קווטיאפין טבע 100 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

16-10-2018

מרכיב פעיל:
QUETIAPINE AS FUMARATE
זמין מ:
ABIC MARKETING LTD, ISRAEL
קוד ATC:
N05AH04
טופס פרצבטיות:
טבליות מצופות פילם
הרכב:
QUETIAPINE AS FUMARATE 100 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TEVA PHARMACEUTICAL WORKS PRIVATE LIMITED COMPANY, HUNGARY
קבוצה תרפויטית:
QUETIAPINE
איזור תרפויטי:
QUETIAPINE
סממני תרפויטית:
- Indicated for the treatment of schizophrenia.- Treatment of manic episodes Associated with bipolar disorder. - Treatment of major depressive episodes in bipolar disorders
leaflet_short:
א. הטיפול בתרופה יינתן : 1. למבוטח בגיר שהוא חולה סכיזופרניה;2. למבוטח קטין הסובל מסכיזופרניה או מפסיכוזה אחרת; 3. בהפרעה ביפולרית כקו טיפולי שני. ב. התחלת הטיפול בתרופה תהיה על פי הוראתו של רופא מומחה בפסיכיאטריה או בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר, לפי העניין. ג. לא יינתנו לחולה בו בזמן שתי תרופות או יותר ממשפחת התרופות האנטיפסיכוטיות האטיפיות.
מספר אישור:
150 04 33719 00
תאריך אישור:
2018-05-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

29-05-2018

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה ג"מ 25

®

עבט ןיפאיטווק תופוצמ תוילבט ג"מ 100

®

עבט ןיפאיטווק תופוצמ תוילבט

ג"מ 200

®

עבט ןיפאיטווק תופוצמ תוילבט

ג"מ 300

®

עבט ןיפאיטווק תופוצמ תוילבט בכרה ג"מ 25

עבט ןיפאיטווק לש הפוצמ הילבט לכ :הליכמ ,ג"מ 25 )טארמופכ( ןיפאיטווק

Quetiapine (as fumarate) 25 mg

ג"מ 100

עבט ןיפאיטווק לש הפוצמ הילבט לכ :הליכמ ,ג"מ 100 )טארמופכ( ןיפאיטווק

Quetiapine (as fumarate) 100 mg

ג"מ 200

עבט ןיפאיטווק לש הפוצמ הילבט לכ :הליכמ ,ג"מ 200 )טארמופכ( ןיפאיטווק

Quetiapine (as fumarate) 200 mg

ג"מ 300

עבט ןיפאיטווק לש הפוצמ הילבט לכ :הליכמ ,ג"מ 300 )טארמופכ( ןיפאיטווק

Quetiapine (as fumarate) 300 mg

םיינגרלאו םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל קלח לע בושח עדימ" - 2 ףיעס האר רישכתב עדימ" - 6 ףיעסו "הפורתה לש םיביכרמהמ ."ףסונ שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה .חקורה לא וא אפורה ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא .המוד םתלחמ יכ ךל הארנ םא תחתמ םירגבתמו םידליל תדעוימ הניא הפורתה .18 ליגל םילבוסה םישישקל תדעוימ הניא הפורתה .היצנמדמ ?הפורתה תדעוימ המל .1 :תולחמ רפסמב לופיטל תדעוימ עבט ןיפאיטווק עומשל לוכי התא הב הלחמ :הינרפוזיכסב לופיטל םירבדב ןימאהל ,םימייק םניאש םירבדב שוחל וא ,הליגר אל תונדשח תשוחת וא ,םייתימא םניאש .ןואכיד וא חתמ ,המשא ,לובליב ,הדרח תוערפהל םירושקה הינמ יבצמב לופיטל ,זילע ,שגרנ דואמ שוחת וב בצמ :תוירלופיב הדירי וא ,הדימה לע רתי ליעפ ,בהלנ ,רעסנ .תונפקותו טופישה רשוכב תוערפהל םירושקה ןואכיד יבצמב לופיטל לכ בוצע שוחל לוכי התא וב בצמ :תוירלופיב תושגר שוחל ,ןואכידב התאש אצמתש וא ןמזה רסוח וא ןובאיתה ןדבוא ,היגרנא רסוח ,המשא .ןושיל תלוכי עבט ןיפאיטווקב ךלופיט ךישמהל לוכי אפורה .רתוי בוט שיגרמ התא םא םג :תיטיופרת הצובק תארקנה תופורת תצובקל תכייש עבט ןיפאיטווק .תויטוכיספ יטנא תופורת הפורתב שומישה ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא דחא לכל וא ליעפה ביכרמל )יגרלא( שיגר התא

,הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ הז ןולעב "ףסונ עדימ" - 6 ףיעס האר הקינמ תא רשאכ הפורתב ישמתשת לא ∙ תא לטונ התא םא עבט ןיפאיטווק לוטיל ןיא ∙ :תואבה תופורתה לופיטל( ,ריואניפלנ ןוגכ ,תוזאטורפ יבכעמ - םוהיז - שכרנה ינוסיחה לשכה תנומסתב )סדייאה לוזאנוקוטק ומכ םילוזאה תחפשממ תופורת

)םייתירטפ םימוהיזל( םוהיזב לופיטל תויטויביטנא תופורת - )ןיצימורטירלק וא ןיצימורתירא( )ןואכידל( ןודוזאפנ - שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא הפורתב אפורל רפס ,עבט ןיפאיטווקב לופיטה ינפל :םא ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר התא ∙ תליטנ ינפל אפורל ךכ לע עידוהל ךילע הפורתה לבס וא לבוס ךתחפשמ ינבמ והשימ וא התא ∙ ,בלה בצקב תויעב :ןוגכ ,בלב תויעבמ רבעב ךראומ

לש אצממ וא דואמ ריהמ בל בצק תופורת לטונ התא םא וא ,ג.ק.א תקידבב בלה בצק לע תועיפשמה ךומנ םד ץחל ךל שי ∙ דבכב תויעב ךל שי ∙ םי/סוכרפ םעפ יא ךל היה ∙ הכומנ םינבל םד יאת תריפסמ רבעב תלבס ∙ תליטנמ האצותכ המרגנ אל וא המרגנש( )תופורת התא םא רקיעב יחומ ץבשמ רבעב תלבס

שישק ןוכיס תצובקב התא םא וא תרכוסמ לבוס התא ∙ אפורהו ןכתי ,הזכ הרקמב .תרכוסב תולחל התאש ןמזב ךמדב רכוסה תומר תא קודבי עבט ןיפאיטווקב לפוטמ שישק התא םא עבט ןיפאיטווק לוטיל ןיא ∙ עבט ןיפאיטווקש ןוויכ ,)היצנמד( ןויטיש םע םירקמב וא ,ץבשל ןוכיסה תא ריבגהל הלולע תוומל ןוכיסה תא ריבגהל הלולע םימייוסמ היצנמד םע םישישק לצא םירגבתמו םידליל תדעוימ הניא עבט ןיפאיטווק ∙ םינש 18 ליגל תחתמ ןוויכ ,םד ישירק ויה ךתחפשמ ןבל וא ךל םא ∙ תוברועמ ויה עבט ןיפאיטווק ןוגכ תופורתש םד תשירק תמירגב בלה רירש תלחמ לע חווד םילפוטמ רפסמב ∙ .בלה רירש תקלד לעו )בלה רירש תושלחה( רשק שי עבט ןיפאיטווקב לופיטל םא עודי אל ולא תויעבל המישנ תוקספה לש בצמ :ךל היה וא ךל שי ∙ - המישנ םוד ארקנ( הלילה תנש תעב תורצק )האינפא ןקורל תלוכי רסוח לש בצמ :ךל היה וא ךל שי

,)ןתש תריצא( ןתשה תיחופלש תא ירמגל ץחלב היילע וא יעמ תמיסח ,תלדגומ הטטסורפ ידי-לע םיתיעל םימרגנה םיבצמ ולא .יניע ךותה תועיפשמה ,)תויגרנילוכיטנא תוארקנה( תופורת לפטל הרטמב דקפתמ בצע את וב ןפואה לע והשלכ יאופר בצמב :ב שח התא םא ידימ ןפואב אפורה תא עדי וא העזה ,ףירח םירירש ןוישק ,םוח לש בוליש ∙

neuroleptic

" תארקנה העפות וז( הרכהב הדירי

.)"

malignant syndrome

.ףוחד יאופר לופיטל שרדיתו ןכתי ןושלבו םינפב רקיעב ,תוינוצר יתלב תועונת ∙ לוכיש רבד ,תוינונשי שח התא םא ,תרוחרחס ∙ לצא )הליפנ( תירקמ העיצפ לש ןוכיס תולעהל םישישק םישנא ןויפכ ףקתה ∙ תבאוכו תכשמתמ ,הכורא הפקז ∙ לכ וא ןורג באכ ,תעפש לש םינמיס ,םוח

האצות תויהל לוכי רבדהש ןוויכ ,תרחא תקלד םדה תוירודכ תריפסב דואמ הכומנ המר לש לופיט תקספה שורדיו ןכתיש רבד ,תונבלה לופיט ןתמ וא/ו עבט ןיפאיטווקב תוריצע וא ,ךשמתמ ןטב באכ םע תוריצע ∙ ליבוהל לוכי רבדה ,יתפורת לופיטל הביגה אלש יעמה תמיסח לש רתוי רומח בצמל :ןואכיד לש הרמחהו תוינדבוא תובשחמ תופסונ תורומח תוירטאיכיספ תוערפהו ןואכיד

.תונדבואל רתויב םיהובגה ןוכיסה ימרוגכ םיעודי שחרתהל הלוכי תוינדבוא תובשחמב היילע חקולש ןוויכ ,עבט ןיפאיטווק םע לופיטה תליחתב םייעובשכ ,לועפל הליחתמ הפורתהש דע ןמז תוינדבוא תובשחמב היילע .ךכמ רתוי םיתיעלו קספומ עבט ןיפאיטווקב לופיטה םא תורקל הלוכי .ימואתפ ןפואב ובקעי םהיתוחפשמ ינבו םילפוטמה יכ ץלמומ תרבגה :ןוגכ תוגהנתהבו חורה בצמב םייוניש רחא תובשחמ לש העפוה וא/ו ,הדרחה וא ןואכידה תוערפה וא תונפקות ,החונמ רסוח ,תוינדבוא ןונימה רשאכ וא לופיטה תליחתב דחוימב ,הנישב תונפל שי ,הלא ןוגכ םייוניש ולחו הדימב .הנתשמ .אפורל תידימ וז הצלמה לע הרתי הדפקה דיפקהל שי .18-24 יאליגב םיריעצ םילפוטמב םירגבתמו םידלי ליג דע םיריעצ םירגובמבו םירגבתמב ,םידליב התפצנ ,ןואכיד דגנ תופורת וחקל רשא 24 ,תוניועו םיינדבוא םישעמבו תובשחמב היילע אפורה תאז תורמל .לופיטה תליחתב רקיעב בשוח אוה רשאכ וז הפורת ךל םושרל לוכי ךלש הפורתה תא ךל םשר אפורה םא .ךתבוטל הזש הרזח הנפ - ותיא חחושל ןינועמ התאו תאזה קלח ועיפוה םא ךלש אפורל חוודל ךילע .אפורל .ורמחוה ןהש וא וטרופש יאוולה תועפותמ םיברל .בלבלה תקלד לע חווד םילוח רפסמב םירושקכ םיעודיה םימרוג ויה ולא םילוחמ תומרב היילע ןוגכ םימרוג ,בלבלה תקלד םע הרמ ןבא ,)םדב ןמוש לש גוס( םידירצילגירטה

.לוהוכלא לש הכירצו בקעמו תוקידב ולטנש םילפוטמ לצא התפצנ לקשמב היילע ןפואב לקשמה רחא בוקעל שי ,עבט ןיפאיטווק .רידס :תויתפורת ןיב תובוגת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו :חקול התא םא דחוימב םיבצעה תכרעמ לע תועיפשמה תופורת ∙ תופורת ,הדרחל תופורת ןוגכ תיזכרמה ןיאוטינפ :ןוגכ( היספליפא ,)ןודוזאפנ( ןואכידל ,)הניש ידודנל( םיטרוטיברב ,)ןיפזאמאבראק וא )יטוכיספ יטנא( םויתיל וא ןיזדירוית םד ץחל תדרוהל תופורת ∙ תופורת ,לשמל ,בלה לע תועיפשמה תופורת ∙ םיטילורטקלאב ןוזיא רסוח לע עיפשהל תולוכיש ןוגכ ,)םויזנגמו ןגלשא לש תוכומנ תומר( תומיוסמ תוקיטויביטנא וא תונתשמ תופורת )תפחשב לופיטל הקיטויביטנא( ןיציפמפיר ∙ תוריצעל םורגל תולולעש תופורת ∙ תויגרנילוכיטנא תופורת ∙ תיבויח האצותל םורגל הלוכי עבט ןיפאיטווק ∙ ןודתמ :ןוגכ לטונ ךניאש תופורתל ןתש תקידבב שי .םיילקיצירט גוסמ ןואכידל םירישכת וא תוקידב תועצמאב ולא תואצות תוניקת אדוול תופסונ תויפיצפס תא חקול התא םא עבט ןיפאיטווק לוטיל ןיא ∙ שמתשהל ןיא" - 2 ףיעס האר( :תואבה תופורתה ריואניפלנ ןוגכ ,תוזאטורפ יבכעמ )"םא הפורתב - שכרנה ינוסיחה לשכה תנומסתב לופיטל( ומכ םילוזאה תחפשממ תופורת ,)סדייא תופורת ,)םייתירטפ םימוהיזל( לוזאנוקוטק וא ןיצימורתירא( םוהיזב לופיטל תויטויביטנא )ןואכידל( ןודוזאפנ ,)ןיצימורטירלק ןוזמו הפורתב שומיש םע לופיטה ןמזב תוילוכשא ץימ תותשל ןיא עיפשהל לולע תוילוכשא ץימ .עבט ןיפאיטווק .עבט ןיפאיטווק לש תוליעפה ןפוא לע .ןוזמ אלל וא םע עבט ןיפאיטווק לוטיל ןתינ לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש תפוקתב םיפירח תואקשמ וא תוניי תותשל ןיא .הפורתה םע לופיטה הקנהו ןוירה אפורה תא עדיל שי עבט ןיפאיטווק תליטנ ינפל סנכיהל הסנמ וא ןוירה תננכתמ ,ןוירהב תא םא .ןוירהל םא אלא ,ןוירה ךלהמב עבט ןיפאיטווק לוטיל ןיא .ךלש אפורה םע ךכ לע תרביד .הקינמ תא םא וז הפורתב שמתשהל ןיא םידוליב שחרתהל םילוכי םיאבה םינימסתה תשולשב עבט ןיפאיטווק ולטנש תוהמיא לש םירירש ןוישק ,דער :ןוירהל םינורחאה םישדוחה תויעב ,טקש יא ,תוינונשי ,םירירש תשלוח וא/ו ולא יא חתפמ ךקונית םא .הליכא יישקו המישנ .אפורל תונפל שי םינמיסהמ תונוכמב שומישו הגיהנ לעו תונריעב םוגפל לולע וז הפורתב שומישה תונוכמ תלעפה ,בכרב הגיהנב תוריהז בייחמ ןכ .תונריע תבייחמה תוליעפ לכבו תונכוסמ םילוח תיב יאופרה תווצה תא עדי אנא ,םילוח תיבל ךעיגהב .עבט ןיפאיטווק לטונ התאש לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ :הפורתה גוס וניה זוטקל .זוטקל הליכמ עבט ןיפאיטווק ךניא וא זוטקלל תוליבס יא ךל שי םא .רכוס לש אפורה תא עדי אנא ,םימיוסמ םירכוס לכעל לוכי .עבט ןיפאיטווק תליטנ ינפל ךלש הילבטב ןרתנ ג"מ 23 -מ תוחפ הליכמ וז הפורת .ןרתנ תלוטנ תבשחנ ךכיפלו ג"מ 25 עבט ןיפאיטווק לש תופוצמ תוילבט

טסנס בוהצ עבצ רמוח תוליכמ ג"מ 100 -ו תובוגתל םורגל לולעה

(Sunset yellow FCF)

.תויגרלא ?הפורתב שמתשת דציכ .3 דימתו ,קיודמ ןפואב עבט ןיפאיטווק לוטיל שי קודבל שי ,חוטב ךניא םא .אפורה תוארוה יפל .לפטמה אפורה םע ןונימ םיאתהל לוכי אפורה .דבלב אפורה תוארוה יפל ןונימ ג"מ 150 ןיב הפורתה לש תימויה הנמה תא .םיכרצבו ישיאה לופיטב יולת ,ג"מ 800 -ל .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא לוטיל שי בוצק ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא לוטיל ןיא ןפוא םושב ךא ,תרכזנשכ דימ הנמ .דחיב תונמ יתש תחתמ םירגבתמו םידליל תדעוימ הניא וז הפורת .18 ליגל שומישה ןפוא אלל םימ םע ןתומלשב תוילבטה תא עולבל שי .לכואל רשק תפוקתב םיפירח תואקשמ וא תוניי תותשל ןיא .הפורתה םע לופיטה םע לופיטה ןמזב תוילוכשא ץימ תותשל ןיא .עבט ןיפאיטווק .היצח וק רדעהב תוילבטה תא תוצחל ןיא .קוסירו השיתכ יבגל עדימ ןיא :רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא עלב תועטב םא וא רתי תנמ תועטב תלטנ םא ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי ןכתי .ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב לש תוקיפדו ,תרוחרחס וא השלוח ,תופייע שיגרתו .תוקזח בל :הפורתה תא תחקל תחכש םא לוטיל שי בוצק ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא לוטיל ןיא ןפוא םושב ךא ;תרכזנשכ דימ הנמ .דחיב תונמ יתש .אפורה ידי-לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .חקורה וא אפורה םע תוצעייתה אלל לופיטה :הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא הרוצב קר הפורתה תא קיספהל שי הרקמ לכב הלולע הפורתה תליטנב הדח הקספה .תיתגרדה ,לושלש ,שאר באכ ,הליחב ,הניש יישקל םורגל קיספהל ץלמומ .החונמ רסוחו תרוחרחס ,תואקה לש ןמז קרפ ךרואלו יתגרדה ןפואב לופיטה תא .תועובש 1-2 תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא בכרה .הפורת לטונ ךניהש םעפ לכב הנמהו .םהל קוקז ךניה םא םייפקשמ שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב יאוול תועפות .4 לולע עבט ןיפאיטווקב שומישה ,הפורת לכב ומכ לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו תוסחייתה תובייחמה יאוול תועפות :תדחוימ שי ,תשחרתמ תואבה תועפותהמ תחא םא ןפואב אפורל תונפלו הפורתב שומישה קיספהל :ידימ תועפות( תוחיכש ןניאש יאוול תועפות ךותמ םישמתשמ 1-10 ב תועיפומש

:)1,000

)תותיווע( םיסוכרפ ∙ המישנב םיישק לולכל תולוכיש תויגרלא תובוגת ∙ רועב תוחיפנ ,רועה לע םימרומ םישוג ,קוש וא ןורגלו םייניעל ,הפל ביבסמ תוחיפנו ןושלהו םינפה לש רקיעב ,תוטלשנ יתלב תועונת ∙

tardive dyskinesia

תועיפומש תועפות( תורידנ יאוול תועפות :)10,000 ךותמ םישמתשמ 1-10 ב תופייע ,םירירש תושקונ ,העזה ,םוח לש בוליש ∙ וא םדה ץחלב הלודג היילע ,ןופליע וא הפירח

neuroleptic

( הרכהב הדיריו בלה תוקיפדב

malignant syndrome

באכ ,תעפש ייומד םינימסת ,םוח לש בוליש ∙ םע דחי רחא םוהיז לכ וא הפב םיביכ ,ןורג בצמ ,םינבל םד יאת לש הכומנ דואמ הריפס סיזוטיצולונרגא ארקנה יעמ תמיסח ∙ /רועה תבהצה( תבהצ אלל וא םע דבכב תקלד ∙ )םייניעה ןבול וא דיה ףכ תבאוכו הכורא הפקז ∙ אטבתמ( םיילגרב דחוימב ,םידירוב םד ישירק ∙ םילולעה ,)לגרה לש תוימומדאו באכ ,תוחיפנב הזח יבאכ םורגלו תואירל םדה םרז םע עיגהל המישנ יישקו תועיפומש תועפות( דואמ תורידנ יאוול תועפות :)10,000 ךותמ דחא שמתשממ תוחפב יישקב אטבתהל הלולעה הפירח תיגרלא הבוגת ∙ תוטטומתהו תרוחרחס ,המישנ ביבס ללכ ךרדב ,רועה לש הריהמ תוחפנתה ∙ )המדאויגנא( ןורגהו םייתפשה ,םייניעה .תוריהמב תחתפתמה ,החירפו רומח דוריג ∙ תויחופלש ,תוימומדא תויהל םילוכי הינמיס הפב תויחופלש לש תורשפאו רועה ףוליק וא ףאבו תורחא יאוול תועפות תועפות( דואמ תוחיכש יאוול תועפות ךותמ דחא שמתשממ רתויב תועיפומש

:)10

)הליפנל םורגל הלולעה( תרוחרחס ∙ שאר באכ ∙ הפב שבוי ∙ רובעל היושע ,הליפנל םורגל הלולע( תוינונשי ∙ )הפורתה תליטנ לש המ ןמז רחאל - הפורתה תליטנ תקספה לש םימוטפמיס ∙ ,תואקה ,לושלש ,שאר באכ ,הליחב ,הניש יישק תא קיספהל ץלמומ .החונמ רסוחו תרוחרחס לש ןמז קרפ ךרואלו יתגרדה ןפואב לופיטה תועובש 1-2 לקשמב היילע ∙ ,העונת תלחתהב ישוק( םירירש תועונתב תויעב ∙ םירירש ןוישק וא החונמ רסוח תשוחת ,דער )באכ אלל םימיוסמ םינמוש לש תומרב םייוניש ∙ )לורטסלוכו םידירצילגירט( תועיפומש תועפות( תוחיכש יאוול תועפות :)100 ךותמ םישמתשמ 1-10 ב תוקיפד לש השגרה ,תופלעתה וא ריהמ בל בצק

תומיעפ לע גוליד וא תוריהמ ,תוקזח בל ףאב שדוג ∙ תוריצע וא לוכיע יישק ∙ השלוח ∙ םיילגרה וא תועורזה תוחפנתה ∙ םדב תוהובג רכוס תומר ∙ םורגל לולע( הדימעל רבעמב ךומנ םד ץחל ∙ )הליפנו ןופלע ,תרוחרחסל היאר שוטשט ∙ םיטויסו םירזומ תומולח ∙ בער תשוחת ∙ תונבצע ∙ רוביד תויעב ∙ ןואכידה תרמחהו תוינדבוא תובשחמ ∙ המישנ רצוק ∙ )םישישקב דוחיב( תואקה ∙ םוח ∙ השלוח תשגרה ∙ )תוליפנל םורגל לולע( תופלעתה ∙ םדב סירתה תטולב ןומרוה תומרב םייוניש ∙ םד יאת לש םימיוסמ םיגוס לש תומרב הדירי

םדב םידדמנה דבכה ימיזנא תמרב היילע ∙ היילע .םדב ןיטקלורפ ןומרוהה תמרב היילע ∙ הלולע םירידנ םירקמב ןיטקלורפ ןומרוהב :ל ליבוהל ןפואב בלח ןתמו םישנבו םירבגב חופנ הזח - יופצ יתלב רוזחמ וא םישנ לצא ישדוח רוזחמ תקספה - רידס אל ישדוח תועפות( תוחיכש ןניאש יאוול תועפות ךותמ םישמתשמ 1-10 ב תועיפומש

:)1,000

םיסוכרפ ∙ םיילגרה לש תינוצר אל תויתעונת ∙ העילב יישק ∙ ינימ דוקפתב םיישק ∙ תמייק תרכוס תרמחה ,תרכוס תוחתפתה ∙ תכראה( בלה לש תילמשחה תוליעפב יוניש ∙

-ה עטקמ שחרתהל לוכיש רבד ,ליגרהמ יטיא בל בצק ∙ םד ץחלל רושק תויהל לוכיו ,לופיטה תליחתב תויופלעתהלו ךומנ ןתש ןתמב םיישק ∙ תועיפומש תועפות( תורידנ יאוול תועפות :)10,000 ךותמ םישמתשמ 1-10 ב היופצ יתלב בלח תריציו םיידשה תוחפנתה ∙ )םישנבו םירבגב( ישדוחה רוזחמב תוערפה ∙ תורחא תויוליעפ עוציב וא הליכא ,רוביד ,הכילה ∙ הניש ידכ ךות ףוגה תרוטרפמטב הדירי ∙ ןטבב רומח באכל תמרוגה בלבלב תקלד ∙ בגבו םינימסתהמ רתוי וא 3 לש בוליש שי וב בצמ ∙ תמרב הדירי ,ינטבה ןמושב היילע :םיאבה תומרב היילע ,)

HDL-C

( "בוטה לורטסלוכה" רכוסב היילעו הובג םד ץחל ,םדב םידירצילגירט .םדב תועיפומש תועפות( דואמ תורידנ יאוול תועפות :)10,000 ךותמ דחא שמתשממ תוחפב םימודא םימתכ וא תויחופלש ,הרומח החירפ ∙ רועה לע לע םיטלושה םינומרוה תשרפהב תוערפה ∙ ןתשה חפנ םירירש יבאכו רירש יביס קוריפ ∙ :העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות תוליגר אל תומודא תודוקנ םע רועב החירפ ∙

erythema multiforme

םינימסת םע תימואתפ הפירח תיגרלא הבוגת ∙ רועה ףוליקו רועה לע תויחופלשו םוח ןוגכ לש םידוליב שחרתהל םילולע הלימג ינימסת ∙ ןוירהב עבט ןיפאיטווק ולטנש תוהמא ןיפאיטווק תכייתשמ ןהילא תופורתה תצובק תולולעה ,בלה בצקב תויעב םורגל הלולע עבט םייח תונכסמו תורומח תויהל תוקידבב וארנ תואבה יאוולה תועפות :הדבעמ םידירצילגירט( םימיוסמ םינמוש תומכב םייוניש

)יללכ לורטסלוכו םדב רכוסה תומרב היילע ∙ ולא םייוניש .םינבלה םדה יאת תומכב הדירי ∙ לופיטה תקספה תעב ילמרונ ןפואב ומלעי עבט ןיפאיטווקב ולא םיאת .םימודאה םדה יאת תומכב הדירי ∙ ףוגב ןצמח םיליבומ םינבל םד יאת ,םיליפוניזואאה תומרב היילע ∙ רתי תושיגר תבוגת שישכ םיתיעל םיארנה םדה תויסט תומכב הדירי ,הינפוטיצובמורט

םימומיד תקספהב תועייסמה םדב ןרתנה תומרב הדירי ∙ םדב זניקופסופ ןיניטארק םיזנאה תומרב היילע ∙ )רירשב רמוח( םדב סירתה תטולב ינומרוה תומכב םייוניש ∙ דבכב םימיזנא תומרב היילע ∙ היילע .םדב ןיטקלורפ ןומרוהה תמרב היילע ∙ םיתעל םורגל הלולע ןיטקלורפ ןומרוהה תמרב םישנב בלח רוציו םיידשה תלדגהל תורידנ לצא ישדוחה רוזחמב תוערפהלו םירבגבו םישנ םירגבתמו םידליב יאוול תועפות תולוכי םירגובמב ונכתיש יאוול תועפות ןתוא תועפות .םירגבתמו םידלי לצא שחרתהל רתוי ההובג תוחיכשב וארנ תואבה יאוולה .םירגובמב וארנ אלש וא םירגבתמו םידליב תועפות( דואמ תוחיכש יאוול תועפות ךותמ דחא שמתשממ רתויב תועיפומש

:)10

היילע .םדב ןיטקלורפ ןומרוהה תמרב היילע ∙ הלולע םירידנ םירקמב ןיטקלורפ ןומרוהב :ל ליבוהל ןפואב בלח ןתמו חופנ הזח - תונבו םינב יופצ יתלב רוזחמ וא םישנ לצא ישדוח רוזחמ תקספה רידס אל ישדוח ןובאתב היילע ∙ תואקה ∙ ,העונת תלחתהב ישוק( םירירש תועונתב תויעב ∙ םירירש ןוישק וא החונמ רסוח תשוחת ,דער )באכ אלל םדה ץחלב היילע ∙ תועיפומש תועפות( תוחיכש יאוול תועפות :)100 ךותמ םישמתשמ 1-10 ב )הליפנל םורגל לוכי( תופלעתה ,השלוח ∙ ףאב שדוג ∙ זגור ∙ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס .אפורה םע ץעייתהל יאוול תועפות לע חוויד תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול

www.health.gov.il

( תואירבה דרשמ רתא לש

,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה :רושיקל הסינכ י"ע וא

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/

getsequence.aspx?formType=AdversEffectM

edic@moh.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ חווטו םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל ךכ ידי-לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םתייאר הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת .אפורהמ תשרופמ הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה )

exp. Date

.שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה תחתמ שבי םוקמב הפורתה תא ןסחאל שי

.

25°C

ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ :הילבטה תביל

Lactose monohydrate, microcrystalline

cellulose, calcium hydrogen phosphate

dihydrate, povidone, sodium starch glycolate

type A, colloidal anhydrous silica, magnesium

stearate

:תוילבטה יופיצ

Lactose monohydrate (only in 25 mg, 100 mg,

300 mg tablets), hypromellose, titanium

dioxide (E171), triacetin, iron oxide yellow

(E172) (only in 25 mg, 100 mg, 300 mg

tablets), sunset yellow FCF aluminium lake

(E110) (only in 25 mg, 100 mg tablets),

polydextrose FCC (only in 200 mg tablets),

macrogol 8000 (only in 200 mg tablets)

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ עבצב הלוגע הילבט :ג"מ 25 עבט ןיפאיטווק .יופיצ תלעב ,הידצ ינשמ הרומק ,ריהב םותכ .קלח ינשה הדצו "25" עבטומ דחאה הדצב עבצב הלוגע הילבט :ג"מ 100 עבט ןיפאיטווק .יופיצ תלעב ,הידצ ינשמ הרומק ,ריהב םותכ .קלח ינשה הדצו "100" עבטומ דחאה הדצב עבצב הלוגע הילבט :ג"מ 200 עבט ןיפאיטווק ינשמ הרומק ,)

off-white

( םרק ןווגב ןבל דע ןבל "200" עבטומ דחאה הדצב .יופיצ תלעב ,הידצ .קלח ינשה הדצו הילפק תרוצב הילבט :ג"מ 300 עבט ןיפאיטווק .יופיצ תלעב ,הידצ ינשמ הרומק ,ריהב בוהצ עבצב .קלח ינשה הדצו "300" עבטומ דחאה הדצב .תוילבט 30 הזירא לכב :ותבותכו םושירה לעב םש .הינתנ ,8077 ד"ת ,מ"עב קוויש קיבא :ותבותכו ןרציה םש ,מ"עב תיטרפ הרבח תויטבצמרפ תוישעת עבט .הירגנוה ,ןצרבד תואירבה דרשמ ידי-לע רשואו קדבנ הז ןולע תוארוהל םאתהב ןכדועו 2015 טסוגוא :ךיראתב .2018 לירפא ךיראתב תואירבה דרשמ תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ :תואירבה דרשמב יתכלממה

150.03.33458

:ג"מ 25 עבט ןיפאיטווק

150.04.33719

:ג"מ 100 עבט ןיפאיטווק

150.05.33727

:ג"מ 200 עבט ןיפאיטווק

150.06.33728

:ג"מ 300 עבט ןיפאיטווק חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב .םינימה ינש

QUET TAB PL SH 180718

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה