קלוניריט

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

30-10-2016

מרכיב פעיל:
CLONIDINE HYDROCHLORIDE
זמין מ:
RAFA LABORATORIES LTD
קוד ATC:
N02CX02
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
CLONIDINE HYDROCHLORIDE 25 MCG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
RAFA LABORATORIES LTD, JERUSALEM
קבוצה תרפויטית:
CLONIDINE
איזור תרפויטי:
CLONIDINE
סממני תרפויטית:
Prophylaxis of migraine and recurrent vascular headache, but not acute attacks. Treatment of menopausal flushing.
מספר אישור:
044 54 22183 00
תאריך אישור:
2014-11-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

30-10-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

30-10-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

27-11-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

(

םירישכת

)

משתה

"

ו

-

6891

הפורת

קוושמ

דבלב אפור םשרמ יפ לע

טירינולק

תוילבט

ליעפה רמוחה

:

הליכמ הילבט לכ

0.020

"

דירולכורדיה ןידינולק

Clonidine hydrochloride)

אר םיליעפ יתלבה םיביכרמה תמישרל

ףיעס

םג האר

לע בושח עדימ

הפורתה לש םיביכרמהמ קלח

ףיעסב

הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק

הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע

תופסונ תולאש ךל שי םא

חקורה לא וא אפורה לא הנפ

המשרנ וז הפורת ךתלחמב לופיטל

םירחאל התוא ריבעת לא

ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה

יכ םתלחמ

המוד

6

.

הפורתה תדעוימ המל

?

םד ילכ תובחרתה וא תוצווכתה בקע שאר באכו הנרגימ תעינמל תדעוימ הפורתה

ןכ ומכ

לופיטל תדעוימ הפורתה הקמסהב

(flushing)

םישנ לצא רבעמה ליג לש תורחא תוירלוקסו תועפותו

תיטיופרת הצובק

:

יגרנרדא טסינוגא אפלא

ליעפ לעב ןילוזאדימיא רוטפצרל טסינוגאו תיזכרמ תו

2

.

הפורתב שומישה ינפל

םא הפורתב שמתשהל ןיא

:

שיגר התא םא שמתשהל ןיא

יגרלא

ליעפה רמוחל

ליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא

רישכתה

תמישרל

יתלבה םיביכרמה

םיליעפ

ףיעס האר

בלב תויעבמ לבוס התא םא שמתשהל ןיא

יטיא בל בצקל תומרוג

שמתשהל ןיא הפורתב םא התא לטונ ןוגכ ןידינולק תוליכמה תורחא תופורת ןאסרפומרונ

הפורת איהש לופיטל

םד ץחל רתיב

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

:

םייניעב שבויל םורגל לולע הפורתב שומישה

ושדע םיביכרמה םילפוטמב היעב תויהל לולע הז רבד עגמ ת

םא התא חותינ רובעל דמוע

ילטנד ללוכ

המדרהב הכורכה הלועפ לכ וא

אפורל חוודל שי

אפורלו

וז הפורת תליטנ לע םידרמה

םא התא יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר

לע עידוהל ךילע

הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ

ינפל תלחתה לופיטה טירינולקב

אפורל רפס

לבוס התא םא ונייר תלחממ רבעב תלבס וא

Raynaud

s disease

םילגרהו םיידיה תועבצאל םדה תמירזב היעב

וא םד תמירזב תורחא תויעבמ

חומל םד תמירז ללוכ

דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס התא םא

ו בלה

םדה ילכ וא

ילכה תו

םא

התא רבעב תלבס וא לבוס

ןואכיד

היתפוריונילופ

הערפה תיבצע

תוריצעמ לבוס התא םא

תורחא תופורת הנורחאל תחקל םא וא חקול התא םא

,

הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ

,

וא אפורל ךכ לע רפס חקורל

.

חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב

תואבה תופורתה תא

תנייצמ ןלהלש המישרה יכ ןייצל שי פורתב םיליעפה םירמוחה תא תו

אנא וללה תופורתהמ תחאב שמתשמ התא םאה חוטב ךניא םא

וא אפורה םע ץעיית חקורה

תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לע תועיפשמה תופורת תוינונשיל םורגל תולולע וא

העגרהל תופורת ןוגכ

הנישל תופורת

ורת ןוסניקרפב לופיטל תופ וא היספליפא

תויגרלא דגנ תופורת

ל םימידרמ םירמוח םיחותינ

םיבאכ יככשמ םידיאויפוא

ןואכיד דגנ תופורת

םיילקיצירט ןוגכ

זאדיסקוא ןימאונומ יבכעמ

MAOIs -

תויטוכיספיטנא תופורת

תויעבב לופיטל הינרפוזיכס ומכ תוישפנ

אטב ימסוח

לולונטא ןוגכ

םינתשמ

דימסורופ ןוגכ

ןיסקוגיד

פ ןוגכ אפלא ימסוח תצובקמ תופורת ןיסוזסקוד וא ןיסוזר

הובג םד ץחלב לופיטל תושמשמה

תטולבב וא בלב תויעב תינומרעה

אפלא תמיסח לש תונוכת םהל תופורת וא

ןיפזטרימ ןוגכ

ןואכידב לופיטל

דיסקוזאיד ןוגכ םד ילכ תוביחרמה תופורת

דיסורפורטינ םוידוס

םד ץחל תדרוהל תופורת

טאדינפליתמ

ו הפורתב שומיש לוהוכלא תכירצ

:

תוניי תותשל ןיא

וז הפורתב לופיטה תפוקתב םיפירח תואקשמ וא

םורגל הלולע הפורתה ינונשיל

העפותה תא רימחהל הלולע לוהוכלא תייתשו ת

הקנהו ןוירה

:

לבמ הפורתב שמתשהל ןיא ןוירהב תא םא אפורה םע ץעייתהל י

הקנהב ץלמומ וניא הפורתב שומישה

ב תשרפומ הפורתה םאה בלח

תונוכמב שומישו הגיהנ

:

לולע וז הפורתב שומישה תונרעב העיגפל םורגל

היארב םייוקיל וא תרוחרחס

הלא תועפותב שח התא םא

גוהנל ןיא

תונוכמ ליעפהל

תונרע תבייחמה תנכסמ תוליעפב ףתתשהל וא

םידליב שומיש

:

םידליל תדעוימ הניא וז הפורת

ליגל תחתמ

ןוויכמ

וז היסולכוא רובע םינותנ ןיאש

הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ

:

רישכתה

זוטקל ליכמ

םא התא זוטקלל שיגר

וז הפורת תליטנ ינפל אפורה תא עדיל שי

אר

ףיעס

3

.

הפורתב שמתשת דציכ

?

אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת

טב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע חו

לופיטה ןפואו ןונימה

אפורה ידי לע ועבקי דבלב

לע עבקנש יפכ םיבוצק םינמזב וז הפורתב שמתשהל שי

לפטמה אפורה ידי

אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה

:

לש יתלחתה ןונימ

דחי תוילבט

םויב םיימעפ

ךרוצה תדימב

אפורה םייעובש רחאלו ןכתיי ל ןונימה תא הלעי

דחי תוילבט

םויב םיימעפ

ךבצמל םאתהב אפורה ידי לע עבקיי לופיטה ךשמ

ופלחיו ןכתיי

דע

דע תועובש האלמה העפשהל

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

םימ סוכ םע הפורתה תא עולבל שי

הילבטה תא שותכל וא סועלל ןיא

היצח וק ןיאו רחאמ הילבטה תא תוצחל ןיא

בקעמו תוקידב

:

םדה ץחל רחא בקעמ ךורעל שי וז הפורתב לופיטה תפוקתב

םא תלטנ

רתוי הובג ןונימ תועטב

:

הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא

תיב לש ןוימ רדחל דימ הנפ

םילוח

ךתיא הפורתה תזירא אבהו

לולכל םייושע רתי ןונימ ינימסת

םינושיא ץוויכ

יטיא בל בצק

םד ץחל תת

ךומנ םד ץח

ץחל

םד

ךומנ

תעב

המיק

הבישיל

וא

הדימעל

םוח תת

הימרתופיה

תוינונשי

תמדרת

יתמישנ יוכיד

הנישב המישנ תקספה

םד ץחל רתי

הובג םד ץחל

תואקה

הפב שבוי

תחכש םא ה תא לוטיל הפורת

ןמזב

תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל שי בוצק

אבה הנמה ןמז םא ךא

ברקתמ

גלד

הנמה לע החכשנש

החכשנש הנמה לע תוצפל ידכב הלופכ הנמ לוטיל ןיא

אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל ש

םא הפורתה תליטנ תא קיספמ התא

:

תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה תא קיספהל ןיא ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג אפורה םע

יתגרדה ןפואב קר זא םגו

פורתה תליטנ תקספה הלימג ינימסתל םורגל הלולע ימואתפ ןפואב ה

הדימב דחוימב ו הובג ןונימב הפורתב תשמתשהו

תכשוממ הפוקתל וא

יא ןוגכ

טקש

החונמ רסוח

תויצטיפלפ

קזח קפוד

הריהמ הילע םדה ץחלב

תונבצע

דער

תוליחב ןוגכ לוכיעה תכרעמב םינימסתו שאר באכ

ןכל ב ןונימה תא ןיטקהל ינויח תויתגרדה

יפל אפורה תוארוה

ךשוחב תופורת לוטיל ןיא

הנמהו תיוותה קודב םעפ לכב

התאש

הפורת לטונ

םא םייפקשמ בכרה התא

םהל קוקז

הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

חקורב וא אפורב ץעוויה

4

.

יאוול תועפות

הפורת לכב ומכ

שומישה טירינולקב

עפותל םורגל לולע םישמתשמהמ קלחב יאוול תו

וא תופלוח ןניא יאוולה תועפות םא תודירטמ ןהש

תורימחמ ןהש וא

אפורה םע ץעייתהל שי

יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא

לובסת אלו ןכתי ןהמ תחא ףאמ

תיברמ תועפות יאוולה

ךרדב תופלוח

רישכתל תולגתסהה תפוקת רחאל ללכ

שי

דימ תונפל

אפורל

םיעיפומ םא

םייתיווע םיבאכל םימרוגה סגה יעמב תורציה לש םינימסת

תוריצעו תואקה

רידנ

תופסונ יאוול תועפות

דואמ תוחיכש יאוול תועפות

(

ךותמ דחא שמתשממ רתויב תועיפומ הרשע

:)

תרוחרחס

היצדס

שוטשט

םונמנ

תופייע

יתלב הליגר

הדימעל המיק תעב תרוחרחס

דירימ האצותכ םדה ץחלב הדח ה

הפב שבוי

תוחיכש יאוול תועפות

(

ב תועיפומ

1-11

ךותמ םישמתשמ

111

:)

ןואכיד

הניש תויעב

שאר באכ

תוריצע

תוליחב

תואקה

ןזואה תחת םיבאכ

קורה תוטולבמ

הפקיזב תויעב

תופייע

תוחיכש ןניאש יאוול תועפות

(

ב תועיפומ

1-11

ךותמ םישמתשמ

10111

:)

הסיפת

תואיצמה לש תיעטומ

תויזה

םיטויס

ייוניש םיילגרבו םיידיב השוחת

תויטיא בל תוקיפד

ונייר תנומסת

םילגרהו םיידיה תועבצאל םדה תמירזב היעב

החירפ

דרג

הירקיטרוא

תלרח

הער תיללכ השוחת

תורידנ יאוול תועפות

(

ב תועיפומ

1-11

ךותמ םישמתשמ

110111

:)

םיידשה תלדגה

םירבגב

םייניעב שבוי

אל בל תוקיפד תורידס אלו תוליגר

ב שבוי ה תויריר ףא

רעיש תרישנ

םדב רכוסה תמרב הילע

תועפות

יאוול

ןתוחיכשש

הניא

העודי

)

תועפות

ןתוחיכשש

םרט

העבקנ

)

לובלב

ינימה קשחב הדירי

ןוגכ היאר תויעב שוטשט היאר

דואמ תויטיא בל תוקיפד

ובש הרקמ לכב

התא

הז ןולעב וניוצ אלש יאוול תועפות שיגרמ

םע ץעייתהל ךילע תיללכה ךתשגרהב יוניש לח םא וא דימ אפורה

5

.

הפורתה תא ןסחאל ךיא

?

הלערה ענמ

וז הפורת

ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכ

לעו תוקונית וא

ענמת ךכ ידי הלערה

אקהל םורגת לא אפורהמ תשרופמ הארוה אלל ה

הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

(exp. date

הזיראה יבג לע עיפומה

ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת שדוח ותוא לש

ןוסחא יאנת

ןסחאל שי ל תחתמ

25°C

1

ףסונ עדימ

ליעפה רמוחה לע ףסונ

,

תוילבטה

ליכמ תו

תא םג םיביכרמה

יתלבה

םיליעפ םיאבה

:

Corn starch, starch, lactose, calcium phosphate dibasic, silicon dioxide, povidone K25, magnesium

stearate, indigotine blue (E132).

כ הליכמ הילבט לכ

"

זוטקל ג

הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

?

תלכת עבצב תונטק תולוגע תוילבט

ש תוישגמ תזיראב

תוילבט

םושירה לעב

:

עב אפר תודבעמ

"

םילשורי

38003

תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

:

0440422813

ע רשואו קדבנ הז ןולע

"

תואירבה דרשמ י

סרמב

2080

רכז ןושלב חסונ הז ןולע האירקה תלקהו תוטשפה םשל

נימה ינשל תדעוימ הפורתה ךא םי

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה