קלוטריויט

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

22-09-2016

מרכיב פעיל:
CLOTRIMAZOLE
זמין מ:
VITAMED PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
קוד ATC:
D01AC01
טופס פרצבטיות:
קרם
הרכב:
CLOTRIMAZOLE 1 %
מסלול נתינה (של תרופות):
עורי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
VITAMED LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
CLOTRIMAZOLE
איזור תרפויטי:
CLOTRIMAZOLE
סממני תרפויטית:
Antifungal agent for the local treatment of skin infections caused by candida species or dermatophytes.
מספר אישור:
114 95 29730 00
תאריך אישור:
2014-06-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

30-11-2020

עלון מידע עלון מידע - רוסית

30-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

30-11-2020

טמרופ

ןולע

הז

עבקנ

ע

''

י

דרשמ

תואירבה

ונכותו

קדבינ

רשואו

לע

ודי

.

ןולע

ןכרצל

יפל

תונקת

םיחקורה

)

םירישכת

(

משתה

''

ו

-

1986

רישכתה

קוושמ

אלל

םשרמ

אפור

טיוירטולק

םרק

בכרה

Clotrimazole 1%

לוזאמירטולק

תמישרל

םירמוחה

יתלבה

םיליעפ

רישכתב

האר

ףיעס

"

עדימ

ףסונ

"

ארק

ןויעב

תא

ןולעה

דע

ופוס

םרטב

שמתשת

הפורתב

ןולע

הז

ליכמ

עדימ

יתיצמת

לע

הפורתה

חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא

הפורתה

תדעוימ

םירגובמל

םידלי

םירגבתמו

ךילע

שמתשהל

הב

הרוצב

הנוכנ

ץעוויה

חקורב

םא

ךניה

קוקז

עדימל

ףסונ

ךילע

תונפל

אפורל

םאב

ינמיס

הלחמה

םירימחמ

וא

םניא

םירפתשמ

ךות

תועובש

תליחתמ

שומישה

המל

תדעוימ

הפורתה

?

רישכת

יטנא

יתיירטפ

לופיטל

ימוקמ

לש

םיגוס

םינוש

לש

םימוהיז

םיתיירטפ

הצובק

תיטיופרת

יטנא

יתיירטפ

גוסמ

לוזדימיא

ינפל

שומיש

הפורתב

X

הפורתב שמתשהל ןיא

:

) שיגר התא םא רמוחל (יגרלא

ליעפה

הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא הפורתה

ה תמישרל םירמוח

םיליעפ יתלב

ףיעס האר

"ףסונ עדימ"

!

תורהזא

תודחוימ

תועגונה

שומישל

הפורתב

:

םא

ךנה

ןוירהב

וא

הקינמ

ןיא

שמתשהל

הפורתב

ילבמ

ץעוויהל

אפורב

ינפל

תלחתה

לופיטה

ןיא

שמתשהל

הפורתב

וז

םיתיעל

תובורק

וא

הפוקתל

תכשוממ

ילבמ

ץעוויהל

אפורב

םא

ךניה

שיגר

ןוזמל

והשלכ

וא

הפורתל

יהשלכ

ךילע

עידוהל

לע

ךכ

אפורל

ינפל

שומישה

הפורתב

םא

התא

חקול

וא

תחקל

הנורחאל

תופורת

תורחא

ללוכ

תופורת

אלל

םשרמ

יפסותו

הנוזת

רפס

לע

ךכ

אפור

וא

חקורל

:הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ

הליכמ הפורתה

Benzyl Alcohol 1%

רמשמ רמוחכ

דציכ

שמתשת

הפורתב

?

.חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע

ןפוא

שומישה

תוקנל

שביילו

תא

רוזאה

עוגנה

.לק יוסיע ידי לע םרקה תא רידחהלו חורמל

:אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה

החירמ םיימעפ

דע

שולש

םימעפ

םויב

לע

רוזאה

עוגנה

ביבסמו

ול

ונימ

םידליל

חורמל

לע

רוזאה

עוגנה

וביבסמו

םיימעפ

םויב

רקוב

ברעו

ןיא

רובעל

לע

הנמה

תצלמומה

!

םא

אל

לח

רופיש

ךבצמב

ךות

תועובש

תליחתמ

שומישה

שי

תונפל

אפורל

םיש

בל

ןיא

עולבל

,

שומישל

ינוציח

דבלב

!

שי

ענמיהל

עגממ

םע

םייניעה

ןיא

תוסכל

תא

רוזאה

עוגנה

תשובחתב

אלא

לע

יפ

הארוה

תשרופמ

לש

אפורה

םא

תלטנ

תנמ

רתי

וא

םא

תועטב

תעלב

וא

עלב

דלי

ןמ

הפורתה

הנפ

דימ

רדחל

ןוימה

לש

תיב

םילוחה

אבהו

ךתיא

תא

תזירא

הפורתה

דציכ

לכות

עייסל

תחלצהל

לופיטה

תוחל

תדדועמ

תא

תחימצ

תוירטפה

ןכל

שי

רומשל

לע

שבוי

םוקמב

עוגנה

שי

ץוחרל

רוזאה

עוגנה

ינפל

לכ

החירמ

לש

הפורתה

ןיב

לופיט

לופיטל

החשמב

ןתינ

שמתשהל

תקבאב

קלט

וא

הקבאב

דגנ

תוירטפ

ידכ

שבייל

תא

םוקמה

חורמל

רידחהלו

תא

םרקה

לע

ידי

יוסיע

לק

םא

לופיטה

םיילגרב

שי

דיפקהל

לע

הציחר

תידוסי

שובייו

דחוימב

ןיב

םיילגרה תועבצא

יוצר

שמתשהל

םייברגב

הנתוכמ

שי

ענמיהל

שובללמ

םייברג

רמצמ

וא

םירמוחמ

םייטטניס

יוצר

םפילחהל

רפסמ

םימעפ

םויב

יפל

תומכ

העיזה

תונועב

תומיאתמה

ץלמומ

לוענל

םילדנס

אלל

םייברג

ןיא

לוטיל

תופורת

ךשוחב

קודב

תיוותה

הנמהו

לכב

םעפ

התאש

שמתשמ

הפורתב

בכרה

םייפקשמ

םא

ךניה

קוקז

םהל

חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

תועפות

יאוול

:

ומכ

לכב

הפורת

שומישה

םרקב

לוזאמירטולק

לולע

םורגל

תועפותל

יאוול

קלחב

םישמתשמהמ

לא

להבית

ארקמל

תמישר

תועפות

יאוולה

ןכתי

אלו

לובסת

ףאמ

תחא

ןהמ

הפורתב שומישה ןמזב

תולולע

עיפוהל

תועפשה

יאוול

ןוגכ

יוריג

לק

תשגרה

םוח

ץוצקעו

רוזאב

לפוטמה

תועפות

ולא

תופלוח

ךרדב

ללכ

ךות

ןמז

רצק

רחאל

תפוקת

תולגתסהה

רישכתל

םא

תועיפומ

תועפות

יאוולה

תואבה

תושיגר

רתי

ומכ

דוריג

תוימומדא

תוחיפנ

יפוליק

רוע

רידנ

שי

קיספהל

תא

שומישה

תונפלו

אפור

תועפות

יאוול

תובוגתו

ןיב

תויתפורת

םידליב

תוקוניתבו

לע

םירוהה

חוודל

אפורל

לפטמה

לע

לכ

תעפות

יאוול

לעו

לכ

הפורת

תפסונ

תנתינה

דליל

האר

ליעל

תועפות

יאוול

תובוגתו

ןיב

תויתפורת

תודחוימ

וטרופש

כ וא הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא לבוס התא רשא .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול תעפותמ

לע חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ ופיט בקע יאוול תועפות תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת ל

www.health.gov.il

.יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה (

ךיא

ןסחאל

תא

הפורתה

?

ןסחא

הרוטרפמטב

הכומנה

מ

25

º

C

.

רוגס

בטיה

ןיא

שמתשהל

הפורתב

ירחא

ךיראת

הגופתה

Exp.date)

עיפומה

לע

יבג

הזיראה

ךיראת

הגופתה

סחייתמ

םויל

ןורחאה

לש

ותוא

שדוח

םג

יפל

אנת

הזיראה

הנסחאו

םיצלמומה

תופורת

תורמשנ

הפוקתל

תלבגומ

דבלב

לכב

הרקמ

לש

קפס

ךילע

ץעוויהל

חקורב

קפיסש

ךל

תא

הפורתה

ןתינ שמתשהל

הפורתב

ךשמב

םישדוח

רחאל

תחיתפ

תרפופש הנושארל

גפ אלש דבלבו .הפקות

ןיא

שמתשהל

הפורתב

םא

התא

ןיחבמ

םידיעמה חירב וא עבצב , םקרמב םייונישב לע

לוקלק

הפורתה

ןסחא

הזיראב

תירוקמה

ןיא

ןסחאל

תופורת

תונוש

התואב

הזירא

ענמ

הלערה

!

הפורת

וז

לכו

הפורת

תרחא

שי

רומשל

םוקמב

רוגס

ץוחמ

גשיהל

םדי

לש

םידלי

וא

תוקוני

לעו

ידי

ךכ

ענמת

הלערה

לא

םורגת

האקהל

אלל

הארוה

תשרופמ

אפורמ

6

.

עדימ

ףסונ

:

ףסונ

לע

םירמוחה

םיליעפה

הפורתה

הליכמ

םג

תא

רמוחה םי

אלה

ליעפ םי

אבה םי

Purified Water, Cetostearyl Alcohol, Octyldodecanol, Cetyl Palmitate , Sorbitan

Monostearate, Polysorbate 60, Benzyl Alcohol.

הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

הפורתה

איה

םרק

ףוקש

הצחמל

ןבל

דע

עבצ

םרק

הזורא

תרפופשב

לקשמב

לש

םרג

רפסמ

םושיר

הפורתה

114.95.29730

ו םושיר לעב ןרצי

דמאטיו

תוישעת

תויטבצמרפ

עב

הנימינב

3055002

לארשי

ןולע

הז

דבנ

רשואו

לע

ידי

דרשמ

תואירבה

ךיראתב

רבמבונ

2014

תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה