קלופידוגרל טבע

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

19-08-2019

מרכיב פעיל:
CLOPIDOGREL AS BISULFATE
זמין מ:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קוד ATC:
B01AC04
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
CLOPIDOGREL AS BISULFATE 75 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
CLOPIDOGREL
איזור תרפויטי:
CLOPIDOGREL
סממני תרפויטית:
Clopidogrel is indicated for the prevention of atherothrombotic events as follows : * Recent MI Recent stroke or Established peripheral arterial disease : - Patients suffering from myocardial infarction (from a few days until less than 35 days ) - ischaemic stroke ( from 7 days until less than 6 months) or established peripheral arterial disease. - For patients with a history of recent myocardial infarction (MI) recent stroke or established peripheral arterial disease - Clopidogrel has been shown to reduce the rate of a combined endpoint of new ischemic stroke (fatal or not) new MI (fatal or not) and other vascular death. * Acute coronary syndrome: - For patients with acute coronary syndrome [Non-ST segment elevation acute coronary syndrome (unstable angina/non-Q-wave MI) or ST segment elevation acute myocardial infarction ] in combination with ASA in medically treated patients eligible for thrombolytic therapy and those who are to be managed with percutaneous coronary intervention (with or without stent) or
leaflet_short:
התרופה האמורה תינתן לטיפול מניעתי של אירועים איסכמיים ובהתקיים אחד מתנאים אלה: 1. המטופל אינו יכול להשתמש באספירין בשל רגישות יתר או כל הוריית נגד אחרת. 2. המטופל פיתח תופעות לוואי לטיפול באספירין. 3. לאחר צנתור לב טיפולי, למשך שלושה חודשי טיפול. 4. לאחר צנתור לב טיפולי בתומך מצופה תרופה (Drug eluting stent) למשך 12 חודשי טיפול. 5. לאחר צנתור לב טיפולי בתומך לא מצופה תרופה (Bare metal stent) למשך 9 חודשי טיפול 6. חולים שלקו בשבץ מוחי. 7. טיפול נוגד קרישה למשך 12 חודשי טיפול, לחולים הסובלים מתסמונת כלילית חדה (Acute coronary syndrome) שלא ניתן לבצע בהם צנתור כלילי טיפולי או שמחלתם אינה ניתנת לטיפול ע"י צנתור כלילי טיפולי.
מספר אישור:
139 40 31295 12
תאריך אישור:
2013-10-06

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

19-08-2019

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 – ו״משתה )םירישכת( דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה עבט לרגודיפולק תוילבט בכרה :הליכמ היילבט לכ ג״מ 75 )טפלוסיבכ( לרגודיפולק

Clopidogrel )as bisulfate( 75 mg

האר םיינגרלאו םיליעפ יתלב םיביכרמ לע עדימל לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ״ 2 ףיעס .״ףסונ עדימ״ – 6 ףיעסו ״הפורתה שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק ךרטצתו ןכתיי ,הז ןולע לע רומש .הפורתב יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .בוש וב אורקל הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע .חקורה לא וא אפורה לא התוא ריבעת לא .ךרובע המשרנ וז הפורת םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ םידליל ללכ ךרדב תדעוימ הניא וז הפורת .םירגבתמו תעפות העיפוה םא וא הרימחמ יאוול תעפות םא אפורל הנפ אנא הז ןולעב תנייוצמ אלש יאוול .חקורל וא ?הפורתה תדעוימ המל .1 םיעוריא לש העינמל תשמשמ הפורתה ץבש ,בל יפקתה( םדה ילכב םייטובמורתורטא םע םילוחב )ירלוקסו עקר לע תוומ וא יחומ םטוא ורבעש )סיזורלקסורטא( םיקרוע תשרט םילבוסש וא ,ימכסיא יחומ עוריא ,בלה רירש םילבוסה םילוחבו ,תירפירפ םיקרוע תלחממ םילוח ללוכ ,הביצי יתלב סירוטקפ הניגנאמ רותנצב )stent( םיקרוע ךמות תלתשה םירבועה .ןיריפסאב םילפוטמשו םיעוריא תעינמל תשמשמ הפורתה יפקתה( םיילובמאובמורתו םייטובמורתורטא עקר לע תוומ וא םיפיחסת ,יחומ ץבש ,בל םילוחב ,ןיריפסא םע בולישב )ירלוקסו רופרפ גוסמ בלה בצקב הערפהמ םילבוסה םירישכתב לופיטל םימיאתמ םניאש םירודזורפ ןירפרוו ןוגכ K ןימטיו ידגונ גוסמ השירק ידגונ .Xa רוטקפ יטנא וא ןיבמורתיטנא ,)ןידמוק( ,םד תויסט תתמצה יבכעמ :תיטיופרת הצובק .םינידיריפונאיתה תצובקמ הפורתב שומישה ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא דחאל וא לרגודיפולקל )יגרלא( שיגר ךניה הליכמ רשא םיפסונה הפורתה יביכרממ .)6 קרפ האר( הפורתה תעכ םרוגה יאופר בצממ לבוס ךניה ,ןוירסירת וא הביק ביכ :ןוגכ םימומידל .יחומ ךות םומיד .הפירח דבכ תלחממ לבוס ךניה :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :םא אפורל רפס ,הפורתב לופיטה ינפל :ןוגכ םימומידל ןוכיס ךלצא םייק םומידל ןוכיסב ךתוא דימעמש יאופר בצמ ○ .)הביק ביכ ןוגכ( ימינפ ךתוא תודימעמש םדה תכרעמב תויעב ○ ,תומקרב ימינפ םומיד( ימינפ םומידל ןוכיסב .)ךפוגב םיקרפמב וא םירביאב .הרומח העיצפ הנורחאל תרבע ○ םיחותינ ללוכ( חותינ הנורחאל תרבע ○ .)םילטנד םיחותינ ללוכ( חותינ רובעל יופצ התא ○ .םיבורקה םימיה תעבשב )םילטנד .םינורחאה םימיה תעבשב יחומ ץבשמ תלבס .דבכה וא הילכה דוקפתב יוקילמ לבוס ךניה )רתי תושיגר( תיגרלא הבוגתמ רבעב תלבס בצמב לופיט ךרוצל ךל הנתינש יהשלכ הפורתל .וז הפורת הנתינ ומשלש יאופרה :הפורתב לופיטה ןמזב חותינ ךל ןנכותמ םא אפורל עידוהל ךילע .)ילטנד חותינ ללוכ( בצמ תחתיפ םא דימ אפורל עידוהל ךילע

Thrombotic םשב םג עודיה( יאופר )TTP וא Thrombocytopenic Purpura תולוכיה תוירוע תת תורובחו םוח ללוכה תופייע ילב וא םע תומודא תודוקנכ עיפוהל רועה תבהצה ,לובלב ,תרבסומ יתלב הבר תועפות״ 4 קרפ האר( )תבהצ( םייניעה וא .)״יאוול היליפומה תחתיפ םא דימ אפורל עידוהל ךילע

,)״יאוול תועפות״ 4 קרפ האר( A גוסמ תשכרנ לרגודיפולקב לופיטה תקספה תא שרודה בצמ .עבט ךשמי םומידהש ןכתיי תכתחנ וא תעצפנ םא ןונגנמל הרושק וז העפות .ליגרהמ רתוי בר ןמז ישירק תורצוויה תעינמ וניהש הפורתה תלועפ ךתח ומכ ,תולק תועיצפ וא םיכתח יבגל .םדה םא םלוא ,היעב ןיא ללכ ךרדב ,חוליגה ןמזב אפורל תונפל ךילע ,םומידהמ דרטומ התא .)״יאוול תועפות״ 4 קרפ האר( דימ .םד תוקידב עצבל שקבי אפורהו ןכתיי םירגבתמו םידלי םידליב שומישל דעוימ אל עבט לרגודיפולק .םירגבתמב וא תויתפורת ןיב תובוגת תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא חקול התא םא יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב :חקול התא םומידל ןוכיסה תא לידגהל תולולעש תופורת - :ןוגכ םישמשמש ,הפה ךרד םיחקלנה השירק ידגונ

.םדה תשירק תתחפהל םידיאורטס םניאש תקלד ידגונ םירישכת לופיטל םינתינ ללכ ךרדבש ,)NSAIDs( .םיקרפמ וא םירירש לש תקלד וא/ו באכב הקרזהל תורחא תופורת וא ןירפה .םדה תשירק תתחפהל תושמשמה .רחא תויסט דגונ רישכת ,ןידיפולקיט םיבכעמ( SSRI תצובקמ תופורת )ןינוטורס לש תרזוח הגיפס לש םייביטקלס וא ןיטסקואולפל לבגומ אל ךא ללוכ SNRI תצובקמ תופורת וא ןימסקובולפ ןינוטורס לש תרזוח הגיפס לש םיבכעמ( ןואכידב לופיטל תונתינה )ןירפניפארונו .הדרחו תופורת ,ןידיטמיס וא לוזארפמוזא ,לוזארפמוא

.ןטב יבאכב לופיטל תונתינה וא ןיצסקולפורפיצ ,לוזנוקירוו ,לוזנוקולפ - לופיטל תונתינה תופורת ,לוקינפמרולכ .םייתיירטפ וא םייקדייח םימוהיזב ףיגנ לש םוהיזב לופיטל הפורת ,זנריואפא -

.HIV -ה

תונתינה תופורת ןיפזברקסקוא וא ןיפזמברק

.היספליפאב לופיטל .ןואכידב לופיטל תנתינה הפורת ,דימבולקומ - .תרכוסב לופיטל הפורת ,דינילגאפר - .ןטרסב לופיטל הפורת ,לסקטילקאפ - ףקתה וא הניגנא( רומח הזח באכ תיווח םא עבט לרגודיפולק ךל םושרי אפורהו ןכתיי )בל רמוח ,תיליצילסליטצא הצמוח םע בולישב תלקהל תושמשמה תובר תופורתב אצמנה הצמוחב רצק שומיש .םוח תדרוהו באכ ג״מ 1,000 -מ רתוי אל( תיליצילסליטצא םורגל רומא אל )תועש 24 לש ןמז תפוקתב םיבצמב ךשוממ שומיש יבגל םלוא תויעבל .ךלש אפורה םע ךכ לע ןודל ךילע םירחא :ןוזמו הפורתב שומיש .ןוזמ אלל וא םע הפורתה תא לוטיל ןתינ :הקנהו ןוירה .ןוירהב ךניה םא הפורתה תא תחקל אל ףידע שי ןוירהב ךניהש תדשוח וא ןוירהב ךניה םא ןמזב ןוירהל תסנכנ םא .אפורל ךכ לע רפסל .דימ אפורב יצעוויה ,הפורתה תליטנ .הפורתה תחיקל ןמזב קינהל ןיא אפורב יצעוויה ,הקנה תננכתמ וא הקינמ ךניה םא .הפורתה תחיקל ינפל :תונוכמב שומישו הגיהנ הגיהנה תלוכי לע עיפשת הפורתהש יופצ אל .תונוכמה תלעפה וא לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ :הפורתה יא/תושיגר ךל שי םא .זוטקל הליכמ הפורתה תליטנ ינפל אפורב ץעוויה ,םירכוסל תוליבס .הפורתה היילבטב ןרתנ ג״מ 23 -מ תוחפ הליכמ וז הפורת .ןרתנ תלוטנ תבשחנ ךכיפלו ?הפורתב שמתשת דציכ .3 תוארוהל םאתהב דימת רישכתב שמתשהל שי םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה .רישכתב לופיטה ןפואו ןונימל עגונב חוטב ךניא אפורה ידי-לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה רופרפ לש הרקמב ללוכ לבוקמה ןונימה .דבלב היילבט :אוה )ליגר יתלב בל בצק( םירודזורפ ןוזמ אלל וא םע ,הפה ךרד תחקלנה ,םויל תחא .םוי לכב ןמז ותואבו תנומסת וא בל ףקתה( הזחב קזח באכ תיווח םא הרוי אפורהו ןכתיי ,)הביצי יתלב תיתקועת לש תוילבט 4( ג״מ 300 לש ןונימ לוטיל ךל .לופיטה תליחתב ,ימעפ דח ןפואב )ג״מ 75 תחא היילבט אוה ץלמומה ןונימה – ךשמהב תחקלנה םויב ג״מ 75 עבט לרגודיפולק לש .הלעמל ראותמש יפכ םשור אפורה דוע לכ הפורתה תא תחקל ךילע .התוא ךל .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא דימ הנפ :רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא היילעה ללגב םילוחה תיבב ןוימ רדחל וא אפורל .םימומידל ןוכיסב לוטיל תחכש םא :הפורתה תא לוטיל תחכש םא דעוממ תועש 12 ךותב תרכזנ לבא הפורתה תא היילבטה תאו דימ היילבט לוט ,ליגרה הליטנה .ליגרה ןמזב לוט האבה 12 -מ רתוי ורבעו היילבטה תא לוטיל תחכש םא וז הנמ לע גלד ,ליגרה הליטנה דעומ זאמ תועש ךשמהו היילבט לוט זאו אבה דעומל דע ןתמהו .ליגרכ הפורתה לוטיל .החכשנש הנמה לע יוציפכ הלופכ הנמ לוטיל ןיא .אפורה ידי-לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה .ךתא הפורתה תזירא אבהו םילוח .םימ םע הפורתה תא עולבל שי !סועלל ןיא תדימב .היצח וק רדעהב תוילבטה תא תוצחל ןיא תא שותכל ןתינ ,העילבה לע הלקהל ,ךרוצה ךא ,רתוי םינטק םיקלחל הקלחל וא ,היילבטה .ןמזה ותואב היילבטה יקלח לכ תא עולבל שי .ןוזמ אלל וא םע הפורתה תא לוטיל ןתינ :עבט לרגודיפולק תליטנ תא קיספמ התא םא אפורה םא אלא הפורתה תליטנ תא קיספת לא תקספה ינפל אפורל הנפ .ךכ תושעל ךל הרוה .לופיטה תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא בכרה .הפורת לטונ ךניהש םעפ לכב הנמהו .םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב יאוול תועפות .4 עבט לרגודיפולקב שומישה ,הפורת לכב ומכ .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו םיעיפומ םא אפורה םע דימ ץעייתהל שי :םיאבה םינמיסה .תינוציק תופייע וא םוהיז לש םינמיס ,םוח םד יאתב הרידנ הדירי לע דיעהל םילוכי ולא .םימיוסמ וא/ו רועה תבהצה ומכ דבכב היעב לש םינמיס עיפומש םומיד ילב וא םע ,)תבהצ( םייניעה האר( לובלב וא/ו תומודא תודוקנכ רועה תחת .)״הפורתב שומישה ינפל״ 2 קרפ ,החירפ ומכ תוירוע תויעב וא הפב תוחיפנ הבוגת לע דיעהל םילוכי ולא .תויחופלשו דוריג .תיגרלא .םומיד איה רתויב החיכשה יאוולה תעפות רועה לע ,לוכיעה תכרעמב עיפוהל לוכי םומידה הרובח וא ליגר אל םומיד( המוטמה וא הרובחכ רפסמב .ןתשב םדכ וא ,ףאב םומידכ ,)תירוע תת ךותב ,ןיעב םומיד לע חווד םירקמ לש טעומ .םיקרפמב וא תואירב ,שארה לופיטה ךלהמב ךשוממ םומידמ לבוס התא םא םומידהש ןכתיי ,תכתחנ וא תעצפנ םא :הפורתב ןונגנמל רושק הז .ליגרהמ רתוי בר ןמז ךשמי ישירק תורצוויה תעינמ וניהש הפורתה תלועפ ךתח ומכ ,תולק תועיצפ וא םיכתח יבגל .םדה םא םלוא ,היעב ןיא ללכ ךרדב ,חוליגה ןמזב דימ אפורל תונפל ךילע ,םומידהמ דרטומ התא .)״הפורתב שומישה ינפל״ 2 קרפ האר( :תופסונ יאוול תועפות דע לע עיפשהל תולוכי( תוחיכש יאוול תועפות :)10 ךותמ דחא שמתשמ .תברצ וא לוכיע יישק ,ןטב באכ ,לושלש לע עיפשהל תולוכי( תוחיכש אל יאוול תועפות :)100 ךותמ דחא שמתשמ דע ,תוריצע ,הליחב ,האקה ,הביק ביכ ,שאר באכ ,דוריג ,החירפ ,לוכיעה תכרעמב תוחיפנ .לומינ וא ץוצקע לש השגרה ,תרוחרחס דע לע עיפשהל תולוכי( תורידנ יאוול תועפות :)1,000 ךותמ דחא שמתשמ םירבגב םיידש תלדגה ,)וגיטרו( רורחס תשוחת .)דש תמקר גושגש( עיפשהל תולוכי( תורידנ דואמ יאוול תועפות :)10,000 ךותמ דחא שמתשמ דע לע םוח ,בג באכ ילב וא םע קזח ןטב באכ ,תבהצ םמד ,לועישב םיוולמ םימעפלש המישנ יישקו יכרד תורציה ,תואיר תקלד ,המישנה יכרדב ,לשמל( תויללכ תויגרלא תובוגת ,המישנה ,)תופלעתה דע תוחונ יא םע תיללכ םוח תשגרה תירוע תחרפת ןוגכ הפורתל רתי תושיגר תנומסת ,)DRESS( תימטסיס רתי תושיגר תנומסתו היגרלא ,רועה לע תויחופלש ,הפב תוחיפנ ,לובלב ,םדה ץחלב הדירי ,הפב תקלד ,תירוע שוחב יוניש ,םירירש יבאכ ,םיקרפמ יבאכ ,תויזה .A גוסמ תשכרנ היליפומה ,םעטה תנתינ אל( העודי יתלב תוחיכשב יאוול תועפות :)םימייקה םינותנהמ הכרעהל םיבאכב תוולמה רתי תושיגר לש תובוגת תובלוצ רתי תושיגר תובוגת ,ןטבב וא הזחב םינידיריפונאיתה תצובקמ תורחא תופורת םע תורהזא״ האר( לרגוזרפ וא ןידיפולקיט ןוגכ החירפ ,)״הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ .הלגומב הוולמה הפירח תטשופמ וא םדה תוקידבב יונישב ןיחבי אפורהו ןכתיי .ךלש ןתשה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא תעפותמ לבוס התא רשאכ וא הרימחמ יאוולה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול .אפורה :יאוול תועפות לע חוויד תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ תועפות לע חוויד״ רושיקה לע הציחל תועצמאב תיבה ףדב אצמנש ״יתפורת לופיט בקע יאוול )www.health.gov.il( תואירבה דרשמ רתא לש

,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה :רושיקל הסינכ ידי-לע וא

https://forms.gov.il/globaldata/getseque

nce/getsequence.aspx?formType=Adv

ersEffectMedic@moh.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ חווטו םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל ךכ ידי-לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םתייאר הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת .אפורמ תשרופמ הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה )exp. date( .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה .25ºC -ל תחתמ ,שבי םוקמב ןסחאל שי לש הנושאר החיתפ רחאל :םיקובקב תוזירא 30 ךשמב רישכתב שמתשהל ןתינ קובקבה .הגופתה ךיראתמ רחואי אלו ,)שדוח( םימי ףסונ עדימ .6 הליכמ עבט לרגודיפולק ליעפה רמוחה לע ףסונ :םג

Microcrystalline Cellulose, Lactose

Monohydrate, Hydrogenated Vegetable

Oil Type I, Sodium Lauryl Sulfate,

Crospovidone, Hydroxypropyl Cellulose,

Lactose Monohydrate, Hypromellose 15

cP/HPMC 2910, Titanium Dioxide, PEG

4000/Macrogol, Iron Oxide Red, Indigo

Carmine Aluminium Lake/FD&C Blue No 2,

Iron Oxide Yellow.

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ ןתרוצש תופוצמ תוילבט הליכמ הזירא לכ .ריהב דורו – דורו עבצב ,תולוספק תרוצ איה ,״93״ רפסמה עבטומ היילבטה לש דחאה הדיצב .״7314״ רפסמה עבטומ רחאה הדיצבו וא םיקובקב תזיראב תוילבט 30 הזירא לכב .םירטסילבב .םיקוושמ תוזיראה ילדג לכ אלו ןכתיי :ותבותכו םושירה לעבו ןרציה םש ,3190 ד״ת ,מ״עב תויטבצמרפ תוישעת עבט .הוקת-חתפ תואירבה דרשמ ידי-לע רשואו קדבנ הז ןולע דרשמ תוארוהל םאתהב ןכדועו 2017 ץרמב .2019 לירפאב תואירבה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ :תואירבה דרשמב יתכלממה

139.40.31295

חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב .םינימה ינש

CLOP TAB PL SH 270519

ةلديصلا ةمظنأ بجومب كلهتسملل ةرشن 1986 ـ )تارضحتسم( طقف بيبط ةفصو بجومب ءاودلا ق

وسي عڤيت ليرﭼوديﭘولك صارقأ بيكرتلا :ىلع صرق لك يوتحي غلم 75 )تافلوسيب لكش ىلع( ليرچوديپولك

Clopidogrel )as bisulfate( 75 mg

ةيساسحلا تادلومو ةلاعفلا ريغ تابكرملا نع تامولعمل "ءاودلا تابكرم ضعب نع ةماه تامولعم" 2 ةرقفلا رظنأ ."ةيفاضإ تامولعم" ـ 6 ةرقفلاو .ءاودلل كلامعتسإ لبق اهتياهن ىتح نعمتب ةرشنلا أرقإ .ةيناث اهتءارقل جاتحت نأ زئاجلا نم ،ةرشنلا هذه ظفحإ .ءاودلا نع ةزجوم تامولعم ىلع ةرشنلا هذه يوتحت .يلديصلا وأ بيبطلا عجار ،ةيفاضإ ةلئسأ كيدل ترفوت اذإ دق وهف .نيرخلآل هيطعت لا .كلجأ نم ءاودلا اذه فصو .كتلاحل ةهباشم ةيبطلا مهتلاح نأ كل ادب ولو ىتح مهرضي .نيقهارملاو لافطلأل

ةداع صصخم ريغ ءاودلا اذه يبناج ضرع رهظ اذإ وأ ةيبناجلا ضارعلأا ىدحإ تمقافت اذإ .يلديصلا وأ بيبطلا ةعجارم ءاجرلا ةرشنلا هذه يف ركذي مل ؟ءاودلا صصخم ضرغ يلأ )1 ةيعولأا يف يديصعلا رثختلا ثداوح عنمل ءاودلا لمعتسي ةيفلخ ىلع توملا وأ ةيغامد ةتكس ،ةيبلق تابون( ةيومدلا )يديصعلا بلصتلا( ينايرشلا بلصتلا ىضرم ىدل )ةيئاعو ،يرافقإ يغامد ثداح ،بلقلا ةلضع ءاشتحإ اوزاتجإ نيذلا ىضرم ىدلو ،يطيحم ينايرش ضرم نم نوناعي نيذلا وأ ىضرم كلذ يف امب ،ةتباث ريغ ةيردص ةحبذ نم نوناعي ةرطثقلاب )stent( نييارشلل معاد ةعارز نوزاتجي .نيريﭙسلأاب نيجلاعملاو مامصنلإاو يديصعلا رثختلا ثداوح عنمل ءاودلا لمعتسي توملا وأ تامامصنإ ،ةيغامد ةتكس ،ةيبلق تابون( يراثخلا ىضرم ىدل ،نيريﭙسلأا عم ةكراشملاب )ةيئاعو ةيفلخ ىلع ينيذلأا نافجرلا عون نم بلقلا مظن يف بارطضإ نم نوناعي نم رثختلل ةداضملا تارضحتسملاب جلاعلل نيبسانم ريغلاو داضم ،)نيداموك( نيرافراو لثم K نيماتيﭬ تاداضم عون .Xa لماعلا داضم وأ نيبمورتلا ،ةيومدلا تاحيفصلا سدكت تاطبثم نم :ةيجلاعلا ةليصفلا .تانيديريپونيتلا ةليصف نم ءاودلا لامعتسإ لبق )2 :اذإ ءاودلا لامعتسإ زوجي لا تابكرم دحلأ وأ ليرچوديپولك ـل )يجريلأ(

اساسح تنك .)6 ةرقفلا رظنأ( ءاودلا اهيوتحي يتلا ةيفاضلإا ءاودلا :لثم ةفزنأ نلآا كل ببست ةيبط ةلاح نم يناعت تنك لخاد فزن ،يرشع ىنثلإا يف وأ ةدعملا يف ةحرق .غامدلا .ديدش يدبك ضرم نم يناعت تنك :ءاودلا لامعتسإب قلعتت ةصاخ تاريذحت :اذإ بيبطلل كحإ ،ءاودلاب جلاعلا لبق :لثم ةفزنأ ثودحل ةروطخ كيدل لثم( يلخاد فزن ثودح ةروطخل كضرعت ةيبط ةلاح

.)ةدعملا يف ةحرق فزن ثودح ةروطخل كضرعت مدلا زاهج يف لكاشم ○ يف وأ ءاضعلأا يف ،ةجسنلأا يف يلخاد فزن( يلخاد .)كمسجب لصافملا .ةريطخ ةباصإ

ارخؤم تزتجإ ○ تايلمعلا كلذ يف امب( ةيحارج ةيلمع

ارخؤم تزتجإ ○ .)نانسلأا يف ةيحارجلا كلذ يف امب( ةيحارج ةيلمع زاتجتس كنأ عقوتملا نم ○ ةعبسلا مايلأا يف )نانسلأا يف ةيحارجلا تايلمعلا .ةبيرقلا .ةريخلأا ةعبسلا مايلأا يف ةيغامد ةتكس نم تيناع .دبكلا وأ ىلكلا ةفيظو يف للخ نم يناعت تنك )ةيساسحلا طرف( يجريلأ لعف در نم يضاملا يف تيناع يتلا ةيبطلا ةلاحلا جلاع لجأ نم كل يطعأ دق ءاود يلأ .ءاودلا اذه اهلجأ نم يطعأ :ءاودلاب جلاعلا ءانثأ امب( ةيحارج ةيلمع كل تطط

خ اذإ بيبطلا غلابإ كيلع .)نانسلأا يف ةيحارج تايلمع كلذ يف فرعت( ةيبط ةلاح تروط اذإ

اروف بيبطلا غلابإ كيلع Thrombotic Thrombocytopenic مسإب

اضيأ تحت تامدكو ةنوخس لمشت يتلا )TTP وأ Purpura وأ عم ءارمح طاقن لكش ىلع رهظت نأ نكمي يتلاو دلجلا دلجلا رارفصإ ،كابترإ ،ببسلا لوهجم ديدش قاهرإ نودب .)"ةيبناجلا ضارعلأا" 4 ةرقفلا رظنأ( )ناقري( نينيعلا وأ ةبستكم ايليفوميه كيدل تروطت اذإ

لااح بيبطلا غلابإ كيلع ةلاح ،)"ةيبناجلا ضارعلأا" 4 ةرقفلا رظنأ( A عون نم .عڤيت ليرچوديپولك ـب جلاعلا نع فقوتلا بلطتت فزنلا رمتسي نأ زئاجلا نمف تحر

ج اذإ وأ تبصأ اذإ

لمع ةيلآب طبترم ضرعلا اذه .داتعملا نم رثكأ نمزل ةبسنلاب .ةيومدلا تارثخلا لكشت عنم يه يتلا ءاودلا ،ةقلاحلا ءانثأ حرج لثم ،ةفيفطلا تاباصلإا وأ حورجلل ،فزنلا نم

اجعزنم تنك اذإ نكلو ،ةداع ةلكشم دجوت لاف ضارعلأا" 4 ةرقفلا رظنأ(

لااح بيبطلا ةعجارم كيلع .)"ةيبناجلا .مد صوحف ءارجإ بيبطلا بلطي نأ زئاجلا نم نوقهارملاو لافطلأا لافطلأا ىدل لامعتسلإل صصخم ريغ عڤيت ليرچوديپولك .نيقهارملا وأ ةيودلأا نيب تلاخادتلا امب ىرخأ ةيودأ ،

ً

ارخؤم تلوانت اذإ وأ لوانتت تنك اذإ ،ةيئاذغ تافاضإو ةيبط ةفصو نودب ةيودأ كلذ يف .كلذ نع يلديصلا وأ بيبطلل كحإ :لوانتت تنك اذإ صخلأاب يلديصلا وأ بيبطلا غلابإ بجي :لثم فزن ثودح ةروطخ نم ديزت دق ةيودأ

لمعتست يتلا ،مفلا قيرط نع ةلوانتملا رثختلا تاداضم .مدلا رثخت ليلقتل ةيديئوريتس لا باهتللإل ةداضم تارضحتسم وأ/و مللأا جلاعل

ةداع ىطعت يتلا ،)NSAIDs( .لصافملا وأ تلاضعلا باهتلإ رثخت ليلقتل ةلمعتسملا نقحلل ىرخأ ةيودأ وأ نيراﭙيه .مدلا .ةيومدلا تاحيفصلل داضم رخآ رضحتسم ،نيديپولكيت ةداعلإ ةيئاقتنإ تاطبثم( SSRI ةليصف نم ةيودأ

ددحم ريغ نكل لمشي )نينوتوريسلا صاصتمإ ةليصف نم ةيودأ وأ نيماسكوﭬولف وأ نيتيسكوأولفل نينوتوريسلا صاصتمإ ةداعلإ تاطبثم( SNRI .قلقلاو بائتكلإا جلاعل ىطعت يتلا )نيرفنيﭙيإرونو ىطعت ةيودأ ،نيديتيميس وأ لوزارﭙيموزيإ ،لوزارﭙيموأ

.نطبلا ملاآ جلاعل وأ نيساسكولفورﭙيس ،لوزانوكيروﭬ ،لوزانوكولف - ةيموثرجلا تاثولتلا جلاعل ىطعت ةيودأ ،لوكينيفمارولك .ةيرطفلا وأ .HIV ـلا سوريﭬ ثولت جلاعل لمعتسي ءاود ،زنريﭬافإ

جلاعل ىطعت ةيودأ نيﭙيزابراكسكوأ وأ نيﭙيزامابراك - .عرصلا .بائتكلإا جلاعل ىطعي ءاود ،ديميبولكوم - .يركسلا جلاعل ءاود ،دينيلچاﭙير - .ناطرسلا جلاعل ءاود ،ليسكاتيلكاپ

نمف )ةيبلق ةبون وأ ةحبذ( ردصلا يف ديدش ملأ نم تيساق اذإ ةكراشملاب عڤيت ليرچوديپولك بيبطلا كل فصي نأ زئاجلا نم ديدعلاب ةدوجوم ةدام ،كيليسيلاس ليتيسأ ضمح عم نإ .ةنوخسلا ضيفختو مللأا فيفختل ةلمعتسملا ةيودلأا رثكأ سيل( ةريصق ةرتفل كيليسيلاس ليتيسأ ضمح لامعتسإ ضرتفملا نم سيل )ةعاس 24 ةرتف للاخ غلم 1000 نم يف لوطملا لامعتسلإل ةبسنلاب نكلو لكاشملا ببسي نأ .كبيبط عم كلذ ةشقانم كيلع ىرخأ تلااح :ماعطلاو ءاودلا لامعتسإ .ماعط نودب وأ عم ءاودلا لوانت ناكملإاب :عاضرلإاو لمحلا .لمحلا ةرتف يف تنك اذإ ءاودلا لوانت مدع لضفملا نم .كلذب بيبطلا غلابإ بجيف لماح كنأب نينظت وأ

لاماح تنك اذإ بيبطلا يريشتسإ ،ءاودلا لامعتسإ ءانثأ

لاماح تحبصأ اذإ

اروف .ءاودلا لامعتسإ ءانثأ عاضرلإا زوجي لا بيبطلا يريشتسإ ،عاضرلإل نيططخت وأ ةعضرم تنك اذإ .ءاودلا لوانت لبق :تانكاملا لامعتسإو ةقايسلا ةقايسلا ىلع ةردقلا ىلع ءاودلا رثؤي نأ عقوتملا ريغ نم .تانكام ليغشت وأ :ءاودلا تابكرم ضعب نع ةماه تامولعم /ةيساسح كيدل تدجو اذإ .زوتكللا ىلع ءاودلا يوتحي .ءاودلا لوانت لبق بيبطلا رشتسإ ،تايركسلل لمحت مدع صرقلا يف مويدوص غلم 23 نم لقأ ىلع ءاودلا اذه يوتحي .مويدوصلا نم لاخ ربتعي يلاتلابو ؟ءاودلا لامعتسإ ةيفيك )3 .بيبطلا تاميلعت بسح رضحتسملا لامعتسإ

امئاد بجي

اقثاو نكت مل اذإ يلديصلا وأ بيبطلا نم حاضيتسلإا كيلع .رضحتسملاب جلاعلا ةقيرطو يئاودلا رادقملا صوصخب .طقف بيبطلا لبق نم ناددحي جلاعلا ةقيرطو يئاودلا رادقملا نافجرلا ةلاح يف كلذ يف امب يدايتعلإا يئاودلا رادقملا ،مويلل دحاو صرق :وه )يدايتعإ ريغ بلق مظن( ينيذلأا يفو ماعط نودب وأ عم ،مفلا قيرط نع هلوانت متي يذلا .موي لك تقولا سفن ةمزلاتم وأ ةيبلق ةبون( ردصلا يف ديدش ملأ نم تيساق اذإ لوانتب بيبطلا كيصوي نأ زئاجلا نمف ،)ةتباث ريغ ةيحبذ )غلم 75 رايعب صارقأ 4( غلم 300 هردق يئاود رادقم يئاودلا رادقملا ـ قايسلا يف .جلاعلا ةيادب دنع ،ةدحاو ةرمل غلم 75 عڤيت ليرچوديپولك نم دحاو صرق وه هب ىصوملا .هلاعأ فوصوم وه امك ذخؤي مويلا يف عبتي

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה