קוראלאן 5 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

11-08-2016

מרכיב פעיל:
IVABRADINE AS HYDROCHLORIDE
זמין מ:
MEDISON PHARMA LTD
קוד ATC:
C01EB17
טופס פרצבטיות:
טבליות מצופות פילם
הרכב:
IVABRADINE AS HYDROCHLORIDE 5 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
LES LABORATOIRES SERVIER, FRANCE
קבוצה תרפויטית:
IVABRADINE
איזור תרפויטי:
IVABRADINE
סממני תרפויטית:
Symptomatic treatment of chronic stable angina pectoris in patients with normal sinus rhythm, who have a contra-indication or intolerance for beta-blockers.
leaflet_short:
א. התרופה תינתן לטיפול באי ספיקה לבבית כרונית בחולה העונה על כל אלה:1. אי ספיקת לב סיסטולית עם מקטע פליטה נמוך מ-35%2. דרגת תפקוד II-IV לפי NYHA.3. קצב סינוס נורמלי.4. דופק לב מעל 75 לדקה.5. אשפוז בשנה האחרונה בשל החמרת אי הספיקה הלבבית.6. מיצוי טיפול בתרופות ממשפחת חוסמי בטא על רקע תופעות לוואי או הוריות נגד.ב. מתן הטיפול בתרופה האמורה ייעשה לפי מרשם של מומחה בקרדיולוגיה.
מספר אישור:
142 49 32001 00
תאריך אישור:
2014-12-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

11-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

27-11-2020

ו"משתה (םירישכת) םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

-

1986

רתה דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפו

ןאלארוק

5

ג"מ

ןאלארוק

7.5

ג"מ

תופוצמ תוילבט

םליפ

םירמוח

םיליעפ

אוה ליעפה רמוחה

(דירולכורדיהכ) ןידרברוויא

ivabradine (as hydrochloride)

ןאלארוק לש הפוצמ הילבט לכ

"

הליכמ ג

Ivabradine 5 mg

ל ךרע הווש

5.390mg

ivabradine as hydrochloride

ןאלארוק לש הפוצמ הילבט לכ

"

הליכמ ג

Ivabradine 7.5 mg

ל ךרע הווש

8.085mg

ivabradine as hydrochloride

אר :םיינגרלאו םיליעפ יתלב םירמוח

קרפ

."ףסונ עדימ"

ולעה תא ןויעב ארק שת םרטב ופוס דע ן

ת

הפורתב שמ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע . נפ ,תופסונ

.חקורה לא וא אפורה לא

המשרנ וז הפורת ךתלחמב לופיטל יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא . םתלחמ

.המוד

ןאלארוק םידליל תדעוימ הניא

תמ םירגבתמו ליגל תח

1

.

?הפורתה תדעוימ המל

ןאלארוק

ב לופיטל הפורת הניה

.םיאתמ וניא אטב ימסוחב לופיטה רשאכ ,הביצי (הזח תקועת) סירוטקפ הניגנא

בצקש םילוחב קר שמתשהל שי אוה םהלש בלה

.רתוי וא הקדב תומיעפ

םהלש בלה בצקש םילוחב תינורכ בל תקיפס יא אוה

תומיעפ רתוי וא לופיט םע בולישב שמשמ .הקדב .שומישב תורוסא וא תומיאתמ ןניא אטב ימסוח גוסמ תופורת רשאכ וא ,אטב ימסוח ללוכ ,יטרדנטס

:תיטיופרת הצובק

תצובקמ ,בלל תופורת

Other cardiac preparations

סירוטקפ הניגנא לע עדימ

הזח תקועת

הביצי

ללכ ךרדב הנוכמה

"

הניגנא

"

צי הניגנא ןצמח קיפסמ לבקמ אל בלה רשאכ תמרגנה בל תלחמ איה הבי

יאליגב ללכ ךרדב העיפומ איה

םינימסתה

,הזחב תוחונ יא וא באכ םה הניגנא לש רתויב םיצופנה תמייק

ץאומ בלה בצק רשאכ הניגנא תומרגיהל רתוי הבר תוריבס א רחאל וא רוקל הפישח ,תושגרתה ,תינפוג תוליעפ ןוגכ םיבצמב הזחב באכל םורגל הלולע בלה בצקב וזכ היילע .הליכ .הניגנאמ םילבוסה םישנאב

יא לע עדימ

תינורכ בל תקיפס

יא

םינימסתה .ךלש ףוגה ראשל םד קיפסמ םירזהל לוכי וניא ךלש בלה רשאכ תשחרתמה בל תלחמ איה תינורכ בל תקיפס יאל רתויב םיצופנה

ופייע ,תושישת ,המישנ רצוק םה בל תקיפס .לוסרקה תוחפנתהו ת

?ןאלארוק לעופ דציכ

הקדב תומיעפ רפסמב בלה בצק תטאה ידי לע רקיעב לעופ ןאלארוק

בלה קקזנ הל ןצמחה תומכ תא התיחפמ וז הלועפ

הזח תקועת לש ףקתהל ןוכיס שי םהב םיבצמב דוחייב

התחפהלו הזחה תקועת יפקתהב הטילשל רזוע ןאלארוק וז ךרדב םרפסמב

כ ףסונב תינורכ בל תקיפס יא םע םילוחב הזונגורפה לעו בלה דוקפת לע הערל עיפשמ רבגומ בל בצקש ןווי

הטאהה ידי לע בלה בצק לש תיפיצפסה

ivabradine

וליא םילוחב הזונגורפה תאו בלה דוקפת תא רפשל תרזוע

2

.

הפורתב שומישה ינפל

.

X

.

:םא הפורתב שמתשהל ןיא

(יגרלא) שיגר התא פה רמוחל הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא ליע

ידמ יטיא לופיט ינפל החונמ ןמזב ךלש בלה בצק

תחתמ)

(הקדב תומיעפ

) יבבל קושמ לבוס ךניה (םילוחה תיבב לפוטמה בצמ

לבוס ךניה .בלה בצקב תוערפהמ

הווח התא

.בל ףקתה

דואמ ךומנ םד ץחלמ לבוס ךניה

לבוס ךניה

תקועת

תולת אללו ההובג תורידתב םיעיפומ הזחב םיבאכה וב רומח בצמ) הביצי יתלב הזח .(ינפוג ץמאמב

יאמ לבוס ךניה

בל תקיפס רימחהש

הנורחאל

בל בצוק לעב ךניה

בלה תלועפ

ךלש

.בלה בצוקב ןיטולחל היולת

דוקפתב תורומח תויעבמ לבוס ךניה

.דבכ

ןוגכ) תרטפב לופיטל תופורת לטונ ךניה םידילורקמה תחפשממ תוקיטויביטנא ,(לוזאנוקרטיא ,לוזאנוקוטק : :ןוגכ)

josamycin, clarithromycin, telithromycin

וא ,

erythromycin

סדייאב לופיטל תופורת ,(העילב וא ,(ריבנוטיר ,ריבניפלנ ןוגכ)

nefazodone

(ןואכידב לופיטל הפורת) תושמשמ) לימפרו ,םזאיתליד וא , ב לופיטל .(סירוטקפ הניגנא וא הובג םד ץחל

.םינימא הנגה יעצמאב תשמתשמ אלו תדלל הלוכיש השא תא

.ןויריהל סנכיהל הסנמ וא ןויריהב ךניה

.הקינמ תא

.

!

.

ורהזא הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ ת

ינפל

ב לופיטה ,ןאלארוק

םא אפורל רפס

:

בלה בצקב תוערפהמ לבוס ךניה

דס יתלב בל בצק ןוגכ רי

בל תוקיפד

תוקזח

תויצטיפלפ

באכב תורבגתה הזחב

םירודזורפ רופרפ וא , עובק

לש גוס) תערפה בצק

הגירח

ג"קאב תנומסת תארקנה עטקמ

ךוראה

תופייע ןוגכ םימוטפמיסמ לבוס ךניה

המישנ רצוק וא תרוחרחס

בלה בצק תטאהמ םרגהל םילולעה

רפ רופרפ לש םימוטפמיסמ לבוס ךניה ןפוד תאצוי הרוצב הובג החונמב קפודה) םירודזו

מ רתוי)

תומיעפ .(הדידמה לע השקמ ןכלו ,ןיעל תיארנ הביס לכ אלל ,רידס אל וא (הקדב

יחומ ץבשמ רבעב תלבס

ךומנ םד ץחלמ לבוס ךניה

תינוניב דע הלק הגרדב

ביצי אל םד ץחלמ לבוס ךניה

ץחלל יתפורת לופיטב יוניש רחאל דוחייב

הובג םד

בל תקיפס יאמ לבוס ךניה

הרומח

בלה דוקפתב היעב

וא ג"קא ) הכלוה רורצ םסח ארקנה גירח

Bundle

branch block

ןיעה תיתשר לש תינורכ הלחממ לבוס ךניה

דבכב תונותמ תויעבמ לבוס ךניה

הילכה דוקפתב תורומח תוערפהמ לבוס ךניה

םהשלכ הפורת וא ןוזמל שיגר

םא ךניה

ליעל ורכזוהש םיבצמהמ רתוי וא דחאמ לבוס

ןאלארוקב שומישה ןמזב וא ינפל ךלש אפורה םע דימ ץעייתה

תא םא

ה

וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול .חקורל חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב

המ הפורת וא ןונימה תמאתהש ןוויכ ,תואבה תופורת :םיצוחנ ויהי בקעמ

:תואבה תופורתה םע דחי שמתשהל ןיא

:ןוגכ) תרטפב לופיטל תופורת יביטנא ,(לוזאנוקרטיא ,לוזאנוקוטק :ןוגכ) םידילורקמה תחפשממ תוקיטו

josamycin, clarithromycin, telithromycin

וא ,

erythromycin

תופורת ,(העילבב ןוגכ) סדייאב לופיטל וא ,(ריבנוטיר ,ריבניפלנ

nefazodone

לופיטל הפורת) ץחלב לופיטל תושמשמ) לימפרו ,םזאיתליד וא ,(ןואכידב .(סירוטקפ הניגנא וא הובג םד

:תורחא תופורת

) לוזאנוקולפ יטנא הפורת

תיתיירטפ

(הקיטויביטנא) ןיציפמפיר

פליפא וא הניש תוערפהל) םיטארוטיברב ,(היס

(היספליפאל) ןיאוטינפ

וא םוטארופרפ םוקירפיה

St John’s Wort

(ןואכידב לופיטל יחמצ רישכת)

עטקמ תוכיראמה תופורת

,ןידיניק :ןוגכ) םירחא םיבצמב וא בלה בצקב תוערפהב לופיטל ג.ק.אב ,דימאריפוזיד דיליטוביא

לולאטוס

,(בל בצקב תוערפהב לופיטל) ןורדוימא

ירפב לופיטל) ליד הזח תקועתב

תופורת

תומיוסמ

ןודיסארפיז ,דיזומיפ :ןוגכ) תורחא תוירטאיכיספ תוערפהבו הינרפוזיכסב ,הדרחב לופיטל (לודניטרסו

(ןירטנפולה ,ןיקולפמ ןוגכ) הירלמב לופיטל תופורת

,(הקיטויביטנא) דירול הקרזהב ןיצימורתירא

רישכת) ןידימטנפ םיליפט דגנ

פאסיצ לופיטל) דיר יתביק סקולפרב

,(יטשו

,דימזורופ ןוגכ ,םדב ןגלשאה תמרב הדיריל םורגל תולולעה תונתשמ תופורת לש םימייוסמ םיגוס דיזאיתורולכורדיה

.(הובג םד ץחל ,תקצבב לופיטל שמשמ) דימפדניא

ןוזמו הפורתב שומיש

שי םימ םע הפורתה תא עולבל

.החוראה ךלהמב

שי מ ענמיהל כירצ

.וז הפורתב לופיטה ךלהמב תוילוכשא ץימ לש

ןויריה

הקנהו

םא וז הפורתב ישמתשת לא ךניה

ב

ןויריה

תננכתמ תא םא וא ןויריה

" ףיעס יאר) .(ליעל "הפורתב שומישה ינפל

ב ךניה םא ןויריה

.אפורל ךכ לע חוודל ךילע ,הפורתה תא תחקלו

םא שמתשהל ןיא הלוכי תא

יריהל סנכיהל ןו םא אלא תשמתשמ תא שומישה ינפל" ףיעס יאר) םינימא הנגה יעצמאב .(ליעל "הפורתב

םא הפורתב ישמתשת לא ךניה

" ףיעס יאר) הקינמ הפורתב שומישה ינפל .(ליעל " א םא ךלש אפורה םע יצעייתה

ת

ןוויכמ,קינהל תננכתמ וא הקינמ .ןאלארוקב תשמתשמ תא םא הקנה קיספהל שיש

תונוכמב שומישו הגיהנ

רו םורגל לולע ןאלא תארקנה תינמז העפותל

luminous visual phenomena

הדשב םיינמז רוא יקזבהב תאטבתמה , םא .(הטמל "יאוול תועפות" ףיעס האר) הייארה ךניה

תונוכמ תלעפה וא הגיהנ תעב ריהז תויהל ךילע ,וז העפותמ לבוס תמצועב םיימואתפ םייוניש תויהל םילולע םהב םינמזב .הלילב הגיהנ תעב דחוימב ,רואה

עדימ הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח

לש הילבט לכ

הליכמ ג"מ

63.91

טרדיהונומ זוטקל ג"מ

לש הילבט לכ

הליכמ ג"מ

61.215

טרדיהונומ זוטקל ג"מ

יכ אפורה י"ע ךל רמאנ םא ךניה

ינפל אפורה םע ץעייתה ,םימייוסמ םירכוסל תוליבס יאמ לבוס

.וז הפורת תליטנ

3

.

?הפורתב שמתשת דציכ

אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת

ךילע

קודבל

םע

אפורה

וא

חקורה

םא

ךניא

חוטב

לע ועבקי שומישה ןפואו ןונימה דבלב אפורה ידי

הביצי הזח תקועתב לפוטמ התא םא

לע הלעי אל יתלחתהה ןונימה

ןאלארוק לש הילבט

.םויב םיימעפ ג"מ

קועת לש םינימסתמ לבוס ןיידע התא םא הזח ת

לש ןונימהו

ג"מ לבקתמ לע הלעי אל עובקה ןונימה .ןונימה תא לידגהל ןתינ ,ךדי לע בוט

אפורה .םויב םיימעפ ג"מ לשמל) םימייוסמ םירקמב .ברעב תחאו רקובב תחא הילבט אוה ליגרה ןונימה .םיאתמה ןונימה תא ךרובע םושרי ךלש ישישקב

,(ם

לש הילבט יצח ,רמולכ ,לבוקמה ןונימהמ יצח ךרובע םושרי אפורה

) ג"מ

לש ג"מ

Ivabradine

,רקובב ( לש הילבט יצחו

.ברעב ג"מ

ךותב הזח תקועת לש םימוטפמיסב הבטה תיפצנ אל םא

,לופיטה תליחתמ םישדוח קיספהל שי

.הפורתב לופיט

רוי החונמב בלה בצק ,לופיטה ךלהמב ,םא ל תחתמ לא ד

הווח התאש וא ,הקדב תומיעפ םינימסת

םירושק

הידרקידרב

(בלה בצק תטאה) וא תופייע ,תרוחרחס ןוגכ , תת

לש רתויב ךומנה ןונימל דע ןונימה תא תיחפהל שי ,םד ץחל

לש הילבט יצח) םויב םיימעפ ג"מ

ה בצק תא רטני אפורה ,ןונימה תתחפה רחאל .(םויב םיימעפ ג"מ בצק םא .בל מ ךומנ ראשנ בלה

עפ

ה וא הקדב תומ םינימסת

הידרקידרב (בלה בצק תטאה) ןונימב הדיריה תורמל םיכשמנ

שי לופיטה תא קיספהל

יאב לפוטמ התא םא

תינורכ בל תקיפס

ןונימה ץלמומה יתלחתהה

ה ללכ ךרדב או

ןאלארוק לש הילבט

ןתינ ךרוצה תדימבו ,םויב םיימעפ ג"מ ל הלידגהל

ןאלארוק לש הילבט

.םויב םיימעפ ג"מ .ךרובע המיאתמה הנמה תא עבקי לפטמה אפורה

תוחוראה ךלהמב ,ברעב תחא הילבטו רקובב תחא הילבט אוה לבוקמה ןונימה

םימייוסמ םירקמב

שישק לפוטמב המגודל

הנמה תיצחמ םושרל יושע אפורה

רמולכ

ןאלארוק לש הילבט יצח

"

ל ךרע הווש

"

Ivabradine

ןאלארוק לש הילבט יצחו רקובב

"

ברעב ג

תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

לפטמה אפורה ידי לע עבקנש יפכ םיבוצק םינמזב וז הפורת לוטיל שי

בקעמו תוקידב

בצקו ג"קא תקידבל ךתוא הנפי אפורה ןונימב יוניש ךרוצל ןכו הפורתב שומישה תליחת ינפל

בל

.

!סועלל ןיא

עולבל

תא

הפורתה

םע

םימ

רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא

המישנ רסח וא ףייע שיגרתו ןכתיי

לשב לש תמזגומ הטאה הזכ הרקמב .בלה בצק תונפל ךילע אפורל דימ

,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא הנפ

םילוח תיב לש ןוימ רדחל דימ

תא אבהו

ה תזירא תיא הפורת

הנמ תחקל תחכשש הרקמב

הל דעוימה ןמזב האבה הנמה תא חק

.החכשנש הנמה לע תוצפל ידכ הלופכ הנמ תחקל ןיא

.ןאלארוק תילבט הנורחאל תחקל יתמ רוכזל ךל רוזעי תוילבטה תא הליכמה תישגמה לע ספדומה הנשה חול

:ןאלארוק תחקל קיספמ התא םא

טקפ הניגנאב לופיטהש ןוויכמ תקספה ינפל אפורה םע ץעייתהל שי ,םייחה לכל כ"רדב אוה תינורכ בל תקיפס יאב וא סירו .הפורתב שומישה

הקזח הפורתה תעפשה יכ שיגרמ ךניה םא

ידמ

ידמ השלח וא

אפורל הנפ

חקורל וא

דב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא

הנמהו תיוותה ק םעפ לכב

ךניה םא םייפקשמ בכרה .הפורת חקול ךניהש

םהל קוקז

,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא ץעוויה

חקורב וא אפורב

4

.

יאוול תועפות

שומישה ,הפורת לכב ומכ ןאלארוקב

ל לולע שמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורג םי תועפות תמישר ארקמל להבית לא . י .יאוולה

ןכת

בסת אל

.ןהמ תחא ףאמ ל

תויב תוצופנה יאוולה תועפות ןונימ תויולת ןה וז הפורתב ר

הפורתה לש הלועפה ןפואל תורושק

תועפות

יאוול

תוחיכש

דואמ

תועפות

עיפוהל תויושעש

רתויב

שמתשממ

דחא

הרשעמ

תעפות

phenomena

luminous visual

מרגנה הייארה הדשב רוא יקזבהב תאטבתמה) םי

האצותכ ללכ ךרדב (הרואתה תמצועב םייונישמ

תל םג ןתינ תונומת וא תקרופמ הנומת ,םיינועבצ םיקזבה ,תוליהכ םתוא רא בוש תורקל תולולע ןה ןכמ רחאל .לופיטל םינושארה םיישדוחה ךלהמב כ"רדב תושחרתמ תועפותה .תובורמ בושו

.וירחא וא לופיטה ךלהמב םייתסהלו

תועפות

יאוול

תוחיכש

תועפות

עיפוהל תויושעש

םישמתשמ

ךותמ

יש בלה תלועפב םייונ

(בלה בצקב הטאה םה םימוטפמיסה)

השולש דע םיישדוחה ךלהמב רקיעב םישחרתמ .לופיטל םינושארה

תופסונ יאוול תועפות

תועפות

יאוול

תוחיכש

תועפות

עיפוהל תויושעש

םישמתשמ

ךותמ

,בלה לש הרידס אלו הריהמ תוצווכתה ,בל תוקיפד לש הליגר אל השוחת

טלשנ יתלב םד ץחל

,תרוחרחס

,היאר שוטשט

.שאר באכ

תועפות

יאוול

ןניאש

תוחיכש

תועפות

עיפוהל תויושע

םישמתשמ

ךותמ

1,000

בל תוקיפד

תוקזח

,תופדוע בל תוקיפדו

,תוריצע ,לושלש ,הליחב ןטב יבאכ

) וגיטרו רורחס תשוחת

,המישנ יישק וא המישנ רצוק

ש תויוצווכתה ,םיריר

םד יאתב הילע ,תירוא הצמוח לש תוהובג תומר :(םד תוקידב) הדבעמ תוקידב לש תואצותב םייוניש ,(םירירשה לש קוריפ רצות) םדב ןיניטאירק תומרב הילע ,(םינבל םד יאת לש גוס) םיליפוניזואא

,רועב החירפ

המישנב םיישק ,ןורגה וא ןושלה ,םינפה לש תוחפנתה ןוגכ) המדאויגנא ,(העילבב וא

,ךומנ םד ץחל

השלוח תשוחת ,תופייע תשוחת ,ןופליע

הניקת אל ג"קא תקידב

הייאר ייוקיל ,הלופכ הייאר

תועפות

יאוול

תורידנ

תועפות

עיפוהל תויושע

םישמתשמ

ךותמ

10,000

,רועב תוימומדא ,דרג ,(רועב החירפ) תדפרס

.הלחמ תשוחת

תועפות

יאוול

תורידנ

דואמ

תועפות

עיפוהל תויושע

תוחפב

שמתשממ

דחא

ךותמ

10,000

בל תומיעפ .תורידס אל

,יאוול תעפות העיפוה םא יאוולה תועפותמ תחא םא הרימחמ

תא רשאכ וא

אלש יאוול תעפותמ לבוס הניוצ

ךילע ,ןולעב אפורה םע ץעייתהל

דיימ

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

!הלערה ענמ

לכו וז הפורת םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת םתייאר חווטו וא/ו םידלי לש .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית ןיא

םורגל

.אפורמ תשרופמ הארוה אלל האקהל

הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

exp. date)

יבג לע עיפומה (

תישגמ

הו ןוטרק

הגופתה ךיראת לש ןורחאה םויל סחייתמ

.שדוחה

ךיראתל בל םישל אנ .דבלב תלבגומ הפוקתל תורמשנ תופורת ,םיצלמומה הנסחא/הזיראה יאנת יפל םג .הפורתה תא ךל קפיסש חקורב ץעוויהל ךילע קפס לש הרקמ לכב !רישכתה לש הגופתה

ןסחא

פמטב הרוטר

מ הכומנה

30°C

6

.

ףסונ עדימ

םג הליכמ הפורתה ,םיליעפה םירמוחה לע ףסונ

:

יל :הילבטה תב

Lactose monohydrate, Maize starch, Maltodextrin, Magnesium stearate, Colloidal Anhydrous silica (E

551).

:הילבטה יופיצ

Hypromellose, Titanium dioxide (E 171), Macrogol 6000, Magnesium stearate,Glycerol, Yellow Iron

oxide (E 172), Red Iron oxide (E 172).

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

ןאלארוק

ג"מ

הרוצבו ןומלס עבצב תופוצמ תוילבט תינבלמ דחא דצמ , עבטומ

"

ינשה דצהמו "

ןאלארוק

ג"מ

דחא דצמ ,שלושמ תרוצבו ןומלס עבצב תופוצמ תוילבט עבטומ

"

ינשה דצהמו "

ןאלארוק

םייק

:תוליכמה תוזיראב

14, 28, 56,84,98,100, 112

.תוילבט

אלש ןכתיי לכ

יגוס

תוזיראה

וקוושי

לעב

ה

םושיר

:

ןב בוחר ,ריעה רעש ,מ"עב ןיילידמ

ןוירוג

.הילצרה ,

ה

ןרצי

:

Les Laboratoires Servier Industrie – France for Les Laboratoires Servier, 92284 suresnes cedex,

France.

רשואו קדבנ הז ןולע :ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע

03.2015

:תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר 'סמ

ןאלארוק

ג"מ

142-49-32001

ןאלארוק

ג"מ

142-48-32002

םשל

תוטשפה

תלקהלו

ןולע האירקה

הז

חסונ

ןושלב

רכז

לע

ףא

הפורתה ,תאז

תדעוימ

ינבל

ינש

.םינימה

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה