קטוזול שמפו

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
KETOCONAZOLE
זמין מ:
PERRIGO ISRAEL PHARMACEUTICALS LTD
קוד ATC:
D01AC08
טופס פרצבטיות:
שמפו
הרכב:
KETOCONAZOLE 20 MG/G
מסלול נתינה (של תרופות):
קרקפת - חיצוני
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
PERRIGO ISRAEL PHARMACEUTICALS LTD
קבוצה תרפויטית:
KETOCONAZOLE
איזור תרפויטי:
KETOCONAZOLE
סממני תרפויטית:
Topical treatment of seborrhoeic dermatitis including dandruff resulting from proven fungal infection including Pityriasis versicolor.
מספר אישור:
138 73 31583 00
תאריך אישור:
2013-05-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

18-08-2016

הדשל ץוחמ רוגס םוקמב לש םדי גשיהו םתייאר ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לא .הלערה ענמת ךכ הארוה אלל האקהל םורגת .אפורהמ תשרופמ ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

date

( הגופתה ךיראת .קובקבה יבג לע עיפומה סחייתמ הגופתה ךיראת ותוא לש ןורחאה םויל .שדוח הרוטרפמטב ןסחאל ןיא ןגהל שי .

25°C

לע הלועה .רוא ינפמ לש הנושאר החיתפ רחאל ךות שמתשהל שי קובקבה .תועובש 4 ףסונ עדימ .6 ליעפה רמוחה לע ףסונ :םג הליכמ הפורתה

Hydrochloric Acid NF,

Sodium Hydroxide NF,

FD&C Red #40, Glucamate

DOE-120

(PEG-120

Methyl Glucose Dioleate(,

Croquate L (Laurdimonium

Hydroxypropyl Hydrolyzed

Collagen(, Incromade

(Coconut

Fatty

Acid Diethanolamide(,

Germall 115 (Imidurea

NF(, Standapol ES-2

(Sodium Lauryl Ether

Sulfate(, Stepan-Mild

SL-3 (Disodium Laureth

Sulfosuccinate(, Sodium

Chloride USP, Purified

Water USP.

המו הפורתה תיארנ דציכ - הזיראה ןכות עיגמה ופמש אוה לוזוטק

.ל"מ 120 לש םיקובקבב וגירפ :םושירה לעב ,מ"עב הקיטבצמרפ לארשי .םחורי ,16 .ד.ת לארשי וגירפ :ןרציה םש ,מ"עב הקיטבצמרפ .םחורי ,16 .ד.ת י"ע רשואו קדבנ הז ןולע :ךיראתב תואירבה דרשמ .2013 ינוי הפורתה םושיר רפסמ יתכלממה תופורתה סקנפב :תואירבה דרשמב

13873.31583

תלקהלו תוטשפה םשל חסונ הז ןולע ,האירקה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב ינשל תדעוימ הפורתה .םינימה שומישה רחאל םישחרתמה ,רישכתה תחירמ רוזאב ,)תיגרלא הבוגת( תדפרס ,תויחופלש וא רועה ףוליק .תימוקמ המזקא :תופסונ יאוול תועפות :תוקוחר םיתיעל תועיפומ לפוטמה רוזאב תימוקמ הבוגת יקיקז תוחפנתה ,תוסרומ ללוכ ,תקלדמ האצותכ הרעשה ,הבירצ תשוחת ,יוריג ,דרג תושיגר וא שבוי ,תוימומדא תרישנ ,הנקא ,החירפ ,רועב םקרמב וא עבצב יוניש ,רעיש רוציי וא םייניעב יוריג ,רעישה .רבגומ תועמד :תורידנ םיתיעל העיפומ .הליגר אל םעט תשוחת וא אפורל חוודל ססהת לא יאוול תעפות לכ לע חקורל .איהש יאוולה תועפותמ תחא םא התא רשאכ וא ,הרימחמ אלש יאוול תעפותמ לבוס ץעייתהל ךילע ,ןולעב הרכזוה .אפורה םע ת א ן ס ח א ל ך י א .5 ?הפורתה לכו וז הפורת !הלערה ענמ רומשל שי תרחא הפורת שמתשהל תחכש םא ,שורדה ןמזב וז הפורתב .הלופכ הנמב שמתשהל ןיא ןמזב האבה הנמב שמתשה .אפורב ץעוויהו ליגרה יפכ לופיטב דימתהל שי .אפורה ידי לע ץלמוהש !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא הנמהו תיוותה קודב .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .םהל תופסונ תולאש ךל שי םא ,הפורתב שומישל עגונב .חקורב וא אפורב ץעוויה יאוול תועפות .4 שומישה ,הפורת לכב ומכ םורגל לולע ופמש לוזוטקב קלחב יאוול תועפותל להבית לא .םישמתשמהמ תועפות תמישר ארקמל לובסת אלו ןכתיי .יאוולה .ןהמ תחא ףאמ לופיטה תא קיספהל שי םא אפורל דימ תונפלו :תואבה תועפותה תועיפומ רישכתל רתי תושיגר תאטבתמה )תיגרלא הבוגת( לש תימואתפ תוחפנתהב םייניעה ,םינפה וא רועה םדואו דוריג ,םייתפשה וא ש מ ת ש ת ד צ י כ .3 ?הפורתב יפל שמתשהל שי דימת .אפורה תוארוה וא אפורה םע קודבל ךילע .חוטב ךניא םא חקורה ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה .דבלב אפורה ידי לע םיימעפ אוה לבוקמה ןונימה 4 דע םייעובש ךשמל עובשב הנמה לע רובעל ןיא .תועובש .תצלמומה ינוציח שומישל ,עולבל ןיא תועטב תעלבו הרקמב .דבלב .אפורל תונפל שי רישכתהמ ."!הלערה ענמ"ב 5 ףיעס האר םע רישכתה עגמ עונמל שי .םייניעה :שומישה ןפוא עוגנה רועה תא ןבסו ץחר 5-3 ןתמהו ופמש לוזוטקב אדו .הפיטשה ינפל תוקד ומצע רועה תא ןבסמ התאש ךרדב .רעישה תא קר אלו תחא די ףכ לש תומכ ,ללכ הקיפסמ ופמש לוזוטקב האלמ .דחא שומישל ןמ דלי עלב תועטב םא וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל .ךתיא הפורתה תזירא תפקרקה לע שומישל .בילחת וא החשמ ,םרקב שמתשמ התאו הדימב קודב ,וז הצובקמ תופורתב ינפל חקורה וא ךאפור םע לוזוטקב שומישה תליחת .ופמש לוזוטקב שמתשהל ןתינ ןיא ךא ,תידיימ ופמש םירישכתב שומישה קיספהל םידיאורטסוקיטרוק םיליכמה םילולעש םושמ תחא תבב וא תוימומדא חתפתהל .לפוטמה רוזאב דוריג ש ו מ י ש ה ת ק ס פ ה הכירצ םידיאורטסוקיטרוקב ךשמה .הגרדהב תושעהל םירישכתב לופיטה תא םידיאורטסוקיטרוק םיליכמה עובש ךשמל תומכה התואב עובש ךשמב ,הגרדהב .ףסונ תא םצמצ ,םייעובש דע רחאל .שומישה תורידת תא קיספהל ןתינ ןכמ הרקמב .ןיטולחל שומישה ךאפורב ץעייתה קפס לש .חקורב וא :הקנהו ןוירה םא הפורתב שמתשהל ןתינ .הקינימ וא ןוירהב ךנה הפורתב שומיש ינפל .2 הפורתב שמתשהל ןיא :םא )יגרלא( שיגר התא לוזנוקוטק ליעפה רמוחל םיביכרמהמ דחא לכל וא הליכמ רשא םיפסונה .6 ףיעס האר ,הפורתה תועגונה תודחוימ תורהזא :הפורתב שומישל לוזוטקב לופיטה ינפל םא אפורל רפס ופמש והשלכ ןוזמל שיגר התא .יהשלכ הפורתל וא שומישב גוהנש יפכ ,םירחא ופמש ירישכתב םע עגממ ענמיהל שי ופמשהו הרקמב .םייניעה ,םייניעה רוזא םע עגמב אב םע םייניעה תא ףוטשל שי .םימ םא וא ,חקול התא םא תופורת ,הנורחאל תחקל אלל תופורת ללוכ ,תורחא רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ .חקורל וא אפורל ךכ לע אפורה תא עדייל שי דחוימב :חקול התא םא חקורה וא תופורת( םידיאורטסוקיטרוק ,)םינוזיטרוקה תצובקמ תונקת יפל ןכרצל ןולע )םירישכת( םיחקורה 1986 - ו"משתה יפ לע תקוושמ הפורתה דבלב אפור םשרמ ופמש לוזוטק לוזנוקוטק :ליכמ םרג 1 לכ .ג"מ 20 )

Ketoconazole

ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .הפורתב שמתשת םרטב יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע תולאש ךל שי םא .הפורתה לע לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ .חקורה .ךרובע לופיטל המשרנ וז הפורת איה .םירחאל התוא ריבעת לא םא וליפא םהל קיזהל הלולע יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ .המוד ?הפורתה תדעוימ המל .1 לופיטל יתיירטפ-יטנא רישכת ,תפקרקב תויתיירטפ תולחמב תקלד( סיטיטמרד הארובס ןוגכ רולוקיסרו סיזאירטפ ,)תיבלח רוע םוהיזמ האצותכ ,םישקשקו .חכומ יתיירטפ :תיטיופרת הצובק .יתיירטפ יטנא

30.6.13

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה