צרבת X בטעם לימון

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

28-11-2020

מרכיב פעיל:
CALCIUM AS CARBONATE 500 MG
זמין מ:
CTS CHEMICAL INDUSTRIES LTD
קוד ATC:
A02AC01
טופס פרצבטיות:
CHEWABLE TABLETS
מסלול נתינה (של תרופות):
PER OS
תוצרת:
CTS CHEMICAL INDUSTRIES LTD
קבוצה תרפויטית:
CALCIUM CARBONATE
סממני תרפויטית:
Antacid, calcium supplement.
מספר אישור:
131153084800
תאריך אישור:
2009-06-01

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( אפור םשרמ אלל תקוושמ הפורתה :ותרוצו רישכתה םש

X

תברצ הטנמ םעטב ןולמ םעטב הסיעל תוילבט טנוברק םויצלק ג"מ 500 :הליכמ הילבט לכ

Calcium Carbonate 500 mg

.)הילבטל ןימז ןדיס ג"מ 200( .6 ףיעס האר - םיליעפ יתלב םירמוח םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב שמתשת תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ .םינש 6 ליג לעמ םידליל תדעוימ

תברצ ץעוויה .הנוכנ הרוצב הב שמתשהל ךילע ךילע .ףסונ עדימל קוקז ךנה םא חקורב םימוטפמיסה םאב אפורה לא תונפל רחאל םירפתשמ םניא וא םירימחמ .םייעובש תופורת םע תינמז וב

תברצ לוטיל ןיא תובוגת" 2 קרפב עיפומש יפכ תורחא ."תויתפורת ןיב ?הפורתה תעדוימ המל .1 .הנוזתל ןדיס תפסותו תויצמוח דגונ :הפורתב שומיש ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא ליעפה רמוחל )תושיגר( היגרלא העודי

ףיעס האר( הפורתה יביכרממ דחאל וא

,דבכב וא הילכב תויעבמ לבוס ךנה ∙ הלחמ( סיזודיאוקרס וא תוילכב םינבא ,)םדב תוהובג ןדיס תומרב הוולמה .)ןתשב וא םדב( ןדיס ףדועמ .)טפסופ( ןחרז תלד הטאיד ךרוצ ךנה

תלחמב לופיטל םידיזוקילג לטונ ךנה ∙ .ןיסקוגיד ןוגכ בל וא ןתפסותה תקלד לש םינמיס םנשי

הליחב ,ןטב יבאכ :ןוגכ םייעמ תקלד .תואקה וא שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :הפורתב

X

תברצ הפורתב לופיטה ינפל ∙ ןוירהב ךנה :םא אפורה םע ץעייתה יוקילמ רבעב תלבס/לבוס ,הקינמ וא תכרעמ ,ןתשה תכרעמ/הילכה דוקפתב ,םד ילכ/בל תולחמ ,דבכ תולחמ ,לוכיעה .תומצעב םירבש םיתיעל וז הפורתב שמתשהל ןיא ∙ ץעוויהל ילב תכשוממ הפוקת וא תובורק .אפורב הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךנה םא ∙ ינפל אפורל ךכ לע עידוהל ךילע ,יהשלכ .הפורתה תליטנ תחקל םא וא ,חקול התא םא תופורת ללוכ תורחא תופורת ,הנורחאל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תא עדייל שי דחוימב .חקורל וא אפורל :חקול התא םא חקורה וא אפורה ,טפסופ ,ןדיס ,לזרב תוליכמה תופורת ∙ דירואולפ ,םויזנגמ ןיסקוגיד :ןוגכ - )בלל( סילטיגיד ∙ םידיאורטסוקיטרוק ∙ וא םינילקיצרטט :הקיטויביטנא ∙ ,)ןיצסקולפורפיצ ןוגכ( םינולוניוקורואולפ ןימאנתמ )תותיועל( ןיאוטינפ ∙ )הנוזת יפסות( ץבא וא

ןימטיו ∙ סיזורופואטסואב לופיטל םיטנופסופסיב

םידיזאית גוסמ תונתשמ תופורת ∙ הימנא לופיט/תעינמל ימופ ןתמב לזרב

לש תוליעפ תתב לופיטל ןיסקוריטובל ∙ סירתה תטולב ירטנא יופיצ םע הילבט תרוצב תופורת

לוזאנוקוטק ןוגכ תוירטפ דגנ תופורת ∙ טנופלוס ,ןריטסילופ םוידוס ∙ תליטנ ןיב תועש 3 לש ןמז קרפ תוכחל שי ןתמב תורחא תופורת תליטנ ןיבל וז הפורת .הפה ךרד ןתמב לזרב ירישכת ,הפה ךרד ןוזמו הפורתב שומיש תואקשמ לש תזרפומ היתשמ ענמיהל שי

.ןיאפק םיליכמה בלח םע תינמז וב וז הפורת לוטיל ןיא

ןגד ירצומ ,ןיבוס ,רברבר ,דרת ,וירצומו לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש הרוצב םיפירח תואקשמ וא תוניי תותשל ןיא

הפורתה םע לופיטה תפוקתב תזרפומ הקנהו ןוירה הפורתב שומיש ינפל אפורב ץעוויהל שי .הקינמ וא ןוירהב ךנה םא ןושיע .קבט לש זרפומ ןושיעמ ענמיהל שי לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ הפורתה הסיעל תוילבט

תברצ לש הילבט לכ .םטרפסא ג"מ 7 -כ הליכמ הטנמ םעטב םעטב הסיעל תוילבט

תברצ לש הילבט לכ .םטרפסא ג"מ 4.5 -כ הליכמ ןולמ שי ןכ לעו ,ןינלאלינפל רוקמ וניה םטרפסא םא לופיטה תליחת ינפל אפורב ץעוויהל םיזנא רוצייב םגפ( הירונוטקלינפמ לבוס ךנה תורבטצהל םרוגה זאליסקורדיה ןינלאלינפ .)ןינלאלינפ לש תולודג תויומכ ?הפורתב שמתשת דציכ .3 םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .חוטב ךניא :אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה :תברצ תלקהל :12 ליג לעמ םירגובמו םישישק תעפוה םע תוילבט 1-2 הפב סמה וא סעל .אפורה תצלמה יפל וא ,תברצה .םויב תוילבט 15 -מ הלעמל ךורצל ןיא :6-12 םיאליגב םידלי תעפוה םע הילבט 1 הפב סמה וא סעל .תברצה .םויב תוילבט 4 -מ רתוי ךורצל ןיא רתוי ילמיסקמה ןונימב שמתשהל ןיא

אפורה חוקיפבו הצלמהב אלא ,םייעובשמ םייעובש ךות תברצב רופיש לח אל םא .אפורל תונפל שי :ןדיס תפסותכ .םויל תוילבט 4 דע :םירגובמ ,םידלי יצחו העש דע העש הפורתה תא לוטיל שי .החוראה ירחא תחתמ םידליל תדעוימ הניא וז הפורת .6 ליגל .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא :בקעמו תוקידב וא/ו ,)אפור תארוהב( ךשוממ שומישב לבוס ךנה רשאכ וא/ו םיהובג םינונימב תמר תוקידב ךורעל שי הילכב תויעבמ .ןתשבו םדב ןחרזו ןדיס עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ .ךתיא ,שורדה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא האבה הנמה תא חק .הלופכ הנמ לוטיל ןיא .אפורב ץעוויהו ליגרה ןמזב תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב הנמהו .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב :יאוול תועפות .4

תברצב שומישה ,הפורת לכב ומכ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע תוילבט תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות .ןהמ תחא ,םיזג ,תוריצע ,ןטב יבאכ ,תוליחב ∙ .םיקוהיג תצמוח לש הרזח( יטשו-יתביק סקלפר ∙ לש תינושאר הלקה רחאל )הביק .םינימסתה תורציהו )תושיגר( תיגרלא הבוגת ∙ .)םזפסוכנורב( תונופמיסה וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הרכזוה ?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה .אפורהמ תשרופמ ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא יבג לע עיפומה )

exp. date

( הגופתה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה .שדוח ותוא לש ןורחאה ,שבי םוקמב ,תירוקמה הזיראב ןסחא

25°C

-ל תחתמ :ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Tzarevet X - Mint Flavour chewable

tablets: Mannitol, Povidone (K-25), Sodium

starch glycolate, Magnesium stearate,

Aspartame, Peppermint flavour

Tzarevet X - Melon Flavour chewable

tablets: Mannitol, Povidone (K-25), Sodium

starch glycolate, Magnesium stearate,

Melangor flavour, Aspartame, Quinoline

Yellow E104, FD&C Blue NO.1 Lake

?הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ 36 ,24 ,18 ,12 ,6 ,3 ,2 ,1 הליכמה הזירא .תישגמב תוזורא הסיעל תוילבט תויהל םייושע תוזיראה ילדג לכ אל .םיקוושמ :הטנמ םעטב הסיעל תוילבט

תברצ הלוגע ,ןבל עבצב הניה הסיעל תילבט לכ .ינייפוא הטנמ חיר םע ,המוג םע :ןולמ םעטב הסיעל תוילבט

תברצ ,קורי-בוהצ עבצב הניה הסיעל תילבט לכ .ינייפוא ןולמ חיר םע ,המוג םע הלוגע תוימיכ תוישעת טצכ :ותבותכו םושירה לעב יכאלמ תירק ,מ"עב תוימיכ תוישעת טצכ :ותבותכו ןרציה םש יכאלמ תירק ,מ"עב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע .2014 רבמצד :ךיראתב תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ :תואירבה דרשמב יתכלממה :םושיר 'סמ הטנמ םעטב

תברצ

1311430847

:םושיר 'סמ ןולמ םעטב

תברצ

1311730850

הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ .םינימה ינש ינבל תדעוימ

LFL 009 03/15

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה