קולפרמין

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
PEPPERMINT OIL
זמין מ:
TRADIS GAT LTD
קוד ATC:
A03AX
טופס פרצבטיות:
קפסולות
הרכב:
PEPPERMINT OIL 187 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
אין צורך במרשם
תוצרת:
TILLOTTS PHARMA AG, SWITZERLAND
קבוצה תרפויטית:
OTHER DRUGS FOR FUNCTIONAL BOWEL DISORDERS
סממני תרפויטית:
For the treatment of symptoms of discomfort abdominal colic and distension following irritable bowel syndrome
מספר אישור:
109 07 26971 00
תאריך אישור:
2013-02-28

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

18-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

27-11-2020

1986

-ו"משתה (םירישכת) םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע אפור םשרמ אלל תקוושמ הפורתה

Colpermin

Capsules

תוסומכ ןימרפלוק

Peppermint oil 187 mg

 הטנמ ןמש :ליעפה רמוחה ףסונ עדימ –

ףיעסב ןייע אנ :םיליעפ יתלב םירמוח . חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק םניא וא םירימחמ (םימוטפמיס) הלחמה ינמיס םאב אפורה לא תונפל ךילע .ףסונ עדימל קוקז ךנה םא חקורב ץעוויה .הנוכנ הרוצב שמתשהל ךילע .אפור םשרמב ךרוצ אלל תנתינ וז הפורת .םייעובש רחאל םירפתשמ

?

הפורתה תדעוימ המל.

1

.זיגרה סגה יעמה תנומסת תובקעב םיזגו ןטב יבאכ ,תוחונ יא לש םימוטפמיסב לופיטל שמשמ ןימרפלוק םייטמורא םינמש :תיטיופרת הצובק הפורתב שומיש ינפל.

2

:םא הפורתב שמתשהל ןיא ,לוטנמל ה/שיגר התא םא דחוימב ,(ףסונ עדימ :ףיעסב םיליעפ אלה םיביכרמה תמישר האר) הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמה דחאל וא הטנמ ןמש :ליעפה רמוחל (יגרלא) שיגר התא .דבכב העיגפ וא הרמה סיכב תקלד ,הרמה רוניצב המיסחמ רבעב תלבס וא ת/לבוס ךנה םא ןימרפלוקב שמתשהל ןיא ןכ ומכ .םינטובו היוס :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא .הביקב תירולכורדיה הצמוחב רסח וא (תברצ ,סוקלוא ןוגכ) לוכיעה תכרעמ דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא ת/לבוס ךנה םא לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילב הפורתב שמתשהל ןיא .הצמוח תורתוס תופורת חקול התא םא אפורה תא עדייל שי דחוימב ,חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,ןוזמ יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל וא ,חקול התא םא .הקינמ ךנה וא ןוירהב ךנה םא אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא :הקנהו ןוירה .הלעמו

ליגמ םירגבתמו םירגובמב שומישל תדעוימ וז הפורת :םידלי ?הפורתב שמתשת דציכ.

3

.חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע :אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה .תורומח תועפותה רשאכ ,םויב םימעפ שולש תוסומכ יתשל דע הנמה תא לידגהל ןתינ .החורא ינפל תוקד

,םויב םימעפ שולש תחא הסומכ .לזונ טעמ םע הפורתה תא עולבל שי !סועלל ןיא

.תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

.םייעובש דע עובש לש הפוקתל ,תועפותב הלקהל דע הפורתב שמתשהל שי

.ךתא הפורתה תזירא תא אבהו םילוחה תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא

:לופיטה תחלצהל עייסל לכות דציכ .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא

.חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא יאוול תועפות.

4

.ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע ןימרפלוקב שומישה ,הפורת לכל ומכ :תובורק םיתיעל תועיפומה יאוול תועפות תעבטה יפ רוזאב ימוקמ יוריג רצוויהל לולע םירוחט תיעבמ םילבוסה םישנא לצא .הביק תצמוחב רסוחמ םילבוסה םישנא לצא וא האלמ הביק לע תחקלנ הפורתה םהב םירקמב תברצב הרמחה .הפורתב שומישה תעב :תורידנ םיתיעל תועיפומה יאוול תועפות .לוטנמ ,ירקיעה וביכרמל וא ליעפה רמוחל תיגרלא הבוגת חתפמ התא םא אפורל דימ תונפלו הפורתב שומישה קיספהל שי שומישה תא י/קספה ולא םירקמב .תוינמז ויה ופצנש תובוגתה וללה םירקמה לכב .תועונתב םואית רסוחו דער :לוהוכלא םע תינמז וב חקלנ רשאכו ,בל בצקב הטאה ,שאר באכ שח התא םא .ידימ יאופר ץועיל י/הנפו הפורתב .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הרכזוה אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא

?

הפורתה תא ןסחאל ךיא.

5

.אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ

.שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .ןוטרקה יבג לע עיפומה exp. date)) הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

-ל תחתמ הרוטרפמטב ןסחאל שי

.רואו תוחל ינפמ ןגהל ידכ תירוקמה הזיראב ןסחא

ףסונ עדימ.

6

:םיליעפ יתלב םירמוח םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

White beeswax, arachis oil, colloidal anhydrous silica, gelatin, indigotine (E132), titanium dioxide, methacrylic acid- methyl methacrylate copolymer (1:2),

methacrylic acid-ethylacrylate copolymer(1:1), triethyl citrate, glyceryl monostearate 40-55, macrogol 4000, talc.

.ןטולג ליכמ וניא ןימרפלוק

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

.תוסומכ

הליכמ הזיראה ץיווש , המראפ סטוליט :ןרציה םש

49170

הוקת חתפ

7775

.ד.ת מ“עב תג סידרט :םושירה לעבו ןאוביה םש

2013

ראורבפ ךיראתב תואירבה דרשמ י“ע רשואו קדבנ הז ןולע

1090726971

:תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .הבקנ /רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל

12913-2

heb.pdf 1

heb.pdf 1

09.04.2015 10:53:38

09.04.2015 10:53:38

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה