קלארינז רפטאבס

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-07-2018

מרכיב פעיל:
LORATADINE; PSEUDOEPHEDRINE SULFATE
זמין מ:
BAYER ISRAEL LTD
קוד ATC:
R06AX13
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
LORATADINE 5 MG; PSEUDOEPHEDRINE SULFATE 120 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
SCHERING-PLOUGH LABO. N.V , BELGIUM
קבוצה תרפויטית:
LORATADINE
איזור תרפויטי:
LORATADINE
סממני תרפויטית:
Relief of symptoms of seasonal allergic rhinitis when both the antihistaminic properties and the nasal decongestant activity are desired.
מספר אישור:
101 67 28568 00
תאריך אישור:
2017-02-28

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-07-2018

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

04-02-2018

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-07-2018

עלון מידע עלון מידע - ערבית

01-12-2020

:הליכמ הילבט לכ

Loratadine 5 mg

( ג"מ 5 ןידטרול

Pseudoephedrine sulphate 120 mg

( ג"מ 120 טאפלוס ןירדפאודואספ קלח לע בושח עדימ" 2 ףיעס ףוסו "ףסונ עדימ" 6 ףיעס האר :םינגרלאו םיליעפ יתלב םירמוח ."הפורתה לש םיביכרמהמ לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע לופיטל המשרנ וז הפורת .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ ?הפורתה תדעוימ המל )1 רשאכ תיתנוע תיגרלא תלזנב םירושקה םימוטפמיס לע הלקהל דעוימ סבאטפר זניראלק .תויוצר ףאב שדוגה לע הלקה םע דחי תוינימטסיה-יטנאה תויוליעפה :תיטיופרת הצובק ןידטרול .)טאפלוס ןירדפאודואספו ןידטרול( םיליעפ םירמוח ינש לש בוליש ליכמ סבאטפר זניראלק םינימטסיה-יטנא .שדוג-דגונ ביכרמ וניה טאפלוס ןירדפאודואספ .םינימטסיה-יטנאה תחפשמל ךייש ,ןימטסיה ארקנה רמוח לש תועפשהה תעינמ ידי-לע היגרלא לש םימוטפמיס תתחפהב םיעייסמ .יפא שדוג תדרוהב םיעייסמ שדוג-ידגונ .והשמל יגרלא התאשכ ףוגה ידי-לע רצוימש הפורתב שומישה ינפל )2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא

רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא טאפלוס ןירדפאודואספ ,ןידטרולל )יגרלא( שיגר התא ."ףסונ עדימ" 6 ףיעס האר ,םיליעפ אלה םיביכרמה תמישרל .הפורתה הליכמ םיבצמב סבאטפר זניראלק לוטיל ןיא ,טאפלוס ןירדפאודואספ תוחכונ בקע

:םיאבה .בל תלחמל וא םד ץחל תדרוהל הפורת לטונ התא םא

תלחממ ,הובג םד ץחלמ ,ןתשה יכרדב המיסחמ ,ןתש ןתמב ישוקמ ,המוקואלגמ לבוס התא םא .סירתה תטולב לש תוליעפ רתימ לבוס התא םא וא ,ימומיד ץבש תרבע םא ,םד ילכ וא בל לוטיל תקספהש וא )

MAOIs

( זאדיסקוא ןימאונומ יבכעמ תחפשממ תופורת לטונ התא םא .םינורחאה םימיה 14 -ב הז יתפורת לופיט :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא ןירדפאודואספ שדוגה דגונ רמוחל ליגרהמ שיגר רתוי תויהל יושע התא םניגבש םינוש םיבצמ םנשי .הליכמ תאז הפורתש :םא אפורל רפס סבאטפר זניראלקב שומישה ינפל .וז הפורת לש תועפשהל רתוי םישיגר תויהל םילולע םירגובמ ;הלעמו םינש 60 ןב ךניה

,הביקב תורציהל איבהש ביכ( תורציה םע יטפפ ביכמ ,)

diabetes mellitus

( תרכוסמ לבוס ךניה תיחופלש ראווצ תמיסחמ ,)יעמ תמיסח( ןוירסירת-רעוש תמיסחמ ,)טשווב וא קדה יעמב ירירש תוצווכתה בקע המישנב ישוק( תונופמיס-ץוויכ לש םיעוריא ךל ויה ךרבעב םא ,ןתשה .ןתשה תיחופלש וא תוילכ ,דבכ תויעב וא ,)תואירה רפסמ ךשמב סבאטפר זניראלק לוטיל קיספהל ץלאיתו ןכתייש ןויכמ ,חותינ רובעל דמוע התא .םימי הקידבה תואצותו רחאמ היגרלאל רועב תושיגר ןחבמ ינפל םיימוי הפורתה תליטנ קיספהל שי

.הפורתה ידי-לע תועפשומ תויהל תולולע .םייבויח תויהל םילולע סבאטפר זניראלק םילטונה םיטלתא לש םימס יקדבמ

:ןהמ לבוסכ ןחבואמ וא תואבה תועפותה תא הווח התא םא ךלש אפורל רפס הובג םד ץחל

קזח וא ריהמ קפוד

רידס אל קפוד

ךלש אפורהש ןכתיי .סבאטפר זניראלקב לופיט תעב שאר יבאכב הפרחה וא שאר יבאכו הליחב .לופיטה תקספה לע ץילמי ,הערל שומישל לאיצנטופ שי ,טאפלוס ןירדפאודואספ ,סבאטפר זניראלק לש םיביכרה דחאל .תוליער תויהל תולולע טאפלוס ןירדפאודואספ לש תולודג תונמו ,הרומח תירוע הבוגת ,)

AGEP

( הפירח תיללכ תיבבא תיתלגומ החירפ לש םידדוב םירקמ וחווד םימוטפמיסו םינמיסב ןיחבמ ךניהו הדימב .ןירדפאודואספ םיליכמה םירישכתב שומישה תעב תליטנ תא קיספהל שי ,םייתלגומ םינועצפ םע )תיללכ( תיתלגומ החירפ וא תנמדא ,םוח ןוגכ .אפורל תונפלו הפורתה םירגבתמו םידלי .םינש 12 ליגל תחתמ םידליל תדעוימ הניא הפורתה םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו :חקול התא ךרוצ היהיו ןכתייש ןוויכמ ,תומיוסמ בל תולחמב לופיט תרגסמב תנתינה הפורת ,סילטיגיד .ןונימה תמאתהב ץחלב לופיטל( ןידיטנאוגו

veratrum

לש םידיאולקלא ,ןיפרזר ,ןימאלימקמ ,הפודליתמ-אפלא .ןונימה תמאתהב ךרוצ היהיו ןכתייש ןוויכמ ,)םד ןוויכ ,םינימטפמא וא ,)הטאיד ירודכ( ןובאית תואכדמ תופורת ,)םייפא וא םיימופ( שדוג-ידגונ

.ךלש םדה ץחל תא תולעהל תולולע ולא תופורת ,סבאטפר זניראלק םע בולישבש ,תונרגימב לופיטל )ןירטמוגראליתמ וא ,ןימטוגרא ,ןימטוגראורדיהיד ןוגכ( םידיאולקלא טוגרא

.ךלש םדה ץחל תא תולעהל תולולע ולא תופורת ,סבאטפר זניראלק םע דחי ,ןילוגרבק ,)ןוסניקרפ תלחמב וא תוירופ-יאב לופיטל( ןיטפירקומורב ,)הקיטויביטנא לש גוס( דילוזניל תולולע ולא תופורת ,סבאטפר זניראלק םע דחי ,)ןוסניקרפ תלחמב לופיטל( דילוגרפו דירוזיל .ךלש םדה ץחל תא תולעהל .סבאטפר זניראלק לש תוליעיב היילעל ומרגיו ןכתייש ןוויכ ,הצמוח-ירתוס .סבאטפר זניראלק לש תוליעיב הדיריל םורגיו ןכתייש ןוויכ ,ןילואק ןוזמו הפורתב שומיש .לכוא אלל וא םע סבאטפר זניראלק לוטיל ןתינ לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש .לוהוכלא םיליכמה תואקשמ לש טקפאה תא הריבגמ סבאטפר זניראלק יכ אצמנ אל תוירופו הקנה ,ןוירה אפורב ץעוויהל שי ,ןוירה תננכתמ וא ןוירהב תאו ןכתיי יכ תבשוח ,הקינמ וא ןוירהב ךניה םא .הפורתב שומישה ינפל חקורב וא ןוירה סבאטפר זניראלקב שומישה .תורה םישנב סבאטפר זניראלקב שומיש לע לבגומ עדימ םייק .ןירדפאודואספ לש םד ילכ תוצווכמ תונוכת רואל ןוירהה ךלהמב ץלמומ וניא הקנה בלחב םישרפומ ןירדפאודואספו ןידטרול .הקינמ ךניה םא סבאטפר זניראלקב שמתשהל ןיא םיביכרה דחא ,ןירדפאודואספל רשקהב החווד תוקינמ תוהמיאב םא בלח רוצייב הדירי .םא .סבאטפר זניראלק לש תונוכמב שומישו הגיהנ .ץלמומה ןונימב הליטנב תונריעב הדיריל וא תוינונשיל םורגי סבאטפר זניראלקש יופצ אל לע עיפשהל הלולעה תוינונשי שוחל םילולע םישנאהמ קלח ,דואמ תורידנ םיתיעל ,תאז םע .תונוכמ ליעפהל וא גוהנל םתלוכי הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ -יאמ לבוס ךניהש אפורה ידי-לע ךל רמאנ םא ןכלו ,זורכוסו זוטקל ליכמ סבאטפר זניראלק .וז הפורת תליטנ ינפל ךלש אפורה םע רשק רוצ ,םירכוסהמ קלחל תוליבס .זורכוס ג"מ 173.23 ,טארדיהונומ זוטקל ג"מ 156.8 :םג הליכמ הילבט לכ ?הפורתב שמתשת דציכ

)3

םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוהל םאתהב דימת רישכתב שמתשהל שי .רישכתב לופיטה ןפואו ןונימל עגונב חוטב ךניא .דבלב אפורה ידי-לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה :הלעמו םינש 12 ליגמ םירגבתמבו םירגובמב ,םימ סוכ םע םויב םיימעפ סבאטפר זניראלק לש תחא הילבט אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה .לכוא אלל וא םע .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא :לופיטה ךשמ .אפור תוארוה יפ לע אלא תופיצרב םימי 10 -מ רתוי ךשמב וז הפורת לוטיל ןיא :הליטנה תרוצ .התומלשב הילבטה תא עלב .ימופ שומישל תדעוימ וז הפורת .התעילב םרט הילבטה תא סועלל וא רובשל ,קסרל ןיא ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא רשקהב וחווד שאר יבאכו ריהמ קפוד ,תוינונשי .ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב לש תונבצעו תוליחב ,ריהמ קפוד ,םיסוכרפ .סבאטפר זניראלק לש ביכר ,ןידטרול לש רתי תנמל .סבאטפר זניראלק לש ביכר ,ןירדפאודואספ לש רתי תנמל רשקהב וחווד םינמזה חולל בושל זאו ,ירשפאה םדקהב הנמ לוטיל שי ,הפורתה תא לוטיל תחכש םא .הפורתה תליטנ לש ירוקמה .החכשנש הנמ לע תוצפל ידכ הלופכ הנמ לוטיל ןיא .אפורה ידי-לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי בכרה .הפורת לטונ ךניהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא יאוול תועפות

)4

.םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע סבאטפר זניראלקב שומישה ,הפורת לכל ומכ .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבת לא איהש סבאטפר זניראלקל הבוגת לכמ לבוס התא םא חקור םע וא אפור םע רשק דימ רוצ .תיניצר איה ךתעדלש וא הקיצמ ,תכשמתמ דחא שמתשממ רתויב תועיפומש תועפות - )

very common

( דואמ תוחיכש יאוול תועפות :הרשעמ הניש ידודנ

:10 ךותמ דחא שמתשמ דעב תועיפומש תועפות - )

common

( תוחיכש יאוול תועפות ןואמיצ

תונבצע

תוינונשי

ןואכיד

הדרח

)היסקרונא( ןובאית רסוח

תרוחרחס

הפב שבוי

ריהמ קפוד

ןורג יבאכ

ףאה תיריר לש תקלד

תוריצע

הליחב

שאר יבאכ

תופייע

ךותמ םישמתשמ 1-10 -ב תועיפומש תועפות - )un

common

( תוחיכש אל יאוול תועפות

:1000

לובלב

דער

תרבגומ העזה

םוח ילג

םעטה שוחב יוניש

הגירח תעמד

םיינזואב םיפוצפצ

רידס אל קפוד

ףאהמ םומיד

הגירח וא הפוכת הנתשה

דרג

תירוע הבוגת לש גוס ,)

AGEP

( הפירח תיללכ תיבבא תיתלגומ החירפ לש םידדוב םירקמ וחווד .ןירדפאודואספ םיליכמה םירישכתב שומישה תעב ,הרומח 10,000 ךותמ דחא שמתשמ דעב תועיפומש תועפות - )

very rare

( דואמ תורידנ יאוול תועפות :סבאטפר זניראלק לש קווישה תעב םג וחוודו םינפה לש תוחיפנו תדפרס ,החירפ :תללוכה הרומח תיגרלא הבוגת - וגיטרו

םיסוכרפ - בלה בצקב תוערפה - הובג םד ץחל - לועיש - המישנה יכרד תורציה - דבכ תויעב - ןתש ןתמב ישוק - רעיש תרישנ

רחאלש הפוקתה ךלהמבו םיינילק םירקחמב דבלב ןידטרול יבגל וחוודש תורחא יאוול תועפות .תינטב תוחונ-יאו ,החירפ ,רבגומ ןובאית תוללוכ קווישה תליחת תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הנייוצ אלש יאוול תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ

www.health.gov.il

( תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול :רושיקל הסינכ י"ע וא ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic

@moh.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא )5 םתייאר חווטו םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי-לעו תוקונית וא/ו םידלי לש .אפורהמ ךיראת .הזיראה יבג-לע עיפומה )

exp. date

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא .שדוחה ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה .איפקהל ןיא .תוחלמ ןגהל ידכ תירוקמה הזיראב ןסחא .

25°C

-ל תחתמ ןסחאל שי

.תוילבטה הארמב יוניש לכב תנחבה םא הפורתב שמתשהל ןיא ןיאש תופורתמ רטפיהל ךיא ךלש חקורה תא לאש .יתיבה לבזל וא בויבל תופורת ךילשהל ןיא .הביבסה לע הרימשב ועייסי ולא תולועפ .ךרוצ דוע ןהב ףסונ עדימ

)6

:םג הליכמ הפורתה םיליעפה םירמוחה לע ףסונ

Core: Lactose monohydrate, Corn starch, Povidone, Magnesium stearate. Coating: Sucrose,

Calcium sulphate anhydrous, Calcium sulphate dihydrate, Talc, Gum rosin nelio, Acacia,

Zein, Titanium dioxide, Oleic acid, Cellulose microcrystalline, Soap powder, Carnauba

wax, White wax.

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ ,קירבמ יופיצ תולעב ,םידדצה ינשמ תורומק ,תולוגע תונבל תוילבט ןה סבאטפר זניראלק .םירז םיקיקלח אלל 50 ,30 ,28 ,20 ,14 ,10 ,4 ,2 לש תוזיראב )םירטסילב( תוישגמב תועיגמ תוילבטה .תוילבט .םיקוושמ תוזיראה ילדג לכ אלו ןכתיי .45240 ןורשה דוה ,36 שרחה 'חר ,מ"עב לארשי רייאב :ותבותכו םושירה לעב

.היגלב ,גרב-ןד-פוא-טסייה ,.יו .נא ובאל ואלפ גנירש :ותבותכו ןרציה םש

01/2018 ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע .101 67 28568 00 :תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר 'סמ ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש

CLAR REPE TAB PL SH 100418

TM

סבאטפר זניראלק תוילבט 1986 - ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה