קינואקס 10 וטרינרי

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

01-12-2020

מרכיב פעיל:
ENROFLOXACIN 10 G / 100 ML
זמין מ:
ROMAT LTD
טופס פרצבטיות:
SOLUTION
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
CEVA SANTE ANIMALE S.A., FRANCE
סממני תרפויטית:
For the treatment of infections caused by bacteria sensitive to enrofloxacin in broilers and turkeys, only after the sensitivity of the bacteria has been proven and it has been found that there is no alternative treatment (proven resistance to other agents).
מספר אישור:
141879230801
תאריך אישור:
2009-11-01

עעבקנהזןולעטמרופ " רשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי

QUINOEX 10

תופועתולחמליתלשממאפורלשרושיארחאלקרףקתהיהישירנירטואפורםשרמבייח

בכרה : Enrofloxacin 100 g/1000 ml

תויוותה : תולחמלשהעינמולופיט ודוהילוגנרתבותולוגנרתב ידילעתומרגנה קדיח םישיגרהםי

ןיצסקולפורנאל , תילופיטהביטנרטלאןיאיכאצמנותושיגרההחכוהשרחאלקר ) תחכומתודימע

תורחאתופורתל .(

ןתמתרוצוןונימ : 100 מ " לל ןוט הייתשימבףוגלקשמ . ליטנלויוקא - 10 מ " ליעפרמוחג / ק " ג

ףוגלקשמ .

וניהלופיטהךשמ 3-5 לחמהךשמותרמוחלםאתהבםימי ה .

תוחפלהיהילופיטהךשמהלנומלסלשהרקמב 5 םימי .

םיכרדיתשבותואתתלןתינרישכתהלשהאלמתוליעיחיטבהלידכ :

םייבויחםרגםיקדיחדגנכךשוממלופיט : L 0 mg/ 5 ליעפרמוח ) 1 סקאוניקרטיל

2000 הייתשימרטיל .(

רואלדיחיהייתשרוקמכהפורתהםעםימהתאקפסלשי םויהלכך .

םיילילשםרגםיקדייחדגנםיסלופלופיט : יפלתובשוחמההייתשימבתודדובתונמ 10 מ " ג

ליעפרמוח / ק " ףוגלקשמג . םימהתכירצמעברםומיסקמבבברועתתשרדנהתימויהתומכה

תימויה . הפורתההבברועםהבםימהתכירצירחא , תיראשךשמלהפורתאללםימקפסלשי

םויה .

תורהזא : םדאלכאמלםיציבתוליטמהתולוגנרתלהפורתהתתלןיא .

םויידימהיירטהסימתןיכהלשי , םדוקםוימתויראשהתאתונפלו .

לפטמל / יאלקח : רישכתבםישמתשמרשאכתופפכבשמתשהלשי .

רמוחלופשחנשרועואםיידיםימבבטיהףוטשלשי .

םימהברהםעדימובטיהףוטשלשיםייניעהלעלזונהןמזתינםא .

לוכאלןיא , רישכתבשומישהןמזבןשעלואתותשל .

דבלבירנירטושומישל

םידלילשםדיגשיהמקיחרהלשי

הנתמהןמז : תולוגנרת : 5 םימי .

םידוה : 10 םימי .

ןוס : ךושחורירקםוקמב

ןרצי : Ceva Sante Animale

Libourne, France

הפורתהםושיררפסמ : 82.65.92308

ןאובי : עבטמור " מ

ללהאבא 15 ןגתמר

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה