קומדין 1 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

12-04-2018

מרכיב פעיל:
WARFARIN SODIUM
זמין מ:
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
קוד ATC:
B01AA03
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
WARFARIN SODIUM 1 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
קבוצה תרפויטית:
WARFARIN
איזור תרפויטי:
WARFARIN
סממני תרפויטית:
Coumadin is indicated for the prophylaxis and/or treatment of venous thrombosis and its extension, and pulmonary embolism. Coumadin is indicated for the prophylaxis and/or treatment of the thromboembolic complications associated with atrial fibrillation and/or cardiac valve replacement. Coumadin is indicated to reduce the risk of death, recurrent myocardial infarction, and thromboembolic events such as stroke or systemic embolization after myocardial infarction.
מספר אישור:
111 43 29373 00
תאריך אישור:
2013-06-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

12-04-2018

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

12-04-2018

עלון מידע עלון מידע - ערבית

27-11-2020

74064-0118 DOR-Cou-PIL-0318-04

1986 – ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה תוילבט ג"מ 1 ןידמוק תוילבט ג"מ 2 ןידמוק :ותומכו ליעפה רמוחה :ותומכו ליעפה רמוחה :הליכמ הילבט לכ :הליכמ הילבט לכ םוידוס ןירפרוו ג"מ 1 םוידוס ןירפרוו ג"מ 2

(Warfarin sodium 1 mg)

(Warfarin sodium 2 mg)

תוילבט ג"מ 2.5 ןידמוק תוילבט ג"מ 5 ןידמוק :ותומכו ליעפה רמוחה :ותומכו ליעפה רמוחה :הליכמ הילבט לכ :הליכמ הילבט לכ םוידוס ןירפרוו ג"מ 2.5 םוידוס ןירפרוו ג"מ 5

(Warfarin sodium 2.5 mg)

(Warfarin sodium 5 mg)

םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ' םגו 6 ףיעס האר אנא ,םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל .2 ףיעסב 'הפורתה לש לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע לופיטל המשרנ וז הפורת .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ םא

אל ןונימ לטונ התא םא .הרזע שקב ,םיישקב לקתנ התא םא .ןוכנה ןונימה תא לוטיל בושח .אפורל הנפ – ידימ הובג ןונימ וא ןוכנ

.הפורתה תא לטונ התאש חקורה תא וא םיינישה אפור ,תוחאה ,חתנמה ,אפורה תא עדייל שי דימת

,ןיריפסא דחוימב ,ןידמוק םע שומישל תוחוטב ןה יכ הקידב אלל תושדח תופורת לוטיל ןיא תולולע ולא תופורתו רחאמ םירחא )NSAIDs( םידיאורטס םניאש תקלד ידגונו ןפורפוביא .םומידל ןוכיסה תא תולעהל

.הפורתב לופיטה לע עיפשהל םילולע םימיוסמ תונוזמו תולחמ

.דימ אפורל הנפ – םומיד לש םינימסת וא םינמיסמ לבוס התא םא

,העיצפ וא הליפנ לש ,והשלכ םומיד רוצעל לוכי ךניאש הרקמב תידימ אפורל חוודל שי .ךשארב תעגפנ םא דחוימב

1

.

?הפורתה תדעוימ המל

.םד תשירק דגנ לופיטלו העינמל :תיטיופרת הצובק .K ןימטיול םיטסינוגטנא

2

.

הפורתב שומיש ינפל :םא הפורתב שמתשהל ןיא

יביכרממ דחאל וא )םוידוס ןירפרוו( ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא .(6 ףיעסב םיטרופמה( םירחאה הפורתה

.תונורחאה תועשה 48-ב תדלי וא ןויריהל סנכיהל הלולע ,ןויריהב תא

.םומיד תויעבמ רבעב תלבס וא לבוס התא

.חומב םומידמ םרגנה ץבשב הנורחאל תיקל

72-ב חותינ רובעל דמוע התאש וא תונורחאה תועשה 72-ב חותינ תרבע .תובורקה תועשה

תא תולעהל תולולע ןידמוק םע בלושמ שומישב רשא תופורת לטונ התא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא" ףיעס האר( םומידל ןוכיסה .)"הנוזת יפסותו םשרמ אלל תורחא ידכ ךלש אפורל רוזחו הפורתה תא לוטית לא ,ךילא סחייתמ וללה םיבצמה דחאו הדימב .ךלש לופיטב ןודל :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

תכירצב תימואתפ היילעש ןוויכמ םיאפור ידי לע ומשרנ םא קר K ןימטיו יפסות לוטיל שי .ןיפרוו לש העפשהה תא ןיטקהל הלולע K ןימטיו

תשוחת וא תעפשש ןוויכמ תאז ,יתואירבה ךבצמל עגונה לכב לפטמה אפורה תא ןכדעל שי םילולע תואקהו לושלש ,הביק לוקלק וליאו הפורתה תעפשה תרבגהל םורגל םילולע ילוח .הפורתה תעפשה תנטקהל םורגל :םא אפורל רפס ןידמוקב לופיטה ינפל

.תופורת ידי לע טלשנ וניאש דואמ הובג םד ץחלמ לבוס התא

.ןוירסירתב וא הביקב ביכמ רבעב תלבס וא לבוס התא

.לוכיעה תכרעמב םומידמ רבעב תלבס

.)חומב םדה ילכ לש המיסח ידי לע םרגנה( ימכסיא ץבשב הנורחאל תיקל

.(בלה םינפ תקלד( בלה םינפ םורק לש יקדייח םוהיזמ לבוס התא

.)תיראלוקסוורברצ הלחמ( חומל םדה תמירזב תויעבמ לבוס התא

.)דיאורית( סירתה תטולבב תויעבמ לבוס התא

.הילכב וא דבכב תויעבמ ,הרומח בל תלחממ לבוס התא

.)היליפובמורט( םד ישירקל הייטנל ךל םרוגה יתואירב בצממ לבוס התא

המישנ רצוק ,תינוציק תופייעל תמרוגה ןיבולגומה לש הכומנ המר( הימנאמ לבוס התא .)םימוהיז ינפב הכומנ תודימעו

.ןטרסמ וא לודיגמ לבוס התא

.תעצפנש וא הרובח הנורחאל תלביק

התאו ךילגר לע ביצי ךניאש וא 65 ליג לעמ התא םא לשמל םומידל רתוי הובג ןוכיסב התא .ךמצע תא עוצפלו דועמל הטונ ,ןידמוק תליטנ ינפל חקורל וא ךלש אפורל רפס ,ךילא סחייתמ וללה םיבצמה דחאו הדימב .לופיטה ךלהמב רתוי תובורק םיתיעל קדביהל ךרטצתו ןכתיי ןכש וילא הנופ ךנהש חקורה וא םיינישה אפור ,תוחאה ,חתנמה ,אפורה תא עדייל שי דימת .)ןירפרוו( ןידמוק לטונ התאש :םיחותינ שי .ןש תריקע וא ילטנד חותינ ינפל ןונימ תתחפהב ךרוצ היהיש ןכתיי ,םומידל ןוכיסה בקע םומידל ןוכיס שי רשאכ חותינ ירחאו ינפל תועש 72 )ןירפרוו( ןידמוקה תליטנ תא קיספהל .ןירפרוו לטונ ךנהש ךלש םייניש אפורל וא אפורל רפסל שי .רומח :ןושיע םורגל הלולע ןושיע תקספהש ןוויכמ ןשעל קיספהל טילחמ התא םא אפורה םע ץעייתהל שי .הפורתה לש העפשהה תרבגהל :בקעמו תוקידב ולא םד תוקידב .עובק ןפואב םד תשירקל תוקידב ךורעל שי וז הפורתב לופיטה תפוקתב רידת ןפואב ועצובי םדה תוקידב .ןוכנה ןונימה תא לטונ התאש אדוול תנמ לע רתויב תובושח ךל שי םא וא ,תורחא תופורתב שומיש תקספה וא תלחתה ,הנתשה ןונימהש הרקמב רתוי .תוילכב וא דבכב תויעב םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו :תואבה תופורתה תא חקול התא םא אפורל רפסל שיו הפורתה תא תחקל ןיא לופיטל תויטילונירביפ תופורת( זאניקורוי ,זאלפטקנט ,זאניקוטפרטס ,זאלפטר ,זאלפטלא .ןואכידל תיחמצ הפורת – םוקירפיהה חמצ ,St. John’s wort ;)םד ישירק לש העינמ וא :תואבה תופורתה תא חקול התאש ינפל אפורה תא עדייל שי ,ןפורפוביא ,ןיריפסא ללוכ תקלדו באכל )NSAIDs( תוידיאורטס ןניאש תקלד תודגונ תופורת ,לומאדיריפיד ,במיסקיסבא ,לרגודיפולק ;םאקיסקולמ ,ןיצאתמודניא ,קאנפולקיד ,ביסקוקלס תופורת וא ןיראפה ;)םד ישירק תריבש וא תעינמל תויסט תודגונ תופורת( ןאביפוריט ,דיטביפיטפא ןילקיצאטסורפ ,דיוראפאנאד ,ןאבסקורביר ,ןארטגיבד ,סקוניראפאדנופ ,ןידורילוויב ,ןיראפה תוליכמה ;)תינווינ םיקרפ תקלדב לופיטל( ןימאזוקולג ;)ןודגישב לופיטל( ןוזאריפניפלוס ;)םירחא השירק ידגונ( .ןיסקאפאלנו ,ןיטסקוראפ ,ןיטסקואולפ ,םארפולאטיצ ןוגכ SNRI-ו SSRI גוסמ ןואכיד ידגונ :חקול התא םא אפורה תא עדייל שי :הפורתה תעפשה תא תוריבגמ רשא תופורת ,ןיליציסקומא ןוגכ הקיטויביטנא ;)תקלד וא באכל( לומאטצאראפב רידס ,ךשוממ שומיש תימואתפ הדירי :)הלקב דבכ ןמשב וא הנוזת יפסותב( K ןימטיו ;ןילקיצארטטו ןיצאסקולפובל ;(ןודגישל( לונירופולא ;ןירפרוו לש העפשהה תא ריבגהל הלולע K ןימטיו לש הכירצב ;)לוהוכלאמ הלימגל( םאריפלוסיד ;)ןטרס יגוסל( ןפיסקומאט ,ביניטולרא ,ןיבאטיצפאק ;)הביק ביכל( לוזארפמוא ;)םייתיירטפ םימוהיזל( לוזאנוקארטיא ,לוזאנוקולפ ,לוזאנוקוטק ;)זוכירו בשק תוערפהל( טאדינפליתמ ;)בלב תוערפהל( ןידיניק ,ןוראדוימא ,ןונפאפורפ תתחפהל( ליזורביפמג ,טארביפונפ ,טארביפורפיצ ,טארביפאזב ;)המטסאל( טסאקולריפז ;)ןיטאטסאבארפ ללוכ אל( לורטסלוכ תדרוהל ןיטטסבולפ ןוגכ םיניטאטס ;)םדב םינמוש .)רתי תנמשהל( טאטסילרוא ;)םייקדייח םימוהיזל( לוזדינורטמ ,לוזאסקותמאפלוס ,ןיצימורתירא :חקול התא םא אפורה תא עדייל שי :הפורתה תעפשה תא תותיחפמ רשא תופורת ןיבלופוזירג ;)היספליפאב לופיטל( ןיפזאמאבראק ,ןיאוטינפ ,ןודימירפ ;)העגרהל( םיטרוטיברב הלחמל( ןירפויתאזא ;)תפחשל( ןיציפמאפיר ;ןויריה תעינמל תולולג ;)םייתיירטפ םימוהיזל( םיביכל( טאפלארכוס ;)לתשומ רביא תייחד תעינמלו תינורגש םיקרפמ תקלדו יעמה לש תיתקלד .)הלקב דבכ ןמשב וא הנוזת יפסותב( K ןימטיו ;)לורטסלוכ תדרוהל( ןימאריטסלוכ ;)הביקב :חקול התא םא אפורה תא עדייל שי :הפורתה לע תונתשמ תועפשה ןהל רשא תופורת .(HIV םוהיזל( ריבאנוטיר ,ןיפאריבנ ;)תורחא תובר תולחמו תוקלדל( םידיאורטסוקיטרוק :ןוזמו הפורתב שומיש שרדנ התא ןידמוקב לופיטה ןמזב .ןידמוקב לופיטה תוליעי לע עיפשהל םילולע םימיוסמ תונוזמ הטאידמ ענמיהל ןכו ןתינה לככ הליגר תוליעפ תמר לע רומשלו תנזואמו הליגר הנוזת לע רומשל ,ילוקורב ,דבכ ןוגכ ןוזמ ירצומ .יתנוזת יוניש לכ םרט אפורב ץעוויהל שי .לקשמה תתחפהל םורגל לולע K ןימטיו ףדוע .K ןימטיו לש הלודג תומכ םיליכמ םיקורי םיילע תוקריו םינצינ בורכ .ןירפרווב לופיטה ךשמב ךלש הטאידב םילודג םייוניש השעת לא .ןידמוק לש העפשהה תנטקהל ולא .תוילוכשא וא תויצומח ירצומ תליטנמ וא ,תוילוכשא וא תויצומח ץימ תייתשמ ענמיה .הפורתה לש התעפשה תא ריבגהל םילולע :לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש לש תיטוקא הכירצ .ןירפרווב לופיטה ךשמב לוהוכלא לש תולודג תויומכ תותשל ןיא .INR -ה תא תולעהלו ןירפרוו לש םזילובטמה תא בכעל הלולע לוהוכלא לש הלודג תומכ .ןירפרוו לש םזילובטמה תא ריבגהל הלולע לוהוכלא לש תינורכ הדבכ הכירצ ,ךפיהלו

:הקנהו ןויריה ,תוירופ תועשה 48-ב תדלי וא ןויריהל סנכיהל הלולע ,ןויריהב תא םא הפורתב שמתשהל ןיא .דימ אפורל תונפל ךיילע ,וז הפורתב שומישה ןמזב ןויריהל תסנכנ םא .תונורחאה .ןוכנה ןונימה תא תחקול תאו הדימב ,הכומנ ךקוניתב עגפת הפורתהש תוריבסה הקינימ תא םא :תונוכמב שומישו הגיהנ .תונוכמ ליעפהל וא גוהנל תלוכיה לע העודי העפשה ןיא הפורתל :הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ שי ,םימיוסמ םירכוסל תושיגר ךל שיש ךל רמאנ םא .)רכוס לש גוס( זוטקל הליכמ הפורתה .וז הפורתב שומישה ינפל אפורה תא עדייל

3

.

?הפורתב שמתשת דציכ .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .חקורה וא אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה .שרקיהל ךמדל חקולה ןמזה תא דודמל תנמ לע וכרענש םדה תוקידב תואצותב יולת ןונימה .םוי לכ העש התואב ןונימה תא לוטיל דיפקהל שי .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא ןמזל רבעמ הפב הפורתה תא קיזחהל ןיא .םימ םע הפורתה תא עולבל שי !סועלל ןיא .התעילבל שורדה .תוילבט תייצחל רישכמ תרזעב תוצחל שי ,הילבט יצח לש ןונימ שרדנו הדימב ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא האוצ ,םומיד םיללוכ רתי תנמ לש םינימסתה .ךתיא הפורתה תזירא אבהו ,םילוח-תיב לש יתסיוו םומיד וא םיעצפו םיכתחמ קסופ יתלב םומיד וא דבכ םומיד ,ןתשב םד ,תפזכ הרוחש .גירח ןפואב דבכ וז הפורת לוטיל תחכש םא התא םא ,הפורתה תא תחקל תחכשו ברעה תועשב הפורתה תא חקול ללכ ךרדב התא םא ןיא ,תוצח רחאל העשה םא .החכשנש הנמה תא תחקל שי ,םויה ותוא לש תוצח ינפל רכזנ .העובקה העשב תרחמל הליגרה הנמה תא חק .החכשנש הנמה תא תחקל הפורתה תא תחקל שי ,התוא תחקל תחכשו רקובב הפורתה תא חקול ללכ ךרדב התא םא תחקל ןיא ,האבה הנמל ןמזה עיגה םא ךא .םיליגרה םינמזה יפל ךישמהלו תרכזנשכ !החכשנש הנמ לע תוצפל תנמ לע הלופכ הנמ תחקל ןיא ןפוא םושב .החכשנש הנמה תא

.אפורל תונפל שי הנמ תחכשש הרקמב תושעל המ חוטב ךניא םא .הנמ תספספש ךמצעל םושרת ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי .חקורה וא אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה קיספהל

בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

4

.

:יאוול תועפות לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע ןידמוקב שומישה ,הפורת לכב ומכ .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית :םא םילוחה תיבל דימ תונפלו הפורתב שומישה תא קיספהל שי ישוק ,ןורגהו םייתפשה ,ןושלה ,םינפה לש תוחפנתה ןוגכ הרידנ תיגרלא הבוגתמ לבוס התא .ףוחד יאופר לופיטל קקדזתו ןכתיי .תומרומ תוטילב םע רועב רומח דרג ,המישנב :)העודי הניא הלא תועפות תורידת( תעפוהב אפורל דימ תונפל שי תונשל שיו ידמ םיכומנ ךלש השירקה יכרעש דיעהל לוכי( םומידל םינמיס וא יופצ יתלב םומיד רועה לע תומודא תודוקנ וא תורובח ,םייכינחהמ ,ףאהמ םירבסומ אל םימומיד :)ןונימה תא ההכ םודא ,דורו עבצב ןתש ,םיכתחמו םיעצפמ קסופ יתלב וא דבכ םומיד ,העודי הביס אלל וא םד תאקה ,תפזכ הרוחש האוצ ,)תוילכב וא ןתשה תיחופלשב םומידמ עובנל לולע( םוח וא ,ימד לועיש ,םוטקרהמ םומיד ,)םייעמב וא הביקב םומידל ןמיס( ןוחט הפקכ םיארנה םיקיקלח דוביא ,גליע רוביד ,הייאר שוטשט ;קיתרנהמ םומיד וא גירח ןפואב דבכ יתסוו םומיד )םישנב( דוביא ,תותיווע ,האקה וא הליחב תשגרה ,שאר באכ ,תרוחרחס ,השוחת רסוח ,תויתעונת תבהצה ;לוגס-לוחכ עבצב תובאוכ תונוהב ;חומב םומידל םינמיס תויהל םילולע ולא ,הרכה תבאוכ החירפ ;)בלבלב תקלדל ןמיס( הנוילעה ןטבב רומח באכ ;)תבהצ( ןיעה ןבולו רועה םשב העפות ללוכ ,תורומח תוירוע תועפותל םורגל הלוכי ןירפרוו םירידנ םירקמב .רועב םירומח םיכוביסל ליבוהל הלולע ךא ,רועב תבאוכ החירפב ליחתהל הלוכיש סיסקליפיצלק .תינורכ תוילכ תלחמ םע םילפוטמב רתוי תובורק םיתיעל תשחרתמ וז יאוול תעפות .םירחא תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ ,תכשמתמ תואבה יאוולה תועפותמ תחא םא :חקורה וא אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול רפסמב הדח הדירי ,םוח ,רועב החירפ ,רעיש תרישנ ,לושלש ,תואקה וא הליחב תשגרה .)םד תוקידבב תיפצנה( םדב ןיבולגומהה תמרב וא ,תומודאה םדה תוירודכ חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע :רושיקל הסינכ י"ע וא ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה

(www.health.gov.il)

h t t p s : / / f o r m s . g o v. i l / g l o b a l d a t a / g e t s e q u e n c e / g e t s e q u e n c e .

aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא לש םתייארו םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ !אפורמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה )exp. date( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב ש מתשהל ןיא .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה

C-ל תחתמ ןסחאל שי ןניאש תופורת דימשהל דציכ חקורה תא לאש .הפשאל וא םיכפשל תופורת ךילשהל ןיא .הביבסה לע רומשל ורזעי ולא םיעצמא .שומישב

6

.

ףסונ עדימ :םג הליכמ הפורתה ,ליעפה רמוחה לע ףסונ

Lactose anhydrous, pregelatinized starch, magnesium stearate, color lakes

(1 mg: D&C Red No.6, 2 mg: FD&C Red No.40, FD&C Blue No.2, 2.5 mg:

D&C Yellow No.10, FD&C Blue No.2, 5 mg: D&C Yellow No.10, D&C Red No.6(

.זוטקל ג"מ 197 – כ הליכמ ןידמוק לש הילבט לכ :הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ .תוילבט 30 הליכמ הזירא לכ .PP םידלי ינפב דימע רגוס םע HDPE קיטסלפ קובקב – ג"מ 2 ןידמוק ,דורו עבצב הילפק תרוצב תוחוטש תוילבט – ג"מ 1 ןידמוק :תוילבטה הארמ הילפק תרוצב תוחוטש תוילבט - ג"מ 2.5 ןידמוק ,ךליל עבצב הילפק תרוצב תוחוטש תוילבט .קסרפא עבצב הילפק תרוצב תוחוטש תוילבט - ג"מ 5 ןידמוק ,קורי עבצב :ותבותכו םושירה לעבו ןרציה 2624761 הפיח ץרפמ ,14 רוטיקה 'חר ,מ"עב תיחקור הישעת ורת :תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ 2.5 ןידמוק ,111.44.29374 :תוילבט ג"מ 2 ןידמוק ,111.43.29373 :תוילבט ג"מ 1 ןידמוק 111.48.29378 :תוילבט ג"מ 5 ןידמוק ,111.45.29375 :תוילבט ג"מ דרשמ תוארוהל םאתהב ןכדועו 2013 רבמצדב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע .2018 ראורבפ ךיראתב תואירבה תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל ١٩٨٦ - )تار

َ

ضحتسم( ةلدايصلا ةمظنأ بجومب كلهتسملل ةرشن طقف بيبط ةفصو قفو ءاودلا ق

وس

صارقأ غلم ١ نيداموك صارقأ غلم ۲ نيداموك :اهتيمكو ةلا

عفلا ةداملا :اهتيمكو ةلا

عفلا ةداملا :ىلع صرق لك يوتحي :ىلع صرق لك يوتحي مويدوصلا نيرافراو غلم ۱ مويدوصلا نيرافراو غلم ۲

(Warfarin sodium 1 mg)

(Warfarin sodium 2 mg)

صارقأ غلم ۲,٥ نيداموك صارقأ غلم ٥ نيداموك :اهتيمكو ةلا

عفلا ةداملا :اهتيمكو ةلا

عفلا ةداملا :ىلع صرق لك يوتحي :ىلع صرق لك يوتحي مويدوصلا نيرافراو غلم ۲,٥ مويدوصلا نيرافراو غلم ٥

(Warfarin sodium 2.5 mg)

(Warfarin sodium 5 mg)

.۲ دنبلا يف 'ءاودلا تا

بكرم نم مسق نع ةمهم تامولعم' ا

ضيأو ،٦ دنبلا رظنأ ،ةلا

عفلا ريغ داوملا ةمئاقل ةزجوم تامولعم ىلع ةرشنلا هذه يوتحت .ءاودلا لامعتساب ءدبلا لبق كلذو اهتياهن ىتح ن

ّ

عمتب ةرشنلا أرقا

يلديصلا ىلإ وأ بيبطلا ىلإ ه

جوتف ة

يفاضإ ةلئسأ كيدل تناك اذإ .ءاودلا نع كتلاح نيب هباشت كل ادب ول ىتح ،مهب

رضي دق ه

نلأ ؛نيرخلآل ه

طعت لا .كضرم جلاعل فصو ءاودلا اذه

يحصلا مهتلاحو

ريغ ةعرج لوانتت تنك اذإ .ةدعاسملا بلطأ ،تابوعص تهجاو اذإ .ةحيحصلا ةعرجلا لوانت

يرورضلا نم .بيبطلا ىلإ هجوت – ريثكب ىلعأ ةعرج وأ ةحيحص

.ءاودلا لوانتت كنأب

يلديصلا وأ نانسلأا بيبط ،ةضرمملا ،حا

رجلا بيبطلا ،بيبطلا غلابإ ا

مئاد بجي

نيفورپوبيإ ،نيريپسأ ةصاخ ،نيداموك عم لامعتسلال ةنمآ تناك اذإ اميف صحفلا نود ةديدج ةيودأ لوانت عنم

.فزن ثودح ةروطخ نم ديزت دق ةيودلأا هذه

نلأ ،ىرخأ )NSAIDs( ة

يديئوريتس ريغ باهتلا تاداضمو

.ءاودلاب جلاعلا ىلع ماعطلا نم ةنيعم عاونأو ضارملأا ضعب رثؤت دق

.بيبطلا ىلإ ا

روف هجوت – فزن ضارعأ وأ تاملاع نم يناعت تنك اذإ

اذإ ةصاخ ،ةباصإ وأ طوقس ةجيتن ،ناك ا

ًّ

يأ فزن فاقيإ كناكمإب نكي مل لاح يف ا

روف بيبطلا غلابإ بجي .كسأر يف ةباصلإ تضرعت ؟ءاودلا

ّ

دعأ

َ

مل .١

.مدلا رثخت دض جلاعلو ةياقولل

ّ

يجلاعلا ةعومجملا .K نيماتيڤل تاضهانم ءاودلا لامعتسا لبق .۲ :اذإ ءاودلا لامعتسا عنم

ُ

ي

ىرخلأا ءاودلا تاب

كرم دحلأ وأ )مويدوصلا نيرافراو( ةلا

عفلا ة

داملل ة

يساسح كيدل تدج

.(٦ دنبلا يف ة

لصفملا(

.ةريخلأا ةعاس ٤۸ ـلا للاخ تبجنأ اذإ وأ لماح نيحبصت دق ،

لاماح تنك

.فزن لكاشم نم يضاملا يف تيناع وأ يناعت تنك

.غامدلا يف فزن ةجيتن ةيغامد ةتكسب ا

رخؤم تبصأ دق تنك

ةيلمعل عوضخلا كشو ىلع تنك اذإ وأ ةريخلأا ةعاس ٧۲ ـلا يف ة

يحارج ةيلمعل تعضخ دق تنك .ةريخلأا ةعاس ٧۲ ـلا للاخ ة

يحارج

اذإ“ دنبلا رظنأ( فزن ثودحل رطخلا ديزت دق نيدامدوك عم اهلامعتسا دنع يتلا ةيودأ لوانتت تنك

.)”ة

يئاذغلا تلا

مكملاو ةي

بط ةفصو نودب ىرخأ ةيودأ ،ا

خؤم تلوانت وأ لوانتت تنك .كجلاع ةشقانم لجأ نم كبيبط عجارو ءاودلا لوانتت لا ،تلااحلا هذه ىدحإ كيلع تقبطنا لاح يف :ءاودلا لامعتساب ةقلعتم ةصاخ تاريذحت

نيماتيڤ كلاهتسا يف ة

يئاجفلا ةدايزلا

نلأ ،ءابطأ لب

ق نم كل تفص

و اذإ طقف K نيماتيڤ تلامك

م لوانت بجي .نيرافراو ريثأت صلقت دق K

ديزي دق ضرملاب روعشلا وأ ازنولفنلإا

نأ ىلإ ا

رظن ،ة

يحصلا كتلاحب قلعتي ام لكب جلاع

ملا بيبطلا غلابإ بجي .ءاودلا ريثأت صيلقت ىلإ يدؤت دق تاؤيقتو لاهسإ ،ةدعملا بارطضا امنيب ،ءاودلا ريثأت نم :اذإ بيبطلا ربخأ ،نيداموكب جلاعلا لبق

.ةيودأ ةطساوب ةرطيسلل لباق ريغو ا

دج عفترم مد طغض نم يناعت تنك

.رشع ينثلإا يف وأ ةدعملا يف ةحرق نم يضاملا يف تيناع وأ يناعت تنك

.مضهلا زاهج يف فزن نم يضاملا يف تيناع

.)غامدلا يف ة

يومد ةيعوأ دادسنا ةجيتن ثدحت يتلا( ة

يرافقإ ةتكسب ا

رخؤم تبصأ

.(endocarditis – بلقلا فاغش باهتلا( بلقلا ةناطب ءاشغ يف ة

يموثرج ىودع نم يناعت تنك

.(Cerebrovascular disease -

يغامد

يئاعو ضرم( غامدلا ىلإ مدلا قفدت يف لكاشم نم يناعت تنك

.(thyroid) ة

يقردلا ةدغلا يف لكاشم نم يناعت تنك

.ىلكلا يف وأ دبكلا يف لكاشم ،ريطخ

يبلق ضرم نم يناعت تنك

.(thrombophilia( ة

يومد تارثخت ن

وكتل ة

يلباق كل ب

بس

ت يتلا ة

يحص ةلاح نم يناعت تنك

ةمواقمو سفنت قيض ،ا

ديدش ا

قاهرإ ب

بس

ي يذلا نيبولغوميهلا نم ضفخنم ىوتسم( مد رقف نم يناعت تنك .)ىودعلا تلااح نم ةضفخنم

.ناطرس نم وأ مرو نم يناعت تنك

.تبصأ اذإ وأ ةمدك ا

رخؤم تيقلت

ىلع ا

رقتسم ريغ تنك اذإ وأ ا

ماع ٦٥ نس قوف تنك اذإ لاثم فزن لوصحل ربكأ ةروطخل ا

ضرعم تنك .كسفنل ةباصإب ببستلاو رثعتلل ليمتو كيمدق ءارجإ ىلإ جاتحت دق ذإ ،نيداموك لوانت لبق

يلديصلا وأ كبيبط ربخأ ،تلااحلا هذه ىدحإ كيلع تقبطنا لاح يف .جلاعلا للاخ رثكأ ةبراقتم تاقوأب تاصوحف لوانتت كنأب هيلإ هجوتت يذلا

يلديصلا وأ نانسلأا بيبط ،ةضرمملا ،حا

رجلا بيبطلا ،بيبطلا غلابإ ا

مئاد بجي .)نيرافراو( نيداموك

ّ

يحارج تا

ّ

يلمع بجي .نس علاتقا وأ نانسلأا يف ة

يحارج ةيلمع لبق ةعرجلا صيلقت ىلإ جاتحت دق ،فزن ثودح رطخل ةجيتن فزن ثودحل رطخ دجوي ثيح ة

يحارجلا ة

يلمعلا دعبو لبق ةعاس ٧۲ )نيرافراو( نيداموكلا لوانت نع فقوتلا .نيرافراو لوانتت كنأب نانسلأا بيبط غلابإ بجي .ديدش :نيخدتلا .ءاودلا ريثأت ةدايز ىلإ ب

بس

ي دق نيخدتلا نع فقوتلا

نلأ ،نيخدتلا نع فقوتلا تررق اذإ بيبطلا ةراشتسا بجي :ةعباتمو تاصوحف نم ا

دج ةمهم هذه مدلا تاصوحف .ةمظتنم ةروصب مدلا رثختل تاصوحف ءارجإ بجي ،ءاودلا اذه يف جلاعلا ءانثأ ،ةعرجلا ر

يغت لاح يف ربكأ ةريتوب تاصوحفلا هذه ءارجإ متيس .ةحيحصلا ةعرجلا لوانتت كنأ نم دكأتلا لجأ .ىلكلا يف وأ دبكلا يف لكاشم كيدل تناك اذإ وأ ،ىرخأ ةيودأ لامعتسا فاقيإ وأ ءدب ،ة

ّ

يئاذغلا تلا

ّ

مكملاو ةي

ّ

بط ةفصو نودب ةيودلأا كلذ يف امب ىرخأ ةيودأ ،ا

ً

ر

ّ

خؤم تلوانت وأ لوانتت تنك اذإ .كلذب

ّ

يلديصلا وأ بيبطلا ربخأف

ّ

يلاتلا ةيودلأا لوانتت تنك اذإ بيبطلا غلابإ بجيو ءاودلا لوانت عنم

ُ

ي

تارثخت لوصح عنمل وأ جلاعل نيرب

فلل ةللحم ةيودأ( زانيكوروي ،زلاپيتكنيت ،زانيكوتپيرتس ،زلاپيتير ،زلاپيتلأ .بائتكلال يتابن ءاود – )Hypericum( بوقثملا نرعلا ةتبن ،St. John’s wort ;)ة

يومد

ّ

يلاتلا ةيودلأا كلوانت لبق بيبطلا غلابإ بجي ،نيفورپوبيإ ،نيريپسأ لمشت يتلاو ،باهتللااو مللأل (NSAIDs( ة

يديئوريتس ريغ باهتلا تاداضم ةيودأ ،ديتابيفيتپإ ،لوماديريپيد ،باميسكيسبأ ،ليرچوديپولك ;ماكيسكوليم ،نيساثيمودنإ ،كانيفولكيد ،بيسكوكليس ،نيراپيه ىلع يوتحت ةيودأ وأ نيراپيه ;)ة

يومد تارثخت رسك وأ ة

يومدلا حئافصلل ةداضم ة

يودأ( نابيفوريت ;)ىرخأ رثخت تاداضم( نيلكيساتسورپ ،ديوراپاناد ،نابسكوراڤير ،نارتچيباد ،سكونيراپادنوف ،نيدوريلاڤيب عون نم بائتكلاا تاداضم ;)

يرومضلا لصافملا باهتلا جلاعل( نيمازوكولچ ;)سرقنلا جلاعل( نوزاريپنيفلوس .نيسكافلانيڤ ،نيتيسكوراپ ،نيتيسكؤولف ،مارپولاتيس لثم SNRI -و SSRI :لوانتت تنك اذإ بيبطلا غلابإ بجي :ءاودلا ريثأت نم ديزت يتلا ةيودأ

نيليسيسكومأ لثم ة

يويح تاداضم ;)باهتللاا وأ مللأل( لوماتيساراپب مظتنمو ،لصاوتم لامعتس

كلاهتسا يف

يئاجف طوبه :)دقلا كمس دبك تيز وأ ة

يئاذغ تلامك

م يف( K نيماتيڤ ;نيلكيسارتتو نيساسكولفوڤيل نيفيسكومات ،بينيتولريإ ،نيباتيسيپاك ;)سرقنلا ضرمل( لونيروپولأ ;نيرافراو ريثأت نم ديزي دق K نيماتيڤ لوزانوكارتإ ،لوزانوكولف ،لوزانوكوتيك ;)لوحكلا نم ماطفلل( ماريفلوسيد ;)ناطرسلا ضرم نم عاونلأ( ;)بلقلا تابارطضلا( نيدنيك ،نورادويمأ ،نونيفاپورپ ;)ةدعملا ةحرقل( لوزاريپموأ ;)ة

يرطفلا ىودعلل( ،تاربيفورپيس ،تاربيفزيب ;)وبرلا ضرمل( تساكولريفاز ;)زيكرتلاو ءاغصلإا تابارطضلا( تادنيف ليثيم لا( لورتسيلوكلا ضفخل نيتاتسڤولف لثم تانيتاتس ;)مدلا يف موحشلا صيلقتل( ليزوربيفميچ ،تاربيفونيف تاتسيلروأ ;)ةيموثرجلا ىودعلل( لوزادينورتيم ،لوزاسكوتيمافلوس ،نيسيمورثيريأ ;)نيتاتساڤارپ لمشي .)ةنمسلا طرفل( :لوانتت تنك اذإ بيبطلا غلابإ بجي :ءاودلا ريثأت نم صلقت يتلا ةيودأ

;)ة

يرطفلا ىودعلل( نيڤلوفويزيرچ ;)عرصلا جلاعل( نيپزامابراك ،نيئوتنيف ،نوديميرپ ;)ةئدهتلل( تاروتيبراب لصافم باهتلاو ءاعملأا يف

يباهتلا ضرمل( نيرپويتازأ ;)ل

سلا ضرمل( نيسيپمافير ;لمحلا عنم بوبح ضفخل( نيماريتسيلوك ;)ةدعملا يف تاحرقتل( تافلاركوس ;)عورزم وضع ضفر عنملو

يمزيتامور .)دقلا كمس دبك تيز وأ ة

يئاذغ تلامكم يف( K نيماتيڤ ;)لورتسيلوكلا

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה