קלמין תרחיף פלוריש

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
CALAMINE; ZINC OXIDE
זמין מ:
BEN SHIMON FLORIS LTD, ISRAEL
קוד ATC:
D09AB01
טופס פרצבטיות:
תרחיץ
הרכב:
CALAMINE 15 %; ZINC OXIDE 5 %
מסלול נתינה (של תרופות):
עורי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
BEN SHIMON FLORIS LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
ZINC BANDAGE WITHOUT SUPPLEMENTS
איזור תרפויטי:
ZINC BANDAGE WITHOUT SUPPLEMENTS
סממני תרפויטית:
For relief of skin irritations.
מספר אישור:
125 47 28879 00
תאריך אישור:
2012-05-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

29-11-2020

:רושיקל הסינכ י"ע וא

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/g

etsequence.aspx?formType=AdversEffectMe

dic@moh.gov.il

,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ .ךתיא הפורתה תזירא לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .םהל .חקורב וא אפורב ץעוויה :יאוול תועפות .4 םורגל לולע ףיחרת ןימלקב שומישה ,הפורת לכב ומכ .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתיי :אפורל תונפלו שומישה תא קיספהל שי תימוקמ תקלד וא החירפ ,יוריג לש הרקמב

:(רידנ) ,(רישכתב שומישה ינפל םימייק ויה אלש) .אפורל הנפו לופיטה תא קספה התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ץעייתהל ךילע ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס .אפורה םע תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ ףדב אצמנש יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטה

www.health.gov.il

תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא

םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו אפורל רפס ,ףיחרת ןימלקב לופיטה ינפל

שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :הפורתב וא תובורק םיתיעל וז הפורתב שמתשהל ןיא

.אפורב ץעוויהל ילב תכשוממ הפוקת ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךנה םא .הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ לע עידוהל ךילע

םיליעפה םירמוחל (יגרלא) שיגר התא םא

רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא יתלבה םירמוחה תמישרל .הפורתה הליכמ ."ףסונ עדימ" 6 ףיעס האר - םיליעפ :רישכתב שמתשהל ןיא :בכרה

םזוכירו םיליעפה םירמוחה 5% ינצמח ץבא ,15% ןימלק

(Calamine 15%, Zinc Oxide 5%

:םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל ."ףסונ עדימ"

6 ףיעס האר

םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק

.הפורתב שמתשת שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל .הנוכנ הרוצב רישכתב שמתשהל ךילע

ףסונ עדימל קוקז ךנה םא חקורב ץעוויה

?הפורתה תדעוימ המל

.1

.םינוש רוע ייוריג תלקהל תדעוימ הפורתה .ימוקמ יוריג שחלאמ -

תיטיופרת הצובק הפורתב שומיש ינפל .2 ?הפורתה תא ןסחאל ךיא .

5

!הלערה ענמ

רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ

האקהל םורגת לא .הלערה ענמת

אפורהמ תשרופמ הארוה אלל

exp.)

הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה

(date

.שדוח ותוא לש ןורחאה םויל .תויריר תומקר ,םייניע םע עגממ ענמיהל שי .םימב בטיה ףוטשל שי ,הזכ עגמ רצונ םא יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךנה םא

- ל תחתמ ,רדחה תרוטרפמטב ןסחא

.תוביטרו ריווא תרידח ענמו בטיה רוגס

.תירוקמה הזיראב ןסחא

,החיתפה רחאל רצומב שמתשהל ןתינ

.ופקות גפש דע

:ףסונ עדימ .6 הליכמ הפורתה םיליעפה םירמוחה לע ףסונ

:םג

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ ריהב דורו עבצב ףיחרת ל"מ 100 :הלוכת :םושירה לעבו ןרציה ,בגשמ היישעת קראפ ,מ"עב שירולפ ןועמש-ןב .2017400 בגשמ .נ.ד תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע .04/2014 :ךיראתב תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ 1254728879 :תואירבה דרשמב יתכלממה חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב .םינימה ינש

Purified water, Glycerin, Bentonite,

Sodium citrate, Liquefied phenol

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה (םירישכת) אפור םשרמ אלל תקוושמ הפורתה ףיחרת ןימלק ףיחרת לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ

.טעומ עקשמ םע ףיחרת :הפורתה .שומישה ינפל רענל שי ?הפורתב שמתשת דציכ

.3

חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .חוטב ךניא םא תרחא הארוה רדעהב לבוקמה ןונימה :אוה אפורמ רועה ינפ לע תולקב חרמו קובקבה תא רענ תא עצבל ןתינ .םוקמה שובי רשפאו עוגפה אל םא .ךרוצה יפל םויב םימעפ רפסמ הלועפה תונפל שי םימי עובש ךות ךבצמב רופיש לח .עולבל ןיא

.תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

.אפורל .דבלב ינוציח שומישל תדעוימ הפורתה

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה