קבותרים 0.5

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

03-08-2016

מרכיב פעיל:
CABERGOLINE
זמין מ:
TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MAABAROT LTD
קוד ATC:
N04BA
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
CABERGOLINE 0.5 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MAABAROT LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
DOPA AND DOPA DERIVATIVES
סממני תרפויטית:
Treatment of hyperprolactinemic disorders.Cabotrim is indicated for the treatment of dysfunctions associated with hyperprolactinemia, including amenorrhea, oligomenorrhea, anovulation and galactorrhea. Cabotrim is indicated in patients with prolactin-secreting pituitary adenomas (micro-and macroprolactinomas), idiopathic hyperprolactinemia, or empty sella syndrome with associated hyperprolactinemia. Inhibition and supression of lactation .
מספר אישור:
135 73 31180 00
תאריך אישור:
2011-11-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

03-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

30-11-2020

1986 - ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע .דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה 0.5 םירתובק תוילבט :ליעפ רמוח )ג"מ 0.5 ןילוגרבק(

Cabergoline 0.5 mg

הליכמ הילבט לכ ."ףסונ עדימ“ 6 ףיעס האר - רישכתב םיליעפ יתלב םירמוח עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק

חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת .המוד םתלחמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל .םינש 16 ליגל תחתמ תו/םירענל תדעוימ הניא הפורתה ,הפורתב שומישה ינפל .הפורתב שומישה םותמ שדוח תוחפל ןוירה עונמל שי

.ןוירה תלילשל תוקידב ךורעל שי ,םימי השולשמ רתויב רחאמ רוזחמה םאו .ןוירה תעינמל םילנומרוה אל םיעצמאב שמתשהל שי ,הפורתב שומישה תעב .הפורתה תליטנ תא דימ קיספהל שי ,ןוירה לש הרקמב דחוימבש ןוויכמ ,לופיטל םינושארה םימיב רקיעב ,םדה ץחל תא רטנל ץלמומ

.ךומנ םד ץחל חתפתהל לולע לופיטל םינושארה םימיב תורכמתה לש תועפותל םורגל תולולעה תופורת תצובקל ךייתשמ רישכתה ∙ .תוינימ ףדועו )ודיביל( ינימה רציב הילע ,תיתייפכ הליכא ,תונזבזב ,םירומיהל ידי-לע לופיטה יוניש וא ןונימה תדרוה םע ללכ ךרדב תופלוח ולא תועפות .אפורה ?הפורתה תדעוימ המל .1 .)םדב ןיטקלורפ רתי( הימניטקלורפרפיה לש םיבצמב לופיטל תדעוימ הפורתה .)הקנה תקספה( בלח תריצי לש הקספהו בוכיעל תדעוימ הפורתה .ןימפוד רוטפצרל טסינוגא :תיטיופרת הצובק הפורתב שומיש ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא הליכמש םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא ליעפה רמוחל יגרלא/שיגר ךנה ∙

Ergot

( טוגרא תצובקמ םידיאולקלאל וא/ו הפורתה .רקובמ אל םד ץחל רתימ לבוס ךנה ∙ תמקרב )תוקלטצהו תובעתה( תויטורביפ תובוגתמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה ∙

Retroperitoneum

( ירוחאה ןטבה ללח לש וא/ו האירה וא בלה .בלה ימתסמב תינבמ העיגפמ לבוס ךנה ∙ רבעב תלבסש וא הז לופיטל ליבקמב תויטוכיספ יטנא תופורתב לפוטמ ךנה ∙ .הדיל רחא ןואכידמ .הפירח דבכ תלחממ לבוס ךנה ∙ .)ןתשב ןובלחבו תוקצבב הוולמה הובג םד ץחל( ןוירה תלערמ תלבוס ךניה ∙ .)הקנה תקספהל תדעוימ הפורתה םא אלא( הקינמ וא ןוירהב ךניה ∙ :םא אפורל רפס םירתובקב לופיטה ינפל ,םד ילכ וא/ו בלה ,המישנה תכרעמ :דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה ∙

Raynaud’s syndrome

,)סוקלוא :ןוגכ( לוכיעה תכרעמ ,ןתשה תכרעמ/הילכה ,דבכה .)םיילגרבו םיידיב רוק תשוחתל םרוגה( .תוישפנ וא תויטוכיספ תוערפהמ רבעב תלבס ∙ .םד ץחל תדרוהל תופורתב לפוטמ וא/ו ךומנ םד ץחלמ לבוס ךנה ∙ .הלע ךלש םדה ץחל הדילה רחאל ∙ :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא אפורל ךכ לע עידוהל ךילע ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךנה םא ∙ .הפורתה תליטנ ינפל ךורעל שי ,םימי השולשמ רתויב רחאמ רוזחמה םאו ,הפורתב שומישה ינפל ∙ אל םיעצמאב שמתשהל שי ,הפורתב שומישה תעב .ןוירה תלילשל תוקידב .הפורתה תליטנ תא דימ קיספהל שי ,ןוירה לש הרקמב .ןוירה תעינמל םילנומרוה .הפורתב שומישה םותמ שדוח תוחפל ןוירה עונמל שי תורכמתה לש תועפותל םורגל תולולעה תופורת תצובקל ךייתשמ רישכתה

תועפות .תוינימ ףדועו )ודיביל( ינימה רציב הילע ,תיתייפכ הליכא ,תונזבזב ,םירומיהל

אפורה ידי-לע לופיטה יוניש וא ןונימה תדרוה םע ללכ ךרדב תופלוח ולא םיבצמו סיזורביפ םורגל לולע ןילוגרבקב ךשוממ לופיט םימיוסמ םירקמב ∙ ימתסמב העיגפל ןכו ירוחאה ןטבה ללחו ,בלה םורק ,תואירה לש םייתקלד העיגפב הבטה הנשי ןילוגרבקב לופיטה תקספה םע םימיוסמ םירקמב .בלה המישנב ישוק וא תוערפה םישחו ןילוגרבק םילטונה םילפוטמ .בלה ימתסמב תעיקש ,הזחה תיב לש ןגטנר םוליצ עוציב לוקשיש אפורל דימ תונפל םיכירצ .םורסב ןיניטאירק תומכ תדידמ וא/ו ,םד :םיאבה םינמיסב שח ךנה םאב אפורל דימ תונפל שי רישכתב לופיטה ךלהמב ∙ תוחיפנו םיבאכ ,הזחב םיבאכ וא/ו ךשוממ לועיש ,המישנ רצוק ,המישנ יישק .יבבל לשכ וא/ו םיינתומה רוזאב :הפורתב שומישה תליחת ינפל עצבל שיש תוקידב .ןוירה תלילשל תוקידב ךורעל שי ∙ בלה לש הדוהת תקידב ללוכ תירלוקסו-וידרק הכרעה רובעל לפוטמה לע ∙ תעיקש תקידב לופיטה תליחת םרט ךורעל ףסונב ץלמומ .)

Echocardiogram

ןיא .יתיילכ דוקפתו הזחה תיב לש ןגטנר םוליצ/תואיר דוקפת תקידב ,םד .בלה ימתסמב העיגפ תרתואמו הדימב רישכתב שמתשהל .חומה תרתוי תטולב לש הקידב עצבל שי ,הימניטקלורפרפיה לש בצמב ∙ דחוימבש ןוויכמ ,לופיטל םינושארה םימיב רקיעב ,םדה ץחל תא רטנל ץלמומ ∙ .ךומנ םד ץחל חתפתהל לולע לופיטל םינושארה םימיב תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא עדייל שי דחוימב .חקורל וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל :חקול התא םא חקורה וא אפורה תא :םירתובק תוליעיב עוגפל תויושעה תופורת )דימרפולקוטמ :ןוגכ( תואקה דגנ תופורת ∙ ,םיניזאיתונפ :ןוגכ( תוישפנ תוערפהב לופיטל תופורתו תויטוכיספ יטנא תופורת

,)םינונפוריטוב ,םינטנסקוית םד ץחל תדרוהל תופורת ∙ :יאוול תועפותל םורגל תויושעה תופורת ,)ןיצימורתירא :ןוגכ( םידילורקמה תצובקמ הקיטויביטנא ∙ ,ןוסניקרפ תלחמב לופיטל תופורת ∙ )םידיאולקלא-טוגרא :ןוגכ( הנרגימב לופיטל תופורת ∙ ןוזמו הפורתב שומיש .החוראה רחאל הפורתה עולבל שי לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש ןוכיסה תא ריבגהל אלש תנמ לע לופיטה תעב לוהוכלא ךורצל אלש ץלמומ .תרוחרחסל הקנהו ןוירה תדעוימ הפורתה םא אלא( רישכתב שמתשהל ןיא הקינמ וא ןוירהב ךניה םא .)הקנה תקספהל תוקידב ךורעל שי ,םימי 3 לעמ רחאמ רוזחמה םאו ,הפורתב שומישה ינפל םילנומרוה אל םיעצמאב שמתשהל שי ,הפורתב שומישה תעב .ןוירה תלילשל ןכ ומכ .הפורתה תליטנ תא דימ קיספהל שי ,ןוירה לש הרקמב .ןוירה תעינמל ןילוגרבקש ןוויכמ תאז ,הפורתב שומישה םותמ שדוח תוחפל ןוירה עונמל שי .ןוירה תעב לטינו הדימב םידלומ םימגפל םורגל לולע תונוכמב שומישו הגיהנ הדימב .תימואתפ תומדרהל םורגל לולעו תונרעב םוגפל לולע וז הפורתב שומישה םוש השעת לאו תונכוסמ תונוכמ ליעפת לא ,גהנת לא ולא תועפותב שח התאו ךישמהל לכות םא טילחי ךלש אפורה .היצנידרואוק וא תונרע תבייחמה הלועפ .תועיפומ ולא תועפות םא הפורתב לופיטה תא ?הפורתב שמתשת דציכ .3 םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .שומישה ןפואל רשאב חוטב ךניא ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה .דבלב אפורה ידי-לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה :אוה ןושארה םויב )ג"מ 0.5 לש תוילבט 2( ג"מ 1 לוטיל שי - בלח תורצוויה תעינמל .הדילה רחאל )הילבט יצח( ג"מ 0.25 לוטיל שי - )תקנה הבש הפוקת רחאל( הקנה תקספהל .םיימויל ,תועש 12 לכ יתשב ג"מ 0.5 הלחתהב לוטיל שי - םירחא םיבצמב ןיטקלורפה תומר תדרוהל ינש םויב ]ג"מ 0.25[ הילבט יצח ,לשמל( לופיטל ןושארה עובשה ךלהמב תונמ דע הגרדהב ןונימה תא הלעי אפורה .)ישימח םויב ]ג"מ 0.25[ הילבט יצחו ,ג"מ 4.5 דע ג"מ 0.25 חווטב תויהל לוכי יעובשה ןונימה .לופיטל האלמ הבוגתל .הבוגתל םאתהב /הדימע/הביכש לש בצממ תוריהזב רובעל ץלמומ םירתובק לש הנושאר הליטנב תרוחרחסב אטבתתש םדה ץחלב הדיריל םורגל יושע רישכתהש ןוויכ תאז ,הבישי .החונת יוניש תעב .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא תיחפהל תנמ לע ,החוראה רחאל םימ םע הפורתה תא עולבל שי !סועלל ןיא .תואקהו תוליחב תמגודכ יאוול תועפות .הילבטה תא קסרל וא תוצחל ןתינ :בקעמו תוקידב רוזחל שיו לופיט ישדוח 3-6 רחאל תשרדנ בלה תדוהת לש הנושאר הקידב ∙ בלה ימתסמ בצמב הרמחה וא העיגפ האצמנו הדימב .םישדוח 6-12 לכ הילע .רישכתב לופיטה תא קיספהל שי תוילכהו תואירה ,בלה לש הקידב ,םד תקידב ללוכה יתפוקת רוטינ עצבל ץלמומ ∙ .)בלה ימתסמב העיגפ וא/ו תוקלטצה ,תוקבדה לש תוחתפתה ןוחבאל( םחרהמ חטשמ תקידב תוברל( עובק ןפואב תיגולוקינג הקידב יעצבתש ץלמומ ∙ תוערפה תרדסה םשל רישכתה תא תלטונ תאו הדימב )םחרה ראווצמ וא/ו .תכשוממ הפוקתל תוילנומרוה דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תועטב תלטנ םא םינממס .ךתיא הפורתה תזירא תא אבהו םילוחה תיב לש ןוימה רדחל וא אפורל ךומנ םד ץחל ,לוכיעה תכרעמב תוחונ יא ,תואקה ,תוליחב :רתי ןונימל םיירשפא .תויזה ,הזוכיספ/לובלב ,הדימעב .אפורב ץעוויהו ליגרה ןמזב האבה הנמה תא חק הפורתה תא לוטיל תחכש םא .הלופכ הנמ לוטיל ןיא .אפורה ידי-לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה תא קיספהל ןיא ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .אפור םע תא לטונ ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה תא קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורתה .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא יאוול תועפות .4 .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע הפורתב שומישה ,הפורת לכב ומכ .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא תועפותה תוחתפתמ םא דימ אפורל תונפלו לופיטה תא קיספהל שי :תואבה ,)םישמתשמ הרשעמ דחאמ רתויב תועיפומ( תוחיכש דואמ יאוול תועפות ∙ האירה ,בלה תומקרב )תוקלטצהו תובעתה( סיזורביפ לע דיעהל תויושעה /בגב/םיינתמב/תועלצב/הזחב באכ ,ןופלע תשוחת :ןוגכ ירוחאה ןטבה ללח וא/ו םייוניש ,המישנ יישק ,המישנ רצוק ,םיילגרב תוחיפנ ,העונתב תוערפה ,ןגאב .בל תוקיפד ,בלה בצקב ,םינפב תוחיפנ ,רועב תויחופלש ,דרג ,תירוע החירפב תאטבתמה תיגרלא הבוגת

.)קוש( םלה ,המתסא לש הרמחה ,המישנ רצוק ,םייפגב וא/ו ראווצב ,ןושלב :תואבה תועפותה תוחתפתמ םא ירשפאה םדקהב אפורל תונפל שי ,תוינימ ףדוע ,ודיבילב הילע ,רמהל ןוצר ןוגכ( תיטוכיספ הערפה ,תונפקות ∙ םד ץחל ,םימייק אלש םירבד תעימשו היאר - תויזה ,)תיתייפכ הליכא ,תונזבזב .בל תוקיפד ,הביכשמ המיקב רקיעב ךומנ .)םימיזנאה תוליעפב הילע( דבכ ידוקפת וא/ו םד תקידב תואצותב םייוניש ∙ :תופסונ יאוול תועפות /םונמנ :)הרשע ךותמ דחא שמתשממ רתויב עיפוהל תולולע( תוחיכש דואמ ∙ ,תופייע ,לוכיע תוערפה ,ןטב באכ ,וגיטרו ,תרוחרחס ,שאר באכ ,הליחב ,תוינונשי .הביקב תקלד ,השלוח ,תוריצע :)הרשע ךותמ דחא שמתשמ לש תוחיכשב עיפוהל תולולע( תוחיכש ∙ תושיגר/באכ ,םויה ךלהמב תוינונשי ,הניש תוערפה ,תואקה ,היאר שוטשט םד ץחל ,םיילגרבו םיידיב לומינ ,השוחתב םייוניש ,ןואכיד ,םוח ילג ,םיידשב .םינימסת תעפוה אלל םג ,הדיל רחאל ךומנ תרישנ :)האמ ךותמ דחא שמתשמ לש תוחיכשב עיפוהל תולולע( תוחיכש אל ∙ ירירש תויוצווכתה ,היארב םייוניש ,ינמז/יקלח היאר ןדבוא ,ףאהמ םומיד ,רעיש םישנב ןיבולגומהה תומרב הדירי ,ץוצקע תשוחת ,רומח דרג ,תוקצב ,םיילגרה .ותרזח בקע ,ישדוח רוזחמ אלל רוק תשוחת :)ףלא ךותמ דחא שמתשמ לש תוחיכשב עיפוהל תולולע( רידנ ∙ .םירירש תשלוח ,םיילגרבו םיידיב .תוילשא ,תימואתפ תומדרה :העודי אל תוחיכש ∙ התא רשאכ וא הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס ?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ ∙ אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי-לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םדי .אפורהמ תשרופמ הארוה יבג לע עיפומה )

exp. date

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ∙ .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .תיוות/הזיראה

25°C

-ל תחתמ( שביו ךושח רירק םוקמב ןסחאל שי ∙ .םוי 90 דע רישכתב שמתשהל ןתינ תינושארה החיתפה רחאל ∙ ףסונ עדימ .6 םיליעפ יתלבה םירמוחה תא םג ליכמ רישכתה ,ליעפה רמוחה לע ףסונ ∙ :םיאבה

Microcrystalline

cellulose

croscarmellose

sodium

citric

acid

anhydrous

magnesium

stearate

?הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ ∙ וק םע )טיוו-ףוא( תנמשל הטונ ןבל עבצב תוילבט 8 וא 2 הליכמ הזירא לכ ∙ .דחא דצב היצח תורבעמ ,מ"עב תורבעמ םיילארשי האופר ירצות ,המירת :םושירה לעבו ןרצי ∙ .לארשי ,4023000 .2015 ראוניב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע ∙ :תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ ∙

135.73.31180.00

ינשל הנופ ךא רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל ∙ .םינימה

0115E

101018010

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה