קומטן

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
ENTACAPONE
זמין מ:
NOVARTIS ISRAEL LTD
קוד ATC:
N04BX02
טופס פרצבטיות:
טבליות מצופות פילם
הרכב:
ENTACAPONE 200 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
ORION CORPORATION, FINLAND
קבוצה תרפויטית:
ENTACAPONE
איזור תרפויטי:
ENTACAPONE
סממני תרפויטית:
Entacapone is indicated as an adjunct to standard preparations of levodopa/benserazide or levodopa/carbidopa for use in patients with Parkinson`s disease and end-of-dose motor fluctuations who cannot be stabilised on those combinations.
מספר אישור:
114 07 29631 01
תאריך אישור:
2014-05-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

18-08-2016

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו“משתה (םירישכת) דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה ןטמוק ג“מ 200 תופוצמ תוילבט ליעפה רמוחה

Entacapone

ןופקטנא הליכמ הילבט לכ :םיליעפ יתלב םירמוח .‘ףסונ עדימ’ 6 ףיעס האר הז ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ .חקורה לא וא אפורה איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת .המוד םתלחמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע ?הפורתה תדעוימ המל

.1

הפודיברק/הפודובל םע בולישב ,ןוסניקרפה תלחמב לופיטל שמשמ ןטמוק .דיזארסנב/הפודובל וא האצותכ תמרגנ איה .םיבצעה תכרעמב הערפה הניה ןוסניקרפה תלחמ םירסמ ריבעמ ןימאפוד .חומב רצוימה יעבט רמוח ,ןימאפודב רסוחמ ידמ טעמ רצוימ רשאכ .םירירשה תעונתב טלושה חומה לש קלחב .תויתעונתב תויעב תומרגנ ,ןימאפוד הפודובלל עייסמ ןטמוק .חומב ןימאפודה תמר תא הלעמ הפודובל תושקונ ,םייפגה לש דער ןוגכ ,ןוסניקרפה תלחמ לש םימוטפמיס תלקהב .תוימוימוי תויוליעפ עוציב לע םישקמה ,תועונתב הטאהו םא אלא ןוסניקרפה תלחמ לש םינימסתה לע העפשה לכ ןיא ןטמוקל .הפודובל םע חקלנ .ךבצמב לופיטל תופסונ תופורת לבקתש ןכתי ומשרש הביסהו ,ןטמוק לש תוליעפה יבגל תופסונ תולאש ךל שי םא .אפורל הנפ ,ןטמוק ךל :תיטיופרת הצובק

Catechol

methyl

transferase

םיזנאה תא בכעמ הפורתב שומישה ינפל

.2

:םא הפורתב שמתשהל ןיא

X

דחאל וא ןופקטנא ליעפה רמוחל (יגרלא) רתי תושיגר לעב ךנה .םירחאה הפורתה יביכרממ .דבכ תלחמ ךל שי יושע רבדה ;

pheochromocytoma

) לנרדאה תטולבב לודיג ךל שי .(רומח םד ץחל רתיל ןוכיסה תא לידגהל םאה אפורה תא לואשל שי) תומיוסמ ןואכד תודגונ תופורת לטונ ךנה .(ןטמוק םע דחי חקליהל הלוכי לטונ ךנהש ןואכדה תדגונ הפורתה ,תויטוכיספ-יטנא תופורתב לופיטל הרידנ הבוגתמ תלבס םעפ-יא

Neuroleptic

Malignant

הריאממ תיטפלוריונ תנומסת תארקנה היילע ,תונבצע ,תושקונ ןוגכ םימוטפמיס םע)

Syndrome

.(םדה ץחלב תוינוציק תודונתו ריהמ קפוד ,ףוגה תרוטרפמטב תינוציק סיזילוימודבר תארקנה םירירשב הרידנ הערפהמ תלבס םעפ יא .העיצפ לש האצות הניא רשא (

rhabdomyolysis

.הקינימ וא ןוירהב ךנה .אפורב ץעוויהל שי ,יגרלא התא יכ בשוח ךנה םא ילבמ אפורל הנפ ,ךילא יטנבלר ולא םירקממ רתוי וא דחא םא .ןטמוק לוטיל :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :ךיבגל יטנבלר םיאבה םיבצמהמ דחא םא אפורה םע ץעייתהל שי .בלה לש תרחא הלחמ לכ וא בל ףקתה תרבע םעפ יא םא ךרוצ היהי יכ ןכתי .תוילכ תקיפס-יא בקע הזילאידב לפוטמ ךנה םא .הפורתה תונמ ןיב רתוי ךורא ןמז חוורמ לע רומשל ידי-לע ךל רמאנ םא .זורכוס ארקנה רכוס תוליכמ ןטמוק תוילבט אפורל הנפ ,זורכוסל תיתשרות תוליבס-יא ךל שי יכ לפטמה אפורה .ןטמוק תליטנ ינפל ריהמ קפוד ,ףוגה םוחב תימואתפ היילע ןוגכ םימוטפמיס ךל שי םא .תורומח תותיווע וא ,ינוציק ןפואב הובג םד ץחל ,רתוי .םירירשה לש הרומח השלוח וא ינמז קותיש ךל שי םא המיקב (ךומנ םד ץחל) תרוחרחסל םורגל הלולעה הפורת לטונ ךנה םא .הטימ וא אסכמ ןמיס והזש ןכתי ,אפורב ץעוויהל שי םיכשוממ םילושלש ךל שי םא .סגה יעמה לש תקלדל ידכ ךלקשמ רחא בוקעי אפורה יכ ןכתי ,םיכשוממ םילושלש ךל שי םא .לקשמה לש זרפומ דוביא עונמל ךנהש םיניחבמ ךלש לפטמה וא ךתחפשמ וא התא םא אפורל רומא ךניאש וא ךרובע ליגר וניאש ןפואב גהנתהל הוואת וא םיפחד חתפמ תויושעה תומיוסמ תולועפ עצבל יותיפל וא עינמל ,ףחדל דגנתהל לוכי םיפחדב הטילש תוערפה תוארקנ ,הלא תויוגהנתה .םירחאל וא ךל קיזהל הובג ינימ ףחד ,תונזבזב וא רתי תליכא ,רכממ רומיה לולכל תולוכיו תושגרב וא תובשחמב היילע םע חונמ אלל תובשחמ וא ליגר יתלב ןפואב .ךלש םילופיטה תא קודבל ךרטצי אפורהש ןכתי .םיינימ לקשמב הדיריו תושישת ,השלוח ,רבגתמ ןובאית רסוח שיגרמ ךנה םא הכרעה עצבל טילחי אוה יכ ןכתי .אפורל הנפ ,תיסחי רצק ןמז קרפ ךות .דבכ ידוקפת ללוכ ,תיללכ תיאופר םג אורקל שי ,הפודובל תופורת םע דחיב תוחקלנ ןטמוק תוילבטו תויה .הלא תופורת לש ןכרצל ןולעה תא לופיטל תורחאה תופורתה לש ןונימה תא םיאתהל ךרוצ היהיש ןכתי רחא אלמל שי .ןטמוק לוטיל ליחתמ ךנה רשאכ ןוסניקרפה תלחמב .אפורה תוארוה הרידנ ךא הרומח הבוגת איה (

) הריאממ תיטפלוריונ תנומסת ןטמוקב לופיטה רשאכ רקיעב שחרתהל הלולעו ,תומיוסמ תופורתל וא תוימואתפב קספומ ןוסניקרפה תלחמב לופיטל תורחא תופורתבו 4 ףיעסב ןייעל שי

-ה תונוכתל) תוימואתפב תחפומ ןונימהשכ ןטמוקב לופיטה תא קיספהל ץילמי אפורהש ןכתי .(‘יאוול תועפות’ .יתגרדה ןפואב ןוסניקרפה תלחמב לופיטל תורחא תופורתבו םורגל לולע םימעפלו םונמנל םורגל לולע הפודובל םע חקלנה ןטמוק םילכב שמתשהל וא גוהנל ןיא ,הרוק הז םא .תוימואתפב םדריהל ךל .(‘תונוכמב שומישו הגיהנ’ ףיעסב ןייעל שי) תונוכמב וא (65 ליג לעמ) םישישק םילפוטמ

!

.65 ליג לעמ םילפוטמב ןטמוקב שמתשהל ןתינ םירגבתמו םידלי

!

רחאמ ,םינש 18 ליגל תחתמ םירגבתמלו םידליל תדעוימ הניא וז הפורת .לבגומ וניה וז היסולכואב ןויסנהו הקנהו ןוירה

!

.הקינימ וא ןוירהב ךנה םא ןטמוקב שמתשהל ןיא הפורתה תחיקל תא יקיספה ,לופיטה ךלהמב ןוירהל תסנכנש הדימב תליטנ ינפל חקורב וא אפורב ץעוויהל שי .אפורה םע יצעייתהו דימ .יהשלכ הפורת תונוכמב שומישו הגיהנ

!

םדה ץחלב הדיריל םורגל לולע הפודובל םע דחי ןטמוקב שומישה בכרב הגיהנב דחוימב תוריהז בייחמ ןכ לעו ,תרוחרחסל ךכמ האצותכו .תונוכמ וא םילכ תלעפהב וא ינונשי שיגרהל ךל םורגל לולע הפודובל םע דחי ןטמוקב שומישה ,ףסונב וא גוהנל ןיא .תוימואתפב םדריהל ךל םורגל יושע ףא םיתיעלו דואמ .הלאה יאוולה תועפותב שח ךנה םא תונוכמ ליעפהל תורחא תופורת תליטנ

!

ללוכ תורחא תופורת הנורחאל תלטנ םא וא ,לטונ התא םא רפס ,יחמיצ רוקממ תופורת וא הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת .חקורל וא אפורל ךכ לע .תורחא תופורת לש העפשהה תא ריבגהל יושע ןטמוק :לטונ התא םא חקורה וא אפורה תא עדיל שי דחוימב ,ןיסקפלנו ,ןיליטורפמ ,ןימארפיזד ןוגכ ןואכד תודגונ תופורת ןיטסקוראפ םדה לולידל ןירפרוו

לוטיל ןיא ,ןכל .לזרב לוכיע לע תושקהל יושע ןטמוק .לזרב יפסות

ןיתמהל שי ,םהמ דחא תליטנ רחאל .תינמז-וב לזרב יפסותו ןטמוק רחאה תליטנ ינפל תועש 3 דע 2 תוחפל ,ןילנרדא ,ןילנרפוזיא ,לורטימיר :תואבה תופורתהמ תחא לכ םג ,ןכ ומכו

ןיפרומופא ,הפודליתמ-אפלא ,ןימטובוד ,ןימאפוד ,ןילנרדארונ ןטמוק לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ

!

.זורכוס הליכמ הילבטה ?הפורתב שמתשת דציכ

.3

וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .חוטב ךניא םא חקורה ןונימ ךרדב לבוקמה ןונימה .דבלב אפורה ידי-לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה :אוה ללכ לש תופורת) הפודובל תוליכמה תופורת םע דחי ןטמוק תחקל שי ותואב ךל ומשריש ןכתי .(דיזארסנב/הפודובל וא הפודיברק/הפודובל .ןוסניקרפה תלחמב לופיטל תורחא תופורת םג ןמז תנמ לכ םע ג“מ 200 לש תחא הילבט אוה ןטמוק לש ליגרה ןונימה 2,000 רמולכ ,םויב תוילבט 10 אוה ץלמומה יברימה ןונימה .הפודובל .ןטמוק לש ג“מ ךל רמאי אפורה יכ ןכתי ,תוילכ תקיפס-יא בקע הזילאיד רבוע ךנה םא .תונמה ןיב ןמזה קרפ תא לידגהל .קוידב תחקל ןטמוק תוילבט המכ ךל רמאי אפורה .לופיטל ךתבוגתל םאתהב ,רתוי ךומנ וא הובג ןונימ עיצהל יושע אפורה אפורל הנפ ,ידמ השלח וא הקזח הפורתה תעפשה יכ שח ךנהש הדימב .חקורל וא .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא הליטנה תרוצ .הפודובל לש הנמ םילטונ וב ןמזה ותואב ןטמוק לוטיל שי וא םע ןטמוק לוטיל ןתינ .האלמ םימ סוכ םע הילבטה תא עולבל שי .לכוא ילב !סועלל ןיא לופיטה ךשמ .אפורה ידי-לע ץלמוהש ןמזה ךשמל ןטמוק לוטיל ךשמה שרדנהמ רתוי ןטמוק תליטנ אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא .ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא .תיאופר החגשה שרדתש ןכתי ןטמוק לוטיל תחכש םא לופיטב ךישמהל שי ,הפודובלה תנמ םע ןטמוק תילבט לוטיל תחכש םא .האבה הפודובלה תילבט םע האבה ןטמוקה תילבט תליטנב .החכשנש הנמה לע תוצפל ידכ ןטמוק לש הלופכ הנמ לוטיל ןיא .אפורה ידי-לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי לופיטה תקספה אלל הפורתב לופיטה קיספהל ןיא ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .חקורה וא אפורה םע תוצעייתה תא שדחמ םיאתהל ךרטצי אפורהש ןכתי ,לופיט תקספה לש הרקמב תימואתפ הקספה .ןוסניקרפה תלחמב לופיטל תורחאה תופורתה ןונימ היושע ןוסניקרפה תלחמב לופיטל תורחאה תופורתה לשו ןטמוק לש םוח ,הרומח םירירש תושקונ ןוגכ תויוצר אל יאוול תועפותל םורגל .הרכהב םייונישו הובג לטונ ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב יאוול תועפות

.4

קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע ןטמוקב שומישה ,הפורת לכב ומכ אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ .ןהמ תחא ףאמ לובסת .ןתרמוחב תונותמ דע תולק ללכ ךרדב ןה הלא תועפות ןוגכ יאוול תועפות ונכתי לופיטל םינושארה תועובשה וא םימיה ךלהמב םירבד לש השגרה וא החרה ,העימש ,הייאר) תויזה ,האקה ,הליחב ידכ .תוטלשנ ןניאש וא תוליגר ןניאש ףוג תועונת ,(תמאב םימייק םניאש הפודובלה ןונימ תא הנשי אפורה יכ ןכתי ,וללה תועפותה תא תיחפהל .ןטמוק םע לופיטה תליחת רחאל םינושארה תועובשב וא םימיב :יאוולה תועפות לש תורידתה תרדגה – חיכש ,םילפוטמ 10 ךותמ דחא לפוטממ רתוי לע עיפשמ – דואמ חיכש עיפשמ - חיכש אל ,םילפוטמ 100 ךותמ םילפוטמ 10 דע 1 לע עיפשמ דע 1 לע עיפשמ - רידנ ,םילפוטמ 1,000 ךותמ םילפוטמ 10 דע 1 לע תוחפ לע עיפשמ - דואמ רידנ ,םילפוטמ 10,000 ךותמ םילפוטמ 10 ןתינ אל – העודי אל תורידת ,םילפוטמ 10,000 ךותמ דחא לפוטממ .םימייקה םינותנהמ הכרעהל אפורל חוודל שי ,תואבה יאוולה תועפותמ תחאב שיגרמ התא םא :דימ :דואמ תוחיכש יאוול תועפות תוינוצר תועונת עצבל ישוקב תוולמה תוטלשנ יתלב תועונת (תויזניקסיד) הליחב

(קיזמ וניא) םדמדא-םוחל ןתשה עבצ יוניש

:תוחיכש יאוול תועפות (תויזניקרפיה) תוזרפומ ףוג תועונת (הינוטסיד) תוכשוממ םירירש תותיווע םימייק םניאש םירבד לש החרה וא השוחת ,העימש ,הייאר) תויזה

לובלב ,(תמאב (הזחב באכ לשמל) םיקרוע וא בל תלחמ לש םירקמ

ןוסניקרפה תלחמ לש םינימסתב הרמחה שבי הפ ,תוריצע ,ןטב באכ ,לושלש ,האקה

תוליפנ ,תרבגומ העזה ,תופייע ,תרוחרחס

הליל יטויס ,הניש רסוח :תוחיכש אל יאוול תועפות בל ףקתה

:תורידנ יאוול תועפות תוחירפ דבכ ידוקפת תקידבב תוניקת אל תואצות :דואמ תורידנ יאוול תועפות הדירילו לושלשל ליבוהל הלולעה (

colitis

) סגה יעמב תקלד

לקשמב טקש יא לקשמב הדירי ,ןובאיתב הדירי

תדפרס :העודי אל תורידתב יאוול תועפות ןבלה קלחה לש וא רועה לש הבהצה םע (תבהצ) דבכה לש תקלד

םייניעב םיינרופיצהו ןקזה ,רעישה ,רועה עבצ יוניש

:תדחוימ תוסחייתה תובייחמה תועפות :תובושח תופסונ יאוול תועפות תויהל תויושע ןטמוקל ,באכל תמרוגה (

rhabdomyolysis

) הרידנ הרומח םירירש תערפה

הילכב תויעבל ליבוהל היושעו םירירשה לש השלוחו תושיגר שיגרהל ךל םורגל רידנ ןפואב היושע הפודובל םע ןטמוק תליטנ

תוימואתפב םדריהלו םויה ךלהמב דואמ םנמונמ הרידנ ךא הרומח הבוגת איה (

) הריאממ תיטפלוריונ תנומסת איה .םיבצעה תכרעמ לש תוערפהב לופיטל תושמשמה תופורתל ,לובלב ,טקש יא ,תודיער ,םירירש תותיווע ,תושקונב תנייפואמ ביצי אל םד ץחלו ,הובג בל בצק ,הובג ףוג םוח ,תמדרת וא רורחס תשוחת) וגיטרו ,םיילגרב תויוצווכתה ,םוח ,שאר באכ

ךומנ םד ץחל ,דער ,(לוברע תעונת :תואבה יאוולה תועפותב שיגרתש ןכתי ,הקיזמ תויהל הלולעה הלועפ עצבל ףחדל דגנתהל תלוכי רסוח

:לולכל היושע רשא וא תוישיא תואצות תורמל תמזגומ הרוצב רמהל קזח ףחד

תויניצר תויתחפשמ תיתועמשמ הגאד םיווהמה םירבגומ וא םינוש םיינימ תוגהנתהו ןיינע

רבגומ ינימ ףחד ,לשמל ,םירחאל וא ךל תוטלשנ יתלבו תומזגומ תואצוה וא תוינק

וא (רצק ןמז קרפב ןוזמ לש תולודג תויומכ תליכא) תמזגומ הליכא

קפסל שרדנהמ רתויו ליגרהמ רתוי ןוזמ תליכא) תיתייפכ הליכא (בערה תא יבגל ץעיי אפורה ,הלא תויוגהנתהמ תחא שיגרמ ךנה םא אפורל הנפ .םתיחפהל וא םינימסתב טולשל ןפואה :רתוי םיהובג םינונימב ןטמוק תואבה יאוולה תועפות ,םויב ג“מ 2,000 דע 1,400 לש םינונימב :רתוי תוחיכש תוטלשנ ןניאש תועונת הליחב

ןטב באכ

יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא .חקורה וא אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הרכזוה אלש ?הפורתה תא ןסחאל ךיא

.5

ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ ענמת ךכ ידי-לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םתייאר םוחתו םדי גשיהל .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה לע עיפומה (

date

) הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג .הלבח ינמיס םיארנ םא וא המוגפ הזיראה םא שמתשהל ןיא .תירוקמה הזיראב ןסחאל שי ,קובקבה לש הנושארה החיתפה רחאל .30°

-ל לעמ ןסחאל ןיא קובקבה תא רוגסל דיפקהל שי .םישדוח 12 ךשמב שמתשהל ןתינ .החיתפ לכ רחאל דימ ףסונ עדימ

.6

:םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Microcrystalline cellulose, mannitol, croscarmellose sodium,

hydrogenated vegetable oil, hypromellose cellulose 6cPs,

polysorbate 80, glycerol 85%, sucrose, magnesium stearate,

yellow iron oxide, red iron oxide, titanium dioxide

.ןרתנ ג“מ 5.6 -כו זורכוס ג“מ 1.82 הליכמ הילבט לכ הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ .דחא דצב

COMTAN

העבטהה םע ,תילבוא ,םוח-םותכ עבצב הילבט .תוילבט 30 ליכמה קובקבב קוושמ ,36 םחש ‘חר ,מ“עב לארשי סיטרבונ :ותבותכו םושירה לעב .הווקת-חתפ המראפ סיטרבונ רובע דנלניפ ,ופסא ,ןוירוא דיגאת :ותבותכו ןרציה םש .ץיווש ,לזב ,י‘ג ייא .2014 ראורבפ :ךיראתב תואירבה דרשמ י“ע רשואו קדבנ הז ןולע :תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר ‘סמ

1140729631

ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז

SH COM APL FEB14 CL V8 COR CPO CL

COMTAN - SH COM APL FEB14 CL V8 COR CPO CL - P2

(ﺔﻨﺳ ٦٥ ﺮﻤﻋ ﻕﻮﻓ ﺎﻣ) ﻦﻴﻨﺴﻤﻟﺍ ﻦﻴﺠﻟﺎﻌﻤﻟﺍ

!

.ﺔﻨﺳ ٦٥ ﺮﻤﻋ ﺍﻭﺯﻭﺎﺠﺗ ﻦﻴﺠﻟﺎﻌﻣ ﻯﺪﻟ ﻥﺎﺘﻣﻮﻛ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻥﺎﻜﻣﻹﺎﺑ ﻦﻴﻘﻫﺍﺮﻤﻟﺍﻭ ﻝﺎﻔﻃﻷﺍ

!

ﻲﻓ ﺔﺑﺮﺠﺘﻟﺍ ﻥﻷ

ﺍﺮﻈﻧ ،ﺔﻨﺳ ١٨ ﺮﻤﻋ ﻥﻭﺩ ﻦﻴﻘﻫﺍﺮﻣﻭ ﻝﺎﻔﻃﻷ ﺺﺼﺨﻣ ﺮﻴﻏ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺍﺬﻫ .ﺓﺩﻭﺪﺤﻣ ﻲﻫ ﺮﻤﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﺌﻔﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻉﺎﺿﺭﻹﺍﻭ ﻞﻤﺤﻟﺍ

!

.ﺔﻋﺎﺿﺮﻟﺍ ﻭﺃ ﻞﻤﺤﻟﺍ ﺓﺮﺘﻓ ﻲﻓ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ ﻥﺎﺘﻣﻮﻛ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ ﻱﺮﻴﺸﺘﺳﺇﻭ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﻦﻋ

ﻻﺎﺣ ﻲﻔﻗﻮﺗ ،ﺝﻼﻌﻟﺍ ﺓﺮﺘﻓ ﻝﻼﺧ

ﻼﻣﺎﺣ ﺖﺤﺒﺻﺃ ﺍﺫﺇ .ﺀﺍﻭﺩ ﻱﺃ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﻞﺒﻗ ﻲﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﻭﺃ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﺓﺭﺎﺸﺘﺳﺇ ﺐﺠﻳ .ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﺕﺎﻨﻛﺎﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇﻭ ﺔﻗﺎﻴﺴﻟﺍ

!

ﺐﺒﺴﻳﻭ ﻡﺪﻟﺍ ﻂﻐﻀﺑ

ﺎﺿﺎﻔﺨﻧﺇ ﺐﺒﺴﻳ ﺪﻗ ﺎﭘﻭﺩﻮﭭﻴﻟ ﻊﻣ ﺔﻳﻮﺳ ﻥﺎﺘﻣﻮﻛ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻥﺇ ﻞﻴﻐﺸﺗ ﻭﺃ ﺕﺎﺒﻛﺮﻤﻟﺍ ﺔﻗﺎﻴﺳ ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧ ﺭﺬﺤﻟﺍ ﻡﺰﻠﻳ ﻚﻟﺬﻟ ،ﺭﺍﻭﺪﻟﺍ ﻚﻟﺬﻟ ﺔﺠﻴﺘﻧ .ﺕﺎﻨﻛﺎﻤﻟﺍ ﻭﺃ ﺕﺍﻭﺩﻷﺍ ﺱﺎﻌﻨﻟﺎﺑ ﺭﻮﻌﺸﻟﺍ ﻚﻟ ﺐﺒﺴﻳ ﺪﻗ ﺎﭘﻭﺩﻮﭭﻴﻟ ﻊﻣ ﺔﻳﻮﺳ ﻥﺎﺘﻣﻮﻛ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻥﺇ ،ﻚﻟﺬﻟ ﺔﻓﺎﺿﺇ ﺔﻗﺎﻴﺴﻟﺍ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ .ﺊﺟﺎﻔﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﻡﻮﻨﻟﺍ ﻚﻟ ﺐﺒﺴﻳ ﻥﺃ ﻪﻧﺄﺷ ﻦﻣ

ﺎﻧﺎﻴﺣﺃ ﻞﺑ ﻻ ﺪﻳﺪﺸﻟﺍ .ﺔﻴﺒﻧﺎﺠﻟﺍ ﺽﺍﺮﻋﻷﺍ ﻚﻠﺘﺑ ﺮﻌﺸﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ ﺕﺎﻨﻛﺎﻤﻟﺍ ﻞﻴﻐﺸﺗ ﻭﺃ ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻳﻭﺩﺃ ﻝﻭﺎﻨﺗ

!

ﺔﻔﺻﻭ ﻥﻭﺪﺑ ﺔﻳﻭﺩﺃ ﻚﻟﺫ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻳﻭﺩﺃ

ﺍﺮﺧﺆﻣ ﺖﻟﻭﺎﻨﺗ ﺍﺫﺇ ﻭﺃ ،ﻝﻭﺎﻨﺘﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ ﻲﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﻭﺃ ﺐﻴﺒﻄﻠﻟ ﻚﺣﺍ ،ﻲﺗﺎﺒﻧ ﺭﺪﺼﻣ ﻦﻣ ﺔﻳﻭﺩﺃ ﻭﺃ ﺔﻴﺋﺍﺬﻏ ﺕﺎﻓﺎﺿﺇﻭ ﺔﻴﺒﻃ .ﻚﻟﺫ ﻦﻋ .ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻳﻭﺩﺃ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻳ ﻥﺃ ﻥﺎﺘﻣﻮﻛ ﻥﺄﺷ ﻦﻣ :ﻝﻭﺎﻨﺘﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ ﺺﺧﻷﺎﺑ ﻲﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﻭﺃ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻍﻼﺑﺇ ﺐﺠﻳ .ﻦﻴﺘﻴﺴﻛﻭﺭﺎﭘ ،ﻦﻴﺴﻛﺎﻓﻼﻨﻴﭬ ،ﻦﻴﻠﻴﺗﻭﺮﭘﺎﻣ ،ﻦﻴﻣﺍﺮﭙﻳﺰﻳﺩ ﻞﺜﻣ ﺏﺎﺌﺘﻛﻹﺍ ﺕﺍﺩﺎﻀﻣ

ﻡﺪﻟﺍ ﻊﻴﻴﻤﺘﻟ ﻦﻳﺭﺎﻓﺭﺍﻭ

ﺯﻮﺠﻳ ﻻ ،ﻚﻟﺬﻟ .ﺪﻳﺪﺤﻟﺍ ﻢﻀﻫ ﻦﻣ ﺐﻌﺼﻳ ﻥﺃ ﻥﺎﺘﻣﻮﻛ ﻥﺄﺷ ﻦﻣ .ﺪﻳﺪﺤﻟﺍ ﺕﺎﻓﺎﺿﺇ

ﺭﺎﻈﺘﻧﻹﺍ ﺐﺠﻳ ،ﺎﻤﻬﻨﻣ ﺪﺣﺍﻭ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﺪﻌﺑ .ﻦﻣﺍﺰﺘﻟﺎﺑ ﺪﻳﺪﺤﻟﺍ ﺕﺎﻓﺎﺿﺇﻭ ﻥﺎﺘﻣﻮﻛ ﻝﻭﺎﻨﺗ .ﺮﺧﻵﺍ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﻞﺒﻗ ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺕﺎﻋﺎﺳ ٣ ﻰﻟﺇ ٢ ،ﻦﻴﻟﺎﻨﻳﺭﺩﺃ ،ﻦﻴﻟﺎﻨﻳﺮﭘﻭﺰﻳﺇ ،ﻝﻭﺮﺘﻴﻤﻳﺭ :ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺔﻳﻭﺩﻷﺍ ﻦﻣ ﺪﺣﺍﻭ ﻞﻛ

ﺎﻀﻳﺃ ،ﻚﻟﺬﻛ

.ﻦﻴﻓﺭﻮﻣﻮﭘﺃ ،ﺎﭘﻭﺩ ﻞﺘﻴﻣ ـ ﺎﻔﻟﺃ ،ﻦﻴﻣﺎﺗﻮﺑﻭﺩ ،ﻦﻴﻣﺎﭘﻭﺩ ،ﻦﻴﻟﺎﻨﻳﺭﺩﺃﺭﻮﻧ ﻥﺎﺘﻣﻮﻛ ﺕﺎﺒﻛﺮﻣ ﺾﻌﺑ ﻦﻋ ﺔﻣﺎﻫ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ

!

.ﺯﻭﺮﻜﺴﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺹﺮﻘﻟﺍ ﻱﻮﺘﺤﻳ ؟ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺔﻴﻔﻴﻛ (٣ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻦﻣ ﺡﺎﻀﻴﺘﺳﻹﺍ ﻚﻴﻠﻋ .

ﺎﻤﺋﺍﺩ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ ﺐﺴﺣ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﻹﺍ ﺐﺠﻳ

ﺎﻘﺛﺍﻭ ﻦﻜﺗ ﻢﻟ ﺍﺫﺇ ﻲﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﻭﺃ ﺔﻴﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺔﻋﺮﺠﻟﺍ ﺔﻴﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺔﻋﺮﺠﻟﺍ .ﻂﻘﻓ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻥﺍﺩﺪﺤﻳ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﺔﻘﻳﺮﻃﻭ ﺔﻴﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺔﻋﺮﺠﻟﺍ :ﻲﻫ ﺓﺩﺎﻋ ﺔﻳﺩﺎﻴﺘﻋﻹﺍ ﺎﭘﻭﺪﻴﺑﺭﺎﻛ/ﺎﭘﻭﺩﻮﭭﻴﻟ ﺔﻳﻭﺩﺃ) ﺎﭘﻭﺩﻮﭭﻴﻟ ﻰﻠﻋ ﺔﻳﻭﺎﺤﻟﺍ ﺔﻳﻭﺩﻷﺍ ﻊﻣ ﺔﻳﻮﺳ ﻥﺎﺘﻣﻮﻛ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﺐﺠﻳ ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻳﻭﺩﺃ

ﺎﻀﻳﺃ ﺖﻗﻮﻟﺍ ﺲﻔﻨﺑ ﻚﻟ ﻒﺻﻮﻳ ﻥﺃ ﺰﺋﺎﺠﻟﺍ ﻦﻣ .(ﺪﻳﺯﺍﺮﻴﺴﻨﺑ/ﺎﭘﻭﺩﻮﭭﻴﻟ ﻭﺃ .ﻥﻮﺴﻨﻴﻛﺭﺎﭘ ﺽﺮﻣ ﺝﻼﻌﻟ ﺔﻋﺮﺟ ﻞﻛ ﻊﻣ ﻎﻠﻣ ٢٠٠ ﺪﺣﺍﻭ ﺹﺮﻗ ﻲﻫ ﻥﺎﺘﻣﻮﻛ ﻦﻣ ﺔﻳﺩﺎﻴﺘﻋﻹﺍ ﺔﻴﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺔﻋﺮﺠﻟﺍ ﻱﺃ ،ﻡﻮﻴﻟﺍ ﻲﻓ ﺹﺍﺮﻗﺃ ١٠ ﻲﻫ ﺎﻬﺑ ﻰﺻﻮﻤﻟﺍ ﻰﻤﻈﻌﻟﺍ ﺔﻴﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺔﻋﺮﺠﻟﺍ .ﺎﭘﻭﺩﻮﭭﻴﻟ ﻦﻣ .ﻥﺎﺘﻣﻮﻛ ﻦﻣ ﻎﻠﻣ ٢٠٠٠ ﻞﺻﺎﻔﻟﺍ ﺓﺩﺎﻳﺰﺑ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻚﻐﻠﺒﻳ ﻥﺃ ﺰﺋﺎﺠﻟﺍ ﻦﻣ ،ﻰﻠﻜﻟﺍ ﺭﻮﺼﻗ ﺀﺍﺮﺟ ﺍﺰﻴﻟﺎﻳﺩ ﺯﺎﺘﺠﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ .ﺕﺎﻋﺮﺠﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﻲﻨﻣﺰﻟﺍ .ﻂﺒﻀﻟﺎﺑ ﺎﻬﻟﻭﺎﻨﺗ ﺐﺟﺍﻮﻟﺍ ﻥﺎﺘﻣﻮﻛ ﺹﺍﺮﻗﺃ ﺩﺪﻋ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻚﻐﻠﺒﻳ ﺔﻣﺯﻼﺘﻤﻟﺍ ﻰﻤﺴﻳ ﻱﺬﻟﺍ ،ﻥﺎﻫﺬﻠﻟ ﺓﺩﺎﻀﻣ ﺔﻳﻭﺩﺄﺑ ﺝﻼﻌﻠﻟ ﺭﺩﺎﻧ ﻞﻌﻓ ﺩﺭ ﻦﻣ ﺓﺮﻣ ﺕﺍﺫ ﺖﻴﻧﺎﻋ ﻊﻣ) (

Neuroleptic Malignant Syndrome [NMS]

) ﺔﺜﻴﺒﺨﻟﺍ ﺔﻴﺒﺼﻌﻟﺍ ﻉﺮﺴﺗ ،ﻢﺴﺠﻟﺍ ﺓﺭﺍﺮﺣ ﺔﺟﺭﺩ ﻲﻓ ﺪﻳﺪﺷ ﻉﺎﻔﺗﺭﺇ ،ﺔﻴﺒﺼﻋ ،ﺐﻠﺼﺗ ﻞﺜﻣ ﺽﺍﺮﻋﺃ .(ﻡﺪﻟﺍ ﻂﻐﻀﺑ ﺔﻓﺮﻄﺘﻣ ﺕﺎﺒﻠﻘﺗ ﻭ ﺾﺒﻨﻟﺍ ﺔﻄﻄﺨﻤﻟﺍ ﺕﻼﻀﻌﻟﺍ ﻝﻼﺤﻧﺇ ﻰﻤﺴﻳ ﺭﺩﺎﻧ ﻲﻠﻀﻋ ﺏﺍﺮﻄﺿﺇ ﻦﻣ ﺓﺮﻣ ﺕﺍﺫ ﺖﻴﻧﺎﻋ .ﺔﺑﺎﺻﺇ ﻦﻋ ﺞﺘﻨﻳ ﻢﻟ ﻱﺬﻟﺍ (

rhabdomyolysis

.ﺔﻌﺿﺮﻣ ﻭﺃ ﻞﻤﺤﻟﺍ ﺓﺮﺘﻓ ﻲﻓ ﺖﻨﻛ .ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﺓﺭﺎﺸﺘﺳﺇ ﺐﺠﻳ ،ﺔﻴﺳﺎﺴﺣ ﻚﻳﺪﻟ ﻥﺄﺑ ﺪﻘﺘﻌﺗ ﺖﻨﻛ .ﻥﺎﺘﻣﻮﻛ ﻝﻭﺎﻨﺘﺗ ﻥﺃ ﻥﻭﺩ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻊﺟﺍﺭ ،ﺕﻻﺎﺤﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﻭﺃ ﺪﺣﺍﻭ ﻚﻴﻠﻋ ﻖﺒﻄﻧﺇ ﺍﺫﺇ :ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﺔﺻﺎﺧ ﺕﺍﺮﻳﺬﺤﺗ :ﺕﻻﺎﺤﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻯﺪﺣﺇ ﻚﻴﻠﻋ ﺖﻘﺒﻄﻧﺇ ﺍﺫﺇ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﺓﺭﺎﺸﺘﺳﺇ ﺐﺠﻳ .ﺮﺧﺁ ﻲﺒﻠﻗ ﺽﺮﻣ ﻱﺃ ﻭﺃ ﺔﻴﺒﻠﻗ ﺔﺑﻮﻧ ﺓﺮﻣ ﺕﺍﺫ ﺕﺰﺘﺟﺇ ﺍﺫﺇ ﻞﺻﺎﻓ ﺀﺍﺮﺟﺇ ﺮﻣﻷﺍ ﺝﺎﺘﺤﻳ ﻥﺃ ﺰﺋﺎﺠﻟﺍ ﻦﻣ .ﻰﻠﻜﻟﺍ ﺭﻮﺼﻗ ﺀﺍﺮﺟ ﺍﺰﻴﻟﺎﻳﺪﻟﺎﺑ ﺞﻟﺎﻌﺘﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ .ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺕﺎﻋﺮﺟ ﻦﻴﺑ ﺮﺒﻛﺃ ﻲﻨﻣﺯ ﺞﻟﺎﻌﻤﻟﺍ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻚﻟ ﻞﻴﻗ ﺍﺫﺇ .ﺯﻭﺮﻜﺳ ﻰﻤﺴﻳ ﺮﻜﺳ ﻰﻠﻋ ﻥﺎﺘﻣﻮﻛ ﺹﺍﺮﻗﺃ ﻱﻮﺘﺤﺗ .ﻥﺎﺘﻣﻮﻛ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﻞﺒﻗ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻊﺟﺍﺭ ،ﺯﻭﺮﻜﺴﻠﻟ ﻲﺛﺍﺭﻭ ﻞﻤﺤﺗ ﻡﺪﻋ ﻚﻳﺪﻟ ﻥﺄﺑ ﻂﻐﺿ ،ﻉﺮﺳﺃ ﺾﺒﻧ ،ﻢﺴﺠﻟﺍ ﺓﺭﺍﺮﺤﺑ ﺊﺟﺎﻔﻣ ﻉﺎﻔﺗﺭﺇ ﻞﺜﻣ ﺽﺍﺮﻋﺃ ﻦﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ .ﺓﺪﻳﺪﺷ ﺕﺎﺟﻼﺘﺧﺇ ﻭﺃ ،ﺪﻳﺪﺷ ﻞﻜﺸﺑ ﻊﻔﺗﺮﻣ ﻡﺩ .ﺪﻳﺪﺷ ﻲﻠﻀﻋ ﻒﻌﺿ ﻭﺃ ﺖﻗﺆﻣ ﻞﻠﺷ ﻚﻳﺪﻟ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﻦﻣ ﺽﻮﻬﻨﻟﺍ ﺪﻨﻋ (ﻡﺪﻟﺍ ﻂﻐﺿ ﺽﺎﻔﺨﻧﺇ) ﺭﺍﻭﺩ ﻚﻟ ﺐﺒﺴﻳ ﺪﻗ ﺀﺍﻭﺩ ﻝﻭﺎﻨﺘﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ .ﺵﺍﺮﻔﻟﺍ ﻦﻣ ﻭﺃ ﻲﺳﺮﻜﻟﺍ ﺔﻣﻼﻋ ﻩﺬﻫ ﻥﻮﻜﺗ ﺪﻗ ،ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﺓﺭﺎﺸﺘﺳﺇ ﺐﺠﻳ ﺔﻠﺻﺍﻮﺘﻣ ﺕﻻﺎﻬﺳﺇ ﻚﻳﺪﻟ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ .ﻥﻮﻟﻮﻘﻟﺍ ﺏﺎﻬﺘﻟﻹ ﻚﻟﺫﻭ ﻚﻧﺯﻭ ﺔﺒﻗﺍﺮﻤﺑ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻡﻮﻘﻳ ﻥﺃ ﺰﺋﺎﺠﻟﺍ ﻦﻣ ،ﺔﻠﺻﺍﻮﺘﻣ ﺕﻻﺎﻬﺳﺇ ﻚﻳﺪﻟ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ .ﻥﺯﻮﻠﻟ ﻪﻴﻓ ﻎﻟﺎﺒﻣ ﻥﺍﺪﻘﻓ ﺙﻭﺪﺣ ﺐﻨﺠﺘﻟ ﺕﺎﺒﻏﺭ ﺭﻮﻄﺗ ﻚﻧﺄﺑ ﻥﻮﻈﺣﻼﺗ ،ﻚﺑ ﻲﻨﺘﻌﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻭﺃ ﻚﺘﻠﺋﺎﻋ ﻭﺃ ﺖﻧﺃ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ ﺐﻴﺒﻄﻠﻟ ﻚﺣﺇ ﺔﻣﻭﺎﻘﻣ ﻰﻠﻋ ﺭﺩﺎﻗ ﺮﻴﻏ ﻚﻧﺃ ﻭﺃ ﻚﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﻱﺩﺎﻋ ﺮﻴﻏ ﻞﻜﺸﺑ ﻑﺮﺼﺘﻠﻟ ﺕﺍﻮﻬﺷ ﻭﺃ ﻚﺑ ﺭﺮﻀﻟﺍ ﻖﺤﻠﺗ ﻥﺃ ﺎﻬﻧﺄﺷ ﻦﻣ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺕﺎﻃﺎﺸﻧ ﺬﻴﻔﻨﺘﻟ ﺀﺍﺮﻏﺇ ﻭﺃ ﻊﻓﺍﺩ ،ﺔﺒﻏﺭ ﻥﺃ ﻦﻜﻤﻳﻭ ﺕﺍﻭﺰﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺮﻄﻴﺴﻟﺍ ﺕﺎﺑﺍﺮﻄﺿﺇ ﻰﻤﺴﺗ ،ﺕﺎﻓﺮﺼﺘﻟﺍ ﻩﺬﻫ .ﻦﻳﺮﺧﻵﺎﺑ ﻭﺃ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﻴﺴﻨﺠﻟﺍ ﺔﺒﻏﺮﻟﺍ ﺓﺩﺎﻳﺯ ،ﺮﻳﺬﺒﺘﻟﺍ ﻭﺃ ﻁﺮﻔﻤﻟﺍ ﻞﻛﻷﺍ ،ﺭﺎﻤﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻥﺎﻣﺩﻹﺍ ﻞﻤﺸﺗ .ﺔﻴﺴﻨﺠﻟﺍ ﺲﻴﺳﺎﺣﻷﺍ ﻭﺃ ﺭﺎﻜﻓﻷﺍ ﻲﻓ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻊﻣ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟﺍ ﻝﺎﻐﺸﻧﻹﺍ ﻭﺃ ﻱﺩﺎﻋ ﺮﻴﻏ .ﻚﺟﻼﻋ ﺺﺤﻓ ﺓﺩﻭﺎﻌﻤﻟ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﺝﺎﺘﺤﻳ ﻥﺃ ﺰﺋﺎﺠﻟﺍ ﻦﻣ ﻲﻓ ﺺﻗﺎﻨﺗﻭ ﻙﺎﻬﻧﺇ ،ﻒﻌﺿ ،ﺪﻳﺍﺰﺘﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﻡﺎﻌﻄﻠﻟ ﺔﻴﻬﺸﻟﺍ ﺔﻠﻘﺑ ﺮﻌﺸﺗ ﺖﻨﻛ ﺍﺫﺇ ﻢﻴﻴﻘﺗ ﺀﺍﺮﺟﺇ ﺭﺮﻘﻳ ﻥﺃ ﺰﺋﺎﺠﻟﺍ ﻦﻣ .ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻊﺟﺍﺭ ،

ﺎﻴﺒﺴﻧ ﺓﺮﻴﺼﻗ ﺔﻴﻨﻣﺯ ﺓﺮﺘﻓ ﻝﻼﺧ ﻥﺯﻮﻟﺍ .ﺪﺒﻜﻟﺍ ﻒﺋﺎﻇﻭ ﻚﻟﺫ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ،ﻞﻣﺎﺷ ﻲﺒﻃ ﺓﺮﺸﻨﻟﺍ ﺓﺀﺍﺮﻗ

ﺎﻀﻳﺃ ﺐﺠﻳ ،ﺎﭘﻭﺩﻮﭭﻴﻟ ﺔﻳﻭﺩﺃ ﻊﻣ ﺔﻳﻮﺳ ﻰﻄﻌﺗ ﻥﺎﺘﻣﻮﻛ ﺹﺍﺮﻗﺃ ﻥﻷ

ﺍﺮﻈﻧ .ﺔﻳﻭﺩﻷﺍ ﻚﻠﺘﻟ ﻚﻠﻬﺘﺴﻤﻠﻟ ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻳﻭﺩﻷﺍ ﺔﻋﺮﺟ ﺔﻣﺀﻼﻤﻟ ﺮﻣﻷﺍ ﺝﺎﺘﺤﻳ ﻥﺃ ﺰﺋﺎﺠﻟﺍ ﻦﻣ ،ﻥﺎﺘﻣﻮﻛ ﻝﻭﺎﻨﺘﺑ ﺃﺪﺒﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ .ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﺕﺎﻤﻴﻠﻌﺗ ﻉﺎﺒﺗﺇ ﺐﺠﻳ .ﻥﻮﺴﻨﻴﻛﺭﺎﭘ ﺽﺮﻣ ﺝﻼﻌﻟ ﺔﻳﻭﺩﻷ ﺭﺩﺎﻧ ﻪﻨﻜﻟﻭ ﺮﻴﻄﺧ ﻞﻌﻓ ﺩﺭ ﻲﻫ (

) ﺔﺜﻴﺒﺨﻟﺍ ﺔﻴﺒﺼﻌﻟﺍ ﺔﻣﺯﻼﺘﻤﻟﺍ ﻦﻋﻭ ﻥﺎﺘﻣﻮﻛ ـﺑ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﺊﺟﺎﻔﻤﻟﺍ ﻒﻗﻮﺘﻟﺍ ﺪﻨﻋ ﺔﺻﺎﺧ ﺙﺪﺤﻳ ﺪﻗﻭ ،ﺔﻨﻴﻌﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﻲﺋﺍﻭﺪﻟﺍ ﺭﺍﺪﻘﻤﻟﺍ ﺾﻔﺧ ﺪﻨﻋ ﻭﺃ ،ﻥﻮﺴﻨﻴﻛﺭﺎﭘ ﺽﺮﻣ ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻳﻭﺩﺃ ﻦﻣ .(«ﺔﻴﺒﻧﺎﺠﻟﺍ ﺽﺍﺮﻋﻷﺍ» ٤ ﺓﺮﻘﻔﻟﺎﺑ ﻦﻌﻤﺘﻟﺍ ﺐﺠﻳ

ﺕﺍﺰﻴﻤﻤﻟ) ﺊﺟﺎﻔﻣ ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻳﻭﺩﺄﺑﻭ ﻥﺎﺘﻣﻮﻛ ـﺑ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﻦﻋ ﻒﻗﻮﺘﻟﺎﺑ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻲﺻﻮﻳ ﻥﺃ ﺰﺋﺎﺠﻟﺍ .ﻲﺠﻳﺭﺪﺗ ﻞﻜﺸﺑ ﻥﻮﺴﻨﻴﻛﺭﺎﭘ ﺽﺮﻣ

ﺎﻧﺎﻴﺣﺃ ﻚﻟ ﺐﺒﺴﻳ ﺪﻗﻭ ﺱﺎﻌﻨﻟﺍ ﺎﭘﻭﺩﻮﭭﻴﻟ ﻊﻣ ﻪﻟﻭﺎﻨﺗ ﻢﺘﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﻥﺎﺘﻣﻮﻛ ﺐﺒﺴﻳ ﺪﻗ ﻭﺃ ﺕﺍﻭﺩﻷﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻭﺃ ﺔﻗﺎﻴﺴﻟﺍ ﺯﻮﺠﻳ ﻼﻓ ،ﺮﻣﻷﺍ ﺍﺬﻫ ﺙﺪﺣ ﺍﺫﺇ .ﺊﺟﺎﻔﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﻡﻮﻨﻟﺍ .(«ﺕﺎﻨﻛﺎﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇﻭ ﺔﻗﺎﻴﺴﻟﺍ» ﺓﺮﻘﻔﺑ ﻦﻌﻤﺘﻟﺍ ﺐﺠﻳ) ﺕﺎﻨﻛﺎﻤﻟﺍ ﺔﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﺔﻤﻈﻧﺃ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﻚﻠﻬﺘﺴﻤﻠﻟ ﺓﺮﺸﻧ ١٩٨٦ ــ (ﺕﺍﺮﻀﺤﺘﺴﻣ) ﻂﻘﻓ ﺐﻴﺒﻃ ﺔﻔﺻﻭ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻕﻮﺴﻳ ﻥﺎﺘﻣﻮﻛ ﻎﻠﻣ ٢٠٠ ﺔﻴﻠﻄﻣ ﺹﺍﺮﻗﺃ ﺔﻟﺎﻌﻔﻟﺍ ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ ﻥﻮﭘﺎﻛﺎﺘﻧﺇ ﻰﻠﻋ ﺹﺮﻗ ﻞﻛ ﻱﻮﺘﺤﻳ :ﺔﻟﺎﻌﻔﻟﺍ ﺮﻴﻏ ﺩﺍﻮﻤﻟﺍ .«ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ» ٦ ﺓﺮﻘﻔﻟﺍ ﺮﻈﻧﺃ ﺓﺮﺸﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻱﻮﺘﺤﺗ .ﺀﺍﻭﺪﻠﻟ ﻚﻟﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻞﺒﻗ ﺎﻬﺘﻳﺎﻬﻧ ﻰﺘﺣ ﻦﻌﻤﺘﺑ ﺓﺮﺸﻨﻟﺍ ﺃﺮﻗﺇ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻊﺟﺍﺭ ،ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺔﻠﺌﺳﺃ ﻚﻳﺪﻟ ﺕﺮﻓﻮﺗ ﺍﺫﺇ .ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻦﻋ ﺓﺰﺟﻮﻣ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻰﻠﻋ .ﻲﻟﺪﻴﺼﻟﺍ ﻭﺃ ﺍﺪﺑ ﻮﻟﻭ ﻰﺘﺣ ﻢﻫﺮﻀﻳ ﺪﻗ ﻮﻬﻓ .ﻦﻳﺮﺧﻶﻟ ﻪﻴﻄﻌﺗ ﻻ .ﻚﺿﺮﻣ ﺝﻼﻌﻟ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻒﺻﻭ .ﻚﺿﺮﻤﻟ ﻪﺑﺎﺸﻣ ﻢﻬﺿﺮﻣ ﻥﺃ ﻚﻟ ؟ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﺺﺼﺨﻣ ﺽﺮﻏ ﻱﻷ (١ ﻭﺃ ﺎﭘﻭﺪﻴﺑﺭﺎﻛ/ﺎﭘﻭﺩﻮﭭﻴﻟ ﺔﻛﺭﺎﺸﻤﺑ ،ﻥﻮﺴﻨﻴﻛﺭﺎﭘ ﺽﺮﻣ ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ﻥﺎﺘﻣﻮﻛ ﻞﻤﻌﺘﺴﻳ .ﺪﻳﺯﺍﺮﻴﺴﻨﺑ/ﺎﭘﻭﺩﻮﭭﻴﻟ ﻲﻓ ﺺﻘﻧ ﻦﻋ ﺞﺘﻨﻳ .ﻲﺒﺼﻌﻟﺍ ﺯﺎﻬﺠﻟﺍ ﻲﻓ ﺏﺍﺮﻄﺿﺇ ﻦﻋ ﺓﺭﺎﺒﻋ ﻮﻫ ﻥﻮﺴﻨﻴﻛﺭﺎﭘ ﺽﺮﻣ ﺦﻤﻟﺍ ﺀﺰﺟ ﻲﻓ ﻞﺋﺎﺳﺭ ﻦﻴﻣﺎﭘﻭﺪﻟﺍ ﻞﻘﻨﻳ .ﺦﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺞﺘﻨﺗ ﺔﻴﻌﻴﺒﻃ ﺓﺩﺎﻣ ،ﻦﻴﻣﺎﭘﻭﺪﻟﺍ ،ﻦﻴﻣﺎﭘﻭﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﻡﺯﻼﻟﺍ ﻦﻣ ﻞﻗﺃ ﺝﺎﺘﻧﺇ ﻢﺘﻳ ﺎﻣﺪﻨﻋ .ﺕﻼﻀﻌﻟﺍ ﺔﻛﺮﺣ ﻰﻠﻋ ﺮﻄﻴﺴﻳ ﻱﺬﻟﺍ .ﺔﻴﻛﺮﺤﻟﺍ ﻲﻓ ﻞﻛﺎﺸﻣ ﺙﺪﺤﺘﻓ ﻒﻴﻔﺨﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﭘﻭﺩﻮﭭﻴﻟ ﺪﻋﺎﺴﻳ ﻥﺎﺘﻣﻮﻛ .ﺦﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻦﻴﻣﺎﭘﻭﺪﻟﺍ ﺔﺒﺴﻧ ﺎﭘﻭﺩﻮﭭﻴﻟ ﻊﻓﺮﻳ ﻲﺘﻟﺍ ،ﺕﺎﻛﺮﺤﻟﺍ ﺆﻃﺎﺒﺗﻭ ﺐﻠﺼﺗ ،ﻑﺍﺮﻃﻷﺍ ﻑﺎﺠﺗﺭﺇ ﻞﺜﻣ ،ﻥﻮﺴﻨﻴﻛﺭﺎﭘ ﺽﺮﻣ ﺽﺍﺮﻋﺃ ﻦﻣ .ﺔﻴﻣﻮﻴﻟﺍ ﺕﺎﻃﺎﺸﻨﻟﺍ ﺀﺍﺮﺟﺇ ﻰﻠﻋ ﺐﻌﺼﺗ .ﺎﭘﻭﺩﻮﭭﻴﻟ ﻊﻣ ﺬﺧ

ﺃ ﺍﺫﺇ ﻻﺇ ﻥﻮﺴﻨﻴﻛﺭﺎﭘ ﺽﺮﻣ ﺽﺍﺮﻋﺃ ﻰﻠﻋ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻱﺃ ﻥﺎﺘﻣﻮﻛ ـﻟ ﺪﺟﻮﻳ ﻻ .ﻚﺘﻟﺎﺣ ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺔﻳﻭﺩﺃ ﻰﻘﻠﺘﺗ ﻥﺃ ﺰﺋﺎﺠﻟﺍ ﻦﻣ ،ﻥﺎﺘﻣﻮﻛ ﻚﻟ ﻒﺻﻭ ﻱﺬﻟﺍ ﺐﺒﺴﻟﺍﻭ ،ﻥﺎﺘﻣﻮﻛ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻝﻮﺣ ﺔﻴﻓﺎﺿﺇ ﺔﻠﺌﺳﺃ ﻚﻳﺪﻟ ﺕﺮﻓﻮﺗ ﺍﺫﺇ .ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻊﺟﺍﺭ :ﺔﻴﺟﻼﻌﻟﺍ ﺔﻠﻴﺼﻔﻟﺍ

Catechol-O-methyl transferase

ﻢﻳﺰﻧﻹﺍ ﻂﺒﺜﻣ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﻞﺒﻗ (٢ :ﺍﺫﺇ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﺘﺳﺇ ﺯﻮﺠﻳ ﻻ

X

ﺕﺎﺒﻛﺮﻣ ﺪﺣﻷ ﻭﺃ ﻥﻮﭘﺎﻛﺎﺘﻧﺇ ﺔﻟﺎﻌﻔﻟﺍ ﺓﺩﺎﻤﻠﻟ (ﻲﺟﺮﻴﻟﺃ) ﺓﺪﺋﺍﺯ ﺔﻴﺳﺎﺴﺣ ﻭﺫ ﺖﻨﻛ .ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ .ﻱﺪﺒﻛ ﺽﺮﻣ ﻚﻳﺪﻟ ﺪﺟﻭ ﺍﺬﻫ ﻥﺄﺷ ﻦﻣ ؛

pheochromocytoma

) ﺔﻳﺮﻈﻜﻟﺍ ﺓﺪﻐﻟﺍ ﻲﻓ ﻡﺭﻭ ﻚﻳﺪﻟ ﺪﺟﻭ .(ﻡﺪﻟﺍ ﻂﻐﺿ ﻲﻓ ﺮﻴﻄﺧ ﻉﺎﻔﺗﺭﺇ ﺙﻭﺪﺤﻟ ﺓﺭﻮﻄﺨﻟﺍ ﺪﻳﺰﻳ ﻥﺃ ﺮﻣﻷﺍ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﺎﻤﻴﻓ ﺐﻴﺒﻄﻟﺍ ﻝﺄﺴﺗ ﻥﺃ ﺐﺠﻳ) ﺏﺎﺌﺘﻛﻺﻟ ﺓﺩﺎﻀﻣ ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺔﻳﻭﺩﺃ ﻝﻭﺎﻨﺘﺗ ﺖﻨﻛ .(ﻥﺎﺘﻣﻮﻛ ﻊﻣ ﺔﻳﻮﺳ ﻪﻟﻭﺎﻨﺘﺗ ﻱﺬﻟﺍ ﺏﺎﺌﺘﻛﻺﻟ ﺩﺎﻀﻤﻟﺍ ﺀﺍﻭﺪﻟﺍ ﻝﻭﺎﻨﺗ ﻥﺎﻜﻣﻹﺎﺑ

Entacapone

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה