קוליפרים % 10 תמיסה וטרינרי

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

28-11-2020

מרכיב פעיל:
SULFACHLOROPYRIDAZINE SODIUM 10.4 %; TRIMETHOPRIM 2 %
זמין מ:
ABIC VETERINARY PRODUCTS LTD
טופס פרצבטיות:
SOLUTION
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS IN DRINKING WATER
תוצרת:
ABIC VETERINARY PRODUCTS LTD
סממני תרפויטית:
Anti bacterial agent in hens only.
מספר אישור:
82139167402
תאריך אישור:
2012-04-01

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

28-11-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

רשואוקדבנונכותותואירבהדרשמי"עעבקנהזןולעטמרופ

דבלבירנירטושומישל

הסימתםירפילוק 10% ירנירטו

Coliprim Solution 10%Veterinary

1 רטיל

בכרה לכ: 1 :ליכמל"מ

Sulphachloropyridazine Sodium 100.0mg

Trimethoprim 20.0mg

Phenoxyethanol 6.0mg

:תויוותה

:ןוגכםיילילשםרגםיקדייחי"עםימרגנהםיינשמםימוהיזותולחמ E. Coli ,

Aerobacter , Salmonella , Pasteurella :ןוגכםייבויחםרגםיקדייחו

Corynebacterium , Staphylococcus .תולוגנרתב

:השגהוןונימ

.רנירטוהאפורהתוארוהלםאתהב

הייתשימבשיגהלשי:תופועב 3 תיצחמךשמהבוןושארהםויברטיללל"מ

ךשמלןונימה 2-4 שיגהליוצר.םיפסונםימי כ .הייתשהימלדיחירוקמ

:תורהזא

לצאהייתשהתורבגתהללגבןונימהתאןיטקהלשיםימחםימיב

.תופועה

.הלטהבתופועלשיגהלןיא

רומחיוקילםעח"עבלרישכתהתאשיגהלןיא ,דבכהדוקפתב

.םידימאנופלוסלתושיגרילעבואםדהתכרעמ,הילכה

.הבורמהייתשרשפאלשי

:הנתמהןמז

ךשמבשיגהלןיא 5 .הטיחשהינפלםימי

:יאוולתועפות

.ןתשהולוכיעהתכרעמבתוערפהוםוח,רועבםייוריג

:הנסחא

דעןסחאלשי 25°C

'סמםושרטנטפ 55214

ויא)אפורםשרמבייח (ר

י"ערצוימ קלופוקתרבח מ"עב ת"פ רובע, קיבא םירנירטוםירצות מ"עב

.ד.ת 489 שמשתיב

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה