קלוריל

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

23-11-2020

מרכיב פעיל:
AMILORIDE AS HYDROCHLORIDE 5 MG; HYDROCHLOROTHIAZIDE 50 MG
זמין מ:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUST.LTD
קוד ATC:
C03EA01
טופס פרצבטיות:
TABLETS
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
קבוצה תרפויטית:
HYDROCHLOROTHIAZIDE AND POTASSIUM-SPARING AGENTS
סממני תרפויטית:
Hypertension: Kaluril is indicated in the management of hypertension either as the sole therapeutic agent or to enhance the effectiveness of other antihypertensive drugs in the more severe forms of the disease. Edema: Edema associated with congestive heart failure and hepatic cirrhosis.
מספר אישור:
117572315000
תאריך אישור:
2010-01-01

עעבקנהזןולעטמרופ " רשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי ודילע .

פלןכרצלןולע םיחקורהתונקתי ) םירישכת ( תה מש " ו - 1986

אפורםשרמבתבייחוזהפורת

ארק / שמתשתםרטבופוסדעןולעהתאןויעבי / הפורתבי

לירולק ®

תוילבט

בכרה

הליכמהילבטלכ :

Amiloride hydrochloride5 mg

Hydrochlorothiazide50 mg

םיליעפיתלבםיביכרמ :

Lactose monohydrate, dibasic calciumphosphate, starch, sodiumstarch glycolate, colorD&C

yellow No. 10aluminium lake 18-24%,magnesiumstearate, colloidal silicon dioxide, color

FD&C yellowNo.6 aluminium lake 15-18%.

הליכמהילבטלכ 71.4 מ " זוטקלג

תיטיופרתהצובק

םהםיליעפהםיביכרמהינש מ םינתשמהתצובק ) Diuretics :(

דירולימא : ןתשמ ןגלשאירמשמתצובקמ .

דיזאיתורולכורדיה : ןתשמ םידיזאיתהתצובקמ .

תיאופרתוליעפ

ןתשמ ץחלדירומו - םד .

רישכתבשמתשהלןיאיתמ ?

ךניהרשאכהפורתבישמתשתלא ואןוירהב הקינמ .

העודיםאוזהפורתבשמתשהלןיא ךל ממדחאלתושיגר יביכר םירחאםידימאנופלוסלואה .

וזהפורתבשמתשהלןיא הימלקרפיהלשבצמב ) ןגלשאתמר םדבההובג ( םדבתוהובגןדיסתומרלשבצמבוא .

ובוזהפורתבשמתשהלןיא - םירישכתםעתינמז םדבןגלשאהתמרתאםילעמה , תופורתתרוצבןגלשאתפסות ,

חת ןגלשאםיליכמהחלמיפיל , ישעהטאידוא ןגלשאבהר .

הפורתבשמתשהלןיא לשםירקמב הרומחתוילכתלחמ , ןתשתריצע וא ידבכלשכ .

לבוסךניהםאהפורתבשמתשהלןיא / ןוסידאתלחממת ) התטולבלשדוקפתתת לנרדא ( , לפוטמךניהםא / םויתילבת

ליגלתחתמךניהםאוא 18 .

ינפלאפורבץעוויהלילבמהפורתבשמתשהלןיא תליחת פיטה לו לבוסךניהםא / רבעבתלבסואת

יוקילמ דוקפתב המישנהתכרעמ ) המטסאןוגכ ( , תואירה , דבכה , הילכה / ןתשהתכרעמ , בלה , סירתהתטולב ) דיאורית (

סירתהתרתויתטולבוא ) דיאוריתאראפ ( . לבוסךניהםא / מת תרכס , ןודגיש , תירואהצמוחףדוע , הימלקרפיה , תבאז ,

היריפרופ ) ןיריפרופרתי ןתשבוםדב ( , םדבלורטסלוכלשתוהובגתומר .

ךלשםויםויהייחלעהפורתהעיפשתךיא ?

ללולעוזהפורתבשומישה שארבאכלםורג , היארתוערפהואתרוחרחס בכרבהגיהנבתוריהזבייחמןכלעו

בו כוסמתונוכמתלעפה נ תו .

רישכתבשומישהןמזבםיקזחםיבאכיככשמואלוהוכלאתליטנ ןופלעוהשלוחתשגרהליוכיסהתאתולעהלםילולע

הדימעלהביכשמרבעמב .

תורהזא

תפוקתב וזהפורתבלופיטה , םדתוקידבךורעלשי ) םיטילורטקלאתומר ( ץחלו - םד .

שיגרךניהםא / יהשלכהפורתלואוהשלכןוזמלה , הפורתהתליטנינפלאפורלךכלעעידוהלךילע .

התאשבשללולערישכתה לשתואצות רפסמ תויתדבעמתוקידב , תליטנלעאפורלחוודלשיןכל ינפלוזהפורת

תאש / רבועה / הלאתוקידבת .

חותינרובעלדמועךניהםא ) םיינישחותינללוכ ( לטונךניהשאפורלחוודלשי / הפורתהתאת .

הזרישכתבלופיטהתאקיספהלשי 3 קידבינפלםימי ת רכוסתסמעה .

תאקיספהלשי סירתהתרתויתטולבדוקפתתקידבינפלהזרישכתבלופיטה .

רישכתהתעפשהלרתויםישיגרתויהלםילולעדואמםילוחםישנאואםירגובמ .

תויתפורתןיבתובוגת

לטונךניהםא / תפסונהפורתת , תרחאהפורתבלופיטההתעהזתרמגםאוא , עונמלידכלפטמהאפורלחוודלךילע

אואםינוכיס י - עבונהתוליעי ןיבתובוגתמםי - תויתפורת . בושחרבדה תואבהתוצובקהמתופורתיבגלדחוימב :

לאתוקלדידגונםירישכת - םידיאורטס , תוברל ןיריפסא , ץחלתדרוהלתופורת - םד ) יבכעמןוגכ ACE ( בללוא ) ןוגכ

ןיסקוגיד ( , ןוגכישפנילוחלתופורת םויתילירישכת , מרתאםילעמהםירישכת םדבןגלשאהת , תרוצבןגלשאתפסות

ןגלשאםיליכמהחלמיפילחתואתופורת , םירחאםינתשמ , לופיטסלוכואןימאריטסלוכ ) םדינמושתדרוהל ( ,

ןירופסולקיצ סומילורקטו ) לתשתייחדתעינמל ( , ןודגישבלופיטלםירישכתואתרכסבלופיטלםירישכת ) ןוגכ

לונירופולא ( , אכידבלופיטלםירישכת ןו ) יבכעמתצובקמםירישכתןוגכ MAO ( , ןילנרדא , המתסאבלופיטלםירישכת

לומאטובלאסןוגכ , לידטסורפלא ) תונואןיאבלופיטל םימומבו רבועבבלב ( , ןידטנמא ) יטנא - לוילאריו לופיט

ןוסניקרפב ( , לוזאנוקולפוןיצירתופמאןוגכתוירטפבלופיטלתופורת , םיטרוטיברב םישמשמהלאטיברבונפןוגכ

היספליפאבלופיטלוהנישל , ןימטיוואןדיסיחלמ D , ןיפזמאבראק ) היספליפאבלופיטל ( , םידיאורטסוקיטרוק ,

סקונברק ו ל ו ן ) ל יופיר ביכ ( , ןוגכןטרסבלופיטלתופורת ןיטלפסיצ , םיישנםינומרוה ) םינגוטסגורפוןגורטסא

ליגינימסתלוןוירהתעינמלםישמשמה ה רבעמ ( , םידיאויפוא ) ןיפרומןוגכ , םיבאכךוכישל ( , ןידנפרט

תויגרלאל ( , רירשיפרמ י ןיררוקובוטןוגכם , ןידינאזיט ) םירירשבתיוועל ( , ןטסולירט ) תטולבבתויעבבלופיטל

לנרדאה ( , אצמנהןירדפאודואספ תוננטצהלםירישכתב , ץירוקיל , םירפוטמירטןוגכהקיטויביטנא , לוזסקותמפלוס

םינילקיצרטטו .

יאוולתועפות

הפורתהלשהיוצרהתוליעפלףסונב , הבשומישהןמזב ןוגכיאוולתועפשהעיפוהלתולולע : לושלש , תוריצע , יבאכ

ןטב , הליחב , תואקה , ןובאתביוניש , באכ שאר , תרוחרחס , הדימעלהביכשמרבעמבןופלעתשגרה , םונמנ , םיזג , םעט

הפבער , הייארבתוערפה , דוג ףאבש , ןיא - תונוא . ךתואתוגיאדמולאתועפותוהדימב , הנפ / י אפורל .

תדחוימתוסחייתהתובייחמהתועפות

ואדואמשביהפ ליגרוניאשאמצ , תרבגומהשלוח , וכתה ו תויוצ םירירשיבאכוא , םיבאוכואםיחופנםיקרפמ , רסוח

השוחת םיידיבםיצוצקעוא , םיילגרהתופכבואםייתפשב , קפוד דואמריהמוארידסיתלבבל , הזחבבאכ , לובלב ,

תונבצע , החונמרסוח , ןואכיד , ןתשןתמבבאכ , םיכרצןתמבהטילשיא , םייניעהוארועהתבהצה , תוילכבתויעב ,

בלבלבתקלד , ןורוויח , םוחןוגכההובגתורידתבםימוהיזלשםינמיס , הרומחתרומרמצ , הפבביכואןורגבאכ , ייטנ ה

תורובח וא ל םימומיד , ה פיהתעפו לקר הימ ) בההובגןגלשאתמר םד ( , םדברכוסהתומרבהילע - הרמחהלםורגללולע

ןודגשלםורגלותרכסב , : אפורלתונפלולופיטהקיספהלשי .

החירפ רועב , דורג , תלרח ) תדרגמהחירפ ( , םינפהתוחפנתה , םייתפשה , ףוגבםירחאםיקלחואןושלה , המישנרצוק ,

אםיפוצפצ המישנביישקו , וע ו תותי , הרכהדוביא , הפקילופכתוארנהואתוימדתואקה , האוצבםומיד , האוצ

הרוחש , ימדלושלשואהקיבד : ) רידנ :( דימאפורלתונפלולופיטהקיספהל !

הובשהרקמלכב שיגרמךני / וצאלשיאוולתועפותה הזןולעבוני , תיללכהךתשגרהביונישלחםאוא , ךילע

ייתהל דימאפורהםעץע .

וןתמ ןונימ

דבלבאפורהתוארוהיפל . ץלמומהןונימהלערובעלןיא .

עעבקנשיפכםיבוצקםינמזבוזהפורתבשמתשהלשי " לפטמהאפורהי .

הפורתלוטילתחכשםא עבקנשןמזבוז , ימהנמלוטילשי תרכזנשכד , דחיבתונמיתשלוטילןיאןפואםושבךא .

פורבץעוויהלשי לופיטהתעבהנוכנההנוזתהאשונבא ) חלמיפילחתבואחלמבשומישהןוגכ .(

יילבטהתאלוטילץלמומ ה רישכתהשןוויכמרקובב הבורמןתשתלטהלאיבהללולע .

םיש / בלי !

לשןמזקרפתוכחלשי 4-2 לופיטסלוכואןימאריטסלוכהליכמההפורתתליטנלוזהפורתתליטנןיבתועש .

שהןפוא שומי

ןיא ואשותכל סועלל ! תוילבטהתאתוצחלןתינ . עולבל ה הפורת םימטעמםע .

*******************************************

* לכותדציכ / לופיטהתחלצהלעייסלי ? *

*******************************************

עץלמוהשיפכלופיטהתאםילשהלךילע " אפורהי .

חםאםג ךתואירבבצמברופישל , אפורהםעתוצעייתהאללהפורתבלופיטהתאקיספהלןיא .

ענמ / י הלערה !

וםידלילשםדיגשיהלץוחמרוגסםוקמברומשלשיתרחאהפורתלכווזהפורת / ענמתךכידילעותוקוניתוא

הלערה .

הפורתהןמדליעלבתועטבםאוארתיתנמתלטנםא , הנפ / רדחלדימי םילוחתיבלשןוימ , אבהו / הפורתהתזיראי

ךתיא .

םורגתלא / י האקהל אפורמתשרופמהארוהאלל !

ךתלחמבלופיטלהמשרנוזהפורת ; רחאהלוחב ) ת ( , קיזהלהלולעאיה .

ןתיתלא / י ךיבורקלוזהפורת , ךירכמואךינכש .

ךשוחבתופורתלוטילןיא ! קודב / י יוותה הנמהות םעפלכב לטונךניהש / ת הפורת . בכרה / ךניהםאםייפקשמי

קוקז / םהלה .

הנסחה

םוקמבוזהפורתרומשלשי שבי , לתחתמ C ° 25 .

הזיראהיאנתיפלםג / םיצלמומההנסחה , דבלבתלבגומהפוקתלתורמשנתופורת . לשהגופתהךיראתלבלםישלאנ

רישכתה ! קפסלשהרקמלכב , הפורתהתאךלקפיסשחקורבץעוויהלךילע .

הזיראהתואבתונושתופורתןסחאלןיא .

סמ ' הפורתהםושיר : 00 23150 57 117

עבתויטבצמרפתוישעתעבט " מ ,

" ד 3190 , חתפ - הוקת .

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה