פרפנאן 4 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
PERPHENAZINE
זמין מ:
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
קוד ATC:
N05AB03
טופס פרצבטיות:
טבליות מצופות פילם
הרכב:
PERPHENAZINE 4 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
קבוצה תרפויטית:
PERPHENAZINE
איזור תרפויטי:
PERPHENAZINE
סממני תרפויטית:
Tranquilizer,antiemetic.
מספר אישור:
015 38 24729 00
תאריך אישור:
2011-03-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

02-12-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה ,ג"מ 8 ןאנפרפ ,ג"מ 4 ןאנפרפ תוילבט

תוילבט :ותומכו ליעפה רמוחה :ותומכו ליעפה רמוחה :הליכמ הילבט לכ :הליכמ הילבט לכ ןיזאנפרפ ג"מ 8 ןיזאנפרפ ג"מ 4

Perphenazine 8 mg

)Perphenazine 4 mg

.6 ףיעס האר אנא ,םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל .הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע לופיטל המשרנ וז הפורת םבצמ יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .המוד יאופרה .14 ליגל תחתמ םידלילו תוקוניתל וז הפורת תתל ןיא ?הפורתה תדעוימ המל .1 העגרהל ∙ תואקה דגנ ∙ יטוכיספ-יטנא ,ןיזאיתונפ לש תרזגנ :תיטיופרת הצובק :הפורתב שומיש ינפל .2 :הפורתב שמתשהל ןיא וא )ןיזאנפרפ( ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא םא ∙ .םירחאה הפורתה יביכרממ דחאל הריפס ךל שיש וא םדב תוערפהמ לבוס התא םא ∙ .םינבל םד יאת לש הכומנ חמ יוכידל םורגל תולולעש תופורת לטונ התא םא ∙ .לירפוניזיל וא ןיצאסקולפורפיצ ןוגכ םצעה .)המוק( הרכה רסוח יבצמב ∙ :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :םא אפורל רפס ןאנפרפב לופיטה ינפל ∙ .תוילכב וא דבכב היעבמ לבוס התא

הילכה תרתויב לודיג לשב הובג םד ץחלמ לבוס התא

.)המוטיצומורכואפכ עודיה בצמ( .המישנ תויעב ךל שי

סירתה תטולב לש תוליעפ-תתמ לבוס התא

.)םזידיאוריתופיה( ילכו בלה תא תברעמה יהשלכ הלחממ לבוס התא

הזחב םיבאכ ללוכ )תירלוקסו-וידרק הלחמ( םדה וא תישיא הירוטסיהו בל תקיפס יא ,)הזח תקועת( .רידס אל קפוד לש תיתחפשמ תושקונ ,תודיערל תמרוגה תיחומ הערפהמ לבוס התא

.)ןוסניקרפ תלחמ( העונתה לש הטאהו בצמ ךל שיש וא )היספליפא( םיסוכרפמ לבוס התא

וא יחומ קזנ ןוגכ( היספליפא ףקתהל ליבוהל יושעש .)לוהוכלאמ הלימג תרצ המוקואלג תארקנה םייניע תלחממ לבוס התא

והשימ םא וא ןיעה ךותב רבגומ ץחלל תמרוגה תיווז .הז בצממ לבס ךתחפשמב הינתסאימ( הגירח םירירש תשלוחמ לבוס התא

.)סיברג .תינומרעה תטולב לש הלדגהמ לבוס התא

הפורתו רחאמ םיינוציק הרוטרפמט ייונישל ףושח התא

.ףוגה תרוטרפמט תרקב לע עיפשהל הלולע וז עיפשהל הלולע וז הפורתו רחאמ שולח וא שישק התא

רוק וא םוחב דחוימב ףוגה תרוטרפמט תרקב לע .ינוציק לש הירוטסיה ךתחפשמב רחא והשימל וא ךל שי

תורצוויהל תורושק ולאכ תופורתו רחאמ םד ישירק .םד ישירק ןימסתה וניה ןואכיד רשאכ דבל ןאנפרפב שמתשהל ןיא ∙ .ירקיעה רהזיהל שי ,תרוחרחס ןכתת וז הפורת תליטנ ןמזב ∙ .הדימעל הבישי וא הביכש יבצממ תימואתפ המיקמ הפישח םע תדחוימ תושיגרל םורגל הלולע וז הפורת ∙ .שמשל תמזגומ הפישחמ ענמיהל שי ןכ-לע :שמשל הנטק היילע לע חווד ,היצנמדמ םילבוסה םישישקב ∙ -יטנא הפורת ולטנש םילוחב תוומה ירקמ רפסמב -יטנא הפורת ולטנ אלש ולאל האוושהב תיטוכיספ ךלש תומדקתהה תא קודבי ךלש אפורה .תויטוכיספ תנמ לע תוילבט ןאנפרפ לטונ התא םא עובק ןפואב .תויוצר יתלב יאוול תועפות תוחתפתמ אלש אדוול תבזוכ תיבויח האצותל םורגל תולולע תוילבט ןאנפרפ ∙ .ןויריה תוקידבב תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא :חקול התא םא דחוימב .חקורל וא אפורל ךכ לע ,ןיטסקואולפ :ןוגכ( שפנ תולחמבו ןואכידב לופיטל תופורת

,םילקיצירט ןואכיד ידגונ ,םירחא םיניזאיתונפ ,ןיטסקוראפ .)תויטוכיספ-יטנא תופורת ,םויתיל .םצע חמ יוכידל םורגל תולולעה תופורת ∙ .הנישל תופורתו העגרהל תופורת ∙ .)תויגרלאב לופיטל םישמשמה( םינימטסיה יטנא ∙ .ןולוזינדרפ :ןוגכ םידיאורטסוקיטרוק ∙ .)לודאמארט ,ןיאדוק :ןוגכ( םיקזח םיבאכ יככשמ ∙ .)ןידיתנאוג :ןוגכ( םד ץחל תדרוהל תופורת ∙ תשרפה תתחפהל תושמשמה תויגרנילוכ יטנא תופורת ∙ .)ןידילקיצורפ ,ןיפורטא :ןוגכ( תואירהמ תושרפהו קור .םיסוכרפ תודגונ תופורת ∙ רמייהצלאל וא )הפודובל :ןוגכ( ןוסניקרפ תלחמל תופורת ∙ .)ןיטנאממ( .)ןיסקוגיד ,ןילוניווק :ןוגכ( בל תויעבב לופיטל תופורת ∙ :ןוגכ םד תשירק דגנ תופורת( םדה לולידל תופורת ∙ .)ןירפראו .תרכוסב לופיטל תופורת ∙

-ב לופיטל תילאריו-יטנא הפורת( ריבאנוטיר ∙ ירתוס( לוכיע יישקב לופיטל תושמשמה תופורת

:ןוגכ( תואקה וא תוליחב ,)ןילואק :ןוגכ הצמוח .)דימארפולקוטמ :ןוגכ( ךלש קפודה לע עיפשהל תויושע רשא תופורת ∙ שרדייו ןכתיי ,)לודירפולאה ,ןיצימורתירא ,ןוראדוימא ולא תופורתמ תחא לטונ התא םא רתוי ינדפק בקעמ .ןאנפרפ םע דחי :ןוזמו הפורתב שומיש הפורת לוטיל ןיא .ןוזמ אלל וא םע הפורתה תא לוטיל ןתינ .הת וא הפק םע וז :לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש לופיטה תפוקתב םיפירח תואקשמ וא תוניי תותשל ןיא .הפורתה םע :הקנהו ןויריה תאש תבשוח ,ןויריהב תא םא הפורתב שמתשהל ןיא אפורה ןכ םא אלא ,ןויריהל סנכיהל תננכתמ וא ןויריהב .ינויח אוה לופיטהש טילחה ךלש .וז הפורת תלטונ תא םא קינהל קיספהל שי חקורב וא אפורב ץעוויהל שי הקינימ וא ןויריהב תא םא .תופורתב שומישה ינפל התע הזש תוקוניתב שחרתהל םילולע םיאבה םינימסתה ןורחאה שילשב ןאנפרפב ושמתשהש תוהמיאל ודלונ ,דער :)ןויריהה לש םינורחא םישדוח השולש( ןויריהה לש תויעב ,תונבצע ,תוינונשי ,םירירש תשלוח וא/ו תושקונ תועפותמ תחא חתפמ ךקונית םא .הלכאהב ישוקו המישנ .אפורב ץעוויהל שי ,ולא :תונוכמב שומישו הגיהנ וא תרוחרחס ,םונמנל םורגל לולע וז הפורתב שומישה תליחתב תונוכמ ליעפהל וא גוהנל ןיא .הייאר שוטשט תועפותמ לבוס ךניא יכ חוטב התאש דע הפורתב שומישה גהונ התאש ינפל אפורל הנפ ,חוטב ךניא םא .ולא יאוול לע הביכרמ םריהזהל שי םידליל רשאב .תונוכמ ליעפמ וא .המודכו שיבכה תברקב םיקחשממ וא םיינפוא :הפורתה יביכרממ קלח תודוא בושח עדימ ךל שיש אפור ידי לע ךל רמאנ םא .זוטקל ליכמ רישכתה שומישה ינפל אפורל הנפ ,םימיוסמ םירכוסל תוליבס-יא .וז הפורתב ?הפורתב שמתשת דציכ .3 םע קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה לע דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה ןונימה .לופיטל תמדוקה ךתבוגתו ךבצמ ,ךליג יפ :אוה ללכ ךרדב לבוקמה םימעפ שולש ג"מ 4 אוה םירגובמל ליגרה ןונימה :םירגובמ הלעמ יפלכ ןונימה תא םיאתהל ךרוצ היהיו ןכתיי .םויב ללוכ ימוי ןונימ לע רובעל ןיא .הבוגתל םאתהב הטמ וא .ג"מ 24 לש ןונימהמ יצח דע עבר לוטיל םיכירצ םישישק :םישישק .םירגובמל .םינש 14 ליגל תחתמ םידליל ןאנפרפ תתל ןיא :םידלי .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא !שותכל וא תוצחל ,סועלל ןיא ∙ .םימ סוכ םע הפורתה תא עולבל שי ∙ .הצמוח ירתוס םע וז הפורת לוטיל ןיא ∙ - בקעמו תוקידב ךל שי םא ךבצמ רחא דומצ בקעמ עצבי ךלש אפורה ,תוילכ ,הזח ,בל ,דבכ :םיאבה םירבאה דחא דוקפתב היעב ךל שי םא וא ,הילכה תרתוי וא תינומרע ,סירתה תטולב .המוקואלג וא ןוסניקרפ תלחמ ,היספליפא עלב תועטב םא וא רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא -תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי .ךתיא הפורתה תזירא אבהו ,םילוח תא לוטיל ןיא ,שורדה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא ןכמ רחאלו האבה הנמה דע תוכחל שי .החכשנש הנמה !דחיב תונמ יתש לוטיל ןיא ןפוא םושב .ליגרכ ךישמהל .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי לופיטה קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא שיגרמ ךניא רבכ םא וליפא ןאנפרפ לוטיל ךישמהל שי םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה קיספהל ןיא .הלוח .הכורא הפוקתל םיהובג םינונימ תלטנ םא דחוימב ,אפורה ןונימה תא תיחפי ךלש אפורה ,לופיטה תקספה תעב ימואתפ ןפואב תוילבטה תליטנ תקספהו רחאמ הגרדהב ,תואקה ,תוליחב :ןוגכ תוילילש תועפשהל םורגל הלולע תוינוצר יתלב תותיווע וא תוימומקע ,החונמ רסוח ,העזה .הניש יישקו םיסוכרפ ,םייפגה לש רפסמ רובעל םילוכי ,הינרפוזיכסו חור בצמב תוערפה רובע םא .וז הפורת לש תלעותה אולמ תא שיגרתש דע תועובש םינימסתה ,תוימואתפב הפורתה תא לוטיל קיספמ התא .רוזחל םילולע ךלש לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ .םהל ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב :יאוול תועפות .4 תועפותל םורגל לולע ןאנפרפב שומישה ,הפורת לכב ומכ תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתיי .יאוולה תועפות תועפותמ תחאמ לבוס התא םא דימ אפורל תונפל שי :תואבה יאוולה תורמל תויגרלא תובוגתל םורגל תולוכי תופורתה לכ ∙ שח התא םא .תורידנ ןה תורומח תויגרלא תובוגתש ,םייפעפעב תוחיפנ ,המישנ יישק ,םיימואתפ םיפוצפצ עיפשמ םא דחוימב( דרג וא החירפ ,םייתפשב וא םינפב .דימ אפורל חוודל שי ,)ףוגה לכ לע םיללוכ םינימסתה( םיילגרב רקיעב םידירווב םד ישירק ∙ עונל םייושע רשא ,)םיילגרב תוימומדאו באכ ,תוחיפנ יישקו הזחב םיבאכל םורגלו תואירה לא םד ילכ ךרד שי ,ולאה םינימסתהמ דחאב ןיחבמ התא םא .המישנ .דימ אפורל תונפל .בל ףקתה ,ליגר אל קפוד ,ריהמ קפוד ללוכ בלב םייוניש ∙ לולע רשא הזחב באכ :םה בל ףקתה לש םינימסתה .המישנ רצוקו תועורזל וא ראווצל ,םייפתכל טשפתהל ןוימ רדחל הנפ ,ולא תועפותמ תחאמ לבוס התא םא .ידיימ ןפואב .רימחמ ךלש באכהו הזח תקועת ךל שי םא ∙ לש דחוימב ,םינפה לש תורזומ תועונת ,גליע רוביד ∙ תוימומקע :ןוגכ( ראווצה וא שארה ,םייניעה ,ןושלה ,)שארה לש יעבט אל בוצימל תמרוג רשא ראווצה לש תבשל ישוקו החונמ רסוח וא דער ,םירירש תושקונ םינונימ םילטונה ולאכ דחוימב( םימיוסמ םילוח .טקשב םירירשה לע הטילשב תויעב םיווח )וז הפורת לש םיהובג תווחל םילולע ולא םילוח .םינש ךשמיהל תולולע רשא ןושלה לש תדמתמ העונת וא תדמתמ הסיעל תעונת גלפ וא שארה ,ראווצה לש תורחא תונידע תועונת וא םיילגרהו םיידיה לש תוטלשנ יתלב תועונת .ןוילעה ףוגה .ולא םילוחב ןה ףא וחווד ,םייניעב תויעב ,)םייניעה ןבולו רועה תבהצה( תבהצ ∙ .)היצטנמגיפ( רועה עבצב יוניש םומידו תורובח ,ןורוויח ,תופייע ,הובג םוח ,ןורג באכ ∙ רשא םדב תויעב לע דיעהל תולולע ולא תועפות .ףאהמ .וז הפורתב שומישהמ האצותכ תוחתפתמ ,הובג םוח םה הינמיסש ,הריאממ תיטפלוריונ תנומסת ∙ .םעפ ידמ הרכה דוביא ,םונמנ ,םירירש תושקונ יאוולה תועפותמ תחאמ לבוס התא םא אפורל רפס :תואבה .הובג םוח וא ןתש תתל תלוכי רסוח וא ישוק ∙ רשק אלל םישנב בלח רוציי ,םירבג לצא הזח תלדגה ∙ אמגודל( ישדוחה רוזחמב םייוניש וא הקנה וא הדילל .ינימה דוקפתב םייוקיל ,)ישדוחה רוזחמה תקספה .טקש יא וא תודבכ תשוחת ∙ שולח התא םא דחוימב םוח וא רוק לש הזע השוחת ∙ .שישק וא ,החונמ רסוח ,תרוחרחס ,םונמנ ,תופייע ,השלוח

.הניש יישק ,לובלב ,תושגרתה .םדב לורטסלוכ וא רכוס לש תוהובג תומר ∙ .םותס ףא ,הפב שבוי ∙ תינרקב םיעקשמ ,םייניע לוגלג ,תשטשוטמ הייאר ∙ .תיטנמגיפ היתפוניטר ,ןיעה תשדעבו .םירירש תשלוח ∙ .ןובאיתה ןדבוא ,קורב םייוניש ,הליחב ,תוריצע ∙ .הדימע תעב ןופליע ,ךומנ םד ץחל ∙ .)שמשל תרבגומ תושיגר ללוכ( רועב תוחירפ ∙ תמרוגה םילזונ תריצא ,רתי תעזה ,לקשמב היילע ∙ .תוחיפנל .)תינומיאוטוא הלחמ( תיתכרעמ תיתנמדא תבאז

םיקרפ יבאכ ,תופייע ,םוח םיללוכ םינימסתה .השלוחו יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא הניוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא הרימחמ .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה )

www.health.gov.il

:רושיקל הסינכ י"ע וא ,יאוול תועפות

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getse

quence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.

gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ ∙ וא/ו םידלי לש םתייארו םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב האקהל םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה )

exp. date

.שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ

25°C

-ל תחתמ שביו רירק םוקמב ןסחאל שי ∙ חקורה תא לאש .הפשאל וא בויבל תופורת ךילשהל ןיא ∙ ולא םיעצמא .שומישב ןניאש תופורת דימשהל דציכ .הביבסה לע רומשל ורזעי :ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ,ליעפה רמוחה לע ףסונ :ג"מ 4 ןאנפרפ

Lactose monohydrate, corn starch, microcrystalline

cellulose, gelatin and magnesium stearate

:יופיצ

Polyvinyl alcohol - partially hydrolyzed, titanium

dioxide, PEG 3350 and talc

:ג"מ 8 ןאנפרפ

Lactose monohydrate, corn starch, microcrystalline

cellulose, gelatin, sodium starch glycolate and

magnesium stearate

:יופיצ

Hypromellose, titanium dioxide, polydextrose, PEG

and black iron oxide

זוטקל ג"מ 93 הליכמ ג"מ 4 ןאנפרפ לש הילבט לכ טארדיהונומ זוטקל ג"מ 158 הליכמ ג"מ 8 ןאנפרפ לש הילבט לכ .ןרתנ ג"מ 0.15 -ו טארדיהונומ :הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ הרומק ,הלוגע ,הנבל ,הפוצמ הילבט :ג"מ 4 ןאנפרפ .הידדצ ינשמ הקלחו הליכמ הזירא לכ .)רטסילב( שגמ תזיראב תוזורא תוילבטה .תוילבט 1,000 וא 30 הרומק ,הלוגע ,הרופא ,הפוצמ הילבט :ג"מ 8 ןאנפרפ .הידדצ ינשמ הקלחו הליכמ הזירא לכ .)רטסילב( שגמ תזיראב תוזורא תוילבטה .תוילבט 1,000 וא 30 ,20 .םיקוושמ תוזיראה ילדג לכ אלו ןכתיי 'חר ,מ"עב תיחקור הישעת ורת :םושירה לעבו ןרציה 2624761 ,הפיח ץרפמ 10347 ד.ת ,14 רוטיקה יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ :תואירבה דרשמב 015 38 24729 00 :ג"מ 4 ןאנפרפ 123 49 24730 00 :ג"מ 8 ןאנפרפ תואירבה דרשמ ידי לע רשואו קדבנ הז ןולע .2016 ץרמב .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע

74349-0316

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה