קדקס 4 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

03-06-2020

מרכיב פעיל:
DOXAZOSIN AS MESYLATE
זמין מ:
DEXCEL LTD, ISRAEL
קוד ATC:
C02CA04
טופס פרצבטיות:
קפליות
הרכב:
DOXAZOSIN AS MESYLATE 4 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
DEXCEL LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
DOXAZOSIN
איזור תרפויטי:
DOXAZOSIN
סממני תרפויטית:
Antihypertensive agent. For the treatment of benign prostatic hyperthropy.
leaflet_short:
1. התרופה תינתן לטיפול בהגדלה שפירה של בלוטת הערמונית. 2. התרופה תינתן על פי מרשם של רופא מומחה באורולוגיה.
מספר אישור:
113 80 29602 00
תאריך אישור:
2014-02-28

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

24-01-2017

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

03-06-2020

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

03-06-2020

עלון מידע עלון מידע - ערבית

26-11-2020

ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

-

1986

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

סק

ֶ

דק

1

תוילבט ,ג"מ

/

סק

ֶ

דק

2

,

4

תוילפק ,ג"מ

תיילבט לכ דק סק

טאליסמכ ןיסוזסקוד הליכמ ג"מ

Doxazosin as mesylate

ג"מ

לכ תיילפק

דק סק

טאליסמכ ןיסוזסקוד הליכמ ג"מ

as mesylate

Doxazosin

ג"מ

לכ תיילפק

דק סק

טאליסמכ ןיסוזסקוד הליכמ ג"מ

as mesylate

Doxazosin

ג"מ

הפורתב םיינגרלאו םיליעפ יתלב םירמוח

ףיעס האר

ו "ףסונ עדימ"

ףיעס

לע בושח עדימ" ."הפורתה לש םיביכרמהמ קלח

שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .הפורתב .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא

המשרנ וז הפורת ךתלחמב לופיטל םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא . .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ

1

.

?הפורתה תדעוימ המל

םד ץחל רתיב לופיטל תדעוימ הפורתה

תינומרעה לש הריפש רתי תלדגהב לופיטלו

הטטסורפ

:תיטיופרת הצובק אפלא םינטלוקה תא ינררב ןפואב םימסוח

ןילנרדא לש

2

.

ינפל

ה

הפורתב שומיש

:םא הפורתב שמתשהל ןיא

ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא

ןיסוזסקוד

ק לש םירחא םיגוס

וזרפ ןוגכ( םינילוזאניו

וא ןי וזרט

)ןי ףיעס האר( הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא

רבדה .) לוכי .המישנ יישקב וא רועב תוימומדאב ,דרגב אטבתהל

התא

מ לבוס לש הריפש הלדגה תטולב

( תינומרע

benign prostatic hyperplasia

םד ץחל .ךומנ

( הדימעב םד ץחל תת לש הירוטסיה ךל שי

orthostatic hypotension

לש גוס ,) ךומנ םד ץחל

תרוחרחס תשוחתל םרוגה

רשאכ התא

.הביכש/הבישי בצממ דמענ

התא

מ לבוס לש הלדגה תטולב

תינומרע

םע דחי לכ :םיאבה םיבצמהמ דחא וא שדוג לש גוס

םוהיז ,ןתשה יכרדב המיסח ךשוממ .ןתשה תיחופלשב םינבא וא ןתשה יכרדב

התא

מ לבוס םיוסמ גוס לש

יא מב הטילש ןתש ןת לשב רתי יולימ

תיחופלשה לש

יא

תשוחת ךל

וא )ןתש ןתמב ךרוצ ןתש רצייל תוילכה לש לשכמ

הירונא

.תוילכב תויעב אלל וא םע

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

ל

:םא אפורל רפס ,סקדקב לופיטה ינפ

תא

הב

וא ןויר

הסנמ

הל סנכיהל

ןויר

התא

לבוס

תלחמ

דבכ

התא ונ תופסונ תופורת לט

התא

בל תלחממ לבוס

לשב םייניע חותינ רובעל דמוע התא םא )השדעב תוריכע( טקרטק

עדייל שי

םייניעה אפור תא

ינפל

חותינה

התא

תלטנ וא לטונ

רבעב

סקדק

ןוויכמ

סקדק

ךלהמב םיכוביסל םורגל לולע .שארמ ןכומ היהי אפורה םא םהילע טולשל ןתינ רשא חותינה

ינפל

ב לופיטה תלחתה סקדק םירחא םיבצמ לולשל תנמ לע תוקידב עצבי ךלש אפורהש ןכתיי , ב ומכ םיהז םינימסתל םורגל לולעה ,תינומרעה ןטרס ןוגכ לדגה רתי ת

תינומרעה לש הריפש

על שחרתהל תולולע תובאוכו תוכשמתמ תופקז

אפורל תונפל שי ,הזכ הרקמב .דואמ תורידנ םית ימ

ופיטה תליחתב ב ל סקדק

התא

תרוחרחס וא ןופליע שוחל לולע ךומנ םד ץחל בקע רבעמב

הדימעל הביכש וא הבישימ

םא התא

שח

וא ןופליע

תרוחרחס דע בכשל וא תבשל ךילע , םהב םיבצממ ענמיהלו בוט רתוי שיגרתש התא

עגפיהל וא לופיל לולע

ןכתיי

אפורה ךלש הצרי דה ץחל תא דודמל

ךלש עובק ןפואב

חתב תורשפאה תא תיחפהל תנמ לע לופיטה תלי ועראיהל

.הלא תועפות

םירגבתמו םידלי

סקדק

ליגל תחתמ םירגבתמו םידליב שומישל ץלמומ וניא

םינש תויה ,

הפורתה תוליעיו תוחיטב אל םידליב שומישל וחכוה

תינומרעה לש הריפש רתי תלדגה

.םידליל תיטנוולר אל

תויתפורת ןיב תובוגת

א םא ,הנורחאל תחקל םא ,חקול הת התא םא וא יושע

תחקל אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ

םע תויתפורת ןיב תובוגת תויהל תולולע תופורתהמ קלחל סקדק

ינפל חקורה וא אפורה תא לאש

שומיש

חקול התא םא מ רתוי וא תחא

תויה ,תואבה תופורת

העפשהה תא תונשל תולולע ןה לש סקדק

המ קלח םילפוטמ

ח םילטונ

ב לופיטל וא הובג םד ץחלב לופיטל אפלא ימס תטולב לש הלדגה

,תרוחרחס תווחל םילולע תינומרע ת רשא

ןכת

בקע

ךומנ םד ץחל וא הבישיל ריהמ רבעמב .הדימעל םילפוטמ

תופורת לש הליטנ ךלהמב הלא םינימסת ווח םימיוסמ

יבכעמ תוארקנה

PDE5

הפקז תוערפהב לופיטל

)תונוא ןיא(

ליפנדרו ,ליפלדט ,ליפנדליס ןוגכ ח םע דחי

ימס אפלא

" ףיעס האר( הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

)"

ה תא תיחפהל תנמ לע . תוריבס

ךילע ,הלא םינימסת תעפוהל

לופיטה תא רידסהל ימויה עובקה חב

אפלאה םס תליחת ינפל יטה .הפקז תוערפהב לופ

סקדק

דירוהל לולע

םא רתוי ףא םדה ץחל תא התא

.םד ץחל תדרוהל תורחא תופורת לטונ

ירלק ןוגכ םייתיירטפ וא םייקדייח םימוהיזב לופיטל תופורת

,לוזנוקוטק ,לוזנוקרטיא ,ןיצימור ילט

.לוזנוקירוו ,ןיצימור

ב לופיטל תופורת

טיר ,ריבניפלנ ,ריבנידניא ןוגכ .ריבניווקס ,ריבנו

ורת ,ןודוזפנ

.ןואכידב לופיטל ה

ןוזמו הפורתב שומיש

לוטיל ןתינ סקדק

אלל וא םע

.לכוא

ה

י

ןויר

,

הקנה

תוירופו

ןויריה

ב שומישה תוחיטב סקדק

הה ךלהמב

אל ןויר החכוה םא . תא

ןויריהב

וא תננכתמ

הל סנכיהל

,ןויר

אפורב יצעוו חקורב וא הפורת תליטנ ינפל

וז

הקנה

לש ליעפה רמוחה ,ןיסוזסקוד לש תונטק תויומכ סקדק

לא .םא בלחב תושרפומ תויהל תולולע ב ישמתשת סקדק

רשאכ תא

אלא הקינמ ךאפור םע תוצעוויהב

תונוכמב שומישו הגיהנ

ריהז הנשמב טוקנל שי םא תו התא .תונוכמ ליעפמ וא גהונ

לולע הפורת

גוהנל ךתלוכי לע עיפשה ליעפהל וא

וא השלוח תשוחתל םורגל הלולע איה .לופיטה תליחתב דחוימב ,חוטב ןפואב תונוכמ תרוחרחס

םא התא ימ תונפל שי ,תונוכמ ליעפהל וא גוהנל ןיא ,עפשומ

.אפורל ד

הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ

.זוטקל הליכמ הפורתה לע רבעב ךל רמאנ םא

ירכוסל תוליבס יא ךל שיש אפור ידי שי ,םימיוסמ ם .וז הפורתב לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל

מ תוחפ הליכמ וז הפורת

( לומילימ

ג"מ ןרתנ ) לפק/היילבטל

,הי איה רמולכ " השעמל תלוטנ

."ןרתנ

3

.

?הפורתב שמתשת דציכ

ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוהל םאתהב דימת הפורתב שמתשהל שי ונב חוטב .הפורתב לופיטה ןפואו ןונימל עג

לופיטה ןפואו ןונימה

.דבלב אפורה ידי לע ועבקי

ןונימה לבוקמה

לש סקדק

ילבט אוה

ילפק/ה

תחא ה

.םויב םעפ

םא התא

לטונ סקדק

אוה לבוקמה ןונימה ,הנושארה םעפב

תא תולעהל יושע אפורה .םויב ג"מ ןונימה רחאל תועובש רפסמ

ןונימל

לבוקמה

לש

וא ג"מ

ג"מ הממיב

ןתינ םימיוסמ םירקמב

ילמיסקמ ןונימל תולע

לש

הממיב ג"מ

םא התא

ב לפוטמ הריפש רתי תלדגה

תינומרעה לש ל וא

ג"מ םא התא

ב לפוטמ .םד ץחל רתי

.תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

לוטיל ןתינ סקדק

.ברעב וא רקובב

םימ םע הפורתה תא לוטיל ץלמומ

ךרעב

התואב

םוי לכב העש

.לכוא אלל וא םע

רתומ תוצחל

היילפקה/היילבטה תא

.הסיעל וא השיתכ יבגל עדימ ןיא

םויסל דע תוכחל ןיא הזיראה ינפ ינפל

.אפורל ה

םידליב שומיש

ב שומישה תוליעיו תוחיטב סקדק

.וחכוה אל םידליב

רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא

,רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא ןכתיי אלש בוטב שוחת

תוילבט רפסמ תליטנ תוילפק/

הלולע תנכוסמ תויהל

ימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא

םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל ד .ךתיא הפורתה תזירא אבהו

הפורתה תא לוטיל תחכש םא

הפורת לוטיל תחכש םא וז ןמזב דעוימה

החכשנש הנמה לע גלד

,ןכמ רחאל האבה הנמה תא חק .ליגרה ןמזב

.החכשנש הנמ לע תוצפל תנמ לע הלופכ הנמ לוטיל ןיא

.אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי

קיספהל וא ןונימה תא תונשל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג לופיטה תא

אלל הפורת םע תוצעייתה

.אפור

הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םעפ לכב

התאש םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ םא התא .םהל קוקז

.חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

4

.

יאוול תועפות

ב שומישה ,הפורת לכב ומכ סקדק

א .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע להבית ל יאוולה תועפות תמישר ארקמל

ןכתי

.ןהמ תחא ףאמ לובסת אל

שומישה תא קיספהל שי סקדקב קיעזהלו ימ

י

ד

תיאופר הרזע תעפוהב

תועפותהמ רתוי וא תחא תואבה

:

בל ףקתה

השלוח תועורזב

לולעה רובידב תויעב וא םיילגר תו

לש םינימסת תויהל

ץבש

וא ןושלב ,םינפב תוחיפנ

ורגב

הפורתל תיגרלא הבוגת לש האצות תויהל הלולעש

ימ תונפל שי

י

אפורל ד ל תואבה תועפותהמ רתוי וא תחא תעפוהב סקדק תליטנ רחא

:

המישנ יישק ,המישנ רצוק :חיכש( עפות

עיפומש

1-10

ךותמ םישמתשמ

ריהמ קפוד

:חיכש( עפות

עיפומש

1-10

םישמתשמ

ךותמ

תומיעפל תועדומ בל

תויצטיפלפ

:חיכש(

עפות

עיפומש

1-10

ךותמ םישמתשמ

הזח תקועת ,הזח באכ

:חיכש אל( עפות

עיפומש

1-10

ךותמ םישמתשמ

1,000

,יטיא קפוד

בלה בצקב תוערפה

:דואמ רידנ( עפות

עיפומש

ךותמ דחא שמתשממ תוחפב

10,000

)תבהצ( םייניעה וא רועה תבהצה

:דואמ רידנ(

עפו

עיפומש

ךותמ דחא שמתשממ תוחפב

10,000

לש הכומנ המר וא םינבל םד יאת םיפוכת םימוהיזל םורגל הלולעה תויסט

םד יפטשל

)תורובח(

וא

הייטנ תרבגומ ומידל

:דואמ רידנ( עפות

עיפומש

ךותמ דחא שמתשממ תוחפב

10,000

הפק תכשמתמ

תבאוכ

אופר ץועייל תונפל שי .ןיפה לש :דואמ רידנ( ףוחד י עפות

עיפומש

ךותמ דחא שמתשממ תוחפב

10,000

תופסונ יאוול תועפות

תוחיכש יאוול תועפות ב תועיפומש תועפות(

1-10

ךותמ םישמתשמ

,תרוחרחס ( רורחס תשוחת וגיטרו

שאר באכ

ךומנ םד ץחל

ב תוחיפנ ה תופכ תועבצאב וא םיילוסרקב ,םיילגר

תונופמיס תקלד

)סיטיכנורב( ןורג ,ףא( המישנה יכרדב םוהיז ,לועיש ,

)תואיר

תקלדמ םימרגנה תלזנ וא/ו תושטעתה ,ףאב שדו ה םורקה לש יריר

ה תא דפרמה ףא

סיטיניר(

ליחב ,ןטב באכ

הטילש יא ,ןתשה יכרדב םוהיז ןתמב ןתשה תיחופלשב תקלד ,ןתשה

תיללכ השלוח ,תוינונשי

בוי ,תברצ ,לוכיע יישק הפב ש

דרג

םירירשב םיבאכ ,בג באכ

םינימסת

תעפש ייומד

תוחיכש ןניאש יאוול תועפות ב תועיפומש תועפות(

1-10

ךותמ םישמתשמ

1,000

,םיזג ,תוריצע םייעמבו הביקב תקלד )סיטירטנאורטסג(

ו םילושלשל םורגל הלולע

תואקה

,ןתש ןתמב תוחונ רסוח וא באכ ילע

תורידתב ה

ןתש ןתמ םד ,

ןתשב

תקלד ( םיקרפמ ןודגיש יללכ באכ ,םיקרפמב םיבאכ ,)

תוחיפנ םינפב

,הניש ידודנ יא

טקש ןואכיד ,הדרח ,

וא

תונבצע

עגמ תשוחתב יוניש וא הדירי

םיילגרהו םיידיה תופכ לש

ילע

ת דוביא וא ןובאיתב ה

ןובא

ילע

לקשמב ה

ףאהמ םומיד

רועב החירפ

דער ,םיינזואב שער וא םילוצלצ

רסוח

הפקזל עיגהל תלוכי

לע

י ,דבכ ימיזנאב הי

תומיוסמ תויאופר תוקידב לע העפשה היהתש ןכת

ץבש

יחומ

תורידנ יאוול תועפות ב תועיפומש תועפות(

1-10

ךותמ םישמתשמ

10,000

רתי תנתשה

וצווכתה וי םירירש ת

םירירש תשלוח

תשממ תוחפב תועיפומש תועפות( דואמ תורידנ יאוול תועפות ךותמ דחא שמ

10,000

:)

םימרגנה תרוחרחס וא ןופליע בקע

םד ץחל

הביכש וא הבישי בצממ רבעמב ךומ

הדימעל

)סיטיטפה( דבכב תקלד

וא

ערפה

הרמה יכרדב

תלרח

,רעיש תרישנ רועל תחתמ םימומיד ,רועה לע םילוגס וא םימודא םימתכ

ץוצקע תשוחת

וא

םיילגרה תופכבו םיידיב השוחת רסו

יע אל תיללכ השוחת ,תופי הבוט

המישנב םיפוצפצ

הייאר שוטשט

םוח ילג

ב ךרוצ ,ןתש ןתמב תוערפה ןתשה תומכב היילע ,הלילב ןתש ןתמ

וח םירבגב םיידשה תלדגה וא תוחונ רס

העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות :)העבקנ םרט ןתוחיכשש תועפות(

תעב ערז טעמ םע וא אלל הטילפ םויק ןימ יסחי

ב תוריכע רחאל ןתש םויק ןימ יסחי

( טקרטק חותינ ךלהמב םייניעב תויעב שחרתהל תולולע ןיעה תשדעב תוריכע

ףיעס האר תורהזא"

"הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ

תעפותמ לבוס התא רשאכ וא הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא הל ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול .אפורה םע ץעיית

ןתינ

חוודל

לע

תועפות

יאוול

דרשמל

תואירבה

תועצמאב

הציחל

לע

רושיקה

"

חוויד

לע

תועפות

יאוול

בקע

לופיט

יתפורת

"

אצמנש

ףדב

תיבה

לש

רתא

דרשמ

תואירבה

(www.health.gov.il)

הנפמה

ספוטל

ןווקמה

חווידל

לע

תועפות

יאוול

וא

ידי לע

הסינכ

רושיקל

https://sideeffects.health.gov.il

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

!הלערה ענמ

םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת םתייאר חווטו לעו תוקונית וא/ו םידלי לש

.הלערה ענמת ךכ ידי םורגת לא

תשרופמ הארוה אלל האקהל .אפורהמ

עיפומה הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל

ןוסחא יאנת

לע הלועה הרוטרפמטב ןסחאל ןיא

ןניאש תופורת ךילשהל ךיא חקורה תא לאש .יתיב הפשא חפל וא בויבל תופורת ךילשהל ןיא .הביבסה לע ןגהל ועייסי ולא םיעצמא .דוע שומישב

6

.

ףסונ עדימ

לע ףסונ רמה ביכ

:םג הליכמ הפורתה ,ליעפה

Microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, sodium starch glycolate,

magnesium stearate, silica colloidal anhydrous, sodium laurilsulfate.

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

סקדק

1

ג"מ

ןבל עבצב תוילבט

תורומק ,תולוגע ,םרק

.דחא דצב הקולח וק םע ,םידדצה ינשמ

סקדק

2

ג"מ

ןבל עבצב תוילפק

.דחא דצב הקולח וק םע ,םידדצה ינשמ תורומק ,םרק

סקדק

4

ג"מ

ןבל עבצב תוילפק

םעו םידדצה ינשב הקולח וק םע ,םידדצה ינשמ תורומק ,םרק העבטה

"D4"

.דחא דצ

ילדג זירא תו

:םירשואמ

תוילבט תוילפק/

ילדג לכ אלש ןכת תוזיראה

.םיקוושמ

ונכותו תואירבה דרשמ ידי לע עבקנ הז ןולע טמרופ ךיראתב תואירבה דרשמ ידי לע רשואו קדבנ רבוטקוא

2016

ץרמ ךיראתב תואירבה דרשמ תוארוהל םאתהב ןכדועו

2020

:תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

סק ֶ דק

1

ג"מ

113782960000

סק ֶ דק

2

ג"מ

113792960100

סק ֶ דק

4

ג"מ

113802960200

דעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל

ינש ינבל .םינימה

:םושיר לעבו ןרצי

מ"עב לסקד

חר

לסקד

אביקע רוא ,

3060000

לארשי ,

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה