צ'מפיקס 1.0 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

10-10-2018

מרכיב פעיל:
VARENICLINE AS TARTRATE
זמין מ:
PFIZER PHARMACEUTICALS ISRAEL LTD
קוד ATC:
N07BA03
טופס פרצבטיות:
טבליות מצופות פילם
הרכב:
VARENICLINE AS TARTRATE 1 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
R - PHARM GERMANY GMBH
קבוצה תרפויטית:
VARENICLINE
איזור תרפויטי:
VARENICLINE
סממני תרפויטית:
Champix is indicated as an aid to smoking cessation treatment adults over 18 years of age.
leaflet_short:
התרופה תינתן לטיפול גמילה מעישון הניתן במקביל לליווי באמצעים תומכים או במקביל להתערבות תמיכתית מלווה.
מספר אישור:
137 67 31511 00
תאריך אישור:
2012-12-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

10-10-2018

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

05-09-2018

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

15-12-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

01-12-2020

1-4 תועובש .ךלש תיתלחתהה תימויה תוירגיסה תומכמ יצחל עיגהל תנמ לע ןושיעה תא תיחפהל שי תוירגיס 10-ל ןושיעה תא תיחפהל שי ,םוי לכ תוירגיס 20 ללכ ךרדב ןשעמ התא םא :אמגודל .1-4 תועובש ךשמב םוי לכ 5-8 תועובש .ךלש תיתלחתהה תימויה תוירגיסה תומכמ עברל עיגהל תנמ לע ןושיעה תא תיחפהל שי תוירגיס 5-ל ןושיעה תא תיחפהל שי ,םוי לכ תוירגיס 20 ללכ ךרדב ןשעמ התא םא :אמגודל .5-8 תועובש ךשמב םוי לכ 9-12 תועובש .)םוי לכ תוירגיס 0( ןשעל קיספתש דע ןושיעה תא תיחפהל ךשמה ךשמל

סקיפמ'צ תחקל ךישמהל שי .ןכומ שיגרמ התא םא םדוק וא ,12-ה עובשה ףוס דע ןשעל קיספהל ףואשל שי .לופיט לש תועובש 24 לכה ךסב ,םיפסונ תועובש 12 ןשעל ךישמהל לוכי התא .ךפוגב רבטצהל ןמז

סקיפמ'צל תנתונ ןושיעה תקספהל ךיראתה ינפל

סקיפמ'צ תליטנ תלחתה ∘ .ךלש אפורה תויחנהל םאתהב

סקיפמ'צ תחקל שי .הז ןמז ךשמב םיכירצ רשא םישנא םנשי .בוש תוסנל שי ,ןשעמו חילצמ אל התא םא .ןושיעה תקספהל ךיראתב ןשעל קיספהל תוסנל שי ∘ .רתוי בוט דובעת

סקיפמ'צש תנמ לע תועובש רפסמ ךשמל

סקיפמ'צ תחקל םושרי ךלש אפורה יכ ןכתיי ,תועובש 12 ךות ןיטולחל ןשעל תקספה םא .תועובש 12 דע ךשמל

סקיפמ'צ וחקי םישנאה בור ∘ .תוירגיסמ יקנ ראשיהל ךל רוזעל תנמ לע םיפסונ תועובש 12 ךשמל

סקיפמ'צ ךל תומולח ,הליחב ןוגכ יאוול תועפות הווח התא םא אפורל תונפל ךילע .דחא לכל המיאתמ אל תאזה לופיטה תינכות יכ ןכתיי ∘ .ןונימה תא תיחפהל הצרי ךלש אפורה יכ ןכתיי .הניש תויעב וא םינושמ !תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא .תופוצמ תוילבטהש ןוויכמ !סועלל/תוצחל/שותכל רוסא .האלמ םימ סוכ םע הפורתה תא עולבל שי .ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא שורדה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא !הלופכ הנמ לוטיל ןיא .האבה הנמה ןמז עיגה ןכ םא אלא ,תרכזנשכ דימ הנמ לוטיל שי בוצק ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא .חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא יאוול תועפות .4 תועפות תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע

סקיפמ'צב שומישה ,הפורת לכב ומכ .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתיי ,יאוולה :ידיימ לופיטל תונפלו הפורתב שומישה תא קיספהל שי :םיללוכ ךכל םימוטפמיסה בל ףקתה הווח ךנהו הדימב .תוקד רפסמ לעמ ךשמנ וא הנשנ רשא - הזחב תואלמ תשוחת וא הזח באכ וא הזחב ץחל ∙ .ןטבב וא תסלב ,ראווצב ,בגב באכ ,ןהיתש וא תחא עורזב תוחונ רסוח וא באכ ∙ .הזחב תוחונ רסוחב הוולמ רורחס תשוחת ,האקה ,הליחב ,העזה ,המישנ רצוק ∙ :םיאבה םינימסתהמ דחא הווח ךנה םא אפורל דימ תונפלו שומישה תא קיספהל שי .ראווצה וא ןורגה ,םייכינחה ,םייתפשה ,ןושלה ,םינפה לש תוחיפנ

.המישנ יישק ∙ .רועה לש ףוליק תללוכה החירפ ∙ .הפב תויחופלש ∙ :תורומח יאוול תועפות תא קיספהל שי ,לופיטה ךלהמב ףקתה תיווחו הדימב .)הפורתה תליטנל ןושארה שדוחב עיפומ םירקמה בורב( םיסוכרפ ∙ .אפורל דימ תונפלו שומישה לע אפורל חוודל שי .םדה ילכו בלה לש תמייק הלחמ ילעב םילוחב רקיעב ,םדה ילכב וא בלב תויעב תעפוה וא הרמחה ∙ .םינימסתו תועפותב יוניש לכ .םייח תנכסמ תויהל הלולע - תיגרלא הבוגת ∙ .םייח תונכסמ תויהל תולולע - רועה ףוליק וא םדוא ,תוחיפנ ,החירפ - תוירוע יאוול תועפות ∙ וא םירחא םישנאב ,ךב תעגופה תוגהנתהל ליבוהל םימעפל הלוכיו

סקיפמ'צ םע שחרתהל הלוכי הניש ךותמ הכילה ∙ .הניש ךותמ תכלל ליחתמ התא םא אפורל תונפלו

סקיפמ'צ תחקל קיספהל שי .שוכרב ,תוניוע ,תונפקות ,הבישחב וא תוגהנתהב םייוניש ןוגכ שפנה תואירבב םירושקה םיבצמ לש הרמחה וא העפוה ∙ הלא םינימסת םיווח םישנאהמ קלח .תודבאתה תונויסינ וא תוינדבוא תובשחמ וא ינואכיד חור בצמ ,שפנ תרעס .לופיטה תקספה רחאל וא לופיט לש תועובש רפסמ רחאל םתוא םיחתפמ םירחאו

סקיפמ'צ תחקל םיליחתמ םה רשאכ .שפנה תואירבב םירושקה םיבצמ לש הירוטסיה ילעב םישנאב רתוי ההובג תוחיכשב םיעיפומ הלא םינימסת דחאב םיניחבמ ךלש לפטמה וא ךתחפשמ ,התא םא אפורל דימ רשקתהלו

TM

סקיפמ'צ תחקל קיספהל שי

הלא םינימסת ,םיבר םישנא לצא .

סקיפמ'צ תחקל ךישמהל ךל יאדכ םאה אפורה םע דחי טילחהל שי .םינימסתהמ בוקעל בושח .

סקיפמ'צ תקספה רחאל םיכישממ םינימסתה םישנאהמ קלח לצא ךא ,

סקיפמ'צ תקספה רחאל םימלענ .םימלענ ךלש םינימסתה רשא דע ךלש אפורה םע דחי :רתויב תוחיכש יאוול תועפות .תואקה ,םיזג ,תוריצע ,)םירזומ תומולח ,תומדרה יישק( הניש תויעב ,הליחב :תוללוכ תופסונ יאוול תועפות ,תימחלה תקלד ,סירתה תטולב דוקפתב תוערפה ,םיינזואב םילוצלצ ,העימשב תוערפה ,הזחב תוחונ יא ,םד תריפסב םייוניש ,תברצ ,הביקה לש יוריג ,לוכיע יישק ,ןטב באכ ,םייניש באכ ,לושלש ,םייניעב שבוי ,רואל תושיגר ,הייאר תוערפה ,םייניע באכ באכ ,קוהיג ,האוצב םודא םד ,הפב שבוי ,ןובאיתב הדירי וא היילע ,םעטה שוחב םייוניש ,הפב םיביכ ,טשווב תקלד ,הביק ביכ ,םדב רכוסה תמרב הדירי ,תרכוס ,לקשמב היילע ,תוילכו דבכ ידוקפת לש תוקידבב םייוניש ,םוח ,תעפש תיומד הלחמ ,הזחב ,בג באכ ,םירירש יבאכ ,םיקרפ יבאכ ,רובידב ישוק ,עגמל תושיגרב הדירי ,תרוחרחס ,שאר באכ ,םיטילורטקלאה ןזאמב םייוניש ,ןתש ןתמ תופיכתבו ןתשה חפנב היילע ,תיליל הנתשה ,ההובג תורידתב ןתש ןתמ ,ינימה קשחב הדירי ,םירירש תוצווכתה תושרפה ,ןורגהו םיסוניסה ,ףאה לש תקלד ,המישנ רצוק ,המישנה יכרד לש תוקלד ,ינימה דוקפתב תויעב ,רוזחמב תוערפה תיללכ השוחת ,רתי תעזה ,)תמדר( תושישת ,תומדריה ,דער ,תופייע ,םוח ילג ,דרג ,המזקא ,רועב שבוי ,הנקא ,ףאהמ תורבגומ .השלוח וא הבוט אל ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא .אפורה םע ץעייתהל "יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ י"ע וא ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה )

health

( תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש :רושיקל הסינכ

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5

-ל תחתמ הרוטרפמטב ןסחאל שי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םתייאר חווטו םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה )

exp. date

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא .שדוח ותוא ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Microcrystalline cellulose, anhydrous dibasic calcium phosphate, croscarmellose sodium, colloidal silicon dioxide,

magnesium stearate, Opadry

White (0.5 mg

תוילבטב

), Opadry

Blue (1.0 mg

תוילבטב

), Opadry

Clear.

?הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ .ינשה דצב "

CHX 0.5

“ -ו דחא דצב תעבטומ "

Pfizer

“ הלימה םע תנמש-ןבל עבצב הפוצמ הילבט :ג"מ 0.5

סקיפמ'צ .ינשה דצב "

CHX 1.0

“ -ו דחא דצב תעבטומ "

Pfizer

“ הלימה םע ריהב לוחכ עבצב הפוצמ הילבט :ג"מ 1.0

סקיפמ'צ .46725 חותיפ הילצרה ,9 רקנש 'חר ,מ"עב לארשי הקיטבצמרפ רזייפ :םושירה לעב .הינמרג ,ןסיטרליא

,R-PHARM Germany GmbH

:ןרצי :תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

137.66.31510.00

:ג"מ 0.5

סקיפמ'צ

137.67.31511.00

:ג"מ 1.0

סקיפמ'צ .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז לע ףא .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל ךיראתב תואירבה דרשמ תוארוהל םאתהב ןכדועו 2017 רבוטקוא ךיראתב תואירבה דרשמ ידי לע רשואו קדבנ הז ןולע .2018 רבמטפס

CHAM CTAB PL SH 130818

1986 - ו"משתה )םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה הקזוחו התרוצ ,הפורתה םש ג"מ 0.5

TM

סקיפמ'צ ג"מ 1.0

TM

סקיפמ'צ תופוצמ תוילבט

Varenicline (as tartrate) 0.5 mg, 1.0 mg

ג"מ 1.0 ,ג"מ 0.5 )טארטרט תרוצב( ןילקינרוו .6 קרפב רישכתב םיינגרלאו םיליעפ יתלב םירמוח תמישר תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ םא םג םהל קיזהל הלולע איה ,םירחאל התוא ריבעת לא ,ךרובע לופיטל המשרנ וז הפורת .18 ליג לעמ םירגובמל תדעוימ וז הפורת .ךלשל ?הפורתה תדעוימ המל .1 .18 ליג לעמ םירגובמב ןושיעמ הלימגל רזע תפורתכ תדעוימ

סקיפמ'צ :תיטיופרת הצובק .יניטוקינה רוטפצרל יקלח יביטקלס טסינוגא הפורתב שומיש ינפל .2 :םא הפורתב שמתשהל ןיא םיטרופמה ,הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא לכל וא ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא םא שמתשהל ןיא x ,המישנ יישק .ראווצה וא ןורגה ,םייכינחה ,םייתפשה ,ןושלה ,םינפה לש תוחיפנ :תויהל םילולע ךכל םינמיס .6 ףיעסב .הפב תויחופלש ,רועה ףוליק תללוכה החירפ .18 ליגל תחתמ םידליב וז הפורתב שמתשהל ןיא x :לופיטה תלחתה ינפל אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא .הקינמ וא/ו ןוירהל סנכיהל תננכתמ ,ןוירהב ךנה םא .רחא יאופר בצמ לכ וא םיסוכרפ ,ןתשה תכרעמ/הילכה ,םדה ילכ וא/ו בלה :דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה םא תונויסינ ךלהמב ךל ויהש םינימסת לע אפורל רפסל ךילע .שפנה תואירבב םירושקה םירחא םיבצמ וא ןואכיד רבעב ךל היה םא

סקיפמ'צ אלל וא םע ,ןשעל קיספהל תיסינ םהב םימדוק .לוהוכלא ךרוצ ךנה םא הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא .הפורתה תליטנ ינפל אפורל ךכ-לע עידוהל ךילע ,יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר התא םא ∙ .םישישקב תיתיילכ תוליעפ רטנל ץלמומ ∙ .ךתוגהנתהבו ךלש חורה בצמב יוניש לח םא אפורל חוודל ךילע ∙ ,הדרח ,חורה בצמב םייונישל בל םישל שי .תוינדבוא תובשחמ לע וא תודבאתהל ןויסינ לע חווד

סקיפמ'צב ולפוטש םילוחב

.םייק ןואכידב הרמחה וא ןואכיד ,המילא תוגהנתה ,תוזוכיספ

סקיפמ'צ ילב וא םע הלימג ןויסינ לע רבודמ םא םג העיפוה רשא העפות לכ לע אפורל חוודל שי רזוח הלימג ןויסינ והזו הדימב ∙ ,ןואכיד ,ןשעל ףחד :ןוגכ ןיטוקינמ הלימגב תורושקה תועפות עיפוהל תולולע ,

סקיפמ'צ ילב וא םע הלימג ןויסינ ךלהמב ∙ .לקשמב היילעו ןובאיתב היילע ,בלה בצקב הדירי ,החונמ רסוח ,זכרתהל ישוק ,הדרח ,סעכ ,לוכסת ,טקש יא ,הניש תויעב .תופורת ילב וא םע ןושיעמ הלימג ךלהמב תוינדבוא תובשחמ ווח םילוח רפסמ ∙ בוליש תעפשה המ עדוי התאש דע הכירצה תומכ תא תיחפהל שי

סקיפמ'צב לופיטה ךלהמב לוהוכלא ךרוצ ךנהו הדימב ∙ תוגהנתה ,רבגומ תורכיש בצמ ווח הפורתה תליטנ ךלהמב לוהוכלא וכרצ רשא םילפוטמ רפסמ ,דחי לוהוכלאו הפורתה .החכש ,תיתרגש אל וא תיביסרגא אפורל תונפלו לופיטה תא קיספהל שי - רחא גיאדמ תוגהנתה סופד לכ וא הלא םינמיסמ רתוי וא דחא תעפוה לש הרקמב !דימ וא אפורל ךכ לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת הנורחאל תחקל וא חקול התא םא :חקול התא םא דחוימב .חקורל .ףוגב

סקיפמ'צה תפורת תוליעפ תא ריבגהל הלולע איהש ןוויכמ )הביקב תויצמוח תדרוהל( ןידיטמיס ∙ ,תוליחבל םורגל לוכי ןיטוקינ תוקבדמ םע דחי

סקיפמ'צב שומיש .)ןיטוקינ ,ןויפורפוב :ןוגכ( ןושיע תקספהל תורחא תופורת ∙ ןיטוקינ תוקבדמב שומיש רשאמ רתוי תובורק םיתיעל עיפוהל לוכיע תויעבלו תרוחרחסל ,תופייעל ,תואקהל ,שאר יבאכל .דבל ,המטסאב לופיטל תופורת :ןוגכ תופורת לש תוליעפ לע העפשה תויהל הלוכי )

סקיפמ'צב לופיט ילב/םע( ןושיעה תקספהל ∙ .ןונימ תמאתהל אפורל תונפל שי ןכלו םד תשירק תודגונ תופורת ,ןיסקוגיד ,תרכוסב לופיטל תופורת ןוזמו

TM

סקיפמ'צב שומיש .החוראה רחאל האלמ םימ סוכ םע עולבל הקנהו ןוירה לע ,הלש רבועהו ןוירהב השיא רובע ןושיעה ינוכיס לע ץועיי תלבקל ךלש אפורל ינפ ,הקינמ וא תורהל תננכתמ ,ןוירהב תא םא

סקיפמ'צ אלל וא םע ןושיע תקספהב תונורתיה לעו הקנההו ןוירהה ךלהמב

סקיפמ'צ תליטנב םיירשפאה םינוכיסה ,םיסוכרפ םיעיפומ םא תוארלו ךקונית ירחא בוקעל שי ,

סקיפמ'צ תלטונו הקינמ תא םא .םא בלחל רבוע

סקיפמ'צש ןכתיי .ליגרהמ רתוי תושחרתמה תואקה וא תוטילפ םג ומכ תונוכמב שומישו הגיהנ לכבו תונכוסמ תונוכמ תלעפהב ,בכרב הגיהנב תוריהז תבייחמ ןכ לעו תונרעב עוגפל הלולע הז רישכתב שומישה תליחת .ןושיעה תקספהמ וא/ו רישכתהמ עפשומ התא דציכ תעדל לכותש דע תונרע תבייחמה תוליעפ ?הפורתב שמתשת דציכ .3 ןפואו ןונימל עגונב חוטב ךניא םא חקורהו אפורה םע קודבל ךילע .אפורה תוארוהל םאתהב דימת רישכתב שמתשהל שי .רישכתה תליטנ :הפורתה ןונימ ∙ .דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה :תועובש 4 ךשמל יתלחתה לופיטל זראמה רובע :אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה .םויב םעפ )ג"מ 0.5( הנבל הילבט תחקל ךילע :1-3 םימי .)ברעו רקוב( םויב םיימעפ )ג"מ 0.5( הנבל הילבט תחקל ךילע :4-7 םימי .)ברעו רקוב( םויב םיימעפ )ג"מ 1.0( הלוחכ הילבט תחקל ךילע :האלהו 8 םוי :דבלב ג"מ 0.5 ןונימ ליכמה זראמה רובע :אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה .םויב םעפ )ג"מ 0.5( הנבל הילבט תחקל ךילע :1-3 םימי .)ברעו רקוב( םויב םיימעפ )ג"מ 0.5( הנבל הילבט תחקל ךילע :האלהו 4 םימי :דבלב ג"מ 1.0 ןונימ ליכמה זראמה רובע :האלהו 29 -ה םויהמ לחה ,יתלחתה לופיטל זראמהמ תוילבטה תליטנ םויס רחאל .)ברעו רקוב( םויב םיימעפ )ג"מ 1.0( הלוחכ הילבט תחקל ךילע .םוי לכב העשה התואב הפורתה תא לוטיל ץלמומ :ןושיעה תקספה ךיראת ∙ :תואבה תויורשפאה שולש לע אפורה םע רבד .ןשעל קיספהל ךל רוזעל תנמ לע

סקיפמ'צ תחיקלל תויורשפא 3 תומייק שי .ןושיעה תקספהל ךיראתה ינפל )םימי 7( עובש

סקיפמ'צ תחקל ליחתהל שי .ןושיעה תקספהל ךיראת רוחבל שי

.תועובש 12 ךשמב

סקיפמ'צ תחקל וא 8-ה םויה ןיב ןושיעה תקספהל ךיראת רוחבל שי .ןושיעה תקספהל ךיראת תריחב ינפל

סקיפמ'צ תחקל ליחתהל שי

.תועובש 12 ךשמב

סקיפמ'צ תחקל שי .לופיטה לש 35-ה םויל וא ךשמב ןושיעה תא תיחפהלו

סקיפמ'צ תחקל ליחתהל שי ,דימ ןשעל קיספהל הצור וא לוכי אל התאש חוטב התא םא .3 :ןמקלדכ לופיטה לש םינושארה תועובשה 12

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה