק

יד תליחתב

.הזילא

יא

ק קירזהל ןסקל

הטרופ ןסקלק

ות

שה .ריר

ןונימ

עבקי לופיטה ןפואו ןונימה

ןונימ .דבלב אפורה י"ע

הפורת

הביסב יולת הב ב שמתשמ התא הפורת

םא ךל שי

תוילכב תויעב

ו ןכתי לבקת

ש רתוי ךומנ ןונימ

הפורתה

.תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

ימצע הקרזה ש ת ק ל ןסקל

/

לק הטרופ ןסק

מ התא םא זהל לגוס מצעל קיר

ה תא פורת

וארי תוחאה וא אפורה , ךל

הסנת לא .תאז תושעל דציכ וא אפורל הנפ תושעל המ חוטב ךניא םא .תאז תושעל דציכ הכרדה תרבע אל םא ךמצעל קירזהל תוחאל ןפואב

יד

יפכ הקרזה עוציב שרדנה

אכ תיחפהל רוזעי רועל תחתמ

תורו

תאב הה ר .הקרז

ינפל

ה

זה קר

ה

תא ןכה

ירפה יט

הל

ןובסו םימ וא לוהוכלא דפ ,קרזמ :קקדזת

לכימו

.םידח םימצע ףוסיאל

שמתשת לא .הפורתה יבג לע םושרה הגופתה ךיראת תא קודב הב

.רבע ךיראתה םא

דב גפנ אל קרזמה םא קו

שמתשה ,אל םא .הלולצ הסימת הניה וכותב הפורתהשו

מב קרז

רחא לש

הפורתה

ךנהש אדוו

המכ עדוי

ל ךילע זה .קיר

,רועה עבצב יוניש ,תוימומדאל המרג תמדוקה הקרזהה םא תוארל תנמ לע ךנטב תא קודב ךכ םא , באכ תשוחת תמייק ןיידע םא וא ,רועה ךרד השרפה ,תוחיפנ חאל וא אפורל הנפ , .תו

:תימצע הקרזהל תוארוה

ה רתא תנכה קרזה

ה

חב

יה דצב רו שה וא ינמ בה לש ילאמ .ךלש ןט

אוה

ךירצ

תויה

פל תוח

ןוויכלו רובטהמ מ"ס ףוגה ידדצ

לש חוורמה ךותב ךמצעל קירזת לא

.תומייק תורובח וא תוקלצל ביבסמ וא רובטהמ מ"ס

תא הנש

םוקמ מ התא וב ןיב קירז ש ןימי דצ צל ןטבה ל ,ןטבה לש לאמש ד וב רוזאב תולתכ ב תקרזה םעפ

קה .תמדו

א ץחר

קנ .ךידי ונידעב ה שת לא( ת שפ

דעוימה הקרזהה םוקמ וא לוהוכלא דפ םע םע םימ

.ןובסו

החונ החונתב בכש וא בש

.חונינ היהתש ךכ

.דעוימה הקרזהה רוזא תא האור ךנהש אדוו

הסרוכ וא

ומיאתמ הנייהת תוירכב תדפורמ הט

הנמה תריחב

ךלש

סכמ תא תוריהזב רסה ה ה חמ

קרזמהמ

א ךלשהו מה ת הסכ ינפל הנכובה לע ץחלת לא . זהה הקר מ רטפיהל ידכב דוביאל םורגל הלוכי וז הלועפ .ריוואה תועוב מ קלח .הפורתה

תרסה רחאל

רבדב עגית אל טחמהש אדוו הסכמ תאז .

תנמ לע הש היקנ ראשית אי )תילירטס(

רשאכ פורתה תומכ

מב

אות רבכ קרז תמ

הנמה תא

תדעוימה

ךרוצ ןיא

םיאתהל

התא .ןונימה תא

.קירזהל ןכומ

ןכתיי ,ךלש ףוגה לקשמב יולת ןונימה רשאכ

ןונימה תא םיאתהל ךילע היהיש

ידכ קרזמב יש םיאת

הנמ תדעוימה הל לוכי התא ,הז הרקמב . פי מ רט תומכ הפורת תרתוימ

קרזמה תקזחה ידי לע אוהשכ עיבצמ

ידכ( הטמל וב תא רומשל ריוואה תע ו )קרזמב ה תאצוה תומכ תפדועה

.לכימ ךותל

טחמה הצקב עיפוהל היושע

הפיט ,הרוק הז םא . סה ינפל הפיטה תא ר

קרזה לע ה

לע השקה ידי

קרזמ תינפומ טחמה רשאכ ןכומ התא .הטמ

וישכע

ירזהל

הקרזה

ומכ( בתוכ ךנה הבש דיב קרזמב זוחא

)ןורפיע

היינשה ךדי טובצ

נידעב רוע לפק תו

הקונש

הה םוקמ הרומה עבצאהו לדוגאה תרזעב ,ךנטבב הקרז

רוע לפק רוציל ידכ

.הקרזהה ךשמ לכ רועה לפק תא קיזחמ ךנהש אדוו

הטמ יפלכ הנופ טחמהשכ קרזמה תא קזחה תיכנא( לש תיווזב

תולעמ

ךרוא אולמ תא רדחה

.רועה לפק ךותל טחמה

ץחל

תרזעב הטמל הנכובה לע

.לדוגאה לשי רבדה תה תא ח לש תינמושה המקרה ךותל הפור .קרזמבש הפורתה לכב שומיש ידי לע הקרזהה תא םלשה .ןטבה

טחמה תא אצוה

הקרזהה רתאמ

.הצוחה רשי התכישמ ידי לע

הסכמ תוחיטב

חמה תא הסכי

תעכ . יטמוטוא ןפואב לכות

.רועה לפק תא ררחשל ה ןונגנמ תוחיטב

תא ררחשמ הסכמ

,תוחיטבה רחאל קר ורתה ונק הנכובה תציחל ידי לע קרזמה ת הטמל דע

תמייסש רחאל

.הקרזהה רחאל הקרזהה םוקמ תא ףשפשל ןיא ,תורובח תעינמל

ףוסיאל לכימל ןגמה הסכמ םע שמושמה קרזמה תא ךלשה

םידח םימצע

הסכמ תא רוגס ותוא חנהו לכימה י גשיהמ קחרה .םידלי לש םד

ימה רשאכ שה ,אלמ לכ ותוא ךל וארוה יפל

.חקורה וא אפורה

ב יוניש הפורת

דגונ

ת

:השירקה

מ יוניש סקלק

ן

/

הטרופ ןסקלק

ל

ארקנש םד יללדמ םי

לש םיטסינוגטנא ןימטיו

K

(

לשמל ןיראפרוו

שקבי אפורה ממ ב עצבל ך יד

ארקנש םד תוק תו

קיספהל יתמ ךל דיג תא תוקירז קלקה ןס

ןסקלק

םאתהב הטרופ

יוניש

מ

ד יללדמ ארקנש ם םי

לש םיטסינוגטנא ןימטיו

K

(

)ןיראפרוו לשמל

סקלקל

ן

/

הטרופ ןסקלק

קספה

תא תחקל

טסינוגטנא לש ןימטיו

שקבי אפורה . ממ

ארקנש םד תוקידב עצבל ך תו

יתמ ךל דיג

ליחתה

תא תוקירז ןסקלקה

הטרופ ןסקלק

.םאתהב

מ יוניש לק סק

ן

/

ןסקלק

הטרופ

ל

יט ק דגונ לופ שיר

ה

מופ

רישי י

פה ןסקלקב שומישה תא קס

הטרופ ןסקלק לחתה . תחקל תא ימופה השירקה דגונ יה ריש

דע

ינפל תועש

דעומ וב תייה

תא לבקל רומא

ןכמ רחאלו ,האבה הקירזה שמה

.ליגרכ ך

יש יונ

מ

לופיט

ב

שירק דגונ

ה

רישי ימופ

לקל

ק

ס

ן

/

הטרופ ןסקלק

קספ

תחק תא דגונ

השיר

ימופ

.רישי ב לופיט ליחתהל ןיא ןסקלק

הטרופ ןסקלק

ינפל

תופלוחש

תועש הנורחאה הנמה זאמ דגונ לש

השירק

ימופ

.רישי

םא תקרזה ועטב הובג ןונימ ת שרדנהמ

:

רתויב תשמתשהש בשוח התא םא

ןסקלק ידמ תוחפ וא ידמ

ןסקלק

הטרופ

ץעיית

ה םע דימ ור

אפ

חקורה וא תוחאה

םא םג ,ךלש

ךניא וח תועטב עלב וא קירזה דלי םא .תוגירח תועפות הו

הפורתה תא

חק ותוא

דימ

.םילוח תיב לש ןוימ רדחל

ל תחכש םא קירזה

הפורתה תא

ןסקלק קירזהל תחכש ם

הטרופ ןסקלק

,שורדה ןמזב לע ךי

.תרכזנשכ דימ הנמ קירזהל

קירזת לא

ותואב הלופכ הנמ

םו ש הנמה לע יוציפכ הינ .החכשנ ןמוי לו .הנמ חכוש ךניאש אדוול ךל רוזעי

תה תליטנ תא קיספמ התא םא הפור

ךלש אפורהש דע תוקירזה תא ךישמהל בושח

ןקיספהל טילחמ ת םא . ל לולע התא לופיטה תא קיספ חתפ םד שירק

לולע

יהל

.ןכוסמ דאמ תו

הו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא נמ

םעפ לכ

לטונ ךנהש

רה .הפורת יפקשמ בכ ךנה םא םי .םהל קוקז

נב תופסונ תולאש ךל שי םא פורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגו

חקורב

.תוחאב וא

4

.

יאוול תועפות

ת לכל ומכ ןסקלקב שומישה ,הפור

הטרופ ןסקלק

ל םורגל לולע .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפות

ות תמישר ארקמל להבית לא עפ תו לו ןכתיי .יאוולה בסת א

אמ ל המ תחא ף

תורומח יאול תועפות

:

תוחאל וא אפורל דימ הנפו הפורתב שמתשהל קספה םא

לש םינמיס ךל שי

הרומח תיגרלא הבוגת

ןוגכ(

,החירפ

,העילב וא המישנ ייש ב תוחיפנ ,םינפ

,םייתפש שלב ה ללחב ,ןו ,הפ

וא ןורג

.םייניע

ומ

רחא תומוד תופורת תו תודעונש

תתחפהל ירק ,םד תש קלק ןס

קלק הטרופ ןס םומידל םורגל לולע

הז

יושע תויהל ןכסמ .םייח

תויהל לולע םומידה םימיוסמ םירקמב יומס

:םא דימ אפורה םע חחוש

ךל שי

םומיד ספנ אלש ומצעמ ק

ךל שי

םומיד לש םינמיס

תי ומכ ר השלוח הבר ,תופייע , תרוחרחס ,ןורוויח

םע

יבאכ תוחיפנ וא שאר

יתלב

ומ תרבס

פורה ל יושע א ל טילחה ךתוא ריאשה

החגשה תחת דומצ תונשל וא ה תא הפורתה

.ךלש

ל ךילע תא ןכדע

:םא דימ אפורה

ןוגכ םד שירק ידי לע םד ילכ תמיסח לש םינמיס ךל שי

ע באכ

תשגרה ,תוימומדא ,יתייו

וא תומימח יפנ תוח

ךילגרמ תחא

םינמיס ולא

רו תקקפ לש

םידי

.הקומע

נ רצוק מיש זחב באכ ,ה פלעתה ,ה ימד לועיש וא תו

לש םינמיס ולא יתאיר ףיחסת

ץחול התאשכ םימלענ םניאש ,רועל תחתמ םיהכ םימודא םימתכ וא תבאוכ החירפ ךל שי .םהילע

הו ןכתי ידב עצבל ךממ שקבי אפור דכ םד תק .ךלש תויסטה תריפס תא קודבל י

א יאוול תועפות תורח

:

אמ דו

ץופנ פשהל יושע( עי

לע

מ רתוי

לכמ

)םישנא

.םומיד

ילע

.דבכ ימיזנאב

חיכש

עיפשהל יושע( לע דע

ךותמ

)םישנא

התא לבחנ

יעב ללגב תויהל לוכי הז .ליגרהמ רתוי הבר תולקב

ע םד בק

תריפס הכומנ תויסט

םידורו םירוזא

ב עיפוהל רתוי םיטונ הלא .ךלש רועה לע רוזא סקלק תקרזה םהב םי

ןסקלק הטרופ

( רועב החירפ תלרח

)הירקיטרוא ,

םודא רוע

דרגמ

תולבח

ה רוזאב םיבאכ וא קרזה

דירי

מודא םד יאת תריפס םי

ההובג תויסט תמר םדב

שאר באכ

חיכש אל

עיפשהל יושע( לע דע

ךותמ

)םישנא

ז .ימואתפ רומח שאר בא הל לוכי ה ומב םומיד לש ןמיס תוי

חת השו ושיגר לש ש ןכתיי .ךלש ןטבב תוחיפנו ת ךל שי

הביקב םומיד

םילודג םימודא םיעגנ

הליגר אל הרוצ ילעב

,רועב

תויחופלש ילב וא םע

)ימוקמ יוריג( רועב יוריג

לש הבהצה

ייניעה וא רועה

ךלש ה , ךפוה ךלש ןתש תויהל

ההכ

רתוי ז .

לוכי

ב תויהל דבכב היע

רידנ

יושע(

עיפשהל לע

דע

תמ ךו

1,000

)םישנא

,החירפ :לולכל םייושע םינמיסה .הרומח תיגרלא הבוגת ב תויעב וא העילב

,םינפב ,םייתפשב תוחיפנ ,המישנ

וא ןורג

.ןושל

אב הילע דב ןגלש ךמ

ריב רתוי

לכוי ךלש אפורה .תרכוס וא תוילכב תויעב םע םישנא לצא הר

קודבל ציב ידי לע תאז ד תקידב עו

ילע

.םד תקידב עוציב ידי לע תאז קודבל לכוי ךלש אפורה .ךלש םדב םיליפוניזואאה רפסמב

.רעיש דוביא

ובש בצמ( סיזורופואטסוא

םייוכיס ךלש תומצע םיהובג

ל רתוי יה רבש יש רחאל ) .חווט ךורא שומ

שלוחו השוחת רסוח ,םיצוצקע

ירירש

לש ןותחתה קלחב דחוימ )ךלש ףוגה רחאל בעש רוקינ תר ילאינפס

מדרה וא

תילאניפס

א

לע הטילש דוב םירגוסה

ךני

טולשל לוכי תכלל ךרוצה לע

.)םיתורישל

שוג השק .הקרזהה םוקמב

חמ יאוולה תועפותמ תחא םא שמנ וא ,הרימ אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא םימי רפסממ רתוי תכ ךילע ,ןולעב הרכזוה

הל ה םע ץעיית .אפור

ןתי

חוודל

לע

תועפות

יאוול

דרשמל

תואירבה

תועצמאב

הציחל

לע

ושיקה

" ר

חוויד

לע

תועפות

יאוול

בקע

לופיט

יתפורת

"

אצמנש

ףדב

תיבה

לש

רתא

דרשמ

תואירבה

(www.health.gov.il)

הנפמה

ספוטל

וקמה ןו

חווידל

לע

תועפות

יאוו

"ע וא ינכ י הס :רושיקל

https://sideeffects.health.gov.il

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

ענמ

לכו וז הפורת !הלערה ל שי תרחא הפורת תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומש ידי לעו ךכ

הלערה ענמת רגת לא . םו

אקה ל ה .אפורהמ תשרופמ הארוה אל

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

exp. date

סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל

סחאל ןיא ועה הרוטרפמטב ן הל לע

25ºC

ןיא , ןסחאל ררקמב וא

מב

איפק

6

.

ףסונ עדימ

סונ ליעפה רמוחה לע ף

תה הליכמ הפור

םג םימ .הקרזהל

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

ןסקלק

איה

,הלולצ הסימת תאצמנה שומישל םינכומ םיקרזמ ךותב

.ןגמ הסכמו טחמ םע

הזירא לכ ןסקלק לש הליכמ

זמ הזירא לכ , םיקר הליכמ הטרופ ןסקלק לש

םיקרזמ

כ תא ללוכ אל הז ןולע םא ,רישכתה לע עדימה ל

לאש ךל שי

לכ יהש המ רבדב חוטב ךניא וא

הנפ אנא

.אפורל

:ותבותכו םושירה לעב

יפונאס

,מ"עב לארשי סיטנווא ןואג ינב

הינתנ

42504

:ןרצי

תפרצ ,תוישעת פורטניוו יפונאס

ורתה םושיר רפסמ תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפ

:ןסקלק

467726037

:הטרופ ןסקלק

1206030007

םשל ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהו תוטשפה

.םינימה

י"ע רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ ב תואירבה דרשמ מצד רב

2014

ןכדועו , ב תואירבה דרשמ תוארוהל םאתהב ץרמ

2020

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה