קונסרטה 54 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE
זמין מ:
J-C HEALTH CARE LTD
קוד ATC:
N06BA04
טופס פרצבטיות:
טבליות עם שחרור נרחב
הרכב:
METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE 54 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
JANSSEN-CILAG MANUFACTURING, L.L.C, USA
קבוצה תרפויטית:
METHYLPHENIDATE
איזור תרפויטי:
METHYLPHENIDATE
סממני תרפויטית:
Concerta is indicated for the treatment of Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).
leaflet_short:
רק לחולים שאינם יכולים לקבל תכשירים המכילים גלוטן
מספר אישור:
126 87 30591 23
תאריך אישור:
2012-11-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

26-11-2020

רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ 1986 - ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה קזוחהו ותרוצ רישכתה םש ההשומ רורחשב תוילבט

,

tm

הטרסנוק הליכמ 18 הטרסנוק לש הילבט לכ .דירולכורדיה טדינפליתמ

methylphenidate Hydrochloride 18 mg

הליכמ 27 הטרסנוק לש הילבט לכ .דירולכורדיה טדינפליתמ

methylphenidate

Hydrochloride

27

mg

הליכמ 36 הטרסנוק לש הילבט לכ .דירולכורדיה טדינפליתמ

methylphenidate

Hydrochloride

36

mg

הליכמ 54 הטרסנוק לש הילבט לכ .דירולכורדיה טדינפליתמ

methylphenidate

Hydrochloride

54

mg

."ףסונ עדימ" - 6 ףיעס האר - רישכתב םיינגרלאו םיליעפ יתלב םירמוח עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע לופיטל המשרנ וז הפורת .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ םא וליפא ?הפורתה תדעוימ המל .1 ,םידליב )

ADHD

( תויביטקארפיהו זוכיר ,בשק תערפהב לופיטל תדעוימ הטרסנוק לופיט ללכ ךרדב תללוכה תילופיט תינכתמ קלחכ ,65 ליג דע םירגובמו םירגבתמ .ילאיצוסו יכוניח ,יגולוכיספ תויביטקארפיהו תויביסלופמיא ןיטקהלו ,זוכירה תא ,בשקה תא רפשל הלוכי הטרסנוק

ADHD

םע םישנאב .תיזכרמה םיבצעה תכרעמ ררועמ :תיטיופרת הצובק :הפורתב שומישה ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא .6 ליגל תחתמ םידליל תדעוימ הניא הפורתה - וא

(Methylphenidate Hydrochloride)

ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא - עדימ" - 6 ףיעס האר( הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל .)"ףסונ .סירתה תטולבב תויעבמ לבוס התא - םשב )הילכה תרתוי( לנרדאה תטולב לש לודיג ךל שי

Phaeochromocytoma

ןוגכ ,לוכאל הצור אל וא בער שיגרמ אל התא רשאכ ,הליכא תויעב ךל שי

."הזוברנ היסקרונא“ םיבאכל םורגל הייושע רשא ,םד ילכ לש תורציה וא הובג דואמ םד ץחל ךל שי

.םיילגרבו תועורזב ,רידס אל בל בצק ,בל ףקתה ןוגכ בל תויעבמ רבעב תלבס וא לבוס התא - תדלומ היעב וא בל תלחמ ,בל תקיפס יא ,)הניגנא( הזחב תוחונ יאו םיבאכ .בלב וא תוחפנתה ,ץבש ןוגכ ,חומב םדה ילכב תויעבמ רבעב תלבס וא לבוס התא - ילכ לש המיסח וא תורציה ,)יחומ םזירונא - תצרפמ( םד ילכ לש תושלחה .)סיטילוקסו( םדה ילכ לש תקלד וא ,םד וז הפורתב לופיטהש ןויכמ םירומח ישפנ חתממ וא תודרחמ לבוס ךנה םא - .םרימחהל לולע תורומח תוערפה ,תוזוכיספ ,הינרפוזיכס ןוגכ תוישפנ תויעבמ לבוס ךנה םא - .תוינדבוא תובשחמ ,הינאמ ,ןואכיד ןוגכ חורה בצמב

Tourette

( טרוט םורדניס לש תיתחפשמ הירוטסיה העודיש וא לבוס ךנה םא - ,םינוש ףוג יקלחב תוטלשנ יתלב תורזוח תותיוועב אטבתמה )

Syndrome

.ןהשלכ תוילולימ תורזח לע הטילש רסוחב וא/ו .)המוקואלג( רבגומ יניע ךות ץחלמ לבוס ךנה םא - הטרסנוקב לופיטה תלחתה ינפל םוי 14 ךלהמב תלטנ וא תעכ לטונ ךנה םא - זדיסקוא ןימאונומ םיזנאה יבכעמ תחפשממ ןואכידב לופיטל םירישכת

monoamine

oxidase

inhibitor

MAOI

הלעמ תוראותמה תועפותה תחא םא הטרסנוק ךדליל ןתת לא וא לוטית לא ,הפורתה תליטנ ינפל חקורל וא אפורל הנפ חוטב ךניא םא .ךדליל וא ךל תועגונ .ולא תועפות רימחהל הלולע הטרסנוק תליטנש םושמ תאז :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא ןיא ןכל ,תויטוכיספ תועפותלו תולתל םורגל לולע רקובמ יתלב ךשוממ שומיש

.אפורב ץעוויהל ילב תכשוממ הפוקת וא תובורק םיתיעל וז הפורתב שמתשהל .הייארה שוטשטל םורגל לולע וז הפורתב שומישה - םיחתפמ ךדלי וא התא םא .תבאוכו תכשוממ הפקזל םורגל לולע וז הפורתב שומישה

.ךיפה יתלב קזנל לאיצנטופה בקע ידיימ ןפואב אפורל תונפל שי ,וז העפות :דירולכורדיה טדינפליתמב שומישב וחווד תואבה תויבבלה תויעבה - בל יפקתהו ץבש ,יבבל םומ וא בל תויעבמ םילבוסה םילוחב ימואתפ תוומ .בל בצקו םד ץחלב היילע ,םירגובמב ,יבבל םומ ,יהשלכ בל תייעבמ םילבוס ךלש דליה וא התא םא אפורה תא עדי תא וא ךתוא קודבי אפורה .הלא תויעב לש תיתחפשמ הירוטסיה וא הובג םד ץחל ץחל רחא בקעמ עצבי אפורה .הטרסנוקב לופיטה תליחת םרט בל תויעבל ךדלי .הטרסנוק םע לופיטה ךלהמב עובק ןפואב ,ךדליל וא ךל ,בלה בצקו םדה ןוגכ בל תויעב לש םינימסת םיחתפמ ךדלי וא התא םא ידיימ ןפואב אפורל הנפ .הטרסנוקב שומישה ךלהמב ןופליע וא המישנ רצוק ,הזחב באכ :דירולכורדיה טדינפליתמב שומישב וחווד תואבה תוישפנה תויעבה - וא תויתוגהנתה תויעב :תואבה תויעבה לש םילוחה לכב הרמחה וא העפוה .תניוע וא תינפקות תוגהנתה ,תירלופיב הלחמ ,תויתבשחמ הנומא ,תולוק תעימש ןוגכ( םייטוכיספ םינימסת לש העפוה :םירגבתמו םידליב .םיינאמ םינימסת לש וא )םידושח וא םייתימא אל םירבדב הירוטסיה לע ,ךדלי לש וא ךלש תישפנ היעב לכ לע אפורה תא עדייל שי .ןואכיד וא תירלופיב הלחמ ,תודבאתה לש תיתחפשמ לש הערה וא השדח העפוה םיווח ךדלי וא התא םא ידיימ ןפואב אפורל תונפל שי העימשו הייאר דוחייב ,הטרסנוקב שומישה ךלהמב תויעב וא םיישפנ םינימסת .םידושח וא םייתימא אל םירבדב הנומא ,םייתימא אל םירבד לש

Peripheral vasculopathy)

םיידיהו םיילגרה תועבצאב )םד תמירז( היצלוקריס תויעב

וא םיידי תועבצא .דירולכורדיה טדינפליתמב שומישב וחווד )ונייר תעפות ללוכ עבצ תונשל תולוכי ןה .תובאוכו תורק ,השוחת תורסח שיגרהל תולולע םיילגר רסוחב םיניחבמו הדימב ידיימ ןפואב אפורה תא עדייל שי .םודאל ,לוחכל ,רוויחמ וא םיילגרה תועבצאב הרוטרפמטל תושיגר וא רוע עבצ יוניש ,באכ ,השוחת .םיידיה .הפורתב ךשוממ שומיש לש הרקמב תויתפוקת םד תוקידב עצבל שי

וא לקשמב( הלידגב הטאהל םורגל לולע םידליב הז רישכתב ךורא חווטל שומיש - אפורהו ןכתיי .הזכ הרקמב הפורתב לופיטה תא קיספהל יאשר אפורה .)הבוגב .הבוגהו לקשמה רחא תונדפקב בוקעל הצרי ןיא .הטרסנוק לטונ התא יכ אפורה תא עדייל שי ,חותינ רובעל דמוע התא םא - שחלאמ לש םיוסמ גוסב םישמתשמו הדימב חותינה םויב הטרסנוק תחקל .חותינה ךלהמב םדה ץחלב תימואתפ היילעל יוכיס םייקו רחאמ .םינימטפמא יוליגל הדבעמ תוקידבב היוגש תיבויח האצות תתל הלוכי הטרסנוק

.טרופס יפנעב תוכרענה תוקידב ללוכ רבדה אפורל ךכ לע עידוהל ךילע ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר התא םא - .הפורתה תליטנ ינפל דחאמ לבוס ךנה םא אפורל רפס הטרסנוקב לופיטה תלחתה ינפל :םיאבהםיבצמהמ םאה טילחי רשא אפורל חוודל שי ,תורהל תננוכתמ וא הקינמ ,ןוירהב תא םא - .הטרסנוק לוטיל הלוכי ךנה .תוילכב וא דבכב תויעבמ לבוס התא םא - .ןתומלשב תוילבט תעילבב וא העילבב תויעב ךל שי םא - וא הביקב ,טשווב( לוכיעה תכרעמב המיסח וא תורציהמ לבוס התא םא - .)יעמב .הניקת אל

(EEG

( תיחומ הריקס ,היספליפא ,םיסוכרפמ לבוס התא םא - ימסל וא ןהשלכ תופורתל וא לוהוכלאל רוכמ רבעב תייהש וא רוכמ התא םא - .בוחר יתלב תורזוח תותיווע ,טרוט םורדניסמ םילבוס ךתחפשממ והשימ וא התא םא - .ןהשלכ תוילולימ תורזח לע הטילש רסוח וא ,םינוש ףוג יקלחב תוטלשנ תיתחפשמ הירוטסיה ללוכ( בלה דוקפתב תויעבמ רבעב תלבסש וא לבוס התא םא - ףקתהמ וא ץבשמ ,הובג םד ץחלמ ,תמדקתמ םד ילכ תלחממ ,)בל תולחמ לש .בל הירוטסיה תמייק םא וא בלה הנבמב םגפל תורושקה תולחממ לבוס התא םא - רשקהב חווד ימואתפ תוומ .בל תולחממ תוומ וא ימואתפ תוומ לש תיתחפשמ םילבוסה םידליב )

ADHD

( זוכירו בשק תערפהב לופיטל םירישכתב שומישל םירגובמ וא םירגבתמ ,םידליב הטרסנוקב שמתשהל ןיא ,ללכ ךרדב .בלב םוממ .בלב םוממ םילבוסה תשוחת ןוגכ ןואכיד לש םימוטפמיס לעב ךנהש וא ןואכיד דגנכ לפוטמ התא םא - תיתחפשמ הירוטסיה שי םא וא תוימיספו תימצע הכרעה רסוח תשוחת ,תובצע .תודבאתה וא ןואכיד לש .חורה יבצמב תוינוציק תודונת :)תיראלופ יב( תיבטוק וד הלחממ לבוס התא םא - .ןואכיד ןיבל - ינוציק ןפואב םמורמ חור בצמ - הינאמ ןיב ענ חורה בצמ תולוק תעימש וא ,תונויזח ,תובשחממ( תויזהמ לבוס התא םא - .שפנ תלחמ לש גוס ,הזוכיספ ךלצא הנחבואש וא )םייתרגש אל שיגרמ ,)תואיצמל תומאות ןניאש תונומאו תובשחמ( תויזולדמ לבוס התא םא - .טקש יא וא הדרח ,חתמב שיגרמ ,)היונרפ( םזגומ ןפואב ןדשח .הפירחמ תמייק תינפקות תוגהנתהש וא תינפקותל תכפוה ךתוגהנתה םא - אפורהו ןכתיי .תטאומ רעונ ינבו םידליב הבוגל החימצה וא/ו לקשמב היילעה םא - .הבוגהו לקשמה רחא תונדפקב בוקעל הצרי .םיילגרה וא םיידיה תועבצאל )םד תמירז( היצלוקריס תויעבמ לבוס התא םא - ,הייאר שוטשט ,המוקואלג ,תלפרועמ הייאר ןוגכ םייניעב תויעבמ לבוס התא םא - .הייאר תוערפה לופיטה תליחת ינפל הלעמ םימושרה םיבצמה דחאמ לבוס התא םא אפורל רומא םיבצמ רימחהל לוכי )

Methylphenidate

( טדינפליתמו רחאמו תאז .הטרסנוק םע .הטרסנוקב שמתשהל לוכי התא םאה טילחי אפורה .הלא תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא הטרסנוק לוטיל ןיא .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,ןוזמ יפסותו םשרמ אלל הטרסנוקב לופיטה תלחתה ינפל םוי 14 ךלהמב תלטנ וא תעכ לטונ התא םא

MAOI

( זדיסקוא ןימאונומ םיזנאה יבכעמ תחפשממ ןואכידב לופיטל םירישכת היילעל םורגל הלולע הטרסנוק םע דחי זדיסקוא ןימאונומ םיזנאה יבכעמ לש הליטנ תא חקול התא םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב .םדה ץחלב תימואתפ :םיאבה דחא ןינוטורס תגיפס יבכעמו םיילקיצירט ןואכיד ידגונ ןוגכ ןואכידב לופיטל תופורת - םרפולטיצ ,ןימסקוולפ ,ןיטסקורפ ,ןיליטפירטימא ,ןימרפימיא ,ןיטסקואולפ ןוגכ( .)םירחאו .)ןודימירפ ,ןיאוטינפ ,לטיברבונפ :ןוגכ( היספליפאב לופיטל תופורת - .םדה ץחל תאלעה וא תדרוהל תופורת - .ןידינולק ןוגכ 2 הפלא גוסמ רוטפצרל םיטסינוגא - וא ןוסניקרפה תלחמב לופיטל( תיגרנימאפודה תכרעמה לע תועיפשמה תופורת - .)הזוכיספב םילולעה םירמוח םיליכמ רשא ןוניצ וא לועישב לופיטל םימייוסמ םירישכת - .םדה ץחל לע עיפשהל .)םירחאו ןירפרוו ןוגכ( םד תשירק דגנ תופורת - םע התומלשב הילבטה תא עולבל שי :ןוזמו הפורתב שומיש .ןוזמ אלל וא םע חקליהל הלוכי הילבטה .רחא לזונ וא םימ שומישה ךלהמב לוהוכלא התשת לא :לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש םנשי יכ רוכז .הפורתה לש יאוולה תועפות תא רימחהל לוכי לוהוכלא .הפורתב .לוהוכלא םיליכמה תופורתו םילכאמ רשא אפורל חוודל שי ,תורהל תננוכתמ וא הקינמ ,ןוירהב תא םא :הקנהו ןוירה .הטרסנוק לוטיל הלוכי ךנה םאה טילחי ליעפהל ךתלוכיב םוגפל םילולע םיצירממ םירמוח :תונוכמב שומישו הגיהנ קר ולא תולועפ עצבלו ,תוריהזב לועפל שי .בכרב גוהנל וא תונכוסמ תונוכמ תונוכמ ליעפהל וא גוהנל ךתלוכי לע העיפשמ הניא הפורתהש חוטב התא רשאכ .תונכוסמ .זוטקל הליכמ הטרסנוק :הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ םירכוסל תוליבס יאמ לבוס ךנה םא הפורתב שומישה תליחת ינפל אפורב ץעוויה .םימיוסמ ?הפורתב שמתשת דציכ

.3

םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .שומישה ןפוא יבגל חוטב ךניא .דבלב אפורה ידי-לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה לוטית םרטב הממי לש ןמז קרפ ןתמה .רקובב ,םויב םעפ הילבטה תא לוטיל שי .תפסונ הנמ .רחא לזונ וא םימ םע התומלשב הילבטה תא עולבל שי ךרואל ףוגל הפורתה תא תררחשמ איה .ךשוממ רורחשב הילבט הניה הטרסנוק .הילבטה תא רובשל וא תוצחל ןיא ,סועלל ןיא ןכ לע .םויה ,הררחתשה הפורתה לכש רחאל ףוגב תומלשב תססומתמ אל הטרסנוק תילבט .ילמרונ הז רבד ,האוצב הקיר הילבטב םיתיעל ןיחבת יכ ןכתיי .ןוזמ אלל וא םע חקליהל הלוכי הילבטה .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא הנמה תא חק .הלופכ הנמ לוטיל ןיא ,שורדה ןמזב הפורתה תא לוטיל תחכש םא .אפורב ץעוויהו ליגרה ןמזב האבה אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי ןונימ תועטב תלטנ םא לופיטב דימתהל שי .ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא .אפורה ידי-לע ץלמוהש יפכ לע תמיוסמ הפוקתל הטרסנוקב לופיטה תא םעפ ידמ קיספי אפורה יכ ןכתיי

ADHD

ינמיס קודבל תנמ בלה בצק תא עובק ןפואב רטני ,תויתפוקת םד תוקידבל ךתוא חלשי אפורהו ןכתיי .הטרסנוק םע לופיטה ךלהמב םדה ץחלו ןכתיי .הטרסנוק םילטונה םידלי לש לקשמהו הבוגה תא עובק ןפואב רטנל שי .הז רוטינ ךלהמב היעב אצמתו הדימב קספוי הטרסנוקב לופיטהו זוכירהו בשקה תערפה לש םימוטפמיסה ,הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא אפורהו ןכתיי .עיפוהל תולולע ןואכיד ןוגכ תויוצר אל יאוול תועפות וא ,רוזחל םילולע .הפורתה לש תטלחומ הקספה ינפל יתגרדה ןפואב הפורתה ןונימ תא דירוהל הצרי .הפורתב שומישה תקספה םרט אפורה םע ץעייתה .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא :יאוול תועפות .4 קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע תוילבט הטרסנוקב שומישה ,הפורת לכב ומכ ףאמ לובסת אלו ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ :םיאבהמ דחא תא שיגרמ התא םא אפורל דימ תונפל שי .ןהמ תחא ,םינפה לש תוחיפנ ,רועה לע תלרח וא דרג ,החירפ ןוגכ היגרלא לש םינמיס - ישוק וא םיפוצפיצ ,המישנ רצוק ,ףוגב םירחא םיקלח וא ןושלה ,םייתפשה .המישנב לש םינמיס תויהל םילוכי ולא( רובידב םיישק ,הייארבו העונתב תויעב וא קותיש - .חומב םיקרוע לש המיסח וא תקלד ,)חומב םדה ילכ לש תויעב ,בל ףקתה ,ןופלע ,המישנ רצוק ,בל תוקיפד וא בל בצקב היילע וא הזחב םיבאכ - .ימואתפ תוומ .םיסוכרפ ,תותיווע ,תוטלשנ יתלב תועונת - לופיט קספה :)רידנ( הרכה ןדבוא ,תונריעב הדירי ,םירירש תושקונ ,הובג ףוג םוח - .אפורל הנפו אל רוביד ,הניש יסופדב יוניש ,ןיינע רסוח ,לובלב ,םיגירח תומולח וא תובשחמ - ,הליגר אל שוגיר תשוחת ,תודבאתה תונויסנ ,דבאתהל ןוצר וא הבשחמ ,רורב .)הינאמ( םירוצעמ רסוחו רתי תונתלעפ תורציהמ רבכ םילבוס רשא םילפוטמב ,סגה וא קדה יעמב ,הביקב ,טשווב המיסח - .ולא םירביאב ,החירפ ,תוניוע ,חורה בצמב םיינוציק םייוניש ,ןואכיד ,תונבצע ,הדרח ,םד ץחלב היילע

,ףאהמ םומיד ,םירירש לש רתי תויתעונת ,תויזה ,תורזוח תוירקמ תועיצפ ,םוח תוערפה ,הלידגה בצקב הטאה ,ןתשב םד ,הנתשהב רתי תופיכת ,דרג ,רעיש תרישנ .הייאר דוקימב םיישק ,הייאר שוטשט ,הלופכ הייאר ,רועב תוערפה ,תוילטנמ הבוג( הלידגה בצקב הטאהל םורגל הלולע הטרסנוק ,םידליב ךשוממ שומישב - ,הטאה הנשי םא .דליה לש הבוגהו לקשמה רחא בקעמ עצבי אפורה .)לקשמו .המ ןמזל קספוי הטרסנוק םע לופיטה יכ ןכתיי :תופסונ יאוול תועפות :דואמ תוחיכש יאוול תועפות ,תרוחרחס ,הדרח ,הניש ידודנ ,הליחב ,הפב שבוי ,שאר באכ ,ןובאיתב הדירי ,ןטב באכ .תרבגומ העזה ,תונבצע ,לקשמב הדירי :תוחיכש יאוול תועפות ,תרוחרחס ,)תיתלגומ תלזנ םע עולהו ףאה תויריר תקלד( סיטיגנירפוזנ ,םוח ,האקה שוטשט ,)רורחס תשוחת( וגיטרו ,בל תוקיפד ,ריהמ בל בצק ,עולב באכ ,לועיש תשוחת ,ןובאית דוביא ,תונוילע המישנ יכרדב םוהיז ,תוריצע ,לוכיע יישק ,הייאר ,חתמ לש שאר באכ ,)היצדס( שוטשט ,)היזתסרפ( לולמנ ,דער ,םירירשב חתמ ,םייניש תקירח ,לובלב תשוחת ,ינימ קשחב הדירי ,תונפקות ,טקש רסוח ,ןואכיד .תישגר תוביצי יא ,חתמ :םיינילק םירקחמב וחוודש תופסונ יאוול תועפות דוקימ( היצדומוקא ייוקיל ,םייניעב שבוי ,)הינפוקיול( הכומנ תונבל תוירודכ תריפס חתמ תשגרה ,תושישת ,תופיע ,השלוח ,לושלש ,ןטבב תוחונ יא ,םוח ילג ,)הייאר ,זרפסנרטונימא ןינלא םיזנאה תמרב היילע ,םיסוניסב תקלד ,אמצ תשוחת ,תונבצעו ,תוינונשי ,תואל ,םירירש תוצווכתה ,בל בצקב היילע ,בלב שורשיר ,םד ץחלב היילע םייוניש ,הביבסל רתי תועדומ ,רתי תונריע ,סעכ ,תרבגומ תירוטומ-וכיספ תוליעפ ,יכבל הייטנ ,הניש תויעב ,הדרח ףקתה ,חורה בצמב תופוכת תודונת ,חור בצמב רצוק ,הפקז תויעב ,)םיקיט-טרוט( תוטלשנ אל ףוג תועונתו טלשנ יתלב רוביד .םד ץחל רתי ,תירלוקמ החירפ ,רועב החירפ ,המישנ :שומישב וחוודש תופסונ יאוול תועפות תויסטו םינבל םד יאת ,םימודא םד יאת רפסמב תינמז-וב הדירי( הינפוטיצנפ ןייפאמה םומיד( הרופרופ הינפוטיצובמורת ,)הינפוטיצובמורת( תויסטב הדירי ,)םדב ,תמדקומ המיעפ ,בל בצקב הדירי ,הזח תקועת ,)דואמ הכומנ תויסט תריפס תויעב ,םיבחרומ םינושיא ,הלופכ הייאר ,)תירדח לע הידרקיכט( בל בצקב תוערפה הדירי ,הובג םוח ,הפורתה תעפשהב הדירי ,הזחב תוחונ יא ,הזחב םיבאכ ,הייאר ,תיטקליפנא הבוגת ,המדאויגנא ןוגכ )היגרלא( רתי תושיגר תבוגת ,הפורתל הבוגתב ,)רוע תלחמ( תלרח ,רוע יפוליק ,רועה ינפ לע תויחופלש ,ןזואה לש תוחפנתה

alkaline

םיזנאה תמרב היילע ,החירפ ,רועב םוהיז וא/ו תוישושבג ,רועב יוריג ,דוריג ,םדב דבכה ימיזנא תמרב היילע ,םדב ןיבוריליב תמרב היילע ,םדב

phosphatase

תותיווע ,םירירש יבאכ ,םיקרפמ יבאכ ,הניקת אל תויסטו תונבל תוירודכ תריפס תורזוח תועונת( היזניקסיד ,היספליפא ףקתה ,)סיזילוימודבר( רירש סמת ,םירירש וא תויתוזח( אווש תויזה ,)היצטנרואסיד( תואצמתה רסוח תשגרה ,)תוינוצר יתלב ,)היצפולא( ףוגב םינוש תומוקמב רעיש תרישנ ,ינימ ףחדב תויעב ,הינאמ ,)תוילוק ךרדב ,םיילגרהו םיידיה תועבצא תוצקב םדה ילכ ץוויכ ,)המתירא( רועב תוימומדא .תבאוכו תכשמתמ הפקז ,)ונייר תנומסת( רוקל הפישח תובקעב ללכ :רתי ןוניממ האצותכ יאוול תועפות םהירחאו( םיסוכרפ ,םירירש תוויע ,תוטלשנ יתלב תועונתב היילע ,דער ,הדרח ,הליחב לש העימשו השוחת ,הייאר( תויזה ,לובלב תשוחת ,הלודג החמש תשוחת ,)המוק ,בלה בצקב םייוניש ,הובג םוח ,שאר באכ ,הקמסה ,העזה ,)םייתואיצמ אל םירבד .הפבו ףאב שבוי ,םינושיא תבחרה ,הובג םד ץחל תועפותמ תחא םא ,ןאכ תורכזומה יאוולה תועפותמ תחאמ לבוס התא םא ךילע ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא הרימחמ יאוולה .אפורה םע ץעייתהל חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע .יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה

(www.health.gov.il)

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי-לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי .אפורהמ תשרופמ הארוה יבג לע עיפומה )

Date

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה .בטיה קובקבה תא רוגסל שי .

25°C

-ל לעמ ןסחאל ןיא .םידלי לש םתייאר הדשמו םדי גשיהמ קיחרהל שי :ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Butylated hydroxytoluene, carnauba wax, cellulose acetate, hypromellose,

phosphoric acid, poloxamer, polyethylene oxides, povidone, sodium chloride,

stearic acid, succinic acid, ferric oxides, cellulose acetate, opadry yellow,

opadry clear, opadry gray, opadry white, opadry red, opacode black.

Sodium

Chloride

דירולכ םוידוס:ףסונב הליכמ

לש הילבט לכ

Lactose Monohydrate 6.84 mg

טרדיהונומ זוטקל

Sodium

Chloride

דירולכ םוידוס :ףסונב הליכמ

לש הילבט לכ

Lactose Monohydrate 5.20 mg

טרדיהונומ זוטקל

Sodium

Chloride

דירולכ םוידוס :ףסונב הליכמ

לש הילבט לכ

Lactose Monohydrate 15.20 mg

טרדיהונומ זוטקל

Sodium

Chloride

דירולכ םוידוס :ףסונב הליכמ

לש הילבט לכ

Lactose Monohydrate 8.00 mg

טרדיהונומ זוטקל :הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ ןומיסה לש רוחש וידב העבטה הילע בוהצ עבצב הלוספק תרוצב הילבט :ג"מ 18

"

alza

ןומיסה לש רוחש וידב העבטה הילע רופא עבצב הלוספק תרוצב הילבט :ג"מ 27

"

alza

ןומיסה לש רוחש וידב העבטה הילע ןבל עבצב הלוספק תרוצב הילבט :ג"מ 36

"

alza

לש רוחש וידב העבטה הילע םודא-םוח עבצב הלוספק תרוצב הילבט :ג"מ 54

"

alza

“ ןומיסה .תוילבט 30 הליכמ הזירא לכ .לארשי ,6099000 םייפש ץוביק ,מ"עב רק 'תלה יס-יי'ג :ותבותכו םושירה לעב .וקיר-וטרופ ,LLC ,גנירו'צקפוינמ גאליס ןסנאי :ןרציה םש .2016 ץרמ :ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע :תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר ירפסמ 134-47-31123 :ג"מ 27 הטרסנוק 126-85-30589 :ג"מ 18 הטרסנוק 126-87-30591 :ג"מ 54 הטרסנוק 126-86-30590 :ג"מ 36 הטרסנוק הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ

CONCERTA SH 05/16

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה