ציקלודרם C

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

26-11-2020

מרכיב פעיל:
CICLOPIROX OLAMINE; CLOBETASONE BUTYRATE; GENTAMICIN (AS SULFATE)
זמין מ:
TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MAABAROT LTD
קוד ATC:
D07AB30
טופס פרצבטיות:
קרם
הרכב:
CICLOPIROX OLAMINE 1 %; GENTAMICIN (AS SULFATE) 0.1 %; CLOBETASONE BUTYRATE 0.05 %
מסלול נתינה (של תרופות):
עורי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MAABAROT LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
COMBINATIONS OF CORTICOSTEROIDS
איזור תרפויטי:
COMBINATIONS OF CORTICOSTEROIDS
סממני תרפויטית:
For local treatment of skin inflammations accompanied by a mycotic and/or bacterial infection.
מספר אישור:
068 06 27821 00
תאריך אישור:
2020-05-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

26-11-2020

˙ÂÚÙÂ˙‰ ̇Ìχ¨¯È˘Î˙Ï˙ÂÏ‚˙Ò‰‰†˙Ù˜˙¯Á‡Ï¯ˆ˜ÔÓÊ

ƇÙÂ¯Ï ˙ÂÙÏ˘È˙„ȯËӇ؆˙Â΢Ó˙ÓÏ¢‰

∫˙„ÁÂÈÓ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰˙·ÈÈÁӉȇÂÂÏ˙ÂÚÙÂ˙

˘ÂÓÈ˘‰ ÈÙÏÌÈÓÈȘÂȉ‡Ï˘©˙ÈÓ˜Ó˙˜Ï„†Â‡‰Áȯ٨ȯȂ

ƇÙ¯φ„ÈÓ†È؉Ù†ÏÂÙÈˉ†˙‡†ÈؘÒÙ‰†∫®¯È„©†®¯È˘Î˙·

¨‰Ê†ÔÂÏÚ·†ÂȈ†‡Ï˘†˙ÂÚÙÂ˙†‰Ø˘È‚¯Ó†Íȉ†Â·˘†‰¯˜Ó†Ïη

ÌÚ†„ÈÓ†ıÚÈÈ˙‰Ï†ÍÈÏÚ†˙ÈÏÏΉ†Í˙˘‚¯‰·†ÈÂÈ˘†ÏÁ†Ì‡†Â‡

ƇÙ¯‰

∫˙˜ÂÈ˙†ÌÈ„ÏÈ·†˙ÂÈ˙Ù¯˙≠ÔÈ·†˙·‚˙†ȇÂÂφ˙ÂÚÙÂ˙

ÏÚ†ÔΆȇÂÂφ˙ÚÙÂ˙†ÏΆÏÚ†ÏÙËÓ‰†‡Ù¯φÁ„φÌȯ‰‰†ÏÚ

ȇÂÂφ˙ÂÚÙÂ˙†ÏÈÚφÈ؉‡¯†Æ‰Ø„ÏÈφ˙˙È‰†˙ÙÒÂ†‰Ù¯˙†ÏÎ

ÆÂ˯ÂÙ˘†˙„ÁÂÈÓ

Æ„·Ï·†‡Ù¯‰†˙‡¯Â‰†ÈÙφÔÂÈÓ† ∫ÔÂÈÓ

∫‡Ù¯‰Ó†˙¯Á‡†‰‡¯Â‰†¯„Úȉ·†Ï·Â˜Ó†ÔÂÈÓ

ͯˆ‰†˙„Èӷ†ÌÈÈÓÚÙ†Ú‚‰†¯ÂÊȇ‰†ÏÚ†‰˜„†‰·Î˘†Á¯ÓÏ

˙‡†ÔÈ˘‰Ï†Ô˙È†‰·Ë‰†‰‚˘Â‰˘Î†ÆÌÂÈ·†ÌÈÓÚÙ†˘ÂÏ˘†Û‡

Æ˘ÂÓÈ˘‰†˙¯Ȅ˙

‰Ú¯‰†‰ÏÁ†Ì‡†Â‡†ÌÈÓȆ¯ÙÒÓ†ÍÂ˙†Í·ˆÓ·†¯ÂÙÈ˘†ÏÁ†‡Ï†Ì‡

ƇÙ¯φ˙È˘†˙ÂÙφ˘È†·ˆÓ·

˙¯Á‡†‰ÂÂ˙‰†Ì‡†‡Ï‡†ÌÈÓȆ∑†ÏÚÓ†¯È˘Î˙·†˘Ó˙˘‰Ï†Ôȇ

ƇÙ¯‰†È„È≠ÏÚ

˙Óˇ†‰˘È·ÁÓ†ÚÓȉφ˘È†¨‡Ù¯‰†È„È≠ÏÚ†‰ÂÂ˙‰†‡Ï†‰„ÈÓ·

Æ®˙Óˇ†‰˘È·Á†ÌȉӆÌÈÈÓÚÙ≠„Á†ÌÈÏÂ˙ÈÁ©†Ú‚‰†¯ÂÊȇ·

ÏȂφ˙Á˙Ó†ÌÈ„ÏÈφ‰Ù¯˙·†˘ÂÓÈ˘‰†˙ÂÁÈË·†ÈΆÔÈȈφ˘È

ƉÁΉ†‡Ï†ÌÈ˘†±∞

∫·Ï†ÈØÌÈ˘

Æ„·Ï·†ÈˆÈÁ†˘ÂÓÈ˘Ï†˙„ÚÂÈÓ†Âʆ‰Ù¯˙†°ÚÂϷφ‡Ï

Ô‚Ω†˙Âȯȯ†˙ÂÓ˜¯†¨ÌÈÈÈÚ‰†ÌÚ†¯È˘Î˙‰†Ú‚Ó†ÚÂÓφ˘È

Æ˙¯‰Ê‡·†È؉‡¯†Æ®Û‡·Â†‰Ù·

øÏÂÙÈˉ†˙Áψ‰Ï†ÚÈÈÒφÈØÏÎÂ˙†„ˆÈÎ

ƇÙ¯‰†È„È≠ÏÚ†ıÏÓ‰˘†ÏÂÙÈˉ†˙‡†ÌÈÏ˘‰Ï†ÍÈÏÚ

ÏÂÙÈˉ†˙‡†˜ÈÒىφÔȇ†Í˙‡ȯ·†·ˆÓ·†¯ÂÙÈ˘†ÏÁ†Ì‡†Ì‚

ƇÙ¯†ÌÚ†˙ˆÚÈÈ˙‰†‡Ïφ‰Ù¯˙·

°‰ÏÚ¯‰†ÈØÚÓ

ıÂÁÓ†¯Â‚̘҆ӷ†¯ÂÓ˘Ï†˘È†˙¯Á‡†‰Ù¯˙†ÏΆÂʆ‰Ù¯˙

ƉÏÚ¯‰†ÈØÚÓ˙†ÍΆȄÈ≠ÏÚ†˙˜ÂÈ˙†Â‡Ø†ÌÈ„ÏÈ†Ï˘†Ì„Ȇ‚˘È‰Ï

¨‰Ù¯˙‰†ÔÓ†„ÏȆÚÏ·†˙ÂÚË·†Ì‡†Â‡†¯˙Ȇ˙Ó·†˙˘Ó˙˘‰†Ì‡

‰Ù¯˙‰†˙Êȯ‡†È؇·‰Â†¨ÌÈÏÂÁ≠˙È·†Ï˘†ÔÂÈÓ†¯„Áφ„ÈÓ†È؉Ù

°‡Ù¯ӆ˙˘¯ÂÙÓ†‰‡¯Â‰†‡Ïφ‰‡˜‰Ï†Ì¯‚φÔȇ†ÆÍ˙ȇ

‰ÏÂÏÚ†‡È‰†˙دÁ‡†‰ÏÂÁ·†¨Í˙ÏÁÓ·†ÏÂÙÈËφ‰Ó˘¯†Âʆ‰Ù¯˙

ÆÍȯÎӆ‡†ÍÈ΢†¨Íȷ¯˜Ï†Âʆ‰Ù¯˙†ÈØÔ˙˙†Ï‡†Æ˜ÈʉÏ

Ï熉Ӊ†˙ÈÂÂ˙‰†˙‡†˜Â„·Ï†˘È†°Í˘ÂÁ·†˙ÂÙ¯˙†ÏÂËÈφÔȇ

Íȉ†Ì‡†ÌÈÈÙ˜˘Ó†·Èί‰Ï†˘È†Æ‰Ù¯˙†˙ØÏËÂ†Íȉ˘†ÌÚÙ

Æ̉φ‰Ø˜Â˜Ê

Æ≥∞ ∞ C †≠φ˙Á˙Ó†¯È¯˜†Ì˜ӷ †∫‰ÒÁ‡

˙Â¯Ó˘†˙ÂÙ¯˙†¨ÌȈÏÓÂÓ‰†‰ÒÁ‡‰Ø‰Êȯ‡‰†È‡˙†ÈÙφ̂

Ï˘†‰‚ÂÙ˙‰†Íȯ‡˙φ·Ï†ÌÈ˘Ï†‡†Æ„·Ï·†˙Ï·‚ÂÓ†‰Ù˜˙Ï

˜ÙÈÒ˘†Á˜Â¯·†ıÚÂÂȉφÍÈÏÚ†¨˜ÙÒ†Ï˘†‰¯˜Ó†Ïη†°¯È˘Î˙‰

ƉÊȯ‡†‰˙‡·†˙Â¢†˙ÂÙ¯˙†ÔÒÁ‡Ï†Ôȇ†Æ‰Ù¯˙‰†˙‡†ÍÏ

∞∂∏†∞∂†≤∑∏≤±†∞∞† ∫‰Ù¯˙‰†ÌÂ˘È¯†¯ÙÒÓ

˜„·†ÂÎÂ˙†˙‡ȯ·‰†„¯˘Ó†È¢Ú†Ú·˜†‰Ê†ÔÂÏÚ†ËÓ¯ÂÙ

„È≠ÏÚ†¯˘Â‡Â

0510C

106238110 ¥∞≤≥∞†˙¯·ÚÓ

ÌÈÈχ¯˘È†‰‡ÂÙ¯†È¯ˆÂ˙

ÌÈÁ˜Â¯‰†˙Â˜˙†ÈÙφÔίˆÏ†ÔÂÏÚ

±π∏∂†≠†Â¢Ó˘˙‰†®ÌÈ¯È˘Î˙©

C ≠̯„ÂϘȈ

̯˜

˙ÂÂÏÓ‰†¯ÂÚ†˙˜τ·†ÈÓ˜ӆÏÂÙÈËÏ

È˙ÈȯËن‡Ø†Ș„ÈÈÁ†Ì‰ÈÊ·

‡Ù¯†Ì˘¯Ó·†˙·ÈÈÁ†Âʆ‰Ù¯˙

‰Ù¯˙·†ÈØ˘Ó˙˘˙†Ì¯Ë·†ÂÙÂÒ†„Ú†ÔÂÏÚ‰†˙‡†ÔÂÈÚ·†È؇¯˜

∫·Î¯‰

∫ÌÈÏÈÚÙ†ÌÈ·ÈίÓ

∫ÌÈÏÈÚÙ†È˙Ï·†ÌÈ·ÈίÓ

Glycerol, glyceryl monostearate, propylene glycol, cetostearyl

alcohol, beeswax (white), SE glyceryl monostearate (acid

stable), dimethicone, citric acid anhydrous, chlorocresol,

purified water.

∫˙ÈËÈÂÙ¯˙†‰ˆÂ·˜

Clobetasone Ƅȇ¯ËÒ˜È˯˜†≠

Ciclopirox ÆÈ˙ÈȯËÙ†ÈË‡ †≠

Gentamycin ÆÌÈ„ÈʘÈÏ‚ÂÈÓ‡‰†˙ˆÂ·˜Ó†‰˜ÈËÂÈ·ÈË‡†≠

∫˙ȇÂÙ¯†˙ÂÏÈÚÙ

ÆÈ˙ÈȯË٠‡ØÂȘ„ÈÈÁ̉ÈÊ·˙ÂÂÏÓ‰†¯ÂÚ˙˜τ·ÏÂÙÈËÏ

ø¯È˘Î˙· ˘Ó˙˘‰ÏÔȇÈ˙Ó

È·ÈίÓÓ†„Á‡Ï ˙Â˘È‚¯‰Ú„È̇¯È˘Î˙·˘Ó˙˘‰ÏÔȇ

ƉÙ¯˙‰

ÒÙ¯‰†Ô‚Ω ÈϯÈẨÈÊÏ˘‰¯˜Ó·†¯È˘Î˙·†˘Ó˙˘‰ÏÔȇ

Æ®˙ÂÚ·ڷ‡ ‡

ÈÙÏ ‡Ù¯·ıÚÂÂȉÏÈÏ·Ó‰Ù¯˙·˘Ó˙˘‰ÏÔȇ

∫ÏÂÙÈˉ†˙ÏÁ˙‰

Ɖ˜ÈÈÓ Â‡†ÔÂȯ‰·Íȉ̇

¨„·Î‰ :„˜Ù˙·È˜ÈÏÓ¯·Ú·˙Ϸ҆‡˙ØÏ·ÂÒÍȉ̇

˘ÂÓÈ˘·© ˙¯ÎÂÒÓ¨ÔÂÒÈÁ‰˙ίÚÓ†¨Ô˙˘‰˙ίÚÓ؉ÈÏΉ

Æ®ÍÎ ‰¯Â‰‡Ù¯‰Ì‡ÌÈ·Á¯†¯ÂÚÈÁˢÏÚ‡͢ÂÓÓ

∫˙¯‰Ê‡

ÌÈڈن‡ ÌÈ·Á¯¯ÂÚÈÁˢÏÚÂʉÙ¯˙·˘Ó˙˘‰ÏÔȇ

ƇÙ¯‰Ó ˙˘¯ÂÙÓ‰‡¯Â‰ÈÙÏڇχÌÈÁÂ˙Ù

Ú‚Ó Ï˘‰¯˜Ó·ÆÌÈÈÈÚ‰ÌÚÚ‚Ó·‡Â·Ï¯È˘Î˙φ˙˙φÔȇ

ÆÌÈÓ ÌÚ„ÈÓÛÂË˘Ï†˘È

˘ÂÓÈ˘‰ ÆÌȯ‚·˙Ó·ÂÌÈ„ÏÈ·†˘ÂÓÈ˘·˙˘¯„˙„ÁÂÈÓ˙¯ȉÊ

ÆȇÂÙ¯ ·˜ÚÓ·‰ÂÂÏÓ†˙ÂȉϷÈÈÁ‰Ï‡ÌȇÏÈ‚·

∫˙ÂÈ˙Ù¯˙≠ÔÈ·†˙·‚˙

ÏÂÙÈË ‰˙Ú‰Ê˙¯Ó‚†Ì‡†Â‡¨˙ÙÒÂ‰Ù¯˙˙ØÏËÂÍȉ̇

ÌÈÂÎÈÒ ÚÂÓÏÈ„ÎÏÙËÓ‰‡Ù¯φÁ„ÏÍÈÏÚ¨˙¯Á‡‰Ù¯˙·

Æ˙ÂÈ˙Ù¯˙≠ÔÈ· ˙·‚˙Ó†ÌÈÚ·Â‰˙ÂÏÈÚÈ≠ȇ‡

∫ȇÂÂÏ ˙ÂÚÙÂ˙

˙ÂÏÂÏÚ ‰·˘ÂÓÈ˘‰†ÔÓÊ·¨‰Ù¯˙‰Ï˘‰Èˆ¯‰˙ÂÏÈÚÙÏÛÒÂ·

˙ÈÓÂ˜Ó ÌÂÁ˙˘‚¯‰¨˙ÂÈÓÂÓ„‡∫Ô‚Ά¨È‡ÂÂÏ˙ÂÚÙÂ˙†ÚÈÙ‰Ï

Clobetasone butyrate 0.05%

Ciclopirox olamine 1%

Gentamycin (as sulphate)0.1%

≥μ

106238110 0510C

Maabarot 40230

Israel Pharmaceutical Products

PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCEWITH

THEPHARMACISTS'REGULATIONS(PREPARATIONS)-1986

CICLODERM-C

Cream

For local treatment of skin inflammations

accompanied by a mycotic and/or

bacterial infection

The dispensing of this medicine requires a doctor's

prescription

Read this package insert carefully in its entirety before

using this medicine

Composition:

Active ingredients:

Clobetasone butyrate 0.05%

Ciclopirox olamine 1%

Gentamycin (as sulphate)0.1%

Inactive ingredients: Glycerol, glyceryl monostearate,

propylene glycol, cetostearyl alcohol, beeswax (white), SE

glyceryl monostearate (acid stable), dimethicone, citric acid

anhydrous, chlorocresol, purified water.

Therapeutic group:

Clobetasone - corticosteroid.

Ciclopirox - antifungal agent.

Gentamycin - aminoglycoside antibiotic.

Therapeutic activity:

For the treatment of skin inflammations accompanied bya

mycotic and/or bacterial infection.

When should the preparation not be used?

Do not use this medicine if you are sensitive to any of its

ingredients.

Do not use this medicine in cases of viral infection (such

as herpes simplex or varicella).

Do not use this medicine without consulting a doctor

before starting treatment:

If you are pregnant or breastfeeding.

If you are suffering or havesuffered in the past from impaired

function of:the liver, the kidney/urinary tract, the immune

system, from diabetes (on long term use or when used on

large areas of the skin according to doctor’s instructions).

Warnings:

Do not use this medicine on large skin areas or on open

wounds unless explicitly instructed to do so bythe doctor.

Avoid contact of this medicine with the eyes.In case of contact

with the eyes,rinse immediately with water.

Special caution is required when using in children and

adolescents.Use in these age groups must be under medical

supervision.

Drug interactions:

If you are taking another drug concomitantly or if you have

just finished treatment with another medicine, inform the

attending doctor, in order to prevent hazards or lack of efficacy

arising from drug interactions.

Side effects:

In addition to the desired effect of the medicine, adverse

reactions may occur during the course of using this medicine,

for example:redness, local feeling of warmth and tingling,

dry skin and itching.These side effects usually disappear

within a short time following the period of adaptation to the

you, refer to your doctor.

Side effects that requirespecial attention:

Irritation, rash or local inflammation (that did not exist before

using this medicine) (rare):stop treatment and refer to the

doctor immediately.

In the event that you experience side effects not mentioned

in this leaflet, or if there is a change in your general health,

consult your doctor immediately.

Adverse reactions and drug interactions in children and

infants:

Parents must inform the attending doctor about any side

effect, as well as any additional medicine being taken bythe

child.See abovefor details of special side effects.

Dosage:

Dosage is according to doctor's instructions only.

Recommended dosage unless otherwise prescribed by

the doctor:

Apply a thin layer on the affected area twice and if needed

even three times a day.When improvement is achieved the

frequency of use may be reduced.

If there is no improvement in your condition within a few days

or if your condition deteriorates refer to your doctor again.

Do not use this preparation for more than 7 days unless

otherwise indicated bythe doctor.

Unless directed bythe doctor avoid using occlusive dressing

on the affected area (disposable diapers are considered

occlusive dressing).

It should be mentioned that the safety of using this medicine

in children under 10 years of age has not been established.

Attention:

Do not swallow!This medicine is intended for external use

only.

Avoid contact of this medicine with the eyes or mucous

membranes (such as inside the mouth and nose).See under

“Warnings”.

How can you contribute to the success of the treatment?

Complete the full course of treatment as instructed bythe

doctor.Even if there is an improvement in your health, do not

discontinue use of this medicine without consulting your doctor.

Avoidpoisoning!

This medicine, and all other medicines, must be stored in a

safe place out of the reach of children and/or infants, to avoid

poisoning.If you have used an overdose, or if a child has

accidentally swallowed the medicine, proceed immediately

to a hospital emergency room and bring the package of the

medicine with you.

Donotinducevomiting unless explicitly instructed to do so

bya doctor!This medicine has been prescribed for the

treatment of your ailment;in another patient it may cause

harm.Do not give this medicine to your relatives, neighbours

or acquaintances. Donottakemedicinesinthedark! Check

the label and the doseeachtime you take your medicine.

Wear glasses if you need them.

Storage:Store in a cool place below 30 o C.

Even if kept in their original container and stored as

recommended, medicines may be kept for a limited period

only.Please note the expiry date of the medicine! In case of

doubt, consult the pharmacist who dispensed the medicine

to you.Do not store different medications in the same package.

Licence number:068 06 27821 00

The format of this leaflet was determined by the Ministry

of Health and its content was checked and approved by it

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה