פריפרוקס טבליות 500 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
DEFERIPRONE
זמין מ:
LAPIDOT MEDICAL IMPORT AND MARKETING LTD
קוד ATC:
V03AC02
טופס פרצבטיות:
טבליות מצופות פילם
הרכב:
DEFERIPRONE 500 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
APOTEX INC., CANADA
קבוצה תרפויטית:
DEFERIPRONE
איזור תרפויטי:
DEFERIPRONE
סממני תרפויטית:
For the treatment of iron overload in patients over 6 years old with thalassaemia major when deferoxamine therapy is contraindicated or inadequate.
leaflet_short:
התרופה תינתן בהתאם למפורט להלן: א. התרופה תינתן לטיפול בעודף ברזל בחולי תלסמיה מייג'ור. ב. התרופה לא תינתן בשילוב עם DEFERASIROX.
מספר אישור:
139 68 31585 00
תאריך אישור:
2013-10-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

01-12-2020

רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ

םירישכת( םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

)

ו"משתה

-

1986

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

סקורפירפ

תוילבט

500

ג"מ

FERRIPROX

®

TABLETS 500 mg

תופוצמ תוילבט

בכרה

: הליכמ הפוצמ הילבט לכ

ןורפירפד

ג"מ

Deferiprone

םירמוח םיליעפ יתלב

:

ףיעסב השקבב ןייע

.ףסונ עדימ ,

.הפורתב שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק

. חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע

המשרנ וז הפורת ךתלחמב לופיטל איה .םירחאל התוא ריבעת לא . יכ ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע .המוד יאופרה םבצמ

ליגל תחתמ םידליב שומישל הרוסא הפורתה

1

?הפורתה תדעוימ המל

הפורת איה סקורפירפ

לופיטל תשמשמה

ילוחב לזרב ףדוע ליג לעמ ם

םילבוסה םינש

הימסלת הלודג

רשאכ לפטל ןתינ אל ןימסקורפדב דב לופיטו הדימב וא םיאתמ וניא ןימסקורפ

:תיטיופרת הצובק לזרב ירשוק םירישכת

)םירוטלכ(

2

.

:הפורתב שומיש ינפל

:םא הפורתב שמתשהל ןיא

.הקינימ וא/ו ןוירהב ךנה

ליגל תחתמ םידלי

וא ןורפירפדל רתי תושיגרמ לבוס ךנה הפורתה יביכרממ דחאל

ףיעס האר(

ונמ רבעב תלבס וא לבוס ךנה .))םיליפורטיונ( םינבל םד יאת לש הכומנ הריפס( הינפורטי

מ רבעב תלבס וא לבוס ךנה סיזוטיצולונרגא

agranulocytosis

םינבל םד יאת לש רתויב הכומנ הריפס( ) .))םיליפורטיונ(

וא הינפורטיונל םרוגכ תועודיה תופורתב עגרכ לפוטמ ךנה סיזוטיצולונרגא

: תורהזא

חה יאוולה תעפות יאת לש דואמ הכומנ הריפס איה סקורפירפ תחיקלמ האצותכ שחרתהל הלולעה רתויב הרומ ,וא הרומח הינפורטיונכ רכומה ,הז בצמ .)םיליפורטיונ( םינבל םד סיזוטיצולונרגא ב שחרתה ,

דע

ךותמ

יהל ףוגל םיעייסמ םינבל םד יאתש ןוויכ .םיינילק םירקחמ תרגסמב סקורפירפ ולטנש םישנא םחל ףא ילואו רומח םוהיז תוחתפתהל ןוכיסב הלוחה תא דימעהל הלולע םיליפורטיונ לש הכומנ הריפס ,םימוהיזב יאת תריפס תא קודבל תנמ לע( םד תקידב ךורעל ךממ שקבי אפורה ,הינפורטיונ רותיאל בקעמל .םייח ןכסמ וע לכ ,עובשב םעפ לש תורידתב ףא ילוא ,רידס ןפואב )ךלש םינבלה םדה בושח .סקורפירפב לפוטמ ךנה ד םינימסת וא ןורג באכ ,םוח ןוגכ םוהיז ינימסת לכ לע דימ ךלש אפורל חווד .וללה תוקידבה לכ תא עצבל דואמ ייומד

.תעפש

אשנ ךנה םא

תכירע לע ךל ץילמהל יושע אפורה ,תוילכה וא דבכה ידוקפתב םייוקילמ לבוס ךנה םא וא .תופסונ תוקידב

נפל

תליחת לופיטה

סקורפירפב

א אפורל רפס

ךנה

:דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא ת/לבוס

דבכה

ילכה תו

תכרעמ ילכ ( םדה יאת לש הכומנ הריפס

םד

נבל םי

תורחא תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא

,

לע רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ .חקורל וא אפורל ךכ

יב :תחקל ןווכתמ וא חקול התא םא דוחי

.)םוינימולא םיליכמה הצמוח ידגונ( תברצב לופיטל תופורת

ןימטיו םיליכמה םירישכת

הקנהו ןוירה

ןיא וז הפורתב שמתשהל

ןוירהב ךנה םא

וא

וירה תננכתמ

.ךקוניתל רומח קזנ םורגל הלולע וז הפורת מ ךנה דוע לכ םיליעי העינמ יעצמאב ישמתשה הבוטה איה הטיש וזיא אפורה תא ילאש .סקורפירפב תלפוט תא ינכדעו הפורתה תא תחקל דימ יקיספה ,סקורפירפב לופיטה ךלהמב ןוירהל תסנכנ םא .ךרובע רתויב .אפורה

.הקינמ ךנה םא סקורפירפב שמתשהל רוסא

3

.

דציכ הל ב שמתש סקורפירפ

?

שמתשה ל םאתהב דימת וז הפורתב םא .אפורה תוארוה

חוטב ךניא

לאש

תא

וא אפורה תא .חקורה

תומכ אוה ליגרה ןונימה .ךפוג לקשמב היולת תחקל ךילעש סקורפירפה

,ג"ק/ג"מ

לש ללוכ שומישל ,םויב םימעפ

.םויב ג"ק/ג"מ

לע הלעי אל ללוכה ימויה ןונימה

הנמה תא ;רקובב הנושארה הנמה תא חק .ג"ק/ג"מ נמה תאו םיירהצב היינשה ןתינ .ברעב תישילשה ה לוטיל ךל היהיש ןכתיי ,תאז םע ;לכוא ילב וא םע סקורפירפ .תוחוראה ןמזב ותוא חקית םע סקורפירפ תחקל רוכזל רתוי לק

רובעל ןיא ןונימה תא

למומה

ץ

.

:שומיש ןפוא

ןתינ ,ךרוצה תדימב .םימ לש הנטק תומכ תייוולב הפורתה תא עלב !הפורתה תא סועלל ןיא תא תוצחל יילבטה

רפשל היושע ןוזמ םע התחיקל ,הפורתב שומישה בקע תואקהמ וא הליחבמ לבוס ךנה םא .הפוצמה .ךתשגרה תא

אוה ףסונב .ףוגב לזרבה סמוע רוטינל תוקידב ךורעל תנמ לע האפרמל אובל ךממ שקבי אפורה :בקעמו תוקידב .דבכ תויספויב עצבל ךממ שקבל םג יושע

תועטב תלטנ םא

רתוי

סקורפירפ ידמ

תנמ תחיקל לע םיחוויד םימייק אל

.סקורפירפ לש הרומח רתי תלטנ םא תועטב תנמ

םא וא רתי עלב דלי ןמ תועטב

אבהו םילוח תיב לש ןוימ רדחל דימ הנפ ,הפורתה תא ךתא .הפורתה תזירא

לוטיל תחכש םא סקורפירפ

לש תוליעיה סקורפירפ ההובג מ תונמ םיריסחמ אל רשאכ תא לוט ,הנמ תרסחה תאז לכב םא .הפורתה ן רידסה םינמזה חול יפ לע האבה הנמה תא חקו ירשפאה םדקהב הפורתה

לא ,תחא הנממ רתוי תרסחה םא ןונימה תא תונשל ןיא .ךלש ליגרה םינמזה חולל רוזח ,תרסחהש תונמה לע תוצפל תנמ לע הלופכ הנמ חקית עייתהל ילבמ ימויה

.אפורב הליחת

?לופיטה תחלצהל םורתל לכות דציכ

.ךלש אפורה תוארוהל םאתהב ואולמב לופיטה תא םלשה קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג תא .אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה

קוקז ךנה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב הנמהו תיוותה קודבל שי !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא

.םהל

.חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

4

.

:יאוול תועפות

שומישה ,הפורת לכב ומכ סקורפירפב תמישר ארקמל להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתי .יאוולה תועפות

תויב הרומחה יאוולה תעפות יאת לש דואמ הכומנ הריפס איה סקורפירפ תחיקלמ האצותכ שחרתהל הלולעה ר ,וא הרומח הינפורטיונכ רכומה ,הז בצמ .)םיליפורטיונ( םינבל םד סיזוטיצולונרגא ב שחרתה ,

דע

ךותמ

לש הכומנ הריפס .םיינילק םירקחמ תרגסמב סקורפירפ ולטנש םישנא םינבל םד יאת

והיזל םורגל הלולע

רומח

ייומד םינימסת וא ןורג באכ ,םוח ןוגכ םוהיז ינימסת לכ לע דימ ךלש אפורל חווד .םייח ןכסמ ףא

.תעפש

תוחיכש יאוול תועפות רתויב

לע עיפשהל תולולע(

מ רתוי

לכמ

)םישנא

ןטב יבאכ

הליחב

תואקה

םוח/םדמדאל ןתשה עבצ יוניש

תואקהמ וא הליחבמ לבוס ךנה םא .עייסל היושע לכוא םע סקורפירפ תליטנ ,

.קזנ תמרוג הניא רשא רתויב החיכש יאוול תעפות אוה ןתשה עבצב יוניש

תוחיכש יאוול תועפות דע לע עיפשהל תולולע(

ןיבמ

)םישנא

( םינבל םד יאת לש הכומנ הריפס סיזוטיצולונרגא

)הינפורטיונו

שאר באכ

לושלש

דבכ ימיזנאב היילע

יע תופי

רבגומ ןובאית

העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות

תא ךירעהל ןתינ אל ןתוחיכש םימייקה םינותנה לע ךמתסהב

תדפרס וא רועב החירפ תוברל תויגרלא תובוגת

תיברמב .הרומח תוכנל רתוי וא דחא קרפמב לק באכ לש חווטב וחווד םיקרפמב תוחיפנו םיבאכ לש םיעוריא באכה ,םירקמה

.סקורפירפ לוטיל ךישמה לפוטמהש ךכ ידכ ךות םלענ

תוערפה ,דער ןוגכ( תויגולוריונ תוערפה לע םיעיבצמ ,קווישל ורושיא רחאל סקורפירפב שומיש בקעמ ינותנ םידליב וחווד רשא )תיתעונת היצנידרואוק תויעב ,תוינוצר אל םירירש תויוצווכתה ,הלופכ הייאר ,הכילהב וסינ תרגסמב ולביקש

ינילק יפמ רתוי ןונימ

לש ץלמומה יברמה ןונימהמ הובג

םוי/ג"ק/ג"מ

ךשמ לש הפוקת

.םינש רפסמ

וששואתה םידליה

.סקורפירפב לופיטה תקספה רחאל ולא םינימסתמ

יאוול תועפות לע חוויד

ה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ לע חוויד" רושיק לופיט בקע יאוול תועפות "יתפורת תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש

www.health.gov.il

לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה יאוול תועפות

רושיקל הסינכ י"ע וא

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic

@moh.gov.il

5

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .

!הלערה ענמ

דלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת תוקונית וא/ו םי תעינמל

.אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה

הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

ןוטרק יבג לע עיפומה

הו סחייתמ הגופתה ךיראת .תיוות .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל

ןסחאל שי מ ,רירק םוקמב תחת

ךות הפורתב שמתשהל שי

יתפמ .הנושארה התח

6

.

:ףסונ עדימ

ליכמ סקורפירפ

הליכמ הילבט לכ .ליעפ רמוחכ ןורפירפד

.ןורפירפד ג"מ

םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

יילבטה תביל

Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate, Colloidal silicon dioxide

:יופיצ

Hydroxypropyl methylcellulose, Polyethylene Glycol, Titanium dioxide,

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

תנמש ןבל דע ןבל עבצ תולעב ןנה סקורפירפ תוילבט

הסומכ תרוצב

עבטומ דחאה הדצ לעש הפוצמ

“APO”

זאו היצח וק ויתחתמ

“500”

.קלח רחאה הדצו , היצח וק שי תוילבטל

.ןתוא תוצחל ןתינו

קובקבב זורא סקורפיר

קיטסלפ

ליכמה

.תוילבט

הטישה 'חר ,מ"עב קווישו אובי לקידמ תודיפל :ותבותכו םושירה לעב

,הירסיק היישעתה קראפ ,

3088900

:ותבותכו ןרציה םש הדנק ,וירטנוא ,דטיירופרוקניא סקטופא

:ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע

25.05.2016

סמ תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר '

139 68 31585 00

.םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה